Aktuality | Úvodník | Spravodaj | Výbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | Výsledky akcií | Inzercia | Registrácia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. Články
.: terriers.sk :. Články

SKÚŠOBNÝ PORIADOK PRE SKÚŠKY MALÝCH PLEMIEN A RETRÍVROV

Info :: 3. mája 2013

 
1. DRUHY SKÚŠOK

Plemená sliedičov, teriérov, jazvečíkov, retrívrov a duričov sa u poľovníckej verejnosti tešia veľkej obľube. Sú inteligentné, so všestrannými vlohami pre výkon práva poľovníctva, treba ich však používať v tých revíroch a terénoch, do ktorých sa charakterom svojej práce hodia a kde môžu byť dostatočne využité.
Vrodené vlohy a stupeň výcviku a použitia v poľovníckej praxi sa overujú na skúškach, ktoré sú prispôsobené charakteru týchto plemien, ale aj požiadavkám poľovníckej praxe.

Uvedené skupiny plemien sa môžu zúčastniť na týchto druhoch skúšok:
1.1. Jesenné skúšky malých plemien – JSMP, Jesenné skúšky retrívrov - JSR
kvalifikujú psa ako poľovne upotrebiteľného na dohľadávanie a prinášanie malej zveri.

1.2. Lesné skúšky malých plemien – LSMP, Lesné skúšky retrívrov - LSR
sú skúškami, ktorých absolvovaním získava pes poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie srnčej zveri.
Na lesných skúškach retrívrov získava pes poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie a prinášanie malej zveri a na dohľadávanie srnčej zveri.

1.3. Farbiarske skúšky – FSMP, Farbiarske skúšky retrívrov - FSR
organizujú sa najmä v poľovných revíroch, kde pre nedostatok lesného porastu nie je možné usporiadať lesné skúšky. Ich absolvovaním získava pes poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie srnčej zveri.

1.4. Špeciálne skúšky z vodnej práce - VP
Skúša sa na nich podľa skúšobného poriadku pre skúšky stavačov. Psy na nich získavajú kvalifikáciu na dohľadávanie vodnej pernatej zveri.

1.5. Všestranné skúšky malých plemien – VSMP, Všestranné skúšky retrívrov - VSR
sú najvyšším typom skúšok z poľovného výkonu. Vodič, ktorého pes úspešne absolvoval VS, môže požiadať o zápis do Knihy všestranných psov (U). Na všestranných skúškach sa môžu zúčastniť psy po absolvovaní JS alebo LS. Všestranné skúšky kvalifikujú psa ako poľovne upotrebiteľného na dohľadávanie malej a srnčej zveri.

1.6. Skúšky retrívrov z prinášania malej zveri - SRPMZ
sú zamerané na posúdenie vrodených vlastností plemien retrívrov ako typických prinášačov zveri, dobrých vodárov, ale aj ich schopnosti pre všestranné použitie pri výkone práva poľovníctva. Počas skúšok je dôležité, aby bol pes bol poslušný, v rukách vodiča, zároveň aby dokázal pracovať samostatne pri vyhľadávaní zveri a vyvíjal dostatočnú iniciatívu a chuť zver nájsť a priniesť. Rozhodcovia okrem toho posudzujú vzťah a spoluprácu vodiča so psom a ochotu psa plniť príkazy vodiča.
Skúšky sú dvojdňové a organizujú sa na jeseň v čase zákonom povoleného lovu malej zveri. Prihlášky na skúšky prijíma SRK.
Úspešným absolvovaním skúšok retrívrov z prinášania malej zveri získava pes poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie malej pernatej a srstnatej zveri.
Na skúškach môžu posudzovať iba rozhodcovia s kvalifikáciou pre posudzovanie na všestranných skúškach malých plemien a retrívrov.

1.7. Skúšky duričov – SD a Farbiarske skúšky duričov - FD
Úspešným absolvovaním skúšok duričov alebo farbiarskych skúšok duričov získava pes kvalifikáciu na dohľadávanie diviačej zveri. Skúša sa na nich podľa skúšobného poriadku pre skúšky duričov. Zúčastniť sa na nich môžu plemená uvedené v zozname PUP (príloha č. 39 vyhlášky).
Z uvedených skúšok sa na FSMP, LSMP a FD môžu zúčastniť aj plemená farbiarov.
Všetky tieto typy skúšok, okrem SRPMZ, možno usporiadať v ktoromkoľvek ročnom období, treba však pritom brať zreteľ na klimatické podmienky, poľnohospodárske kultúry a podmienky chovu a lovu poľovnej zveri.
Farbiarske, lesné a všestranné skúšky kvalifikujú psa ako poľovne upotrebiteľného na dohľadávanie srnčej zveri, preto sa pri skúšaní pofarbenej stopy používa len srnčia zver.
Ak pes odíde za zverou a nevráti sa do 15 minút, na skúškach neobstál.
V skúškach malých plemien a skúškach retrívrov je niekoľko rozdielnych disciplín. Obidvoje sú prístupné pre všetky plemená, ktoré ich môžu absolvovať. Všetky typy skúšok malých plemien a skúšok retrívrov možno kombinovať (napr. JSMP a JSR). Vodiči psov, či už malých plemien alebo retrívrov, sa môžu rozhodnúť, ktoré skúšky chcú absolvovať, či s disciplínami pre malé plemená alebo s disciplínami pre retrívry, vždy však bez akejkoľvek výnimky (napr. retríver môže absolvovať JSMP a jazvečík JSR). Na prihláške na skúšky treba uviesť ten typ skúšok, na ktoré sa majiteľ psa prihlasuje.

2. PREDMETY SKÚŠOK

2.1. Čuch

Rozhodca posudzuje kvalitu čuchu počas skúšania tých disciplín, kde pes čuch používa. Pri jeho hodnotení musí súčasne zvažovať všetky okolnosti, najmä na akú vzdialenosť pes zvetrí zver, aké sú pri tom poveternostné podmienky, sila vetra, vlhkosť a teplota vzduchu, povaha terénu, porast ap.

