Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

CHOVATESK A ZPISN PORIADOK SPZ

Info :: 3. mja 2013

 
Cieom chovateskho poriadku SPZ je zabezpeova istokrvn chov plemien uznanch FCI v zmysle schvlench tandardov so zachovanm biologickho zdravia kadho jedinca a pecifickch vlh a vlastnost jednotlivch plemien. Chovatestvo psov m vchovnokultrnu, etick i portov npl a zaober sa vzahom loveka k psovi a prrode.

1
Veobecn ustanovenia


1. Chovatesk a zpisn poriadok SPZ je zkladnou normou pre chov plemien psov zalenench do SPZ.
2. Hlavnou zsadou chovateskho poriadku je umoni chova iba s geneticky a funkne zdravmi , povahovo pevnmi istokrvnmi jedincami, ktor s zapsan v plemennch knihch alebo registroch uznvanch FCI, a ktor spaj kritria stanoven prslunm chovateskm klubom.
3. Chov je cieavedom plemenitba, pri ktorej sa spojenm dvoch jedincov toho istho plemena zabezpeuje produkcia a odchov zdravho a tandardu plemena zodpovedajceho potomstva.
4. Dedine zdrav istokrvn pes v zmysle tohto chovateskho poriadku je pes znmeho pvodu, ktor prena znaky tandardu a typu plemena, povahu a vkonov vlastnosti typick pre dan plemeno, nem iadne podstatn dedin chyby, ktor by mohli nepriaznivo ovplyvni funkn zdravie jeho potomstva. Chovatelia a chovatesk kluby nemaj zvrazova plemenn znaky, ktor by mohli nsledkom extrmneho vvoja nepriaznivo ovplyvni funkn zdravie jedincov danho plemena.
5. V chove sa nesm pouva psy s prejavom agresivity na loveka, ako aj s vyluujcimi chybami, ako s poruchy charakteru, vroden hluchota alebo slepota, zaja pysk, rztep podnebia, vrazn chyby chrupu alebo anomlie euste, PRA, epilepsia, kryptorchizmus, monorchizmus, albinizmus, chybn farby a zisten dysplzia bedrovho kbu akho stupa.
6. SPZ a chovatesk kluby s povinn zaznamenva znme dedin chyby, naprklad DBK alebo PRA, metodicky ich potiera, neustle zaznamenva ich vvoj a na zklade poiadavky SKJ o nich poskytn sprvu.
7. Plemenn knihu pre plemen zastreen v SPZ vedie SPZ na zklade poverenia SKJ.

2
Chovatesk kluby


1. Za chov jednotlivch plemien s zodpovedn prslun chovatesk kluby. Zodpovedaj za riadenie chovu, poradensk innos v chove a kontrolu chovu. Chov a rozvoj plemien psov mus vychdza z dlhodobch cieov a rozumnch zsad, tak aby chovom nedochdzalo ku vzniku chorb, povahovch chb i nedostatku vkonovch schopnost. Chov mus sli cieu zachovania a pokia mono i rozirovania genetickej rznorodosti plemien.
2. Chovatesk kluby zdruen v SPZ s prostrednctvom SKJ , ktorej je SPZ riadnym lenom, zastreen FCI. Pre jedno plemeno me existova v rmci SPZ i Slovenska iba jeden chovatesk klub, ktor zodpoved SPZ a prostrednctvom neho i SKJ za rozvoj a zodpovedn riadenie chovu danho plemena.
3. Chovatesk kluby uruj spsob chovu pre jednotliv plemen. Me by riaden, evidovan alebo von.
4. Chovatesk kluby s povinn pri riaden chovateskej innosti dodriava platn tandardy FCI, chov a innos klubu riadi v zmysle zvznch predpisov FCI, SKJ, SPZ a veobecne platnch prvnych predpisov
5. Je povinnosou vetkch chovateskch klubov v slade s tmto chovateskm a zpisnm poriadkom spracova vlastn chovatesk podmienky, v ktorch bud stanoven chovatesk ciele pre konkrtne plemeno/plemen, ktor zastreuj. V tchto podmienkach treba primerane zohadni exterir, povahov a vkonov vlastnosti pecifick pre jednotliv plemen.
6. Zujemca o chov nesmie by nten k lenstvu v chovateskom klube, ktor dan plemeno zastreuje. Chovn jedinec vak mus splni podmienky chovnej spsobilosti stanoven chovateskm klubom bez zretea na to, i majite chovnho jedinca je alebo nie je lenom klubu. Pri splnen podmienok chovnej spsobilosti a dodriavan pravidiel chovu stanovench klubom je chovatesk klub povinn zabezpei rovnak servis lenom i nelenom. V prpade poskytovania sluieb nelenom klubu, mu by v cene sluieb zohadnen pre nelenov nklady klubu vyplvajce zo zabezpeenia loh pri riaden chovu a zabezpeovan innosti klubu. Ceny sluieb pre nelenov klubu vak nesm by likvidan. Odpora sa chovateskm klubom upravi si vzahy s chovatemi nelenmi klubu zmluvne.

