Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

MEDZINRODN SKڊKY TERIROV V BRLOHREN o tituly CACIT, CACT, CCT, KV 2015

Aktuality :: 1. jla 2015

PZ Tur Lka - MEDZINRODN SKڊKY TERIROV V BRLOHREN o tituly CACIT, CACT, CCT, KV 2015 Vaz Memorilu F. Semana 2015
PZ Tur Lka 27. 28.6.2015, Vnimka pre rok 2015 nemusia ma spene ukonen BLv II.c alebo ZN skku.
 
MEDZINRODN SKڊKY TERIROV V BRLOHREN
o tituly CACIT, CACT, CCT, KV 2015
Vaz Memorilu F. Semana 2015

PZ Tur Lka
27. 28.6.2015
(uzvierka 15. Jna 2015)

estn predsednctvo
Ing. Jozef Jursa, CSc., predseda KR SPZ
Ing. Jaroslav Kubaa, predseda SKCHTaF
Ing. Pavol Hrniar, predseda PZ Tur Lka

Pracovn predsednctvo
Riadite skok: Stanislav Oujezdsk, Ing. Jn Kurti po. hosp. PZ Tur Lka
Organizan zabezpeenie: PZ Tur Lka, Kynologick komisia OkO .Myjava............

Ekonmka: Anna Cwiecekov
Veterinrna sluba: OVS

Rozhodcovia
Poda delegovania SPZ, odbor kynolgia

Program skok
Piatok 26. jna 2015
17:00 Zraz astnkov v areli brlohu PZ Tur Lka
18:00 Veterinrna prehliadka
18:30 Porada rozhodcov
19:00 rebovanie poradia psov
20:00 Spoloensk posedenie
Sobota 27. jna 2015
08:00 Slvnostn otvorenie skok
08:30 Zaiatok skok
17:00 Ukonenie prvho da skok

Nedea 28. jna 2015
07:30 Zaiatok druhho skobnho da druh tartovn kolo
15:00 Slvnostn vyhodnotenie a ukonenie skok

Prihlky s kpiou o hrade tartovacieho poplatku posielajte na adresu:
Stanislav Oujezdsk, Albetin Dvor 24, 900 42 Miloslavov, nie doporuene
Telefn: 00 421 (0) 907 708 700, e-mail: stanofox@gmail.com, vycvikar@terriers.sk

tartovac poplatok: lenovia SKCHTaF: 45,- EUR; nelenovia: 55,- EUR
VS: 3
. tu: 0011478157/0900 (Slovensk sporitea, Such Mto 8, 811 03 Bratislava)
IBAN CODE: SK89 0900 0000 0000 1147 8157
SWIFT CODE: GIBASKBX

tartujci z R: lenovia SKCHTaF: 1.230- CZK; nelenovia: 1.504- CZK
Platbu poukza na: Frantiek Poleha
Svobodova 22, 687 24 Uhersk Ostroh


Skok sa bud mc zastni iba t saiaci, ktor bud ma uhraden tartovac poplatok!
Veobecn ustanovenia
Na Medzinrodnch skkach terirov v brlohren sa mu prihlsi psy a suky plemien terirov (okrem Jagterirov) starie ako 15 mesiacov, zapsan v plemennch knihch lenskch organizci FCI. Musia ma absolvovan medzinrodn vstavu FCI v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo ampinov s ohodnotenm aspo VD (vemi dobr). Zo skok bud vylen psy chor a hrajce sa suky a psy ktor u zskali 2x titul CACIT. Ska sa poda skobnho poriadku SPZ pre skky v brlohren so skrtenm skobnho asu na 5 mint. Skky s dvojdov, ska sa bude iba na jednom brlohu, poet astnkov je obmedzen maximlne 60 psov. (vsledn poet tartujcich psov bude ovplyvnen potom dodanch lok) Psy bud prijat poda poradia dolch prihlok. Prijatie sa oznmi astnkom psomne a zal sa im i propozcie skok. Pri vbere zahraninch astnkov uprednostnme vodiov, ktorm chba jeden CACIT k uznaniu ICH. Jeden vodi me prihlsi na skky maximlne dvoch psov vo svojom vlastnctve. Prihlsen jedinec, ktor u tartoval na Medzinrodnch skkach v brlohren viac ako 4-krt, nebude na skky prijat. K prihlke treba priloi obojstrann kpiu PP!


- Titul Klubov vaz me zska iba pes v majetku lena SKCHTaF

- Najlepie umiestnen pes slovenskho majitea zapsan v SPKP (lena SKCHTaF) zska titul Vaz Memorilu Frantika Semana 2015. Podmienka je, aby pes v obidvoch tartoch zskal I. cenu.

- Vodi psa, prpadne jeho zstupca sa mus zastni rebovania. Ak sa vodi nezastn rebovania alebo nenastpi vas, nebude pripusten ku skkam.

- Kad pes zo Slovenska mus ma veterinrny preukaz s platnmi okovaniami proti besnote, psinke, paravirze a hepatitde minimlne 21 dn a maximlne 1 rok pred skkami.
- Psy zo zahraniia budia ma PET PASSPORT s platnmi okovaniami ako u psov zo Slovenska.

- Majite psa zodpoved sm za kody spsoben psom, prpadne za stratu alebo poranenie psa.

- tartovac poplatok: lenovia SKCHTaF: 45,- EUR; nelenovia: 55,- EUR. astnci z R maj monos plati na: Frantiek Poleha, Svobodova 22, 687 24 Uhersk Ostroh, lenovia SKCHTaF: 1.230- CZK; nelenovia: 1.504- CZK

- Poplatok sa mus uhradi vopred (po potvrden prijatia na skky). Doklad o hrade poplatku predlo vodi pri rebovan poradia psov. V prpade nezaplatenia poplatku v stanovenom termne sa prihlka berie ako bezpredmetn

- Vodi prijatho psa na skky me prinies lku, ktor mus nahlsi pri podan prihlky. Lka mus spa veterinrne kritri tak ako zastnen pes. Poplatok za lku je 30,- EUR a bude vyplaten po skkach. (vodii, ktor zabezpeia lku, bud pri vysokom pote nahlsench psov prednostne prijat na skky.
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

MSBLT_2015_FINAL_-_1_kolo_+_2_kolo.pdf
Propozicie_MSBLT2015-1.pdf

alie lnky


20. janura 2021 - 20:58
- Smutn sprva

10. janura 2021 - 16:47
- Pln dohodnutch a schvlench kynologickch akci na rok 2021

8. janura 2021 - 17:57
- Uznesenie k podmienkam sae TOP TERIR 2020

21. decembra 2020 - 14:00
- Aktulny zoznam lenov klubu 2020

16. decembra 2020 - 23:10
- TERIR ROKA 2020 EXTERIR TOP podmienky zmena 12 2020

2. decembra 2020 - 16:49
- UPOZORNENIE PRE CHOVATEOV

19. novembra 2020 - 09:01
Vinin 21.11.2020 - VSLEDKY - BONITCIA SKCHTaF Vinin 21.11.2020 - ASOV ROZPIS

15. novembra 2020 - 07:30
- POSDENIE DO CHOVU - BONITCIA PRIHLASOVANIE ZNOVA SPUSTEN !

22. oktbra 2020 - 08:51
Vinin - BONITCIA SKCHTaF OZNAM

21. oktbra 2020 - 20:20
Vinin 24.10.2020 - ASOV ROZPIS BONITCIE SKCHTaF 24.10.2020
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2