Aktuality | Úvodník | Spravodaj | Výbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | Výsledky akcií | Inzercia | Registrácia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. Články
.: terriers.sk :. Články

Stanovy klubu

Info :: 11. decembra 2010

Prihláška do SKCHTaF je umiestnená na konci stanov -
 
§ 1

Názov, sídlo, pôsobnosť


1. Názov klubu: Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov

2. Skrátený názov klubu: SKCHTaF

3. Sídlo: Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

4. Pôsobnosť: Slovenská republika


§ 2

Právna povaha a postavenie klubu


1. SKCHTaF je nepolitická dobrovoľná záujmová organizácia združujúca občanov so záujmom o plemená teriérov.

2. SKCHTaF sa organizačne zaraďuje medzi chovateľské kluby Slovenského poľovníckeho zväzu.

3. SKCHTaF je vybudovaný na demokratických zásadách.

4. Štatutárom klubu je predseda, podpredseda alebo poverený člen výboru klubu.

5. SKCHTaF je organizačnou jednotkou Slovenského poľovníckeho zväzu s vlastnou právnou subjektivitou, ktorá sa môže vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva.

6. SKCHTaF môže vstupovať do medzinárodných kynologických organizácií, ako aj členovia v ňom združení. Takisto klub môže do svojich radov prijímať chovateľov a záujemcov zo zahraničia.


§ 3

Poslanie a ciele klubu


1. SKCHTaF je klubom, ktorý združuje najmä chovateľov, majiteľov a priaznivcov plemien teriérov.

2. SKCHTaF riadi chov teriérov v súlade s platným štandardom a predpismi FCI. Stará sa o zveľadenie chovu, propaguje rozšírenie teriérov a v prípade pracovných teriérov zušľachťuje ich vlastnosti k praktickému využitiu v poľovníctve, športovej kynológii a inej činnosti v súlade so štandardom FCI.

3. SKCHTaF usporadúva v spolupráci so Slovenským poľovníckym zväzom, prípadne inými právnymi subjektami výstavy, skúšky, súťaže a iné kynologické podujatia, ktoré môžu byť otvorené i pre iné plemená a pre účastníkov zo zahraničia.

4. Na základe dohody môže klub spolupracovať s ostatnými klubmi a združovať s nimi finančné prostriedky.

5. SKCHTaF je oprávnený vykonávať internú vydavateľskú a publikačnú činnosť pre členov klubu súvisiacu s poslaním klubu.

6. Na základe iniciatívy vlastníkov plemena (plemien) môže SKCHTaF umožniť vytváranie sekcií. Činnosť sekcie je podriadená výboru klubu.


§ 4

Vznik a zánik klubu


1. SKCHTaF vznikol na základe záujmu chovateľov a majiteľov plemien teriérov zo SR a na základe uznesenia z ustanovujúcej konferencii v roku 1990.

2. Klub zanikne uznesením 2/3 väčšiny hlasov členov klubu alebo uznesením konferencii klubu z 2/3 väčšinou všetkých delegátov. Zrušenie sa oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a zastrešujúcej organizácie.

3. V prípade zániku SKCHTaF výbor klubu určí likvidačnú komisiu a o spôsobe likvidácie majetku klubu rozhodne konferencia klubu.


§ 5

Členovia, vznik a zánik členstva v klube


1. Členmi SKCHTaF môžu byť:

a) občania Slovenskej republiky a fyzické osoby s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky,

b) občania iného štátu,

c) osoby, ktorým bolo udelené čestné členstvo v klube.

2. Záujemca o členstvo v SKCHTaF predloží písomnú prihlášku a zaplatí zápisné a členské do klubu.

3. V sporných prípadoch o vzniku členstva na návrh matrikára rozhodne výbor klubu. Proti rozhodnutiu o zamietnutí členstva je možné sa odvolať do 25 dní od doručenia rozhodnutia na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.

4. Členstvo v klube vzniká po zaplatení zápisného a členského poplatku.

5. Novoprijatí členovia hradia členské poplatky v plnej výške bez ohľadu na termín ich prijatia v príslušnom kalendárnom roku.

6. Čestné členstvo udeľuje výbor klubu.

7. Členstvo v klube sa preukazuje členským preukazom.

8. Členský preukaz vydáva matrikár klubu.