3
Chovate, majite, drite


1. Chovateom danho jedinca je majite chovnej suky v ase rodenia teniat. Potomstvo suky sa registruje na jeho chovatesk stanicu.
2. Majite danho jedinca je fyzick alebo prvnick osoba, v ktorej majetku sa jedinec nachdza. Za majitea sa povauje t osoba, ktor zviera zskala prvoplatne, je teda nepochybne majiteom psa a me toto vlastnctvo preukza platnm preukazom o pvode psa.
3. Drite psa alebo suky je fyzick alebo prvnick osoba, u ktorej sa jedinec fyzicky nachdza, je v jej starostlivosti a oetrovan a je majiteom jedinca oprvnen k jeho drbe.
4. Driteom chovnho psa je alebo majite chovnho psa, alebo t osoba, ktor je majiteom oprvnen, aby chovnho psa vyuila na prenie suiek.
5. Vzjomn prva a povinnosti vlastnkov chovnch psov a sk me upravova chovatesk poriadok prslunho subjektu. Kde takto ustanovenia chbaj, plat chovatesk a zpisn poriadok SPZ, SKJ a medzinrodn chovatesk poriadok FCI.
6. Chovateom a vlastnkom chovnch psov sa naliehavo odpora pred kadm plnovanm prenm dohodn si psomne vzjomn podmienky prenia, najm finann zvzky.

4
Nleitosti rodiov


1. Pre istokrvn chov sa mu vyuva len istokrvn jedince zapsan v plemennch knihch lenskch krajn FCI, zaraden do chovu po splnen podmienok urench prslunm chovateskm klubom.
2. Pri importovanch jedincoch rozhoduje o ich zaraden do chovu prslun chovatesk klub.
3. Pre zaradenie do chovu plat vstavn ocenenie zskan vo veku od 12 mesiacov na vstavch organizovanch alebo uznanch SKJ. O vnimkch z veku rozhoduje klub.
4. Chovn spsobilos po splnen podmienok potvrd jedincom do preukazu o pvode plemenn kniha SPZ (SPKP).
5. Na chov (prenie) mono poui psa aj suku najskr vo veku 12 mesiacov. Suku je mon naposledy poui v chove v roku, v ktorom dosiahla vek 8 rokov (v odvodnench prpadoch me klub povoli jedno pripustenie aj v deviatom roku ivota suky).
6. O vyraden jedinca z chovu z inch dvodov, ako je vek, rozhoduje prslun chovatesk klub. Rozhodnutie o tom mus oznmi majiteovi jedinca a plemennej knihe SPZ.
7. Pre jedince zapsan v registri SPKP platia osobitn podmienky chovu.

5
Odporanie na prenie


1. Pred plnovanm honcovanm sa chovnej suky, vyiada si jej majite od poradcu chovu odporanie na prenie (ak nie je klubom uren inak), ktor poda spsobu chovu uvedie v om 13 vhodnch psov.
2. Poradca chovu uvedie na tlaive platnos odporania na prenie.
3. Odporanie na prenie mus obsahova:
a) men psov navrhnutch na prenie a sla zpisu v plemennej knihe,
b) meno a adresu majitea alebo dritea chovnho psa,
c) meno suky a slo jej zpisu v plemennej knihe,
d) meno a adresu majitea chovnej suky,
e) podpis poradcu chovu, ktor odporanie vystavil.
4. Vyplnen a podpsan odporanie na prenie (potvrdenie o pren) je dokladom, ktor je sasou prihlky na zpis narodench teniec.

