Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

VEOBECN ZSADY PRE SKڊKY POOVNEJ UPOTREBITENOSTI PSOV

Info :: 3. mja 2013

 
1. el skok

Zkon o poovnctve a predpisy vydan na jeho realizciu ukladaj uvateom poovnch revrov pouva pri vkone prva poovnctva poovne upotrebiten psy.
Poovn upotrebitenos sa preukazuje na skkach poovnch psov. Okrem toho sa na skkach zisuj vroden vlohy psov, ktor s dleitm initeom pri istokrvnom chove psov. Organizovanm skok poovnej upotrebitenosti je poveren Slovensk poovncka komora, resp. jej organizan zloky. Poovn upotrebitenos mu zska psy aj na skkach organizovanch chovateskmi a kynologickmi klubmi SPZ, ak sa na nich skaj disciplny v zmysle skobnch poriadkov pre skky poovnej upotrebitenosti.

2. Druhy a zameranie skok

Slovensk poovncka komora organizuje tieto druhy skok pre psy poovnch plemien:
jesenn skky stavaov (JSS)
jesenn skky malch plemien (JSMP)
jesenn skky retrvrov (JSR)
lesn skky stavaov (LSS)
lesn skky malch plemien (LSMP)
lesn skky retrvrov (LSR)
farbiarske skky stavaov (FSS)
farbiarske skky malch plemien (FSMP)
farbiarske skky retrvrov (FSR)
skky retrvrov z prinania malej zveri (SRPMZ)
pecilne skky z vodnej prce (VP)
vestrann skky stavaov (VSS)
vestrann skky malch plemien (VSMP)
vestrann skky retrvrov (VSR)
skky v brlohren (BL)
farbiarske skky duriov (FD)
skky duriov (SD)
predben skky farbiarov (PF)
individulne hlavn skky farbiarov (IHF)

Na vetkch tchto druhoch skok mu zska psy poovn upotrebitenos pre dohadvanie jednotlivch druhov zveri. Poovn upotrebitenos na dohadvanie:
- srnej zveri me zska pes po spenom absolvovan FSS, FSMP, FSR, LSS, LSMP, LSR, VSS, VSMP, VSR, IHF,
- diviaej zveri me zska pes po spenom absolvovan FD, SD, IHF,
- jelenej, muflonej a danielej zveri me zska pes po spenom absolvovan PF, IHF,
- pre prcu s malou zverou me kvalifikciu zska pes na JSS, JSMP, JSR, LSS, LSR, VSS, VSMP, VSR, VP, SRPMZ.
Skky v brlohren kvalifikuj psa ako poovne upotrebitenho pre prcu pod zemou - v brlohoch.

3. Plnovanie skok

Usporiadatemi skok poovnej upotrebitenosti s organizcie SPK a ostatn uvatelia poovnch revrov.
Oblastn poovncke komory s povinn nahlsi kancelrii SPK pln pripravovanch skok za vetky organizan zloky, spadajce do jeho zemnej psobnosti, do 30. 11. predchdzajceho roka. V plne kynologickch akci musia by uveden daje: druh, dtum a miesto konania akcie.
Kancelria SPK pln po spracovan a schvlen v prslunch orgnoch zverejn vo Vestnku SPK prpadne i v odbornch poovnckych a kynologickch asopisoch, na webowch strnkach SPK, jej lenskch organizci, i kynologickch organizci.
Zmeny v konenom asovom plne skok sa mu robi len so shlasom kancelrie SPK.
Usporiadatelia si nemu robi zmeny sami bez shlasu SPK. Tak skky bud prehlsen za neplatn.
V prpade potreby mu poovncke organizcie alebo priamo uvatelia poovnch revrov usporiada skky aj mimo plnu. Ak bude usporiadateom skok mimo plnu uvate poovnho revru, mus o ich uskutonen informova prslun OPK.
Za organizciu a priebeh skok zodpoved usporiadatesk organizcia.

