Aktuality | Úvodník | Spravodaj | Výbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | Výsledky akcií | Inzercia | Registrácia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. Články
.: terriers.sk :. Články

TERIÉR ROKA 2016 – EXTERIÉR

Info :: 20. decembra 2015

 
TERIÉR ROKA 2017 – EXTERIÉR

- Súťaž je vypísaná pre všetky plemená, ktoré združuje SKCHTaF.
- Jedinec prihlásený do súťaže musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe.
- Majiteľ jedinca, ktorý sa zúčastní súťaže, alebo aspoň jeden zo spolumajiteľov zapísaný v PP, musí byť členom SKCHTaF a zároveň musí byť totožný aj s majiteľom/spolumajiteľom/ v posudkovom liste.
- Do súťaže sa zaratúvajú výstavné ocenenia získané od 1. januára 2017 do 31.decembra 2017 na výstavách, ktoré sú organizované pod záštitou FCI a na ktorých sa zadáva minimálne čakateľstvo CC,CAC, CACA, CWC (t.j. výstavy špeciálne, klubové, národné, medzinárodné, európske a svetové) u nás aj v zahraničí. Taktiež umiestnenie (1. – 4. bodované miesto v triede) z výstavy CRUFTS.
- Z každej výstavy sa do bodovania zarátava posledný započitateľný a preukázateľný titul z výstavy, maximálne BOB.
- Jedinec, ktorý získa najvyšší počet bodov vo svojom plemene a splní požadovaný limit, získava titul TOP ... TERIÉR 2017 vo svojom plemene.
- Jedinec s najvyšším súčtom bodov zo všetkých plemien zúčastnených v súťaži, získava titul TERIÉR ROKA 2017.
- Poradie všetkých prihlásených jedincov bude uverejnené v Spravodaji a na web stránke. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude v rámci jarnej špeciálnej výstavy teriérov.
- Víťazné jedince budú odmenené vecnou cenou.
- Pri rovnosti bodov má prednosť suka pred psom, ak majú rovnaký počet bodov jedince rovnakého pohlavia, rozhoduje počet najvyšších získaných titulov.
- Prihlásiť jedinca do súťaže môžete len do termínu uzávierky súťaže vyplnením bodovacej tabuľky uverejnenej v Spravodaji a na web stránke www.terriers.sk a zaslaním DOPORUČENE:
1. zoznamu výstav (v podobe: dátum - druh výstavy - miesto konania – ocenenie) 2. fotokópie preukazu o pôvode – kompletné, obojstranné, aj s prílohami.
3. fotokópie posudkových listov a kartičiek ocenení z jednotlivých výstav na adresu klubu:
SKCHTaF, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Heslo „TOP TERIÉR – EXTERIÉR 2017“
Poznámka „ NEOTVÁRAŤ“
V prípade straty posudkové listu môže byť akceptované potvrdenie o zadaní titulov od usporiadateľa výstav.
- Na neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky nebude braný zreteľ.
- Uzávierka súťaže: 15.01.2018


NAJÚSPEŠNEJŠÍ JEDINEC ZAHRANČNÉHO ČLENA SKCHTaF 2017
- Pre zahraničných členov SKCHTaF je vypísaná súťaž Najúspešnejší zahraničný člen SKCHTaF 2017. Titul získa pes alebo suka v majetku zahraničného člena SKCHTaF a platia rovnaké bodovacie podmienky ako pre súťaž TERIÉR ROKA 2017.

