Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

UPOZORNENIE PRE CHOVATEOV

Aktuality :: 2. decembra 2020

Upozorujeme, e zaala plati Vyhlka ministerstva pdohospodrstva a regionlneho rozvoja SR . 283/2020. Cel vyhlka je zameran hlavne na ochranu spoloenskch zvierat, teda aj psov.
 
Upozorujeme, e 15.10.2020 zaala plati Vyhlka ministerstva pdohospodrstva a regionlneho rozvoja SR . 283/2020. Cel vyhlka je zameran hlavne na ochranu spoloenskch zvierat, teda aj psov.
Znenie paragrafov 2, 3 a 4 sa vzahuje aj na chovateov psov, ktor s organizovan v SKJ, SPZ a v naom klube. Text pripravovanej vyhlky bol pripomienkovan od klubu, SKJ, SCHNO a inch chovateskch organizci. Niektor nae pripomienky boli zohadnen, ale in, najm administratvneho charakteru v texte zostali. Administratvne nroky na evidenciu s zdvodovan Smernicami, ktor boli u dvnejie prijat v rmci EU.
Na vetkch chovateov bud kladen vyie nroky predovetkm v oblasti administratvy a evidencie svojich psov.
Kad chovate predovetkm mus necha registrova svoje chovatesk zariadenie na zemne prslunej Regionlnej veterinrnej a potravinovej sprve (RVPS). Na registrciu je potrebn vyplni tlaivo, ktor je v prlohe.
V chove budeme musie vies nezameniten evidenciu. Nezamenitenm sa rozumie evidencia, v ktorej bud jednotliv zpisy na seba svisle nadvzova. Poda vyjadren spoluautorov Vyhlky evidenciu bude mon vies elektronickou alebo psomnou (papierovou) formou. V prpade papierovej formy by mal stai aj obyajn zoit, v ktorom s veden zznamy o jednotlivch psoch a konoch. Doporuujeme formu evidencie odkonzultova s kompetentnmi pracovnkmi RVPS.

Evidencia mus obsahova:
a) poradov slo zznamu,
b) dtum prijatia zvieraa a spsob jeho nadobudnutia,
c) dtum narodenia alebo vyliahnutia zvieraa, ak sa zviera narodilo alebo vyliahlo v chovnom zariaden,
d) identifikciu zvieraa poda 1 ods. 3 psm. g),
e) vykonan preventvne kony veterinrneho lekra,
f) dtum a dvod usmrtenia zvieraa,
g) dtum hynu zvieraa,
h) dtum a dvod odsunu zvieraa,
i) potvrdenie skutonost a konov uvedench v psmench e) a f) podpisom a odtlakom peiatky veterinrneho lekra.

V 4 s uveden osobitn poiadavky na ochranu psov a ich chovn zariadenia.

V Prlohe . 4 s uveden minimlne poiadavky na von plochu kotercov pre psov.

Text Vyhlky a prlohy s na: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/283/ZZ_2020_283_20201015.pdf

za vbor klubu
MVDr. Pavol Seman
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

201201_ZIADOST_O_REGISTRACIU.pdf

alie lnky


2. aprla 2021 - 14:22
- Posdenie do chovu - bonitcia oznam !

1. marca 2021 - 20:48
Odkaz na lnok: - Poovnctvo a rybrstvo - Predstavuje Slovensk klub chovateov terirov a foxterirov

2. februra 2021 - 11:03
- Prehad vrhov 3. skupina spolu

28. janura 2021 - 18:45
- pecilna vstava Vinin 2021 - oznmenie

27. janura 2021 - 18:26
- Upozorujeme, e zaala plati Vyhlka ministerstva pdohospodrstva a regionlneho rozvoja SR

20. janura 2021 - 20:58
- Smutn sprva

10. janura 2021 - 16:47
- Pln dohodnutch a schvlench kynologickch akci na rok 2021

8. janura 2021 - 17:57
- Uznesenie k podmienkam sae TOP TERIR 2020

21. decembra 2020 - 14:00
- Aktulny zoznam lenov klubu 2020

16. decembra 2020 - 23:10
- TERIR ROKA 2020 EXTERIR TOP podmienky zmena 12 2020
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2