Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
 
  Airedale American Hairless American Stafordshire Australian Silky Bedlington Border Cairn Czech Fox Terrier Smooth
 
  Fox Terrier Wire Irish Irish soft coated wheaten Jack Russel Kerry Blue Lakeland Manchester Norfolk Norwich
   
  Parson Russel Patterdale Scottish Sealyham Skye Staffordshire Bull Welsh West Highland White Yorkshire  
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 280 vyhovujcich lnkov.

BONITCIA SKCHTaF Vinin 21.11.2020 - ASOV ROZPIS

Aktuality :: 19. novembra 2020

Vinin 21.11.2020 - VSLEDKY - Vinin 21.11.2020 - POKYNY PRE MAJITEOV PSOV PRIHLSENCH NA BONITCIU

Bonitcia bude prebieha v Spoloenskom dome Arna vo Vininom. V hale nesmie by sasne viac ako es osb. Obidvaja rozhodcovia bud posudzova sasne. Preto v hale bud mc by len dvaja majitelia so psami.

Svoj prchod ohlste pracovnkovi klubu na parkovisku. V ase ke budete na parkovisku noste stle rko a dodrujte odstup najmenej 2 metre od inch osb.

Vo vlastnom zujme dodrujte as prchodu, ktor mte uveden v sprievodnom emaile a na webe. Majitelia psov, ktor prdu pred asom, ktor maj uveden v emaile a na webe nemusia by do haly pusten. Me sa sta, e vplyvom neakanch okolnost bude v pes posden neskr, preto si nechajte dostaton asov rezervu na bonitciu.

Je treba pota s tm, e v priebehu bonitcie prde kontrola na dodriavanie hygienickch predpisov. Aj ke je parkovisko verejn priestor, za ktor organiztori bonitcie nezodpovedaj me sa sta, e kontrola bude ma in nzor. Preto astnkov bonitcie prosme, aby sa na parkovisku nezhromaovali a zbytone nezdriavali.

Vstup do haly bude umonen len na zklade vyzvania personlu. Vstup do haly na bonitciu so psom m povolen len jedna osoba.

Pred vstupom do haly bude majiteovi kontrolovan teplota. Ak bude ma vyiu teplotu, mus sa bez mekania vzdiali.

Pred vstupom do haly mus majite predloi Preukaz o pvode psa a jeho Okovac preukaz alebo PETPASS.

Vstup do haly je povolen len v rku. Dodrujte odstup 2 metre od inch osb.

Pes bude predveden na vstavnej vdzke, bude mu napsan posudok a udelen hodnotenie. Po posden bude psovi uroben kontrola chrupu. Zisten stav chrupu mu bude vyznaen do Preukazu o pvode. Po kontrole chrupu mus majite so psom bez mekania opusti halu.
  Diskusia(0) :: viac

POSDENIE DO CHOVU - BONITCIA PRIHLASOVANIE ZNOVA SPUSTEN !

Aktuality :: 15. novembra 2020

Ven chovatelia,
Pretoe 13.11.2020 Vestnkom vldy SR dolo k uvoneniu protiepidemickch opatren, klub usporiada bonitciu do chovu v novom termne.

Nov termn bonitcie je sobota 21.11.2020. Miesto konania Arna vo Vininom, hygienick a ostatn podmienky uveden v propozcich zostvaj.

Vae prihlky zostali v platnosti. Odhlsenie alebo prihlsenie novho psa bude mon cez www.onlinedogshows.sk do utorka 17.11 2020 vrtane. Odhlsenie/storno/psa,muste poiada cez email vinicne2015@gmail.com, prihlka bude vymazan , poplatok za prihlku vm bude po odpotan nkladov na sptn platbu vrten.
asov rozpis astnkov bonitcie vm bude po uzavret prihlok poslan emailom a zverejnen na www.terriers.sk.

Vbor klubu
  Diskusia(0) :: viac

BONITCIA SKCHTaF OZNAM

Aktuality :: 22. oktbra 2020

Vinin - 22.10.2020 bol Vldou SR vyhlsen Zkaz vychdzania na celom zem SR. Zkaz zatia plat na obdobie od 24.10.2020 do 01.11.2020.
Z uvedenho dvodu sa bonitcia terirov plnovan na 24.10.2020 v pvodnom termne neme kona.
Bonitciu urobme hne po uvonen proti epidemickch opatren. O novom termne budete informovan. Vae prihlky zostvaj v platnosti aj pre nov termn bonitcie.
  Diskusia(0) :: viac

ASOV ROZPIS BONITCIE SKCHTaF 24.10.2020

Aktuality :: 21. oktbra 2020

Vinin 24.10.2020 - POKYNY PRE MAJITEOV PSOV PRIHLSENCH NA BONITCIU

Bonitcia bude prebieha v Spoloenskom dome Arna vo Vininom. V hale nesmie by sasne viac ako es osb. Obidvaja rozhodcovia bud posudzova sasne. Preto v hale bud mc by len dvaja majitelia so psami.

Vo vlastnom zujme dodrujte as prchodu, ktor mte uveden v sprievodnom emaile a na webe. Majitelia psov, ktor prdu pred asom, ktor maj uveden v emaile a na webe nemusia by do haly pusten. Me sa sta, e vplyvom neakanch okolnost bude v pes posden neskr, preto si nechajte dostaton asov rezervu na bonitciu.

Svoj prchod ohlste pracovnkovi klubu na parkovisku. Ak sa budete zdriava na parkovisku noste stle rko a dodrujte odstup najmenej 2 metre od inch osb.

Vstup do haly bude umonen len na zklade vyzvania personlu. Vstup do haly na bonitciu so psom m povolen len jedna osoba.

Pred vstupom do haly bude majiteovi kontrolovan teplota. Ak bude ma vyiu teplotu, mus sa bez mekania vzdiali.

Pred vstupom do haly mus majite predloi Preukaz o pvode psa a jeho Okovac preukaz alebo PETPASS.

Vstup do haly je povolen len v rku. Dodrujte odstup 2 metre od inch osb.

Pes bude predveden na vstavnej vdzke, bude mu napsan posudok a udelen hodnotenie. Po posden bude psovi uroben kontrola chrupu. Zisten stav chrupu mu bude vyznaen do Preukazu o pvode. Po kontrole chrupu mus majite bez mekania opusti halu.
  Diskusia(0) :: viac

Prihlasovanie na bonitciu je znova spusten !

Aktuality :: 7. oktbra 2020

Vinin 24.10.2020 - Slovensk klub chovateov terirov a foxterirov tefnikova 10,
811 05 Bratislava organizuje posdenie jedincov pred zaradenm do chovu - bonitcia. ASOV ROZPIS BUDE UVEREJNEN PO UZVIERKE !!!

POSDENIE BUDE PREBIEHA S OBMEDZENIAMI PODA PLATNCH PROTIEPIDEMIOLOGICKCH OPATREN. ORGANIZTORI SI VYHRADZUJ PRVO NA ZMENY PODA AKTULNEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUCIE!

Miesto: Spoloensk dom ARENA, Cintornska 13, Vinin,
Dtum: 21.11.2020,
Predben zaiatok: 9:00 hod. Program bude stanoven a zverejnen po uzvierke.

PRIHLSI SA D CEZ http://www.onlinedogshows.sk/.
  Diskusia(1) :: viac
[1] [2] [3] [4] [5] [6] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2
Spravodaj 2019/1