6
Podmienky prenia


1. Prenie sa me uskutoni iba medzi dvoma chovnmi jedincami na zklade platnho odporania na prenie (ak nie je klubom uren inak).
2. Poas jednho honcovania sa suka me pri len s jednm psom. V iadnom prpade nie je dovolen pripusti v priebehu jednho honcovania suku dvoma alebo viacermi psami.
3. Majiteovi chovnej suky sa odpora, aby ju priviezol k psovi osobne, alebo tm poveril dveryhodn osobu. Pokia zostva suka niekoko dn u dritea psa, vetky nklady s tm spojen, ako kmenie, ubytovanie, prpadn veterinrne oetrenie, poprpade i kody, ktor by suka v odchovnom zariaden alebo byte dritea psa spsobila, id na archu majitea suky. Dopravu suky sp hrad taktie majite suky.
4. So zreteom na zkonn ustanovenia plat v zmysle tohto ustanovenia ako ruite zvieraa za kody spsoben tretm osobm t osoba, ktor zvierau v dobe kody poskytuje pobyt a starostlivos. Prslun majite alebo drite chovnho psa sa zavzuje tto okolnos zabra do vahy pri uzatvoren osobnho povinnho ruenia.
5. Drite chovnho psa sa zavzuje, e suku nepripust inm ako predpokladanm psom. Pokia pes odmieta suku pripusti, smie by suka pripusten inm psom len so zvolenm majitea suky.
6. Po neplnovanom spren suky nepredpokladanm psom, nie je alie prenie dohodnutm psom dovolen. Drite chovnho psa neme v takomto prpade vzna proti majiteovi suky iadne nroky.
7. Pri neplnovanom spren suky s inm psom ako dohodnutm, je drite psa, ktor m suku vo svojej starostlivosti povinn nahlsi tto skutonos majiteovi suky a je povinn uhradi vetky nklady vzniknut v svislosti s neiaducim sprenm.
8. V prpade uhynutia suky poas jej pobytu u dritea chovnho psa, nech tento na svoje nklady zisti prinu uhynutia veterinrnym lekrom. Majiteovi suky pod sprvu o smrti suky o najrchlejie a oznmi prinu uhynutia. Pokia si majite praje vidie mtvu suku, mus k tomu dosta prleitos. Pokia smr nastala zjavne zavinenm dritea psa, je tento povinn uhradi majiteovi suky kodu. Pokia nem drite psa zavinenie na uhynut suky, je majite suky povinn uhradi driteovi psa vetky nklady, ktor mu uhynutm suky vznikli.
9. Podmienky pre prenie v zahrani uruje chovatesk klub. Majite suky pri zahraninom pren prilo k prihlke na zpis vrhu fotokpiu preukazu o pvode psa s ktorm sa suka sprila.
10. V priebehu jednho kalendrneho da sa pes me spri iba s jednou sukou.

7
Potvrdenie o pren


1. Sprvne a plne preveden prenie potvrdzuje majite psa vystavenm potvrdenia o pren. Potvrdzuje v om svojm podpisom, e bol oitm svedkom prenia. Vyplnen potvrdenie o pren zale spolu s odporanm na prenie plemennej knihe SPZ (ak nie je klubom stanoven inak). Majiteovi suky odovzd vyplnen a podpsan potvrdenie o pren.
2. Plemenn kniha SPZ predpisuje formulre, na ktorch sa potvrdenie o pren vystavuje. Je povinnosou majitea suky tieto formulre si obstara a predloi na vyplnenie a podpis majiteovi chovnho psa. Potvrdenie o pren mus v kadom prpade obsahova:
a) meno a slo zpisu v plemennej knihe chovnho psa,
b) meno a slo zpisu v plemennej knihe chovnej suky,
c) meno a adresu majitea prpadne dritea chovnho psa,
d) meno a adresu majitea suky v dobe prenia eventulne dtum zskania suky,
e) miesto a dtum uskutonenho prenia,
f) podpisy dritea psa a majitea suky.
3. Ak sprvca plemennej knihy poaduje pre zpis teniec overen fotokpiu preukazu o pvode psa alebo overen vpis z plemennej knihy vzahujci sa k chovnmu psovi, mus drite psa poskytn takto dokument majiteovi chovnej suky bezplatne.

