Aktuality | Úvodník | Spravodaj | Výbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | Výsledky akcií | Inzercia | Registrácia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. Články
skchtaf
CHOVATEĽSKÝ A ZÁPISNÝ PORIADOK SPZ

Cieľom Slovenského poľovníckeho zväzu v oblasti chovu psov je zabezpečovať čistokrvný chov psov plemien uznaných FCI v zmysle schválených štan­dardov, so zachovaním biologického zdravia kaž­dého jedinca a špecifických vlôh a vlastností jednotlivých plemien. Chovateľstvo psov má vý­chovno-kultúrnu, etickú i športovú náplň a zaoberá sa vzťahom človeka k psovi a prírode.

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

1. Chovateľský a zápisný poriadok SPZ je zá­kladnou normou pre chov plemien psov za­členených do SPZ.

2. Chov jednotlivých plemien riadia chovateľ­ské kluby, ktoré určujú aj podmienky chov­nosti príslušných plemien.

3. Chovateľské kluby sú povinné pri plemenár­skej činnosti dodržiavať platné štandardy FCI, chov a činnosť klubu riadiť v zmysle záväzných predpisov FCI, SPZ a všeobecne platných právnych predpisov.

 

II. Chov

 

1. Chov je cieľavedomá plemenitba, pri ktorej sa spojením dvoch jedincov toho istého plemena zabezpečuje odchov zdravého a štandardu plemena zodpovedajúceho potomstva.

2. Spôsob chovu pre jednotlivé plemená si ur­čujú kluby. Môže byť riadený, evidovaný ale­bo voľný.

 

III. Chovateľ, majiteľ, držiteľ

 

1. Majiteľom chovného psa alebo suky môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá v čase používania jedinca na chovateľské účely musí byť členom príslušného chovateľ­ského klubu.

2. Ak je majiteľom chovného jedinca právnická osoba, musí oznámiť klubu a plemennej kni­he SPZ meno držiteľa tohto jedinca. Držiteľ chovného jedinca musí byť tiež členom prí­slušného chovateľského klubu.

3. Chovateľom je majiteľ chovnej suky v čase rodenia šteniec, potomstvo ktorej sa eviduje na jeho chovateľskú stanicu.

4. Ak prešla oplodnená suka do vlastníctva inej osoby, chovateľom je nový vlastník, ak si pôvodný majiteľ chovnej suky písomne nevy­hradil právo zápisu narodených šteniec. Ak nie je dohodnuté inak, na nového majiteľa sa prenášajú aj práva a povinnosti súvisiace s párením s chovným psom.

5. Ak majiteľ v čase po oplodnení chovnej suky zomrie, môžu sa narodené štence zapísať buď na jeho chovateľskú stanicu alebo na chovateľskú stanicu nového majiteľa suky.

6. Majiteľ chovného jedinca musí každú zmenu vo vlastníctve, stratu alebo uhynutie jedinca písom­ne oznámiť klubu a plemennej knihe SPZ.

 

IV. Náležitosti rodičov

 

1. Pre čistokrvný chov sa môžu používať len čistokrvné jedince zapísané v plemenných knihách členských krajín FCI, zaradené do chovu po splnení podmienok určených prí­slušným chovateľským klubom.

2. U importovaných jedincov rozhoduje o ich za­radení do chovu príslušný chovateľský klub.

3. Pre zaradenie do chovu platí výstavné oce­nenie získané vo veku od 12 mesiacov na výstavách organizovaných alebo uznaných SPZ. O výnimkách z veku rozhoduje klub.

4. Chovnú spôsobilosť po splnení podmienok potvrdí jedincom do preukazu o pôvode ple­menná kniha SPZ.

5. Na chov (párenie) možno použiť jedince na­posledy v roku, v ktorom dosiahnu vek: pes 9 rokov, suka 8 rokov, ak si klub neurčí inak.

6. O vyradení jedinca z chovu rozhoduje prí­slušný chovateľský klub. Rozhodnutie o tom musí oznámiť majiteľovi jedinca a plemennej knihe SPZ.

