Aktuality | Úvodník | Spravodaj | Výbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | Výsledky akcií | Inzercia | Registrácia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. Články
.: terriers.sk :. Články

ŠTATÚT PRE UDEĽOVANIE SLOVENSKÉHO ŠAMPIÓNA PRÁCE

Info :: 3. mája 2013

 
Udelenie titulu Slovenský šampión práce je podmienené:
1. získaním 3 x CACT, z toho minimálne 1 x na medzinárodných skúškach v SR a ostatné na národných alebo špeciálnych klubových skúškach,
2. získanie čakateľstva potvrdia rozhodcovia formou osvedčenia o získaní CACT SR a zápisom do preukazu o pôvode,
3. po získaní potrebného počtu CACT pošle majiteľ psa alebo suky osvedčenia o získaní CACT a preukaz o pôvode psa (zahraniční majitelia fotokópiu preukazu o pôvode psa) Slovenskej kynologickej jednote, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, ktorá vystaví diplom a získanie šampióna uvedie v preukaze o pôvode psa.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva na Slovenského šampióna práce - CACT

1. Čakateľstvo na Slovenského šampióna práce - CACT (Certificat d’Aptitude au Championnat de Travail) sa udeľuje najlepšiemu jedincovi plemena na medzinárodných, národných alebo špeciálnych klubových skúškach z výkonu (ďalej len skúšky) konaných v SR, schválených v pláne kynologických podujatí príslušného zväzu v danom roku, na ktorých sa skúšajú disciplíny schválené FCI pre udeľovanie CACIT (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Travail).
2. CACT sa môže udeliť najlepšiemu psovi alebo suke, ktoré absolvujú skúšky v l. cene, resp. získajú ocenenie výborný.
3. CACT sa môže udeliť aj psovi alebo suke, ktoré už titul Slovenský šampión práce získali.
4. Navrhnúť psa alebo suku na CACT môže len zbor rozhodcov delegovaný na súťaž príslušným zväzom.
5. CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých skúšok.
6. Na národných alebo špeciálnych klubových skúškach rovnakého druhu v jednom roku môže sa udeliť pre jedno plemeno len 1 CACT.
7. Psovi alebo suke rovnakého plemena, ktoré sa umiestnili na druhom mieste v l. cene, môže rozhodca udeliť reserve CACT.
8. Reserve CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých skúšok.
Diskusia(0)
Vyhľadávanie
happy dog
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2
Spravodaj 2017/1