Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Sa 'Terir roka - prca' 2018

Info :: 20. decembra 2015

 
TERIR ROKA 2018 VKON

- Sa je vypsan pre vetky plemen, ktor zdruuje SKCHTaF.
- Jedinec prihlsen do sae mus by zapsan v slovenskej plemennej knihe.
- Majite jedinca, ktor sa zastn sae, alebo aspo jeden zo spolumajiteov zapsan v PP, mus by lenom SKCHTaF a zrove mus by toton aj s majiteom v posudkovom liste.
- Do sae sa zartavaj skky pre zskanie poovnej upotrebitenosti psa, vyie skky a memorili za kalendrny rok (od 1. janura do 31. decembra), usporiadanch pod ztitou FCI.
- Jedinec s najvym potom bodov zskava titul TERIR ROKA 2018 vkon.
- Poradie prihlsench jedincov bude po vyhodnoten a schvlen vborom klubu uverejnen v Spravodaji a na klubovej web strnke. Oficilne vyhlsenie vsledkov sae bude v rmci MSBLT.
- Pri rovnosti bodov m prednos jedinec s lepm umiestnenm na skkach usporiadanch SKCHTaF, suka pred psom, ak maj rovnak poet bodov jedince rovnakho pohlavia, rozhoduje poet najvych zskanch titulov.
- Prihlsi jedinca do sae mete len do termnu uzvierky sae zaslanm:
a) obojstrann fotokpie preukazu o pvode,
b) fotokpie rozhodcovskch tabuliek z jednotlivch akci.

- Prihlky zasielajte na adresu klubu:
SKCHTaF, tefnikova 10, 811 05 Bratislava
Heslo: TERIR ROKA 2018 VKON
Poznmka: NEOTVRA

- Na nepln a po uzvierke zaslan prihlky nebude bran zrete.
- Uzvierka sae: 15. janura 2019

Bodovanie sae TERIR ROKA 2018 - VKON
- Do sae sa zartavaj len skky, ktormi sa zskava poovn upotrebitenos psa.
- Poet bodov za skku bude dan stom prdavnch bodov a dosiahnutch bodov zapsanch v rozhodcovskej tabuke vynsoben prslunm koeficientom obtianosti.
- Zapotava sa iba najvy dosiahnut titul v danej skke.
- Pri skkach, ktormi sa zskava poovn upotrebitenosti psa (bez zadvanie titulov akatea na ampina prce) sa zapotavaj iba jedna skka s najvym potom bodov.
- Pri skkach VP, LSMP, FSMP a FD sa zartava skka absolvovan v I. alebo v II. cene.
- Pri skkach BL sa zapotavaj oba tarty v rmci jednej skky v I. alebo v II. cene.
- Pri skkach JSMP, VSMP a SD sa zartava skka absolvovan v I. alebo v II. alebo v III. cene.
- Do sae sa zartavaj vetky vyie skky a memorily na ktorch sa zadvaj sa tituly CACIT, R.CACIT, CACT, R.CACT a CCT a ak sa ska sa poda skobnho poriadku pre zskanie poovnej upotrebitenosti psa v SR, tak platia predchdzajce ustanovenia.
- Pri asti na zahraninch skkach (neska sa poda skobnho poriadku pre zskanie poovnej upotrebitenosti psa v SR) sa zapotava iba najvy zskan titul akatea na ampina prce.
- Do sae bud zaraden iba psy, ktor absolvovali minimlne dve skky poovnej upotrebitenosti, priom jedna skka poovnej upotrebitenosti bola organizovan SKCHTaF a sasne skky spaj predchdzajce ustanovenia.