7. Pre jedince zapísané v registri SPKP platia osobitné podmienky chovu.

 

V. Odporúčanie na párenie

 

1. Pred plánovaným honcovaním sa chovnej suky vyžiada si jej majiteľ od poradcu chovu odporúčanie na párenie (ak nie je klubom určené inak), ktorý podľa spôsobu chovu uvedie v ňom 1 až 3 vhodných psov.

2. Poradca chovu uvedie na tlačive platnosť odporúčania na párenie.

3. Odporúčanie na párenie musí obsahovať:

a) mená psov navrhnutých na párenie a čísla zápisu v plemennej knihe,

b) podpis poradcu chovu, ktorý odporúčanie vystaví,

c) meno suky a číslo jej zápisu v plemennej knihe,

d) meno a adresu majiteľa alebo držiteľa chovného psa,

e) meno a adresu majiteľa chovnej suky,

f) meno psa, s ktorým sa suka parila,

g) podpis majiteľa chovného psa,

h) miesto a dátum párenia.

4. Vyplnené a podpísané odporúčanie na párenie (potvrdenie o párení) je dokladom, ktorý je sú­časťou prihlášky na zápis narodených šteniec.

 

VI. Podmienky párenia

 

1. Párenie sa môže uskutočniť iba medzi dvo­ma chovnými jedincami na základe platného odporúčania na párenie (ak nie je klubom určené inak).

2. Počas jedného honcovania sa môže suka pariť len s jedným psom.

3. Spravidla sa pári suka u majiteľa (držiteľa) chovného psa.

4. Ak suka zostáva u majiteľa psa niekoľko dní, všetky náklady s tým spojené, ako aj s do­pravou späť, hradí majiteľ suky.

5. Držiteľ psa je povinný v tom čase sa o suku dostatočne starať a ručí i za škody, ktoré by v tom čase suka spôsobila tretej osobe.

6. Ak sa suka s vybraným psom nespári, o po­užití náhradného psa rozhodne majiteľ suky.

7. O neplánovanom spárení sa suky počas po­bytu u držiteľa dohodnutého psa s iným psom je držiteľ povinný informovať majiteľa suky a nahradiť mu vzniknutú škodu. Držiteľ psa nesmie po takomto párení žiadať od ma­jiteľa suky žiadne finančné vyrovnanie.

8. Ak suka v čase, keď bola v starostlivosti držite­ľa dohodnutého psa, uhynie, držiteľ je povinný dať na svoje náklady zistiť príčinu uhynutia suky a informovať o tom majiteľa suky. Ak smrť zapríčinil majiteľ psa, je povinný nahradiť maji­teľovi suky vzniknutú škodu. Ak na smrti suky nemá vinu, majiteľ suky je povinný uhradiť ma­jiteľovi psa všetky náklady, ktoré mu so starost­livosťou o suku a jej smrťou vznikli.

9. Po spárení sa chovných jedincov vyplní držiteľ psa potvrdenie o párení a odporúčanie na pá­renie pošle plemennej knihe SPZ (ak nie je klubom určené inak). Majiteľovi suky odovzdá vyplnené a podpísané potvrdenie o párení.

10. Spôsob úhrady za párenie sa rieši formou do­hody, najlepšie písomnou. Pri dohode o po­skytnutí šteňaťa za párenie má majiteľ chov­ného psa právo druhého výberu, t. j. výberu zo šteniec, ktoré si neponecháva chovateľ pre seba. Ostatné podmienky sú vecou dohody, ktorá by mala obsahovať najmä tieto body:

a) termín výberu šteňaťa,

b) termín odberu šteňaťa,

c) termín, po ktorom nárok na výber šteňaťa zaniká,

d) termín, po ktorom nárok na odber šteňaťa zaniká,

e) forma inej úhrady za párenie,

f) úhrada nákladov spojených s dopravou,

g) spôsob vyrovnania v prípade narodenia mŕtvych šteniec alebo jedného šteňaťa,

h) spôsob vyrovnania v prípade, že vybrané šteňa do odberu uhynie.

11. Nedodržanie dohody o spôsobe úhrady za pá­renie je vecou občiansko-právneho konania.

12. Ak sa suka neoplodnila, alebo sa narodilo len jedno šteňa, má majiteľ suky nárok na jedno bezplatné párenie s tým istým psom pri jej najbližšom párení. Nárok na bezplatné párenie zaniká v prípade uhynutia psa, alebo ak prestane byť z akýchkoľvek dôvodov chovný.