4. as na skkach a prihlky

Na jednotlivch druhoch skok sa mu zastni psy prslunch poovnch plemien, ktorm je umonen ten-ktor druh skok absolvova. Zoznam psov poovnch plemien a druhy skok poovnej upotrebitenosti, ktor mu absolvova, je uveden v tabuke . 2 tchto zsad.
Na skkach mu predvdza psy osoby starie ako 15 rokov. Na skkach mu predvdza psy aj zahranin vodii, maximlne 20 % z prihlsench astnkov.
Pri prehliadke sa vodii psov, nevlastniaci platn poovn lstok na zem SR, musia preukza, e s poisten zo zodpovednosti za spsoben kody (me to by aj jednorazov poistenie). Od tejto povinnosti s osloboden astnci brlohrskych skok.
Poty psov a rozhodcov na jednotlivch druhoch skok poovnch psov s uveden v tabuke . 1, ktor je sasou tchto zsad.

Psy, prijat na skky, musia by:
a) registrovan v uznanch plemennch knihch FCI,
b) pri veterinrnej prehliadke uznan za zdrav a spsobil,
c) na skky vas a riadne prihlsen.

Prihlky sa podvaj na predpsanom tlaive a do termnu uvedenho v propozcich. Prijatie prihlky je podmienen sasnm zaplatenm stanovenho poplatku. tartovac poplatok na skky uruje usporiadate podujatia. Za psy v majetku cudzch ttnych prslunkov a nelenov SPK me usporiadate vybera zven poplatok . Zamietnutie prihlky mus usporiadate skok spolu s odvodnenm oznmi majiteovi psa doporuenm listom najneskorie 14 dn pred konanm skok. Usporiadate je povinn prihlku zamietnu vtedy, ak odporuje propozcim. Prijmanie nhradnkov po oficilnom otvoren skok je neprpustn.
Majite prihlsenho psa ru svojm podpisom na prihlke, e daje v nej uveden s sprvne a pravdiv, e s mu znme ustanovenia skobnho poriadku a e ru za kody spsoben jeho psom. Ak sa dodatone zist nesprvnos dajov uvedench v prihlke, zskan ocenenia na skkach strcaj platnos a proti majiteovi sa pod podnet na zaatie disciplinrneho konania. Psa mono prihlsi na skky u ktorejkovek OPK.
Psy bez skok maj prednos pred psami so skkami. Ak pes zskal niie ocenenie na skkach ako I. cenu, m prvo zastni sa na alch skkach za elom opravy ocenenia. Usporiadate me prija na ten ist druh skok i psy, ktor u absolvovali skky v I. cene, ak majite psa m zujem o zskanie lepieho bodovho ohodnotenia.
Na vetkch druhoch povrchovch skok me vodi predvdza len jednho psa s vnimkou, JSS, a JSMP, na ktorch me jeden vodi predvdza dvoch psov. Hlavn rozhodca mus rebovanie prispsobi tak, aby vodi, predvdzajci dvoch psov, tartoval s obidvoma v jednej skupine.
Na skkach je vodi povinn striea si zver sm. Mladistv vodii a vodii, ktor nemaj oprvnenie na drbu poovnej zbrane, si na skky, kde sa pouitie zbrane vyaduje, musia zabezpei strelca s platnm poovnm lstkom a zbrojnm preukazom. Ten sa na skkach mus podriadi pokynom rozhodcov a usporiadateov. Nklady spojen s jeho asou na skkach zna vodi psa. Vodiovi, ktor na skkach zle striea, me rozhodca prideli nhradnho strelca. Zsadne je neprpustn, aby namiesto vodia strieal zver rozhodca.
Organizova skky len pre zahraninch astnkov je neprpustn. Na skkach sa me zastni maximlne 20 % vodiov zo zahraniia.

5. Prehliadka psov

Pred otvorenm skok nastpia vetky prihlsen psy na prehliadku pred rozhodcovsk zbor a veterinrnu prehliadku. Pri prehliadke mus vodi predloi doklad o lenstve v poovnckej organizcii (s vnimkou poovnkov a lesnkov z povolania, mladistvch vodiov a cudzincov) a odovzda hlavnmu rozhodcovi preukaz o pvode predvdzanho psa. Hlavn rozhodca zodpoved za overenie sprvnosti tetovacch siel, resp. ipu. Neitaten tetovanie nevyluuje psa zo skok, ale hlavn rozhodca uvedie tto skutonos do preukazu o pvode. Neoznaen pes (tetovanm alebo ipom) neme by pripusten na skky. Organiztor je povinn zabezpei zariadenie na identifikciu ipov (taku ipov).
Veterinrneho pracovnka na veterinrnu prehliadku zabezpeuje usporiadate. Vo vnimonch prpadoch (ak sa nedostav veterinrny pracovnk), zist hlavn rozhodca, i s psy fyzicky spsobil a nemaj niektor chybu,ktor vyluuje psa zo skok. Vodi psa pri veterinrnej prehliadke mus predloi veterinrny preukaz, v ktorom mus by zznam o tom, e pes bol okovan proti besnote, psinke, parvovirze a infeknej hepatitde nie viac ako 1 rok a nie menej ako 4 tdne pred konanm akcie.