2.2. Hlasitosť

Pes by mal preukázať hlasitosť na stope živej zveri alebo pri kontakte s ňou, keď ju sám vyrazí a naháňa.
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý čerstvú stopu zveri hneď sleduje a pravidelne hlási bez toho, aby zver pred sebou sledoval zrakom, alebo pes, ktorý zver sám vyrazí, sleduje a hlási, aj keď ju už nevidí.
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý pracuje ako pri známke 4, hlásenie je však prerušované dlhšími odmlčkami.
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý hlási zver len dovtedy, kým ju vidí, a keď ju stráca z dohľadu, prestáva hlásiť.
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý hlási zver po zočení s prestávkami, značne prerušovane.
Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý pri prenasledovaní unikajúcu zver vidí, ale nehlási ju.

2.3. Poslušnosť

Rozhodca sleduje počas celých skúšok, ako pes reaguje na povely vodiča, najmä na základné povely na privolanie, ak nie je práve v kontakte so stopou zveri. Ak je pes v pohybe za zverou, ktorú našiel v poraste a sleduje ju, či už hlasito alebo nemo, a nereaguje na privolanie, nemá to hodnotiť rozhodca ako neposlušnosť. Tento prejav temperamentu je v danom okamihu cennejší. Príliš časté a opakované povely znižujú známku z poslušnosti.

2.4. Správanie sa po výstrele

Skúša sa pri disciplíne sliedenie. Vodič na povel rozhodcu jeden raz vystrelí z brokovnice, a to v okamihu, keď pes prehľadáva porast vo vzdialenosti 10-15 metrov od vodiča a nepozerá sa na neho.
Pes, ktorý preukáže svojím správaním sa, že sa nebojí výstrelu a zostane pokojný pod vplyvom vodiča, hodnotí sa známkou 4. Ak začne pes po výstrele vystrašene pobieha• vo väčšej vzdialenosti a nereaguje na privolanie, hodnotí sa známkou 3, prípadne nižšou.
Pes, ktorý má strach z výstrelu, to znamená, že od vodiča vystrašene odbehne, nedá sa privolať, stratí záujem o ďalšiu prácu, správa sa bojazlivo a nedôverčivo, hodnotí sa známkou 0 a z ďalšieho posudzovania je vylúčený.

2.5. Vodenie na remeni

Rozhodca určený pre posudzovanie tejto disciplíny vytýči v lesnom poraste trasu približne rovnakú pre všetky skúšané psy. Trasa predstavuje približne kruh tak, aby viedla cez rozličné terénne prekážky (spadnutý alebo vyrúbaný strom, pomedzi kry, cez priekopu ap.).
Rozhodca sleduje zo stredu kruhu vodiča so psom po celej trase. Vodič vedie psa na vypúšťacom alebo farbiarskom remeni, ktorý má prehodený cez pravé plece a na ľavom má pušku. Počas skúšky nesmie vodič držať remeň v ruke a usmerňovať pohyb psa. Pes má ísť pokojne za svojím vodičom alebo vedľa jeho ľavej nohy, nemá ho predbiehať, ani sa nechať ťahať, nemá sa zapletať do krov alebo omotávať okolo stromov. Ak pes ťahá vodiča, myká ho, a ak ho musí vodič viackrát odmotávať zo stromov, dostane úmerne nižšiu známku.

2.6. Sliedenie

Časový limit: 20 minút
Skúša sa v lese alebo na poli s vyšším porastom, prípadne pri vode s dostatočným porastom, ktorý znemožňuje psovi hľadať zver zrakom.
Pes musí sliediť rýchlosťou, ktorá zodpovedá kvalite jeho čuchu, systematicky a vytrvalo pred vodičom, v dosahu dostrelu brokov.
Pes, ktorý nemá snahu nájsť zver a pobehuje iba v blízkosti vodiča, hodnotí sa známkou 0.
Sliedenie sa skúša najmenej 20 minút. Keď pes do 20 minút nenarazí na zver, musí sa skúšanie prerušiť a pes musí byť nasadený v lepšie zazverenej časti revíru (po odskúšaní ostatných psov).

2.7. Stopa živej zveri

Časový limit: 15 minút
Pes musí sledovať stopu zveri, na ktorú ho vodič nasadil, alebo ktorú na príkaz vodiča sám našiel, do vzdialenosti najmenej 200 krokov.
Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý o stopu nemá záujem.

2.8. Stopa vodiča

Jeden z rozhodcov podrží psa, druhý odíde s vodičom po vetre s dvoma odchýlkami od priameho smeru, na vzdialenosť asi 200 krokov, kde sa dobre skryjú.
Skúška sa robí v prehľadnom teréne, aby rozhodca, ktorý psa potom vypustí, mal možnosť vidieť zakladanie stopy i jej sledovanie psom. Pes môže pozorovať zakladanie stopy do vzdialenosti asi 20 krokov. Potom ho rozhodca nasadí na stopu a s povelom "hľadaj pána" (alebo iným vhodným povelom) ho niekoľko krokov vedie po stope a vypustí ho.
Známkou 0 sa hodnotí a z ďalšieho posudzovania je vylúčený pes, ktorý ani po štvrtom nasadení na stopu nedôjde k vodičovi.

2.9. Dohľadávanie a prinášanie pernatej zveri

Časový limit: 10 minút
Pes má preukázať, že dokáže nájsť zastrelenú pernatú zver, ktorá po zásahu spadla do vyššieho porastu a poľovník ju nevidí.
Pre všetky skúšané psy musí byť použitý rovnaký druh zveri. Rozhodca vyberie vhodné miesto (lúku, zemiačnisko ap.) a hodí zver čo najďalej (minimálne 25 m od miesta, z ktorého sa vypúšťa pes). Vodič ani pes nesmú vidieť, kde zver dopadla. Na výzvu rozhodcu vodič vypustí psa s povelom k hľadaniu zveri. Pes má miesto rýchlo a ochotne prehľadať, po nájdení zver bez váhania priniesť a v sede odovzdať. Zver musí nájsť a priniesť do 10 minút, inak disciplínu nemožno považovať za splnenú. Rozhodca hodnotí najmä ochotu psa nájsť zver, jej neodkladné uchopenie, priamočiare prinesenie a spoľahlivé odovzdanie. Známku ovplyvňuje čas (v rámci limitu), ktorý pes potreboval na splnenie úlohy a celková práca.