13. O neoplodnení suky, prípadne požiadavke na náhradné párenie, informuje majiteľ suky poradcu chovu a držiteľa chovného psa najneskôr do 75 dní od párenia.

14. Ak chovný pes zmení majiteľa, pôvodný ma­jiteľ je povinný oznámiť nadobúdateľovi chovného psa všetky nesplnené povinnosti náhradných párení a dohodnutý spôsob úhrady za párenie.

15. Ak zmení suka po párení majiteľa, pôvodný majiteľ je povinný oznámiť držiteľovi chovné­ho psa meno nového majiteľa suky. Ak tak neurobí, znáša následky, ak držiteľ psa od­mietne náhradné párenie.

16. Ak sa dokáže, že pes bol v čase párenia neplodný, majiteľ suky má nárok na vrátenie poplatku za párenie.

17. Podmienky pre párenie v zahraničí určuje chovateľský klub. Vybraný pes musí byť vo svojej krajine chovný. Majiteľ suky pri zahra­ničnom párení priloží k prihláške na zápis vrhu fotokópiu preukazu o pôvode psa, s kto­rým sa suka parila.

18. V priebehu jedného kalendárneho dňa sa môže pes pariť len s jednou sukou.

19. Umelé oplodnenie suky insemináciou môže robiť iba veterinárny lekár, ktorý potvrdzuje na odporúčaní na párenie, že pri inseminácii bolo použité semeno dohodnutého psa. Ná­klady na insemináciu znáša majiteľ chovnej suky.

 

VII. Narodenie šteniec

 

1. O narodení šteniec je chovateľ povinný do 10 dní písomne informovať príslušného po­radcu chovu a držiteľa psa s uvedením dátu­mu narodenia, počet a pohlavie narodených a ponechaných šteniec, farbu srsti, vážne chyby u šteniec, prípadne ďalšie dôležité in­formácie. Ak suka so štencami nie je u cho­vateľa, oznámi poradcovi chovu tiež adresu držiteľa, u ktorého je umiestnená.

2. Suka môže mať v kalendárnom roku iba je­den vrh (ak klub nerozhodne inak).

3. O počte ponechaných šteniec z jedného vr­hu rozhoduje klub.

4. Pri odbere (predaji) musia byť štence najmenej 49 dní - staré, musia byť otetované a od­ červené. Tetovanie šteniec zapísaných v SPKP je povinné. Robí sa v 6.-7. týždni veku šteniec.

5. Chovateľ je povinný viesť si záznamy o páre­niach suky a narodených štencoch.

 

VIII. Plemenná kniha

 

1. Za účelom úradnej evidencie všetkých čisto­krvných psov plemien začlenených v klu­boch SPZ zapisujú sa štence pochádzajúce od čistokrvných jedincov z domácich odcho­vov, ako aj importované čistokrvné jedince týchto plemien do plemennej knihy SPZ - SPKP (Slovenská plemenná kniha psov).

2. Plemenná kniha SPZ robí zápisy šteniec pre všetkých chovateľov - členov príslušných chovateľských klubov združených v SPZ v zmysle stanov SPZ.

3. Zápis šteniec v plemennej knihe SPZ sa robí na základe prihlášky narodených šteniec (vr­hu).

4. Súčasťou prihlášky na zápis vrhu je majite­ľom psa potvrdené odporúčanie na párenie, v prípade zahraničného párenia aj overená fotokópia preukazu o pôvode použitého psa.

5. Narodené štence sa musia prihlásiť na zápis všetky naraz, a to najneskoršie do 30 dní od dátumu ich narodenia. Dodatočné hlásenie ďalších šteniec z vrhu nie je prípustné.

6. Mená šteniec pochádzajúcich z jedného vrhu sa musia začínať rovnakým začiatočným písmenom a nesmú sa opakovať v ďalších vrhoch tej istej chovateľskej stanice.

7. V plemennej knihe sa nesmú zapísať štence zo spárenia sa suky s iným psom, ako sa uvádza v prihláške na zápis vrhu a v odporúčaní na párenie. Úmyselné zamlčanie také­hoto prípadu sa bude posudzovať ako poru­šenie chovateľského a zápisného poriadku. V prípade zistenia tejto skutočnosti po vysta­vení preukazov o pôvode musí chovateľ pre­ukazy vrátiť plemennej knihe na znehodno­tenie.

