Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

TOP TERIR AGILITY 2018

Info :: 20. decembra 2015

 
TERIR ROKA 2018 AGILITY

Propozcie:
- Sa sa vypisuje pre plemen terirov, ktor s organizovan v Slovenskom klube chovateov terirov a foxterirov (SKCHTaF). Terir sa mus zastova sa (behov) v agility poda skobnch a sanch poriadkov lenskch ttov FCI.
- Podmienkou pre zskanie titulu je, e saiaci pes mus by s zapsan v SPKP a majite psa je poas hodnotenho obdobia lenom SKCHTaF. Pokia djde k zmenm v zpise psa alebo k zniku lenstva, zapotavaj sa do sae iba body zskan poas obdobia, kedy bol pes zapsan v SPKP a majite bol lenom SKCHTaF
- Do vyhodnotenia s zahrnut skky usporiadan poda skobnch poriadkov lenskch ttov FCI. Do vyhodnotenia sa zapotavaj aj otvoren behy na Majstrovstvch SR terirov, Majstrovstvch SR, European Open (EO), International Mix & Breed Championship in Agility (IMCA) a na Majstrovstvch sveta (MS).
- Kadej skke a vybranm otvorenm behom je pridelen poet bodov (pozri Tabuka 1). Pokia pes beh vo viacerch tmoch, za kad z nich sa vypln samostatn tabuka a do hodnotenia sa berie set bodov za vetky tmy.
- Tituly Top Terir Agility zskaj psy s najvym potom bodov v kadej vekostnej kategrii (small, medium, large). V prpade rovnosti bodov vaz pes, ktor m vy poet istch behov.

Vazn jedince zskaj tituly:
TOP terir ROK agility, kategria small,
TOP terir ROK agility, kategria medium,
TOP terir ROK agility, kategria large.

Pre zaradenie do sae je majite psa povinn zasla najneskr do 15.1.2019 do sdla SKCHTaF tefnikova 10, 811 05 Bratislava nasledovn doklady:
- vyplnen a podpsan prihlku a Tabuku 2
- obojstrann kpiu preukazu o pvode psa,
- kpie prslunch strn z vkonnostnho zoita (predn strana + strany so zznamom o skkach a behoch)

Podklady musia by zaslan v oblke oznaenej TOP terir Agility. Na nepln a nesprvne vyplnen podklady sa pri vyhodnoten nebude bra ohad a nebud do vyhodnotenia zaraden. Za sprvnos podkladov zodpoved majite psa. Doruen podklady bud vyhodnoten komisiou, ktor menuje vbor SKCHT a F. Komisia m prvo na kontrolu originlnych podkladov.

Tabuka 1. Poet bodov za absolvovan behy:
skka vborn vemi dobr dobr bez ohodnotenia diskvalifikcia
A1 / JumpA1 6 5 4 3 1
A2 / Jump A2 8 7 6 3 1
A3 / Jump A3 10 9 8 3 1
Open behy 16 14 12 6 1
as na EO, IMCA, MS k stu bodov za absolvovan behy sa pripota +20 bodov.
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

Prihlaska_do_sutaze_TOP_terier_AGILITY.doc
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2