2.9. Dohľadávanie a prinášanie srstnatej zveri

Časový limit: 10 minút
Pes má preukázať, že dokáže nájsť zastrelenú srstnatú zver (zajac, králik), ktorá po zásahu spadla do vyššieho porastu a poľovník ju nevidí. (Táto disciplína sa skúša a hodnotí pri plemenách retrívrov.)
Pre všetky skúšané psy musí by• použitý rovnaký druh zveri. Rozhodca vyberie vhodné miesto (lúku, zemiačnisko ap.) a hodí zver čo najďalej. Vodič ani pes nesmú vidieť, kde zver dopadla. Na výzvu rozhodcu vodič vypustí psa s povelom k hľadaniu zveri. Pes má miesto rýchlo a ochotne prehľadať, po nájdení zver bez váhania priniesť a v sede odovzdať. Zver musí nájsť a priniesť do 10 minút, inak disciplínu nemožno považovať za splnenú. Rozhodca hodnotí najmä ochotu psa nájsť zver, jej neodkladné uchopenie, priamočiare prinesenie a spoľahlivé odovzdanie. Známku ovplyvňuje čas (v rámci limitu), ktorý pes potreboval na splnenie úlohy a celková práca.

2.10. Prinášanie pernatej zveri na diaľku na poli

Časový limit: 10 minút
Ak pes nemal možnosť dohľadať po stope postrieľanú malú pernatú zver aspoň do vzdialenosti 150 m, založí sa mu 150 m dlhá stopová dráha (vlečka) s dvoma oblúkmi. Na prípravu vlečky sa použije zver ulovená v deň skúšok. Rozhodca po založení stopy nechá zver na konci stopovej dráhy, pokračuje v priamom smere asi 50 metrov a skryje sa tak, aby ho pes nemohol vidieť. Zakladanie stopy pes nesmie vidieť.
Vlečky sa robia na poli. Zver sa nesmie ťahať po čerstvej oráčine, čerstvo pohnojenom alebo chemikáliami ošetrenom poli. Vzdialenosť medzi jednotlivými dráhami musí byť najmenej 50 metrov. Na zakladanie stôp sa používa bažant, alebo jarabica.
Na pokyn druhého rozhodcu vodič nasadí psa na začiatok stopy, môže ho viesť na remeni asi 20 krokov, potom ho voľne vypustí s posledným povelom na prinesenie zveri. Pes môže sledovať stopu s nízkym alebo vysokým nosom alebo pod vetrom, musí sa však stopou riadiť. Celkove môže byť pes nasadený na stopu štyri razy.
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý sleduje stopu, zver správne prinesie a odovzdá.
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý stopu vypracuje až po druhom nasadení, zver správne prinesie a odovzdá, alebo pes, ktorý stopu vypracuje po prvom nasadení, zver správne prinesie, ale zle odovzdá.
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý správne sleduje aspoň časť stopy, zvyšok vypracuje voľným hľadaním, zver však nájde, správne prinesie a odovzdá vodičovi, alebo pes, ktorý stopu vypracuje až po treťom nasadení, zver správne prinesie a odovzdá.
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý nájde zver voľným hľadaním a prinesie ju vodičovi do 10 minút, alebo pes, ktorý vypracuje stopu až po štvrtom nasadení, zver správne prinesie a odovzdá.
Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý neprinesie zver ani po štvrtom nasadení.

2.11. Prinášanie srstnatej zveri na diaľku na poli

Časový limit: 10 minút
Ak pes nemal možnosť dohľadať po stope postrieľanú malú srstnatú zver aspoň do vzdialenosti 200 m, založí sa mu 200 m dlhá stopová dráha (vlečka) s dvoma oblúkmi. Na prípravu vlečky sa použije zver ulovená v deň skúšok. Rozhodca po založení stopy nechá zver na konci stopovej dráhy, pokračuje v priamom smere asi 50 metrov a skryje sa tak, aby ho pes nemohol vidieť. Zakladanie stopy pes nesmie vidieť.
Vlečky sa robia v poli. Zver sa nesmie ťahať po čerstvej oráčine, čerstvo pohnojenom alebo chemikáliami ošetrenom poli. Vzdialenosť medzi jednotlivými dráhami musí byť najmenej 50 metrov. Na zakladanie stôp sa používa divý alebo domáci králik, prípadne zajac s veľkosťou králika. Pre plemená retrívrov a sliedičov, okrem kokeršpanielov, možno použiť zajaca.
Na pokyn druhého rozhodcu vodič nasadí psa na začiatok stopy, môže ho viesť na remeni asi 20 krokov, potom ho voľne vypustí s posledným povelom na prinesenie zveri. Pes môže sledovať stopu s nízkym alebo vysokým nosom alebo pod vetrom, musí sa však stopou riadiť. Celkove môže byť pes nasadený na stopu štyri razy.
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý sleduje stopu, zver správne prinesie a odovzdá.
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý stopu vypracuje až po druhom nasadení, zver správne prinesie a odovzdá, alebo pes, ktorý stopu vypracuje po prvom nasadení, zver správne prinesie, ale zle odovzdá.
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý správne sleduje aspoň časť stopy, zvyšok vypracuje voľným hľadaním, zver však nájde, správne prinesie a odovzdá vodičovi, alebo pes, ktorý stopu vypracuje až po treťom nasadení, zver správne prinesie a odovzdá.
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý nájde zver voľným hľadaním a prinesie ju vodičovi do 10 minút, alebo pes, ktorý vypracuje stopu až po štvrtom nasadení, zver správne prinesie a odovzdá.
Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý neprinesie zver ani po štvrtom nasadení.

2.12. Sliedenie a dohľadávanie pohodenej zastrelenej srstnatej a pernatej zveri v lese

Táto disciplína sa skúša a hodnotí ako na skúškach retrívrov z prinášania malej zveri (SRPMZ) s tým rozdielom, že do vyhradeného priestoru sa hodí 1 kus srstnatej a 1 kus pernatej zveri.
Počas sliedenia vodič na povel rozhodcu jeden raz vystrelí z brokovnice, a to v okamihu, keď pes prehľadáva porast vo vzdialenosti 10-15 metrov od vodiča a nepozerá sa na neho. Pri tejto disciplíne sa zároveň hodnotí aj správanie sa po výstrele.