8. Do plemennej knihy sa zapisujú iba štence chovateľov s trvalým bydliskom na území SR.

 

IX. Zapisovanie importovaných jedincov

 

1. Do plemennej knihy sa môžu zapísať len potomkovia jedincov, zapísaných v plemen­ných knihách členských krajín FCI, alebo v plemenných knihách krajín FCI uznaných, ak je ich pôvod preukázateľný najmenej v troch generáciách predkov.

2. Importovaným jedincom s preukazmi o pô­vode uznanými FCI sa pri zápise uvedie do preukazu číslo zápisu v SPKP a dátum zápi­su. Pri použití importovaného jedinca v chove sa v preukazoch o pôvode potomkov uvádza okrem čísla zápisu v SPKP aj číslo zápisu v plemennej knihe, ktorá preukaz o pôvode tohto jedinca vystavila.

 

X. Register plemennej knihy

 

1. Register je súčasťou plemennej knihy. V re­gistri sa evidujú importované jedince zapísa­né v plemenných knihách krajín, ktoré nie sú členmi FCI a štence pochádzajúce po rodi­čoch, ktorí nemajú tri plné generácie predkov zapísaných v plemenných knihách uznaných FCI.

2. Podmienkou pre zapísanie do registra je sú­hlas príslušného chovateľského klubu. Jedi­nec musí byť posúdený na dvoch výstavách, aspoň dvoma rozličnými rozhodcami a získať ocenenie aspoň "veľmi dobrá". 3. Jedince zapísané v registri sa môžu páriť len s čistokrvnými jedincami. Do plemennej kni­hy sa môžu zapísať až jedince štvrtej gene­rácie týchto predkov.

 

XI. Vývoz psov

 

1. Pri vývoze psa musí jeho majiteľ požiadať o súhlas na vývoz plemennú knihu SPZ (prí­padne aj príslušný chovateľský klub).

2. Pri prvom predaji psa do zahraničia musí majiteľ odovzdať nadobúdateľovi psa v za­hraničí exportný preukaz o pôvode psa. Ex­portné preukazy pre plemená združené v SPZ vystavuje plemenná kniha SPZ.

3. Nákup, predaj alebo vývoz psov prostredníc­tvom organizácií zaoberajúcich sa komerč­ným predajom psov je neprípustný v zmysle predpisov FCI, SKJ a štatútu KR SPZ.

 

XII. Preukaz o pôvode psa

 

1. Preukaz o pôvode psa je verejná listina ob­sahujúca meno a popis psa, jeho pôvod pre­ukázaný najmenej 3 generáciami čistokrv­ných predkov, skratku plemennej knihy a číslo zápisu, tetovacie číslo, ak nie je totožné s číslom zápisu, dátum narodenia, ako aj ďalšie údaje o chovateľovi a majiteľovi, o ohodnotení psa na výstavách a skúškach, prípadne iné dôležité záznamy.

2. Preukaz o pôvode psa sa vystavuje na for­mulári uznanom FCI, s uvedením členstva v FCI (znak FCI), v zastupujúcej organizácii SR v FCI a adresou SPZ.

3. Pre každého psa sa vystavuje len jeden pre­ukaz o pôvode, ktorý v prípade zmeny majiteľa psa musí predchádzajúci majiteľ odo­vzdať novému nadobúdateľovi psa.

4. Záznamy alebo zmeny v preukaze o pôvode môže robiť:

- plemenná kniha,

- rozhodcovia (záznamy o výsledku výstav, bonitácií a skúšok),

- veterinárny lekár (tetovateľ - uvedie dá­tum tetovania, prípadne vakcinácie),

- chovateľ alebo majiteľ (uvedie zmenu vlastníka psa).

5. Stratu preukazu o pôvode psa treba ihneď nahlásiť plemennej knihe SPZ, ktorá zabez­pečí zverejnenie straty a vydanie duplikátu preukazu o pôvode v odbornom časopise. V prípade poškodenia alebo zničenia preu­kazu je možné vystaviť opis.