8
Umel oplodnenie


1. Umel oplodnenie nie je dovolen robi so psami, ktor sa predtm nereprodukovali prirodzenm spsobom. V ojedinelch prpadoch, aj ke sa len pes alebo suka predtm nerozmnoovali prirodzenm spsobom, me nrodn organizcia povoli vnimky. Umel oplodnenie by sa nemalo pouva na prekonanie fyzickej neschopnosti psa pripusti suku.
2. Umel oplodnenie suky me robi iba veterinrny lekr, ktor mus potvrdi tto skutonos plemennej knihe SPZ. Veterinr lekr, ktor inseminciu vykonva, potvrdzuje na potvrden o pren, e suka bola inseminovan inseminanou dvkou spermi vybranho psa. V tomto osveden mus by uveden miesto a doba insemincie, meno a slo zpisu plemennej knihy suky a meno a adresa majitea suky. Veterinrny lekr, ktor psovi odobral ejakult, mus potvrdi, e pri insemincii bol pouit ejakult dohodnutho psa. Pri pouit zmrazenej inseminanej dvky mus veterinr potvrdi, e inseminan dvka pochdzala od dohodnutho psa.
3. Nklady spojen s odobratm ejakultu a vykonanm insemincie hrad majite suky.
4. Majite chovnho psa, ktorho spermie boli pouit pri insemincii, je povinn osvedi tto skutonos na potvrden o pren. Taktie mus majiteovi chovnej suky poskytn vetky poadovan informcie tkajce sa krycieho psa.

9
Nhrada za prenie


1. Spsob hrady za prenie sa riei formou dohody, najlepie psomnou.
2. Majite psa je oprvnen podpsa potvrdenie o uskutonenom pren a po zaplaten dohodnutej nhrady za prenie. Zadranie suky ako zstavy je zakzan.
3. Ak sa dohodnut pes z nejakho dvodu so sukou nespri, alebo suka nie je k spreniu ochotn, take ku spreniu nedolo, m majite psa napriek tomu prvo na hradu nkladov, nie vak na iastku dohodnut za prenie.
4. Mimo dohodnutej iastky nem majite psa iadne prvo poadova od majitea suky potomkov psa. Obzvl᚝ nem iadny prvny nrok na prenechanie teaa. Ak je vak prenechanie teaa dohodnut ako nhrada za prenie, treba tto dohodu psomne potvrdi ete pred prenm. V prpade takej dohody musia by bezpodmienene zohadnen nasledujce body:
a) doba vberu teaa majiteom psa,
b) doba odovzdania teaa majiteovi,
c) doba, do ktorej si majite psa mus tea vybra, po uplynut ktorej prvo na vber teaa zanik,
d) doba, do ktorej majite psa mus tea prevzia, po uplynut ktorej prvo na prevzatie teaa zanik,
e) ustanovenie tkajce sa vdavkov na dopravu,
f) zvltne ustanovenie pre prpad, e suka vrhne len mtve tence, alebo len jedin tea, alebo ke vybran tea uhynie pred odberom.
5. Nedodranie dohody o spsobe hrady za prenie je vecou obiansko-prvneho konania.

10
Neoplodnenie suky


1. Po sprvne prevedenom pren sa povauje vkon psa za dokonan a vznik tm predpoklad na plnenie dohodnutej nhrady za prenie. Neposkytuje sa tm vak zruka na oplodnenie suky. Zle na zven majitea psa, i v prpade neoplodnenia suky poskytne alie prenie bezplatne alebo vrti as peaz zaplatench za prenie.
2. Postup v prpade neoplodnenia suky m by uveden v psomnej zmluve dohodnutej pred prenm.
3. Dohodnut prvo na prenie zdarma zanik zsadne uhynutm psa, zmenou jeho majitea, alebo uhynutm suky.
4. Ak sa preuke vyetrenm ejakultu psa, e pes bol v ase prenia neplodn, m majite suky prvo na vrtenie iastky zaplatenej za prenie.