2.13. Prinášanie vlečenej srstnatej zveri na diaľku v lese

Časový limit: 10 minút
Na odskúšanie prinášania srstnatej zveri sa zakladá 200 metrov dlhá, jeden raz v tupom uhle lomená stopa (vlečka) so zastrelenou srstnatou zverou. Vlečky sa robia v lese so vzdialenosťou medzi jednotlivými dráhami minimálne 150 krokov.
Rozhodca po založení stopy nechá zver na konci stopovej dráhy a ukryje sa v priamom smere asi 50 metrov od konca stopovej dráhy tak, aby dostatočne videl na odloženú zver a aby ho pes nemohol vidieť.
Na pokyn druhého rozhodcu vodič nasadí psa na začiatok stopy, môže ho viesť na remeni asi 20 metrov. Potom ho voľne vypustí s posledným povelom na prinesenie zveri. Celkove môže byť pes na stopu nasadený štyri razy.
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý sleduje stopu, zver správne prinesie a odovzdá.
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý stopu vypracuje až po druhom nasadení, zver správne prinesie a odovzdá, alebo pes ktorý vypracuje stopu po prvom nasadení ale zver zle odovzdá.
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý stopu vypracuje až po treťom nasadení.
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý prinesie zver až po štvrtom nasadení, resp. ktorý nejaví prílišný záujem a dohľadanie a prinesenie zveri

2.14. Naháňanie v tŕstí

Časový limit: 5 minút
Vodič chodí po brehu okolo vodnej plochy zarastenej tŕstím či iným porastom, ktoré má pes prehľadávať, presliediť a snažiť sa nájsť a zdvihnú• vodnú alebo inú zver a umožniť vodičovi zastreliť ju. Nemá sa pritom vyhýbať hlbokej vode, má ju preplávať a prehľadať. Známku ovplyvňujú spôsob pohybu psa v ťažkom pobrežnom teréne, systematickosť práce, vytrvalosť, záujem o nájdenie zveri, spôsob, akým pes prekonáva hlbokú vodu, ako aj množstvo a intenzita vydaných povelov.
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý systematicky a samostatne prehľadáva určený úsek v tŕstí a snaží sa v ňom nájsť kačicu. Nepokladá sa za chybu, ak pes z tŕstia vyjde, ale sám sa bez povelu vráti. Vodič môže psa miernymi povelmi usmerňovať.
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý častejšie z tŕstia vybieha, vodič ho častejšie usmerňuje povelmi, no inak priestor prehľadáva dobre.
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý tŕstie prehľadáva nesystematicky, často sa vracia k brehu, vodič ho musí častejšie povzbudzovať.
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý prehľadáva len okraj tŕstia, nejde dostatočne ďaleko, pracuje nesystematicky a neochotne.

2.15. Prinášanie kačice z hlbokej vody

Časový limit: 10 minút
Kačicu hádže do vody zásadne rozhodca a to asi 10 metrov od brehu, aby pes mal možnosť ukázať, že vie plávať a priniesť kačicu z hlbokej vody. Musí ju správne odovzdať.
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý prinesie kačicu z hlbokej vody po jednom povele. Každý ďalší povel na prinesenie, uchopenie alebo odovzdanie znižuje známku vždy o jeden stupeň. Uchopenie kačice za letku, krk ap. nie je chybou.
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý priniesol kačicu po jednom povele, ale na brehu ju pustí, bez povelu ju však vezme a odovzdá, alebo pes, ktorému musel dať vodič dva povely, pes však inak pracuje bezchybne, alebo pes, ktorému dal vodič len jeden povel, ale pri plávaní hrabe, kačicu však správne prinesie a odovzdá, a tiež pes, ktorý pracuje bezchybne, pri odovzdávaní si však nesadne a nechce pustiť kačicu.
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý pracuje správne, pri odovzdávaní si však nesadne a kačicu vypustí až na tretí povel alebo ju vypustí na zem skôr, ako ju vodič odoberie.
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý po dlhšom povzbudzovaní vynesie kačicu do stanoveného limitu (10 minút) aspoň na breh.
Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý do stanoveného limitu kačicu neprinesie.

2.16. Posliedka

Pri skúške musí pes ukázať, že rozlišuje posliedku a voľnú chôdzu lesom. Skúša sa na lesnej ceste, poľovníckom chodníku, okraji lesa ap., pred prácou na pofarbenej stope.
Vodič ide veľmi pomalým krokom, pes má ísť ticho a pokojne buď za ním alebo pri jeho ľavej nohe voľne, neupútaný. Vodič asi po 20 krokoch psa miernym pohybom zastaví, poodíde asi 20 krokov a nenápadným pohybom psa privolá. Pes sa má priblížiť pomalým krokom, nie skokmi. Vodič tam znovu psa pokynom odloží, pokračuje ďalších 20 krokov, zastaví sa, sníme z ramena zbraň a vystrelí. Pes musí zostať pokojne na mieste odloženia. Po výstrele sa vodič vráti k psovi a pripúta ho na remeň.
Skúšanie tejto disciplíny sa má čo najviac podobať skutočnému lovu raticovej zveri pri posliedke so psom.
Ak pes po odložení odíde z miesta za vodičom, môže dostať známku najviac 1. Ak pes ujde z miesta odloženia, dostane známku 0.
Chyby: hlučné prejavy psa v dôsledku slabých nervov, hlasité povely, rýchla chôdza, neochota psa k odloženiu, kňučanie.

2.17. Práca na pofarbenej stope srnčej zveri

Skúša sa na umelo pofarbenej 600 krokov dlhej stope srnčej zveri. Stopové dráhy vopred vyznačí usporiadateľ. Stopové dráhy musia byť očíslované a na stromoch spredu označené snímateľnými značkami, zozadu môžu byť označené vápnom alebo farbou. Jednotlivé dráhy musia byť od seba vzdialené najmenej 150 krokov. Na konci stopovej dráhy musí byť vyznačený spojovací chodníček, po ktorom pomocníci prenášajú zver z jednej stopy na druhú.
Pofarbenú stopu robí rozhodca s pomocníkmi, ktorí odstraňujú predné značky (nesmú zostať na strome ani na zemi). Značky spredu na stromoch sa môžu nechať len na začiatku stopovej dráhy v dĺžke asi 50 krokov a pri ležovisku. Asi po 300 krokoch sa urobí pofarbené ležovisko a označí sa. Potiaľ musí ísť pes vždy ako vodič (na remeni). Ležovisko sa označuje zálomkom alebo iným poľovníckym spôsobom. Dráha stopy je dvakrát lomená a na jej konci musí vždy ležať srnčia zver, dobre zašitá (väčšia výstrelná rana musí by• tiež zašitá). Fľaša s farbou a pomocné predmety sa schovajú po založení stopy na konci dráhy, priamo pri položenej zveri. Na jednu pofarbenú stopu sa môže použiť najviac pol litra farby (najlepšie hovädzej krvi, nesmie sa však miešať s vodou, odporúča sa miešať ju s krvou zo srnčej zveri, prípadne s obsahom žalúdka zveri). Zakladanie pofarbenej stopy proti smeru dráhy stopy je zakázané. Ak sa táto skutočnosť zistí, skúška nebude uznaná.
Po založení pofarbenej stopy poznačí rozhodca na papier presný čas jej zakladania, podpíše sa naň a pripevní ho na strom na začiatku dráhy.
Stopovú dráhu pre farbiarske skúšky (12 hodín starú) zakladajú usporiadatelia obdobným spôsobom vopred.
Pes sa prikladá na stopu najskôr o hodinu po jej založení, na FS najskôr po 12 hodinách. Možno ho viesť ako:
a) vodiča
b) oznamovača
c) hlásiča
d) hlasitého oznamovača