6. Preukaz o pôvode uhynutého, zabitého ale­bo utrateného psa treba poslať plemennej knihe SPZ najneskôr do 10 dní od tejto uda­losti na znehodnotenie. V prípade straty psa treba preukaz do 30 dní poslať plemennej knihe. Ak sa pes nájde, plemenná kniha pre­ukaz o pôvode psa vráti majiteľovi.

7. Za správnosť údajov uvedených v preukaze o pôvode ručí svojím podpisom ten, kto v ňom príslušný záznam urobil.

8. Preukaz o pôvode nie je prenosný na jedince z toho istého vrhu, ani na jedince z iného vr­hu. Falšovanie preukazov, samovoľné zme­ny, škrtanie, zneužitie preukazov o pôvode uhynutých alebo stratených psov sa považu­je za porušenie chovateľského a zápisného poriadku a chovateľskej disciplíny s násled­ným postihom.

 

 

XIII. Strata - nájdenie psa

 

1. Nájdenie strateného psa, ktorý je tetovaný, oznámi nálezca príslušnej plemennej knihe, ktorá mu poskytne adresu chovateľa (prípad­ne aj číslo telefónu). U chovateľa si nálezca overí, kto bol posledným majiteľom nájdené­ho psa.

2. Majiteľ strateného psa je povinný uhradiť ná­lezcovi všetky náklady spojené s vyhľada­ním majiteľa a chovom psa do odovzdania jeho majiteľovi.

 

XIV. Chovateľské stanice

 

1. Názov chovateľskej stanice je trvalou a ne­oddeliteľnou súčasťou mena psa a je z neho zrejmý chov, z ktorého pes pochádza.

2. Preukazy o pôvode pre narodené štence sa môžu vyhotoviť len chovateľom, ktorí majú chránený názov chovateľskej stanice.

3. Chránenie názvov chovateľských staníc a ich evidenciu pre chovateľov psov plemien združených v SPZ zabezpečuje plemenná kniha SPZ.

4. Chovateľ môže mať chránený len jeden ná­zov chovateľskej stanice bez zreteľa na po­čet chovaných plemien a súk. Chránený názov chovateľskej stanice je osobný a celo­životný.

5. Nárok na používanie názvu chovateľskej sta­nice vzniká dňom jej registrácie v FCI. Názov chovateľskej stanice nemožno meniť. Ten istý názov nesmie byť chránený inej osobe v rámci členských krajín FCI.

6. Majiteľom chovateľskej stanice môže byť len právnicky spôsobilá fyzická osoba alebo právnická osoba.

7. Právo ochrany názvu chovateľskej stanice zaniká:

a) ak sa chovateľ písomne zriekol tohto práva,

b) smrťou chovateľa, ak nebol názov preve­dený na dedičov,

c) trvalým odňatím práva ochrany názvu pre porušenie chovateľskej disciplíny,

d) zmluvným prevodom na inú fyzickú oso­bu.

8. Odporúča sa navrhovať názvy chovateľ­ských staníc s počtom maximálne 20 znakov (najviac 2 slová).

 

XV. Záverečné ustanovenia

 

1. Tituly získané na výstavách a vrcholových skúškach sa zapisujú do preukazu o pôvode psa a uvádzajú sa aj minimálne v prvej gene­rácii potomkov psa alebo suky.

2. Za zápisy v plemennej knihe SPZ sa vybera­jú poplatky schválené orgánmi SPZ.

3. Právne vzťahy a prípadné spory vyplývajúce z vlastníctva a chovateľstva psov sa riešia občiansko-právnou cestou.

4. Výnimky z ustanovení tohto poriadku môže v odôvodnených prípadoch, po vypočutí cho­vateľského klubu, povoliť predsedníctvo ky­nologickej rady SPZ. Zmeny v znení tohto poriadku schvaľuje kynologická rada SPZ.

5. O postihu za porušenie tohto chovateľského a zápisného poriadku rozhodnú orgány cho­vateľského klubu alebo SPZ.

6. Tento chovateľský a zápisný poriadok nado­budol účinnosť dňom schválenia kynologic­kou radou SPZ na zasadnutí 29.10.1993. Týmto dňom zároveň stráca platnosť chova­teľský a zápisný poriadok schválený pred­sedníctvom SPZ 1.2.1980.

Späť

Vyhľadávanie
happy dog
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2