9. Členstvo v klube zaniká:

a) nezaplatením členského poplatku,

b) vystúpením člena,

c) vylúčením člena,

d) úmrtím člena.

10. Člen, ktorého členstvo zaniklo, nemá nárok na vrátenie zápisného a členského poplatku zaplateného na bežný rok.

11. Členom klubu nemôže byť ten, kto sa zaoberá komisionálnym predajom psov, alebo chovom psov bez preukazov pôvodu.

§ 6

Práva a povinnosti členov klubu


1. Členovia SKCHTaF majú právo:

a)voliť a byť volení do orgánov klubu, okrem mladistvých členov do 18 rokov a členov podľa § 5 ods. 1. písmeno b) až c),

b)využívať výhody klubu, ak spĺňajú podmienky stanovené na udelenie týchto výhod,

c)nazrieť do zápisníc orgánov klubu,

d)podávať námietky, návrhy a sťažnosti orgánom klubu,

e)v prípade vylúčenia výborom klubu, odvolať sa na členskú schôdzu, konferenciu klubu, ktorej rozhodnutie je konečné,

f)zúčastňovať sa členských schôdzi a byť informovaní o činnosti výboru klubu,

g)zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných klubom,

h)na klubový spravodaj.

2. Členovia klubu majú povinnosť:

a)riadiť sa stanovami a ostatnými vnútornými predpismi klubu,

b)platiť zápisné a členské poplatky, ako aj určené poplatky,

c)uhradiť poplatok na príslušný rok vopred, do termínu stanoveného výborom klubu, najneskôr do 15. februára. V opačnom prípade je člen povinný opäť zaplatiť zápisné,

d)hlásiť matrikárovi klubu zmeny adresy bydliska, zmeny vo vlastnení druhu plemena teriéra a okolnosti, ktoré majú vplyv na členstvo v klube,

e)dodržiavať chovateľský a zápisný poriadok, zaobchádzať s teriérmi humánne a využívať ich na účely im vlastné v rámci právnych predpisov na ochranu zvierat, predpisov FCI a iných predpisov súvisiacich s chovom psov.

3. Čestný člen má práva a povinnosti člena klubu okrem § 6 ods. 1. písmeno a); ods. 2. písmeno b) a c).

4. Člen klubu môže uplatňovať svoje členské práva vyplývajúce zo Stanov klubu a ďalších interných predpisov klubu v konaní pred orgánmi klubu len osobne, pričom sa nemôže dať zastupovať.

§ 7

Orgány klubu


1. Orgány klubu sú:

a)konferencia klubu,

b)členská schôdza,

c)výbor klubu,

d)kontrolná a revízna komisia.

2. Orgány klubu zo svojich zasadnutí robia zápisnice. Zápisnice budú zverejnené v Klubovom spravodaji a do 30 dní aj na klubovej internetovej stránke.

Konferencia klubu

1. Konferenciu klubu zvoláva výbor klubu pred ukončením funkčného obdobia alebo na žiadosť 2/3 členov klubu z mimoriadnych dôvodov. Zvoláva ju písomne, najmenej 14 dní pred jej konaním 1x za 5 rokov s uvedením programu rokovania.

2. Jeden delegát zastupuje každých aj začatých 20 členov klubu.

3. Konferencia je schopná uznášať sa pri účasti najmenej 2/3 zvolených delegátov. Uznesenia sú platné nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov. Pri zmene Stanov je potrebný súhlas 2/3 väčšinou prítomných delegátov.

4.Do pôsobnosti konferencie prináleží najmä:

a)prejednávať a schvaľovať správu výboru o činnosti a hospodárení klubu za uplynulé obdobie,

b)prejednáva návrhy predložené členskými schôdzami klubu,

c)prejednávať návrhy a podnety podané v priebehu konferencie,

d)stanoviť zásadnú líniu pre činnosť klubu v budúcom období,

e)schvaľuje výšku členských poplatkov a zápisného, prípadne iných platobných povinností za úkony poskytované klubom,

f)voliť na budúce funkčné obdobie priamou voľbou predsedu, 10 členov výboru klubu a troch členov kontrolnej a revíznej komisie,

g)rozhodovať v odvolacom konaní pri riešení disciplinárnych previnení,

h)schvaľovať znenie Stanov klubu a ich zmeny.