Koeficienty poda obtianosti skky:
Skka po. upotrebitenosti koeficient maximlny mon poet bodov v I.c.
VP - Skka z vodnej prce 1,19 108 x 1,19 = 128,52 bodov
LSMP - Lesn skky malch plemien 1,01 248 x 1,01 = 250,48 bodov
FSMP - Farbiarske skky malch plemien 2,00 124 x 2,00 = 248,00 bodov
JSMP - Jesenn skky malch plemien 1,33 284 x 1,33 = 377,72 bodov
VSMP - Vestrann skky malch plemien 1,00 380 x 1,00 = 380,00 bodov
SD - Durisk skky 1,70 224 x 1,70 = 380,80 bodov
FD - Farbiarske skky duriov 2,32 108 x 2,32 = 250,56 bodov
BL - Brlohrske skky (dva tarty) 1,00 2x(72 x 1,00) = 144,00 bodov

Prdavn body za titul:
CACIT 75 bodov
R.CACIT 50 bodov
CACT 50 bodov
R.CACT 25 bodov
CCT 30 bodov

Pri medzinrodnch skkach a Memorili Frantika Semana sa hodnot poradie:
1. poradie - 150 bodov iba pri dosiahnut I. c. a BL oba tarty v I. c.
2. poradie - 125 bodov iba pri dosiahnut I. c. a BL oba tarty v I. c.
3. poradie - 100 bodov iba pri dosiahnut I. c. a BL oba tarty v I. c.

Pri nrodnch a klubovch skkach sa hodnot poradie:
1. poradie - 100 bodov iba pri dosiahnut I. c. a BL oba tarty v I. c.
2. poradie - 75 bodov iba pri dosiahnut I. c. a BL oba tarty v I. c.
3. poradie - 50 bodov iba pri dosiahnut I. c. a BL oba tarty v I. c.

Za akceptovan medzinrodn vyiu skku, memoril (CACIT) + 20 bodov
Za akceptovan nrodn vyiu skku, memoril (CACT) + 15 bodov
Za akceptovan klubov vyiu skku, memoril (CCT) + 10 bodov


NAJSPENEJIA CHOVATESK STANICA SKCHTaF 2018 - VKON

- Sa je vypsan pre vetky plemen, ktor zdruuje SKCHTaF.
- Chovate, ktor sa zastn sae, mus by lenom SKCHTaF, mus ma trval bydlisko na Slovensku a zapisova odchovy v SPKP.
- Do sae mus chovate prihlsi minimlne 3 jedince zo svojej chovateskej stanice, nemus vak by ich majiteom. Prihlsi je mon i jedince, ktor boli exportovan do lenskch krajn FCI.
- Do sae sa zartavaj skky pre zskanie poovnej upotrebitenosti psa, vyie skky a memorili za kalendrny rok (od 1. janura do 31. decembra), usporiadanch pod ztitou FCI.
- Bodovanie sae je toton so saou Terir roka - prca, avak majite me do tejto sae prihlsi i jedince, ktor absolvovali iba jednu skku.
- Pri rovnosti bodov rozhoduje poet vych zskanch titulov.
- Chovatesk stanica, ktor zska najvy set bodov bude vyhlsen za NAJSPENEJIU CHOVATESK STANICU SKCHTaF 2018 - vkon.
- Poradie vetkch chovateskch stanc bude zverejnen v Spravodaji SKCHTaF a na web strnke. Oficilne vyhlsenie vsledkov sae bude v rmci MSBLT.
- Prihlsi jedincov do sae mete len do termnu uzvierky sae zaslanm:
a) obojstrann fotokpie preukazu o pvode,
b) fotokpie rozhodcovskch tabuliek z jednotlivch akci.
c) v sprievodnom liste mus by uveden, ktor psi sa zastuj sae o NAJSPENEJIU CHOVATESK STANICU SKCHTaF 2018 - vkon.

- Prihlky zasielajte na adresu klubu:
SKCHTaF, tefnikova 10, 811 05 Bratislava
Heslo: TERIR ROKA 2018 VKON - CHST
Poznmka: NEOTVRA

- Na nepln a po uzvierke zaslan prihlky nebude bran zrete.
- Uzvierka sae: 15. janura 2019
Diskusia(0)
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2