Pri prehliadke psov hlavn rozhodca vyli zo skok psy:
a) ktorch pvod a totonos nie je mon dokza preukazom o pvode,
b) chor, zranen, slep, hluch, podvyiven a zoslabnut,
c) honcujce sa suky (v iadnom prpade sa na skkach nemu zastni).

K ostatnm chybm zovajku, ktor nezniuj praktick vkon, nesmie sa pri prehliadke prihliada a psy s inmi chybami, ako s uveden, nesm by vylen zo skok.
Chyby a chylky povahy fyziologickej, psychickej alebo chylky intinktu, nepriaznivo ovplyvujce upotrebitenos psa, ak sa prejavia poas skok, mus rozhodca zapsa do rozhodcovskej tabuky.

6. Poradie skanch psov

Poradie, poda ktorho sa bud psy ska, sa ur verejnm rebovanm. Rozdelenie psov do skupn uruje vyrebovan poradov slo. Hlavn rozhodca rozdel rozhodcov do jednotlivch skupn poda skanch discipln pred vyrebovanm poradia psov. Rozdelenie verejne vyhlsi.
Poradie skania jednotlivch discipln ur hlavn rozhodca po predchdzajcej porade s rozhodcami a usporiadatemi poda miestnych pomerov.
Vodi me poas skok z vnych dvodov uznanch rozhodcom psa zo skok odvola. V tom prpade sa as na skkach nezape do preukazu o pvode, ale zaznamen sa v prehade vsledkov skok.
Pred skanm prinania vleenej zveri na diaku a pofarbenej (nepofarbenej) stopy pri LS, FS, VS, FD a SD sa ur poradie psov rebovanm.

7. Organizcia skok

Usporiadate je povinn zabezpei organizciu skok tak, aby ich priebeh bol plynul a regulrny. Ur zodpovednho vedceho skok a d mu k dispozcii potrebn poet pomocnkov. Vedci skok mus povnu vetky pokyny hlavnho rozhodcu. Akkovek zsahy do vkonu rozhodcov, ktor by mohli ovplyvni vsledok skok, s neprpustn.
Usporiadate je povinn zabezpei dostatone zazveren revr na zodpovedn odskanie vetkch psov, resp. zver na vypanie pre kadho psa (pri skkach s malou zverou).
Usporiadate je povinn posla najneskorie 4 tdne pred konanm skok propozcie kancelrii SPK (alebo delegujcej organizcii) a po uzvierke prihlok (najneskorie 3 tdne pred skkami) nahlsi poet prihlsench psov. Bez tchto dajov nebude SPK delegova rozhodcov a skky sa nesm uskutoni.
Pred otvorenm skok je usporiadate povinn odovzda hlavnmu rozhodcovi prihlky psov, trojmo vyplnen rozhodcovsk tabuky, dvojmo vyplnen prehad vsledkov skok.
Ak rozhodcovia zistia, e skky nie s dostatone pripraven, najm ak revr nie je dostatone zazveren, hlavn rozhodca m povinnos ich priebeh zastavi. Vsledok takch skok je neplatn a usporiadate je povinn nies vetky vzniknut nklady vrtane nkladov za delegovanie rozhodcov, prpadne i nrokov vodiov. Usporiadate je tie povinn postara sa o vasn propagciu skok, aby sa vodii stihli vas prihlsi a zastni sa skok, aby sa zklada poovne upotrebitench psov rozirovala.
Ak bude treba, usporiadate je povinn zabezpei pre delegovanch rozhodcov a akateov ubytovanie a psomne im to oznmi.
Usporiadate zabezpe dopravn prostriedok pre hlavnho rozhodcu a riaditea skok kvli rchlejiemu prechodu od jednej skupiny k druhej.
Usporiadate nesmie bez shlasu delegujcej organizcie robi v zbore rozhodcov iadne zmeny, najm rozhodcov odvolva alebo zbor rozhodcov dopa. Ak usporiadate po uzvierke prihlok zist, e m v alebo men poet psov, ako nahlsil, mus hne poiada o zmenu v zbore rozhodcov. Ak to neurob vas, zna nklady i za nadpoetnch rozhodcov. Usporiadate ani hlavn rozhodca nesm bez shlasu delegujcej organizcie prekroi najvy poet psov prpustn pre jednotliv druhy skok.