NAJÚSPEŠNEJŠIA CHOVATEĽSKÁ STANICA SKCHTaF 2017

- Súťaž je vypísaná pre všetky plemená, ktoré združuje SKCHTaF.
- Chovateľ, ktorý sa zúčastní súťaže, musí byť členom SKCHTaF, musí mať trvalé bydlisko na Slovensku a zapisovať odchovy v SPKP.
- Do súťaže musí chovateľ prihlásiť minimálne 3 jedince zo svojej chovateľskej stanice, nemusí však byť ich majiteľom. Prihlásiť je možné i jedince, ktoré boli exportované do členských krajín FCI.
- V rámci jednej chovateľskej stanice sa vyhodnocuje každé plemeno zvlášť.
- Do súťaže sa zaratúvajú výstavné ocenenia získané od 1. januára 2017 do 31.decembra 2017 na výstavách, ktoré sú organizované pod záštitou FCI a na ktorých sa zadáva minimálne čakateľstvo CC alebo CAC, CACA, CWC (t.j. výstavy špeciálne, klubové, národné, medzinárodné, európske a svetové) u nás aj v zahraničí. Taktiež umiestnenie (1. – 4. bodované miesto) z výstavy CRUFTS.
- Bodovacie podmienky sú totožné so súťažou Teriér roka, avšak majiteľ môže do tejto súťaže prihlásiť i jedince, ktoré individuálne nedosiahli požadovanú hranicu 200 bodov.
- Pri rovnosti bodov rozhoduje počet vyšších získaných titulov.
- Chovateľská stanica, ktorá získa najvyšší súčet bodov bude vyhlásená za NAJÚSPEŠNEJŠIU CHOVATEĽSKÚ STANICU SKCHTaF 2017.
- Poradie všetkých chovateľských staníc bude zverejnené v Spravodaji SKCHTaF a na web stránke a víťaz súťaže bude odmenený vecnou cenou.
- Prihlásiť jedinca do súťaže môžete len do termínu uzávierky súťaže vyplnením bodovacej tabuľky uverejnenej v Spravodaji a na web stránke www.terriers.sk a zaslaním DOPORUČENE:
1. zoznamu výstav (v podobe: dátum - druh výstavy - miesto konania – ocenenie)
2. fotokópie preukazu o pôvode – komletné, obojstranné, aj s prílohami.
3. fotokópie posudkových listov a kartičiek ocenení z jednotlivých výstav na adresu klubu:
SKCHTaF, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Heslo „TOP TERIÉR – EXTERIÉR 2017 - CHST“
Poznámka „ NEOTVÁRAŤ“
V prípade straty posudkové listu môže byť akceptované potvrdenie o zadaní titulov od usporiadateľa výstav.
- Na neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky nebude braný zreteľ.
- Uzávierka súťaže: 15.01.201
Bodovanie súťaže TERIÉR ROKA 2017 - EXTERIÉR

Známka / titul Body
Veľmi nádejný veľmi dobrý 5
Výborný 10
Výborný 4 12
Výborný 3 13
Výborný 2 14
Výborný 1 15
CAJC 20
Víťaz triedy mladých (VTM, JCC) 20
Res. CAC 20
Danubius víťaz (DV) 25
Víťaz špeciálnej výstavy (VŠV) 25
CAC, CC, CACA, CWC 25
Klubový víťaz mladých (KVM) 25
Najlepší mladý z plemena (BOJ) 30
Res. CACIB 30
Najlepší veterán (BOV) 30
Klubový víťaz (KV) 35
Národný víťaz (NV) 35
Víťaz Slovenska, Víťaz SK mladých 35
CACIB, Interra Winner 35
BOS 40
BOB 45

Za medzinárodné výstavy, Interra + 5 bodov
Za výstavy poriadané klubom SKCHTaF + 10 bodov
Za Európsku výstavu FCI + 10 bodov
Za Svetovú výstavu FCI + 15 bodov

Minimálny počet bodov pre zaradenie do súťaže TOP ....... TERIÉR 2017 je 200 bodov, u veteránov minimálny počet bodov nie je určený.

TOP TERIÉR EXTERIÉR

Plemeno ....................................................................................... Pohlavie.........................

Meno psa ..................................................................................... Číslo zápisu...................

Majiteľ .....................................................................................................................................

Adresa.......................................................................................................................................

Registrovaný názov chovateľskej stanice.............................................................................

Dátum
Miesto konania Druh výstavy Najvyššie ocenenie Počet bodov Poznámky

CELKOVÝ POČET BODOV :.....................

V....................................... dňa.......................... ........................................................
podpis
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

BodovanieTOP_Exterier_Tabulka_.doc
BodovanieTOP_Exterier_Tabulka.pdf
Vyhľadávanie
happy dog
Spravodaj 2017/1
Spravodaj 2016/2
Spravodaj 2016/1