Vodič psa musí spôsob vedenia psa oznámiť rozhodcom vopred, najneskoršie pred nasadením psa na stopu. Ak pes pracuje ako oznamovač, hlásič alebo hlasitý oznamovač, po úspešnom vypracovaní stopy sa k získanému bodovému hodnoteniu priráta 5 bodov. Celú stopovú dráhu musí pes vypracovať maximálne za jednu hodinu.

a) vodič
Pes musí viesť svojho vodiča na 5 m dlhom farbiarskom remeni až na koniec dráhy stopy, kde leží zver. Jeho práca sa hodnotí známkou 4 vtedy, ak vodič sleduje psa voľným krokom. Ak zíde pes zo stopy a sám sa opraví, nepovažuje sa to za chybu. Ak sa vodič obzerá, aby zistil smer stopy podľa značiek, znižuje sa známka o jeden stupeň. Po celý čas musí byť zrejmé, že pes je zaľahnutý vo farbiarskom remeni, že sleduje stopu s istotou. Na stopu sa môže pes opätovne nasadiť najviac tri razy. Každé nové nasadenie a vrátenie psa na stopu znižuje známku o jeden stupeň, takže vypracovanie celej stopy až po trojnásobnom zablúdení a vrátení na stopu sa hodnotí známkou 1, ak pes prácu nedokončí, hodnotí sa známkou 0.
Chyby: Ak pracuje pes s vysokým nosom, nezaľahnutý v remeni, blúdi, sleduje stopy zdravej zveri, stále ho treba pobádať, nervózne a rýchlo, nezaujíma sa o stopu a najmä o jej dokončenie. Ak pracuje pes na stope až prehnane rýchlo a vodič ho nestačí sledovať voľným krokom, hodnotí sa najviac známkou 2.

b) hlásič
Pes po priložení na nástrel pracuje až po označené ležovisko ako vodič. Tam ho vodič vypustí a ďalej pes pracuje ako hlásič. Zvyšok dráhy stopy musí pes vypracovať samostatne a do 15 minút od vypustenia musí začať hlásiť srnčiu zver až dovtedy, kým k nemu vodič nepríde. Psa nemožno nijakým spôsobom povzbudzovať alebo nútiť hlásiť. Nepovažuje sa za chybu, ak sa pes nakrátko odmlčuje. Ak zlyhá pes ako hlásič, môže ho vodič privolať späť a od ležoviska vypracovať zvyšok stopy ako vodič. Známka za výkon sa mu však znižuje o jeden stupeň. Na celej dráhe stopy vrátane vodiča môže pes zablúdiť a znovu byť nasadený na stopu už len dva razy. Známka sa mu pri každom novom nasadení znižuje o jeden stupeň.
Chyby: blúdenie, sledovanie stôp zdravej zveri, nevýrazné hlásenie, oneskorené hlásenie, hlásenie s dlhými odmlčkami, nehlásenie, opustenie zveri, nezáujem o prácu a najmä o jej dokončenie.

c) oznamovač
Vodič pred začatím tejto disciplíny musí rozhodcom oznámi•, akým spôsobom mu pes oznámi nájdenú zver.
Od nástrelu po označené ležovisko pracuje pes na remeni ako vodič. Pri ležovisku ho vodič vypustí a zvyšok dráhy musí vypracovať voľne, zver si overiť a do 15 minút od vypustenia sa vrátiť po vodiča, ktorý čaká na mieste vypustenia. Rozhodca na konci dráhy musí dávať pozor, či si pes zver overil. Po odchode psa oznámi rozhodca zatrúbením (signálkou), že pes pri zveri bol a vracia sa. Po návrate má pes ohláseným spôsobom oznámiť vodičovi, že zver našiel a snažiť sa doviesť ho najkratšou cestou k zveri. Ak pes zlyhá ako oznamovač, zníži sa známka za výkon o jeden stupeň a vodič má právo privolať psa a viesť ho ďalej ako vodiča. Na celej dráhe stopy vrátane vodiča môže pes zablúdiť a byť nasadený na stopu už len dva razy, známka sa však znižuje vždy o jeden stupeň.
Chyby: Ak nepríde pes po vypustení k zveri, aby si ju overil, a vráti sa k vodičovi, nevýrazné oznamovanie, neisté vedenie k zveri. Ak neoznámi pes nájdenú zver vodičovi vopred uvedeným spôsobom, nemôže sa hodnotiť práca psa ako oznamovač.

d) hlasitý oznamovač
Hlasitý oznamovač sa skúša ako oznamovač s tým rozdielom, že pes musí počas vedenia svojho vodiča k zveri v určitých intervaloch hlásiť. Povzbudenie psa pri práci nie je chybou.

2.18. Odloženie

Časový limit: 5 minút
Vodič na určenom mieste odloží psa buď voľne, alebo priviazaného na úplne rozvinutom farbiarskom remeni a vzdiali sa z jeho dohľadu. Pes musí zostať pokojný po celý čas skúšania. Po uplynutí tohto času sa vodič vráti k psovi, a ak bol odložený voľne, musí sa nechať pokojne pripútať.
Ak pes pri skúšaní odloženia odíde hľadať svojho pána, hodnotí sa známkou 0. Ak je pes pri odložení nepokojný a poodíde za vodičom, nie však viac ako 10 metrov, môže dostať známku najviac 2. Ak je pes pri odložení pripútaný na úplne rozvinutom farbiarskom remeni, znižuje sa známka z výkonu o jeden stupeň. Ak pes pripútaný pri odložení šteká alebo kňučí, vzdiali sa na celú dĺžku remeňa alebo sa na remeni myká, dostane známku 0.