8. Rozhodca

Rozhodcov na skky poovnej upotrebitenosti psov deleguje kancelria SPK.
Kad delegovan rozhodca a akate je povinn najneskorie do troch dn po obdran deleganho listu psomne oznmi delegujcej organizcii, i delegovanie prijma. Ak nie, mus oznmi dvody neprijatia delegaky.
Oneskoren potvrdzovanie prijatia alebo zamietnutia delegovania znemouje vas delegova nhradnka a nara regulrnos skok. Ak sa rozhodca alebo akate na skky nedostavia, hlavn rozhodca je povinn oznmi to delegujcej organizcii. Tto skutonos uvedie v prehade vsledkov skok, aby z tejto nedisciplinovanosti mohli by vyvoden dsledky.
Delegujca organizcia za rozhodcu alebo akatea, ktor vas nepotvrdil prijatie delegovania, deleguje nhradnka. V tom prpade nklady za vyslanie nhradnka zna pvodne delegovan rozhodca, a to aj vtedy, ak sa na skkach zastn. Hlavn rozhodca je povinn pred otvorenm skok overi si pravdivos delegaiek rozhodcov a akateov u usporiadatea skok. Je neprpustn, aby si rozhodcovia alebo akatelia odovzdvali delegan listy medzi sebou. Okrem zmocnenia danho hlavnmu rozhodcovi uruje aj nhradnkov len delegujca organizcia.
Menn zoznam delegovanch rozhodcov pole delegujca organizcia najneskorie tde pred skkami usporiadateovi. Kad zmenu v delegovan rozhodcov oznmi usporiadateovi i hlavnmu rozhodcovi.
Rozhodca alebo akate, ktor sa bez vasnho ospravedlnenia nedostav na skky alebo prijatie delegovania potvrd oneskorene, prpadne sa asto bez nleitch dvodov ospravedluje, me by odvolan z funkcie.
Rozhodcovia alebo akatelia, ktor pri posudzovan povaj alkohol alebo s pod vplyvom alkoholu, alebo omamnch ltok, sprvaj sa hrubo, s nedbal, nepoznaj skobn poriadok, pri posudzovan niekoho myselne pokodzuj, presadzuj urit plemeno alebo nemiestnymi poznmkami kritizuj alebo podceuj niektor plemeno, vystavuj sa disciplinrnemu postihu.
Rozhodca mus by lenom SPK. Rozhodcovia vkon svojej funkcie plnia z poverenia SPK a ich pokyny s zvzn pre vetkch astnkov skok. Bezdvodn naranie plynulho priebehu skok zo strany vodiov alebo divckej verejnosti, ktor by mohlo zni prest rozhodcu, vznamu skok i poovnckej kynolgie, me by dvodom na podanie podnetu na zaatie disciplinrneho konania. Osobu, ktor nara priebeh skok, me hlavn rozhodca zo skok vykza.
Pri vkone funkcie mus rozhodca za kadch okolnost zachova pokoj a dstojnos vo vystupovan.
Usporiadate je povinn delegovanm rozhodcom a akateom uhradi nevyhnutn cestovn nklady a odmenu za vkon funkcie.