Členská schôdza

1. Členská chôdza klubu sa schádza každý rok podľa regiónov. Zvoláva ju výbor klubu a určuje jej program. Členská schôdza musí byť zvolaná písomne, najmenej 14 dní pred jej konaním. Konanie členskej schôdze bude zverejnené v Klubovom spravodaji a na klubovej internetovej stránke, najmenej 14 dní pred jej konaním.

2. Členská schôdza prerokováva správu o činnosti klubu za uplynulé obdobie a čerpanie finančných prostriedkov klubu, schvaľuje plán činnosti a v období medzi konferenciami schvaľuje výšku zápisného a členského poplatku.

3. V prípade potreby na návrh výboru schvaľuje zmeny alebo doplnenie členov výboru klubu. Uznesenia členskej schôdze sú platné, ak sú schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov klubu.

4. Členská schôdza klubu rozhoduje v odvolávacom konaní pri riešení disciplinárnych priestupkov.

5. V roku konania konferencie volí delegátov na konferenciu klubu.

6. Predkladá návrhy na konferenciu klubu.

Výbor klubu

1. Výbor klubu je výkonným orgánom klubu.

2. Funkčné obdobie výboru je 5-ročné a končí sa konferenciou zvolanou pred uplynutím piatich rokov od ostatnej konverencie alebo uznesením momoriadnej konferencie.

3. Bezprostredne po konferencii sa výbor zíde k ustanovujúcej schôdzi výboru, na ktorej zvolí zo svojho stredu podpredsedu, tajomníka, hlavného poradcu chovu, ekonóma a výcvikára.

4. Výbor riadi činnosť klubu. Úlohou výboru je:

a)presadzovať uskutočňovanie cieľov a poslania klubu,

b)zastupovať klub pri rokovaní s vyššími orgánmi zväzu a inými domácimi a zahraničnými organizáciami,

c)podávať návrhy v oblasti chovu a výcviku vyšším orgánom zväzu,

d)stanoviť podmienky chovnosti,

e)menovať a odvolávať poradcov chovu,

f)navrhovať čakateľov na rozhodcov pre posudzovanie exteriéru,

g)navrhovať rozhodcov na výstavy a klubové súťaže,

h)schvaľovať obsahovú náplň a zabezpečovať priebeh klubových podujatí,

i)plánovať činnosť a finančný rozpočet klubu na ročné obdobie,

j)navrhovať výšku členských poplatkov a zápisného, prípadne iných platobných povinností za úkony poskytované klubom,

k)zabezpečovať vydávanie klubového spravodaja a zabezpečiť informovanosť členskej základne,

l)prostredníctvom matrikára, alebo iným povereným členom výboru klubu viesť evidenciu členskej základne a vydávať novým členom členské preukazy,

m)výbor klubu vo výnimočnom prípade udeľuje čestné členstvo významným osobnostiam. Čestné členstvo môže byť udelené aj príslušníkovi iného štátu. O udelení čestného členstva výbor informuje členskú základňu,

n)zabezpečovať konanie členských schôdzí a konferencií,

o)starať sa o dodržiavanie členskej disciplíny, stanov klubu, resp. predpisov zastrešujúcich orgánov,

p)vylúčiť člena klubu v prípade hrubého porušenia členskej disciplíny, resp. pozastaviť členstvo v klube,

q)uhradiť členský poplatok Slovenskému poľovníckemu zväzu za členov klubu, ktorí nie sú členmi SPZ (kolektívneho člena) z prostriedkov klubu. Títo ho majú zahrnutý v členskom.

5. Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej 2x v kalendárnom roku a zvoláva ho tajomník na pokyn predsedu klubu. Zasadnutia výboru sa pravidelne zúčastňuje predseda kontrolnej a revíznej komisie klubu.

6. Na zasadnutie výboru, ak nie sú členovia výboru, môžu byť s hlasom poradným pozvaní aj iní odborníci.

7. Zasadnutie výboru vedie predseda klubu. V jeho neprítomnosti zasadnutie vedie podpredseda alebo iný člen výboru, ktorého poverí predseda klubu.

8. Výbor zo svojich zasadnutí robí zápisnice, ktoré do 14 dní obdrží každý člen výboru a predseda kontrolnej a revíznej komisie.