Skúšky retrívrov z prinášania malej zveri


Predmety skúšok


1. POSLUŠNOSŤ

1.1. Správanie sa na stanovišti

Časový limit: 5 minút
Pes má byť pri odložení na stanovišti úplne pokojný. Vodič môže psa odložiť voľne alebo pripútaného na vodidle. Ak je pes pripútaný na vodidle, môže aj pri bezchybnej práci dostať maximálne známku 2. Skúša sa tak, že vodiči sa rozostavia asi 20 krokov od seba, na spôsob obstaveného priehonu. V priehone sa pohybujú dvaja až traja pomocníci, ktorí robia hluk a minimálne päťkrát vystrelia zo zbrane do vzduchu. Psy, ktoré sa práve neskúšajú, nesmú byť v blízkosti tohto priestoru.
Chyby: štekanie, vstávanie, ťahanie remeňa, odchádzanie z miesta, opakované povely vodiča znižujú ohodnotenie. Opakované štekanie, kňučanie, vytie alebo nepokojnosť psa sa hodnotí známkou 0.

1.2. Vodenie na remeni

Disciplína sa skúša jednak pri vodení psa na voľne visiacom vodidle a jednak počas celých skúšok, keď vodič nevie, že ho rozhodcovia pozorujú. Pes má ísť pokojne popri ľavej nohe vodiča do vzdialenosti asi 100 krokov k miestu odloženia psa. Prvých 50 krokov je pes pripútaný na vodidle a má ísť tak, aby plecia psa boli asi na úrovni kolien vodiča alebo tesne za vodičom. Ak sa vodič zastaví, pes si musí okamžite a bez povelu sadnúť pri jeho nohe.
Známku 4 obdrží len ten pes, ktorého vodič nemusí v priebehu skúšania disciplíny usmerňovať.
Chyby: predbiehanie, ťahanie, zaostávanie, opakovanie povelov, trhanie remeňom

1.3. Vodenie voľne pri nohe

Po prejdení 50 krokov so psom pripútaným na vodidle dá rozhodca povel vodičovi na uvoľnenie psa z vodidla. Pes sa musí správať pokojne, a ísť pri nohe vodiča tak, akoby bol naďalej pripútaný na vodidle. Nesmie sa vzdialiť od vodiča.
Chyby: predbiehanie vodiča, zaostávanie, opakované povely

1.4. Odloženie s výstrelom

Odloženie je záverečnou fázou vodenia psa pri nohe vodiča. Po 50 krokoch voľného vedenia sa vodič zastaví a tichým povelom, alebo posunkom psa odloží bez toho, aby sa k nemu otočil. Vodič potom pokračuje ďalej k rozhodcovi, ktorý čaká v úkryte. Tam asi po 1 minúte na pokyn rozhodcu vystrelí raz a po uplynutí 10 sekúnd druhý raz. Potom sa pomalým krokom vráti k psovi, nechá ho prisadnúť a upúta ho na vodidlo.
Ak vodič pri odložení nechá pri psovi nejaký predmet (batoh, vodidlo a pod.) znižuje sa známka z výkonu o jeden stupeň.
Chyby:
pes si pri odložení sadne – znižuje sa ohodnotenie o 1 bod
pes sa pri odložení postaví – znižuje sa ohodnotenie o 2 body
pes sa pri odložení vzdiali z miesta – znižuje sa ohodnotenie o 3 body
Ak sa pes vzdiali počas odloženia z miesta o viac ako 3 m, hodnotí sa známkou 0. Ak pes pri odložení vyje, šteká, kňučí, alebo sa chce vzdialiť a vodič ho donútil zostať na mieste, tiež sa hodnotí známkou 0. Psy, ktoré sa boja výstrelu, hodnotia sa známkou 0.

1.5. Poslušnosť

Poslušnosť a ovládateľnosť sú základné disciplíny pri predvádzaní psa. Posudzuje sa v priebehu celých skúšok, teda pri práci na poli, v lese a vo vode. Pes musí ochotne a hneď poslúchnuť a vykonať každý hlasitý alebo iný rozkaz svojho vodiča. Pri práci ostatných psov musí zostať pokojný, nesmie ťahať za vodidlo, ani štekať.

1.6. Ovládateľnosť

Posudzuje sa počas celej skúšky. Hodnotí sa, ako pes spolupracuje s vodičom, s akou ochotou plní jeho pokyny, a či s ním udržuje kontakt. Od retrívra sa očakáva ovládateľnosť zvukovými aj posunkovými povelmi na akúkoľvek vzdialenosť.
Ak pes počas sliedenia v lese a na poli zočí zver, má zostať pokojný. Ak začne zver prenasledovať, ale na povel sa vráti alebo zaľahne, hodnotí sa známkou z ovládateľnosti maximálne 3. Ak sa pes dostane mimo vplyvu vodiča a nereaguje ani na opakované povely, nemôže na skúškach obstáť.

2. PRÁCA NA POLI

2.1. Prinášanie vlečenej pernatej zveri

Časový limit: 15 minút
Na odskúšanie prinášania pernatej zveri (bažantej) sa zakladá 200 krokov dlhá, jeden raz približne v pravom uhle lomená stopa (vlečka) s čerstvo zastrelenou pernatou zverou. Pernatá zver musí byť vyspelá a nenarušená. Vlečka má byť založená v nízkom poraste v priehľadnom teréne alebo na voľnom poli, v žiadnom prípade nie v členitom teréne. Rozhodca, ktorý zakladá stopu, po jej ukončení nechá zver presne na konci stopy (nie je prípustné dať ju bokom alebo nejako skryť), odíde v priamom smere od založenej stopy asi 50 krokov a tam sa skryje tak, aby ho pes nevidel. Na vyzvanie druhého rozhodcu priloží vodič psa na nástrel označený perím, asi 20 krokov od nástrelu ho môže viesť na šnúre v smere stopy, potom ho voľne vypustí. Pri vypúšťaní mu môže dať posledný povel na prinesenie zveri. Ak pes zlyhá pri prvom nasadení, môže ho vodič nasadiť na stopu opäť, najviac však tri razy. Aby pes obstál, musí zveri priniesť do 15 minút bez zreteľa na to, či bol nasadený jeden alebo tri razy.
Ak pes neprinesie zver do stanoveného limitu, hodnotí sa známkou 0. Pri hodnotení sa prihliada na ochotu psa zver nájsť a priniesť, a na spôsob práce psa.