9. Hlavn rozhodca

Kancelria SPK deleguje na vetky druhy skok predpsan poet rozhodcov. Jednho z nich ur ako hlavnho. Ak je na skky prihlsench viac psov ako pre jednu skupinu, kancelria SPK deleguje hlavnho rozhodcu navye. Pre zabezpeenie objektvnosti posudzovania je minimlne hlavn rozhodca z inho okresu. Hlavn rozhodca na skkach zastupuje zrove SPK , ktormu zodpoved za regulrnos a vysok rove skok. Riei prpadn spory medzi vodimi a rozhodcami a jeho rozhodnutie je konen.
Hlavn rozhodca pred otvorenm skok zvol poradu rozhodcov a zstupcov usporiadateskej organizcie, na ktorej ur dvojice rozhodcov a pri niektorch druhoch skok tie disciplny, ktor bud tieto dvojice posudzova.
Ak na skky neprde niektor z delegovanch rozhodcov alebo akateov, ur hlavn rozhodca z prtomnch nedelegovanch rozhodcov alebo akateov nhradnka, ale len takho, ktor m kvalifikciu pre posudzovanie prslunho druhu skok. Ak nem monos doplni nhradu za chbajcich rozhodcov, hlavn rozhodca po porade s usporiadatemi rozhodne, koko z prihlsench psov mu prtomn rozhodcovia zodpovedne odska. Ak na skky neprde hlavn rozhodca, delegovan rozhodcovia uria do tejto funkcie jednho zo svojho stredu.
Hlavn rozhodca krtkym prhovorom otvra skky a vyrebuje psov do skupn. Oznmi rozdelenie rozhodcov pre jednotliv skupiny a disciplny a po dohode s usporiadatemi ur priebeh skok.

Po ukonen skok hlavn rozhodca:
1. Vyhodnot a vyhlsi vsledky skok.
2. Vodiom odovzd:
a) preukaz o pvode psa so zapsanm vsledkom skok,
b) opis rozhodcovskej tabuky,
c) diplom, prpadne estn ceny.
3. Najneskorie do 14 dn pole delegujcej organizcii 2 kompletn sady rozhodcovskch tabuliek a prihlok zoradench poda vsledkov skok, 1 prehad vsledkov skok so strunou sprvou o priebehu skok a hospitan listy akateov. Opis prehadu vsledkov skok odovzd usporiadateovi.
Hlavn rozhodca zodpoved za sprvne vyplnen a rozhodcami podpsan rozhodcovsk tabuky, za sprvnos a plnos zznamov o vsledkoch skok v preukazoch o pvode, ktor v prslunom stpci podpisuje a signuje peiatkou svojho mena. Poda monosti sleduje vkon akateov na funkciu rozhodcov a po dohode s rozhodcami, ku ktorm bol akate pridelen, uvedie hodnotenie jeho prce na potvrden o hospitcii akatea.
Kad rozhodnutie pri spore medzi dvojicou rozhodcov alebo pri podanom proteste mus hlavn rozhodca zdvodni poas skok prslunm ustanovenm skobnho poriadku, za ktorho presn dodriavanie zodpoved.
Hlavn rozhodca zodpoved tie za dodranie zkazu fotografovania a filmovania pri prci psov na skkach, na ktorch to nie je prpustn.

10. akate na funkciu rozhodcu

Pre kad skupinu psov deleguje delegujca organizcia uren poet rozhodcov. Namiesto jednho rozhodcu v skupine me delegova jednho akatea. Rozhodca, ktormu je akate pridelen, mus mu poskytn monos ohodnoti vkony psov a navrhn im znmky. Rozhodca ho m pri tom usmerova a poradi mu pri vklade a aplikcii skobnho poriadku v praxi. akate vak nesmie sm posudzova a rozhodova o ohodnoten psa, ani podpisova rozhodcovsk tabuky a preukazy o pvode. Za ohodnotenie vkonu psa zodpoved len rozhodca.
akate je povinn odovzda hlavnmu rozhodcovi tlaivo "potvrdenie o hospitcii" (vzor tvor sas tejto prlohy), na ktorom hlavn rozhodca spolu s rozhodcom, ktormu bol akate pridelen, uved ohodnotenie vkonu akatea a podpu ho.