9. Výbor klubu je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.

10. Výbor klubu má disciplinárnu právomoc.

11. Za svoju činnosť zodpovedá výbor klubu členskej schôdzi a konferencii klubu.

12. Neodkladné záležitosti vybavuje medzi schôdzami výboru predseda alebo ním poverený člen výboru. Spôsob vybavenia predloží výboru na jeho najbližšom zasadnutí.

13. Na návrh predsedu klubu sa môže vo zvlášť naliehavých alebo neodkladných prípadoch konať „korešpondenčné“ zasadnutie výboru.

14. V prípade uvoľnenia funkcie vo výbore klubu, môže byť na uvoľnené miesto kooptovaný člen výboru klubu, ktorý bol bez funkcie. Ak sa však nenájde vo výbore vhodný člen na túto funkciu, môže byť výborom poverený vhodný člen klubu. Túto zmenu výbor klubu dá odsúhlasiť najbližšej členskej schôdzi.

Kontrolná a revízna komisia

1. Kontrolnú činnosť v klube zabezpečuje 3-členná kontrolná a revízna komisia.

2. Bezprostredne po konferencii si členovia komisie zvolia predsedu.

3. Úlohou kontrolnej a revíznej komisie je najmä:

a)prešetrovať sťažnosti a disciplinárne priestupky členov klubu,

b)kontrolovať plnenie uznesení orgánov klubu,

c)kontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami klubu,

d)predkladať výboru klubu, členskej schôdzi a konferencii návrhy opatrení,

e)za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi a konferencii klubu, ktorej predkladá správu o činnosti komisie,

f)vo svojej činnosti sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi pre činnosť kontrolných orgánov.

4. Spravidla raz za rok urobí kontrolu plnenia úloh výborom klubu a čerpania finančných prostriedkov.

§ 8

Členská disciplína


Výbor klubu zabezpečuje členskú disciplínu v chovateľských veciach. Pri riešení disciplinárnych priestupkov postupuje v zmysle disciplinárneho poriadku zastrešujúceho orgánu. Proti rozhodnutiu výboru sa môže člen odvolať do 14 dní prostredníctvom kontrolnej a revíznej komisii na členskú schôdzu, resp. na konferenciu klubu.

§ 9

Hospodárske zabezpečenie klubu


1. Klub hospodári podľa vlastného finančného plánu na príslušný rok, schváleného výborom klubu.

2. Zdrojom príjmu klubu sú:

a)zápisné a členské poplatky,

b)poplatky za akcie organizované klubom,

c)príjmy z hospodárskej činnosti,

d)dotácie,

e)dobrovoľné príspevky a dary.

§ 10

Záverečné ustanovenia


1. Celková činnosť klubu musí zodpovedať platnej legislatíve Slovenskej republiky, reglementom FCI a predpisom zastrešujúceho orgánu.

2. Výbor klubu je oprávnený k vysvetleniu stanov klubu, ako aj k vydávaniu vnútorných vykonávacích predpisov.

3. Referendum k odčleneniu plemena (plemien) vypisuje výbor klubu na základe písomnej požiadavky vlastníkov. Oddelenie sa a vytvorenie nového klubu vlastníkmi niektorého z plemien riadených SKCHTaF je možné len na základe písomného súhlasu 2/3 vlastníkov tohto plemena alebo nadpolovičnej väčšiny členov klubu bez akýchkoľvek finančných nárokov na SKCHTaF.

4. Vo zvlášť dôležitých otázkach určitého plemena (plemien), kde je dôležitý názor všetkých vlastníkov plemena (plemien), môže výbor klubu vypísať referendum. Výbor zašle písomne požadované otázky všetkým dotknutým členom. Rozhoduje nadpolovičná väčšina vrátených odpovedí. Referendum môže byť vypísané aj na základe písomnej žiadosti dotknutých vlastníkov.

5. Vo zvlášť dôležitých otázkach klubu, kde je dôležitý názor všetkých členov klubu, môže výbor klubu vypísať referendum. Výbor zašle písomne požadované otázky všetkým členom klubu. Rozhoduje nadpolovičná väčšina vrátených odpovedí. Referendum môže byť vypísané aj na základe žiadosti 2/3 členov klubu.

6. Tieto upravené stanovy boli schválené konferenciou SKCHTaF 11.12.2010 a nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
Dokumenty na stiahnutie

prihlaska_SKCHTaF2015.pdf
Vyhľadávanie
happy dog
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2
Spravodaj 2017/1