2.2. Sliedenie a dohľadávanie pohodenej zastrelenej pernatej zveri

Časový limit: dohľadávanie 15 minút
Sliedenie a dohľadávanie sa skúša v dostatočne vysokom poraste, aby v ňom nebolo vidieť pohodenú zver. Do priestoru s rozmermi 200x50 metrov hodí rozhodca z užšej strany pomyselného obdĺžnika 2 kusy zastrelenej pernatej zveri v smere vetra tak, aby to pes ani vodič nevideli.
Vodič vypustí psa na opačnej strane obdĺžnika a postupuje s ním proti vetru. Pes musí sliediť pred vodičom „pod puškou“ do šírky asi 25 metrov po obidvoch stranách a maximálne 20 metrov pred vodičom. Hodnotí sa pritom ovládateľnosť psa a jeho chuť aktívne prehľadávať vyhradený priestor a nájsť zver ukrytú v poraste. Počas sliedenia vodič raz vystrelí.
Rozhodca zastaví vodiča asi 25 m pred miestom, kde sa nachádza zver a pes musí preukázať, že je schopný ju nájsť a priniesť. Vodič sa môže pohybovať po obvode vyhradeného priestoru, nesmie sa však približovať k pohodenej zveri. Psa môže usmerňovať posunkami alebo zvukovými povelmi. Opakované hlasité povely znižujú známku z výkonu psa. Pes, ktorý nájdenú zver samostatne nevezme, hodnotí sa známkou 0.
Pri hodnotení práce psa sa berie do úvahy čas, v ktorom pes dohľadá a prinesie zver. Čas sa meria od zastavenia vodiča rozhodcom. Každý pes musí pri tejto disciplíne dostať nový priestor na prácu.
Hodnotenie:
známka 4 – ak pes prinesie obidva kusy zveri do 5 minút
známka 3 – ak pes prinesie obidva kusy zveri do 10 minút
známka 2 – ak pes prinesie obidva kusy zveri do 15 minút
známka 1 – ak do 15 minút prinesie pes 1 kus zveri
známka 0 – ak pes zver nenájde a neprinesie ani jeden kus zveri

3. PRÁCA V LESE

3.1. Prinášanie vlečenej srstnatej zveri
Časový limit: 15 minút
Vlečka sa zakladá v dĺžke 300 krokov s dvoma oblúkmi. Zakladá sa tak, aby posledných 100 krokov viedla cez les. Ak to vybraný priestor nedovoľuje, môže byť založená celá v lesnom poraste, podľa možnosti v redšom, aby sa dala sledovať práca psa aspoň prvých 100 krokov.
Zver na zakladanie stôp musí byť vyspelá, zastrelená, nenarušená, môže sa použiť buď poľný zajac alebo králik (divý alebo domáci).
Rozhodca, ktorý zakladá stopu, ťahá zver na šnúre po vyznačenej stopovej dráhe, nechá ju ležať presne na konci dráhy a pokračuje v smere stopy asi 50 krokov a tam sa skryje tak, aby ho pes nemohol vidieť ani zvetriť. Ukončenie zakladania stopy oznámi dohodnutým signálom.
Na vyzvanie druhého rozhodcu vodič priloží psa na nástrel označený srsťou alebo vlnou. Môže ho 20 krokov od nástrelu viesť na šnúre alebo na vodidle po stope, potom ho voľne vypustí s posledným rozkazom na prinesenie zveri. Po vypustení psa môže vodič zostať na mieste, odkiaľ psa vypúšťal, alebo sa vrátiť na nástrel. Miesto už potom nesmie zmeniť do konca hodnotenia práce psa.
Vodič môže nasadiť psa na stopu najviac tri razy. Aby pes obstál, musí priniesť zver do 15 minút bez zreteľa na to, či bol nasadený jeden alebo tri razy.
Ak pes zver neprinesie, hodnotí sa známkou 0 a na skúškach neobstál.

3.2. Sliedenie a dohľadávanie pohodenej zastrelenej srstnatej zveri

Časový limit: na dohľadanie 15 minút
Sliedenie a dohľadávanie sa skúša v lesnom poraste. Do priestoru s rozmermi 50x50 metrov hodí rozhodca z jedného miesta 2 kusy zastrelenej srstnatej zveri alebo 2 usmrtených domácich králikov v 90 stupňovom uhle. Vodič vypúšťa psa asi 200 metrov vyhradeným priestorom, v ktorom sa nachádza zver a sliedi so psom proti vetru. Pes musí sliediť „pod puškou“ asi 20 metrov do obidvoch strán po šírke a asi 20 metrov pred vodičom. Vodič môže psa pri sliedení tichými povelmi a posunkami usmerňovať. Rozhodca zastaví vodiča približne v mieste, z ktorého hádzal zver do porastu. Pes musí preukázať, že je schopný zastrelenú zver nájsť a priniesť. Vodič sa môže pohybovať po obvode vyhradeného priestoru, nesmie však do neho vstúpiť a približovať sa k zveri. Opakované hlasité povely znižujú známku z výkonu psa. Pes, ktorý nájdenú zver samostatne nevezme, hodnotí sa známkou 0.
Každý pes musí dostať na sliedenie a dohľadanie zveri nový priestor. Čas pre hodnotenie dohľadania zveri sa meria od zastavenia vodiča rozhodcom.
Hodnotenie:
známka 4 – ak pes prinesie obidva kusy zveri do 5 minút
známka 3 – ak pes prinesie obidva kusy zveri do 10 minút
známka 2 – ak pes prinesie obidva kusy zveri do 15 minút, alebo 1 kus do 5 minút
známka 1 – ak do 15 minút prinesie pes 1 kus zveri
známka 0 – ak pes zver nenájde a neprinesie ani jeden kus zveri