11. Spsob posudzovania

Hlavnou zsadou pri posudzovan je sprvny vklad skobnho poriadku so zreteom na pouitie psa v poovnckej praxi. Aj ten najpodrobnej skobn poriadok me chpa kad po svojom. Posdenie vkonu psa sa vak mus zhodova so znenm skobnho poriadku.
Po skonen kadej disciplny musia rozhodcovia verejne oznmi vodiovi vsledok posudzovania okrem discipln, ktor sa skaj poas celch skok. Vsledn znmka sa u nesmie meni, len ak vodi pod protest, ktor bol prijat. (Organiztor me v prpade podania protestu iada od vodia zloenie finannej zruky, ktor prepad v prospech organiztora, ak nmietka bola neopodstatnen.) Rozhodcovia sa preto pred vyhlsenm vsledku musia zjednoti , a ak sa nemu dohodn, o ocenen s konenou platnosou rozhodne hlavn rozhodca, ktor svoje rozhodnutie mus zdvodni, vyhlsi a uvies v rozhodcovskej tabuke. Rozhodcovia musia zachova v kadom prpade takt a rozvahu.
V zujme objektvneho ohodnotenia psa mus by posudzovanie vkonu nestrann a spravodliv. Rozhodcovia musia sledova vkony psov z primeranej vzdialenosti a zamedzi zasahovaniu ruivch vplyvov, ako je blzkos divckej verejnosti ap.
Ak nie je pes v urenom ase dostatone odskan z niektorej disciplny, rozhodcovia s povinn verejne to oznmi a pred ukonenm skok umoni psovi dokonenie tejto disciplny, aby po odchode z revru mali vetky psy ukonen prce a znmky mohli by verejne oznmen.
Ak pes zskal z niektorej disciplny znmku, ktor ho zarauje do ocenenia neobstl, nevyluuje ho to z alieho posudzovania. Ak vodi psa m zujem pokraova v skkach, rozhodcovia posdia psa na vetkch zvynch disciplnach, konen ohodnotenie sa vak nemen. Oprava disciplny, z ktorej dostal pes vyraujce ocenenie, nie je prpustn.
Rozhodca nesmie na skkach posudzova psy v jeho majetku, ani psy v majetku prslunkov svojej rodiny.

12. Povinn zznamy

Rozhodcovia s povinn vies presn zznam o priebehu skok a hodnoten kadho psa osobitne v rozhodcovskej tabuke. Zznamy v rozhodcovskej tabuke musia by jasn, strun, jednoznan a itaten. Okrem vkonu psa uved v rozhodcovskej tabuke aj strun zhodnotenie vodia, aby bolo zrejm, ak podiel na hodnoten psa mal vodi. Rozhodcovsk tabuku musia podpsa rozhodcovia, ktor psa posudzovali, a hlavn rozhodca.
Hlavn rozhodca je povinn skontrolova, aby v preukaze o pvode boli uveden daje: dtum, miesto konania a druh skok, vsledn ocenenie a poet bodov, znmka z uchu, jedna limitujca znmka, ktor ovplyvnila znenie ceny, ak bol pes hodnoten niou ako I. cenou. U plemien, kde sa to vyaduje pre zaradenie do chovu, uvedie hlavn rozhodca aj znmky zo sledovanch discipln, naprklad z odvahy, hlasitosti na stope ap. Hlavn rozhodca zznam o vsledku skok potvrd v preukaze o pvode podpisom a peiatkou svojho mena.
Hlavn rozhodca na poiadanie vodia psa uvedie zznam o vsledku skok do potvrdenia o zloen skok poovnej upotrebitenosti (osobitn kartika, ktor na tento el vydva kancelria SPK a pre vodiov psov zabezpeuje usporiadate skok). Potvrdenie sli ako doklad o zskan kvalifikcie poovnej upotrebitenosti psa pri vkone prva poovnctva (napr. na spolonch poovakch na mal alebo diviaiu zver).

13. Trestanie psa

Vodi m na skkach vies psa na hladkom pracovnom obojku a nesmie ho tresta ani poas ani mimo predvdzania na skkach. Vodi nesmie poas predvdzania psa nies, resp. dra v ruke predmet umoujci tresta psa alebo hrozi psovi trestom. Poas skok nesmie ma pes obojok s elektronickm zariadenm alebo s atrapou elektronickho zariadenia a ostnat obojok. Ak vodi poas skok so psom hrubo zaobchdza alebo ho trest, me ho rozhodca zo skok vyli. Vodii psov sa musia postara, aby ich psy mimo skania vone nepobiehali, a ani inak neruili priebeh skok.

