Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Prihlka do SKCHTaF

Manchester Terrier :: 31. janura 2009

 
Prihlka do SKCHTaF
OZNAM :
-pri hrade vstavnch , lenskch a inch poplatkov uvdzajte nzov tu - majite tu:
Slovensk klub chovateov terirov a foxterirov (alebo len SKCHTaF), tefnikova 10, 811 05 Bratislava

Bankov spojenie :
slo tu: 0011478157/0900
Slovensk sporitea, Such mto 8, 81103, Bratislava

pre zahraninch vystavovateov, lenov :
IBAN CODE: SK89 0900 0000 0000 1147 8157
SWIFT CODE : GIBASKBXriadny len SPZ 13,- EUR (platba do 31.12.2008 = 390,- SKK)

kolektvny len 15,- EUR (platba do 31.12.2008 = 450,- SKK)

len z R 450,- CZK (alebo v EUR v prepote poda aktulneho kurzu)

zahranin len 20,- EUR (platba do 31.12.2008 = 600,- SKK)

zpisn 5,- EUR (platba do 31.12.2008 = 150,- SKK)

zpisn pre lenov z R 150,- CZK (alebo v EUR v prepote poda aktulneho kurzu)lensk prspevky odporame zaplati do konca janura 2009, kee plemenn kniha vyaduje doloi k prihlke na zpis vrhu potvrdenie o hrade lenstva na prlun rok. Zrove sa bude uzatvra zoznam lenov, ktor zaplatili lensk na rok 2009 a t, ktor nebud ma zaplaten lensk (mus by na te klubu), bud musie zaplati optovn zpisn 5,- EUR, aby mohli by zaraden do zoznamu lenov. Taktie tto lenovia klubu nedostan prv slo spravodaja a obdria ho len t lenovia klubu, ktor bud ma zaplaten lensk v riadnom termne. K tomuto opatreniu sme pristpili z dvodu, e vemi vea lenov neplat vas lensk prspevky, dokonca niektor platia a vtedy, ke zapisuj vrh teniat v plemennej knihe, alebo neplatia vbec a na konci roka s prekvapen, e vypadli zo zoznamu lenov. Samozrejme si u nepamtaj i zaplatili alebo nie, prpadne nemaj odloen striok o zaplaten lenskho. Toto vemi komplikuje prcu matrikrke klubu, ale aj poradcom chovu, ktor by nemali vyda odporanie na prenie nelenom klubu. Preto vo vlastnom zujme plate lensk prspevky vas a striok o zaplaten starostlivo uschovajte pre prpad, e by ste sa museli preukza tmto dokladom. Kee sa rob prsnejia kontrola lenstva pri zpise vrhu v plemennej knihe, me sa neplatiom sta, e nedostan vas preukazy o pvode pre teat.
Dokumenty na stiahnutie

prihlaska_SKCHTaF.pdf
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2