4. PRÁCA VO VODE

4.1. Stopa zveri na vode
Časový limit: 20 minút
Pes musí sledovať stopu živej kačice a má ju do 20 minút priniesť, alebo vytlačiť na voľnú hladinu, kde ju na pokyn rozhodcu môže vodič zastreliť. Pri tejto disciplíne musí rozhodca zistiť a posúdiť, ako pes používa čuch pri sledovaní stopy kačice.
Skúška sa robí tak, že do primerane hustého tŕstia, aby rozhodcovia mohli sledovať prácu psa, vypustí sa kačica s jednou letkou upravenou tak, aby nemohla lietať. Letku nesmie mať zlomenú. Začiatok stopy musí byť na brehu a riadne označený. Pes nesmie sledovať zakladanie stopy. Vodič ho vypustí minútu po založení stopy.
Ak prinesie pes inú zver, ako bola vypustená, nepovažuje sa to za chybu, práca sa ukončí a hodnotí sa podľa podaného výkonu. Ak pes nesleduje stopu kačice minimálne 10 metrov od miesta vypustenia a chytí kačicu hneď po nasadení na stopu, nepreukáže teda prácu na stope, vypustí sa mu náhradná kačica a disciplínu sliedenie opakuje. Predchádzajúci výkon sa neberie do úvahy.
V prípade, ak nemôže rozhodca inak sledovať stopu kačice, usporiadate¾ je povinný urobiť v blízkosti tŕstia posedy. Podmienkou pri tejto disciplíne je, aby sa dala kačica vypúšťať pre každého psa z iného miesta.
Posudzuje sa temperament, výdrž psa a jeho snaha o samostatnú aktívnu činnosť pri hľadaní zveri. Zásadne sa vyžaduje, aby pes pracoval vášnivo a s radosťou, so snahou preukázateľne sa dostať do kontaktu so zverou. Hodnotenie sa znižuje za neochotné a pomalé plnenie povelov, váhavý vstup do vody a nezáujem o zver.
Hodnotenie:
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý bezchybne sleduje stopu živej kačice, v určenom limite ju dohľadá a prinesie, alebo vytlačí na hladinu.
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý stopu kačice sleduje sústavne, ale nepodarí sa mu vytlačiť ju na voľnú hladinu alebo priniesť. Z jeho celkovej práce však musí byť zrejmé, že pracuje ochotne a s chuťou.
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý sleduje stopu nesúvislo - prerušovane, často z tŕstia vybieha, vodič ho povzbudzuje častými povelmi. Po celý čas však musí tŕstie prehľadávať a snažiť sa kačicu dohľadať.
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý sleduje stopu kačice krátko, v tŕstí nesúvislo sliedi, často z neho vybieha a vodič ho neustálymi povelmi núti pracovať; preukazuje len malú ochotu kačicu dohľadať.
Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý do tŕstia v časovom limite nevojde, alebo iba na krátku chvíľu, avšak bez záujmu hľadá kačicu.
Ak pes kačicu neprinesie, hoci mal viditeľnú príležitosť ju chytiť, hodnotí sa známkou 0 zo stopy zveri vo vode.

4.2. Prinášanie kačice z hlbokej vody

Časový limit: 5 minút
Kačicu hádže do hlbokej vody zásadne rozhodca, a to asi 10 metrov od brehu, aby pes mal možnosť ukázať, že vie plávať a priniesť kačicu z hlbokej vody. Musí ju správne odovzdať. Pes pred vypustením má sedieť alebo ležať voľne, neupútaný, pri nohe vodiča. Ak ho má vodič pripútaného na vodidle, môže dostať známku maximálne 3. Pri hádzaní kačice do vody určený pomocník zároveň vystrelí z brokovej zbrane. Vodič na pokyn rozhodcu dá povel psovi na prinesenie kačice. Pes musí najkratšou cestou plávať ku kačici a priniesť ju. Za chybu sa považuje, ak pes skočí do vody bez toho, aby mu dal vodič povel.
Hodnotenie:
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý prinesie kačicu z hlbokej vody po jednom povele. Každý ďalší povel na prinesenie, uchopenie alebo odovzdanie znižuje známku vždy o jeden stupeň. Uchopenie kačice za letku, krk ap. nie je chybou.
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý priniesol kačicu po jednom povele, ale na brehu ju pustí, bez povelu ju však vezme a odovzdá, alebo pes, ktorému musel dať vodič dva povely, pes však inak pracuje bezchybne, alebo pes, ktorému dal vodič len jeden povel, ale pri plávaní hrabe, kačicu však správne prinesie a odovzdá, a tiež pes, ktorý pracuje bezchybne, pri odovzdávaní si však nesadne a nechce pustiť kačicu.
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý pracuje správne, pri odovzdávaní si však nesadne a kačicu vypustí až na tretí povel alebo ju vypustí na zem skôr, ako ju vodič odoberie.
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý po dlhšom povzbudzovaní vynesie kačicu do stanoveného limitu (5 minút) aspoň na breh.
Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý v časovom limite kačicu neprinesie alebo ju sám, bez povelu, neuchopí.

5. PRINÁŠANIE

Pes musí každú nájdenú zver ihneď a bez povelu uchopiť, s radosťou priniesť vodičovi a v sede odovzdať. Za správne prinášanie sa považuje to, ak pes zver správne uchopí podľa jej druhu a hmotnosti, obratne ju prinesie a v sede odovzdá. Za chybu sa nepovažuje, ak pes aportovanú zver krátko, avšak bez zdvihnutia hlavy, položí na zem, aby si ju preukázateľne lepšie uchopil. Príliš silné uchopenie, ktoré by znížilo hodnotu zveri, ako aj príliš váhavé uchopenie, sa považujú za chyby. Za mačkanie a šklbanie pernatej zveri sa znižuje bodové hodnotenie.
Známka sa znižuje aj za časté opakovanie povelov vodiča alebo zbytočne dlhé držanie zveri psom.

6. SLIEDENIE A RADOSŤ Z PRÁCE

Posudzuje sa pri sliedení v lese a na poli pred a pri dohľadávaní zveri. Hodnotí sa temperament, výdrž psa a jeho snaha o efektívnu a samostatnú činnosť pri hľadaní zveri. Zásadne sa vyžaduje vášnivý a s radosťou pracujúci retriever, ktorého snahou je preukázateľne sa dostať do kontaktu so zverou. Hodnotenie sa znižuje za neradostné a pomalé plnenie povelov, nezáujem o zver.
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

SkusobnyPoriadokPreSkusky_MP_a_retrivrov_3_5_2013.pdf
Vyhľadávanie
happy dog
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2
Spravodaj 2017/1