14. Neuznanie skok

Skky usporiadan bez shlasu a vedomia delegujcej organizcie, alebo pri ktorch boli hrubo poruen ustanovenia skobnho poriadku, nebud uznan a ich vsledky bud vyhlsen za neplatn. Nhrada strt z takchto skok ide na archu usporiadatea, resp. funkcionrov, ktor to zavinili.
Ak sa skky konaj v nedostatone zazverenom revri a vkony psov sa nedaj ohodnoti, hlavn rozhodca je povinn poiada usporiadatea o poskytnutie inho revru. Ak to nie je mon, alebo ani nhradn revr nie je vhodn na odskanie psov, je povinn skky ukoni bez ohodnotenia psov. koda z toho vzniknut ide na archu usporiadatea.

15. Znmkovanie a vsledn klasifikcia

Znmky za vkon z jednotlivch predmetov s: 4 - vborne, 3 - vemi dobre, 2 - dobre, 1 - dostatone, 0 - nedostatone. Pri disciplnach, ktor sa hodnotia viacermi znmkami, vsledn znmku tvor aritmetick priemer, priom sa vsledok zaokrhuje na cel znmku - do 0,50 nadol, od 0,51 nahor.
Dleitos a nronos tej-ktorej disciplny je vyjadren koeficientom, ktorm sa nsob udelen znmka. Vsledn slo je poet bodov, ktor pes zskal z danej disciplny. Stom bodov zo vetkch discipln dostaneme celkov prospech psa. V tabukch pre jednotliv druhy skok je uveden najni poet bodov pre zskanie I., II. a III. ceny. Okrem toho mus pes zska pre t-ktor cenu aj limitn znmky z jednotlivch discipln (tie uveden v tabukch).
Pri rovnakom pote bodov u viacerch jedincov m pri zostavovan poradia prednos chovn jedinec pred nechovnm, pri dvoch chovnch alebo nechovnch jedincoch mlad pred starm a pri rovnakom veku skorie abecedn psmen vlastnho mena.
Psy, ktor preukzatene nanaj zver alebo ju zahrabvaj (hrobria), sa zo skok vyluuj. Tto skutonos uvedie rozhodca v rozhodcovskej tabuke a v prehade vsledkov skok (nie v preukaze o pvode psa).

Dokladom zskanho ocenenia pre vodia s:
a) opis rozhodcovskej tabuky,
b) diplom
c) zznam v preukaze o pvode.

Bez zretea na zskan ocenenie si majite psa nemus da vsledok skok zapsa do preukazu o pvode psa. V takom prpade mu rozhodca odovzd rozhodcovsk tabuku s uvedenm hodnotenia psa, prpadne i diplom.

16. Nmietky

Vodi psa me ma nmietky proti ohodnoteniu psa iba vtedy, ak me dokza, e pri skkach nebol dodran skobn poriadok. Nmietky mus poda ihne po oznmen vsledku ocenenia z jednotlivch discipln a rozhodca je povinn vyriei ich hne. V spornch prpadoch rozhodne s konenou platnosou hlavn rozhodca ete pred vyhlsenm vsledkov skok. Dodaton nmietky ani neskorie podan psomn oznmenia sa neber do vahy.

17. Previnenia vodiov psov

Vodii psov, ktor sa dopustia priestupku proti tomuto skobnmu poriadku, alebo sa snaia nejakm spsobom znevi alebo pozmeni vsledok skok, mu by disciplinrne sthan.
Vodii poas skok nesm pova alkoholick npoje. Pri neuposlchnut tohto zkazu m rozhodca prvo vyli ich zo skok, a takisto kadho, kto by svojm sprvanm naral riadny priebeh skok.

18. Veobecne

Vodi psa m prs na skky portovo-poovncky obleen, mus ma so sebou nevyhnutn doklady pre as na skkach, vodiaci reme, signalizan pomcku na privolvanie psa ap.
Vodi psa sa mus na skkach postara o kmenie a ustajnenie psa sm. Zodpoved za kody spsoben jeho psom. Pri strate alebo poranen psa neme iada nhradu od usporiadajcej organizcie.
Pes, ktor sa vzdiali z dosahu svojho vodia na dlh as, ako umouje skobn poriadok, na skkach neobstl. Usporiadatelia a rozhodcovia musia dba, aby sa skky nekonali v porastoch, ktor boli krtko predtm oetren chemikliami alebo hnojivom. Ak to zistia poas skok, musia psovi poskytn nhradn prcu.
alie pokyny s uveden pri jednotlivch druhoch skok.
Dokumenty na stiahnutie

VseobecneZasadyPreSkuskyPUP_3_5_2013.pdf
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2