11
Postpenie prva chovu


1. Ako chovate vystupuje spravidla majite suky v ase prenia. Prvo na vyuitie suky alebo psa me by zmluvne postpen tretej osobe.
2. Postpenie prva chovu mus by v kadom prpade uroben psomne, a to pred predpokladanm prenm. Psomn postpenie prva chovu sa mus vas psomne nahlsi plemennej knihe SPZ a tie chovateskmu klubu prslunho plemena. Mus by priloen k iadosti o zpis vrhu. Postpenie prva chovu mus zretene popisova vetky prva a povinnosti oboch zmluvnch strn.
3. Ten, kto doasne preber suku na vyuitie pre chov, sa v zmysle tohto poriadku povauje po dobu od prenia a do odstavenia teniec za majitea suky.

12
Narodenie teniat a zpis teniat do plemennej knihy


1. Ak nebolo dohodnut inak, povauje sa pri prevode vlastnctva gravidnej suky nov majite automaticky za chovatea nastvajceho vrhu.
2. O naroden teniec je chovate povinn do 10 dn od ich narodenia psomne informova prslunho poradcu chovu a dritea psa s uvedenm dtumu narodenia, potu a pohlavia narodench a ponechanch teniec, farby srsti, vnych chb teniec, prpadne alch dleitch informci. Ak suka so tencami nie je u chovatea, oznmi poradcovi chovu tie adresu dritea, u ktorho je umiestnen.
3. Suka me ma v kalendrnom roku iba jeden vrh, vo vnimonch prpadoch maximlne tri vrhy v priebehu dvoch po sebe nasledujcich rokov.
4. Preukazy o pvode, ktor slia ako rodn listy, sa vystavuj len pre jedince s presne stanovenm pvodom. Poas jednho honcovania sa suka pripa jednm psom. V prpade akchkovek pochybnost je povinn plemenn kniha SPZ alebo chovatesk klub stanovi pvod pomocou rozboru DNA. Ak sa pochybnosti doku, hrad vetky nklady spojen s preukazovanm pvodu chovate. Ak sa pochybenie chovatea nepreuke, hrad nklady objednvate.
5. Plemenn kniha SPZ rob zpisy teniat pre vetkch chovateov plemien zastreench v prslunch chovateskch klubov zdruench v SPZ.
6. Zpis teniat v plemennej knihe SPZ sa rob na zklade prihlky narodench teniat (vrhu). tence musia by pred zpisom do plemennej knihy oznaen trvalm a nesfalovatenm oznaenm ipom. slo ipu je uveden v prihlke na zpis teniec a potvrden podpisom veterinra, ktor ich zaipoval. slo pu sa trvalm a nezamenitenm spsobom uvedie v preukaze o pvode kadho jedinca. Tetovanie teniec alebo dospelch psov je mon na zklade iadosti chovatea alebo majitea psa. V prpade tetovania sa psovi tetuje slo jeho zpisu v plemennej knihe.
7. Sasou prihlky na zpis vrhu je majiteom psa potvrden odporanie na prenie, v prpade zahraninho prenia aj overen fotokpia preukazu o pvode psa.
8. Chovate je povinn zapsa vetky istokrvn jedince, ktor sa uliahli v jeho chovnej stanici, do plemennej knihy. Vetky vrhy sa zapisuj pln, to znamen, e sa zapisuj vetky tence, ktor boli odchovan a do okamihu podania iadosti o zpis vrhu. Dodaton zpis teniat nie je prpustn. iados o zpis vrhu mus by podan najneskr do 3 mesiacov od dtumu narodenia teniec.
9. V prpade, ak plemennej knihe bud doruen neitaten alebo nevierohodn podklady na vystavenie preukazov o pvode, m plemenn kniha prvo vyadova nov podklady.
10. V preukaze o pvode mus by uveden sprvna farba teaa aj v tom prpade, ak je netandardn. Ak chovate alebo chovatesk klub zist, e naroden tea vykazuje zvan vroden chybu, ktor sa alm vvojom neme zmeni a nezodpoved tak tandardu FCI, je povinn o tejto skutonosti informova prslun plemenn knihu s uvedenm konkrtnej chyby do prihlky na zpis teniec. Vo vetkch tchto prpadoch ozna plemenn kniha preukaz o pvode tchto teniat peiatkou Netandardn.
11. Pri odbere (predaji) musia by tence najmenej 49 dn star, musia by oderven a vakcinovan. Musia by oznaen trvalm a nesfalovatenm oznaenm, uvedenm v preukaze o pvode psa. Chovate je povinn vies evidenciu nadobdateov teniat (meno a adresu) a archivova ju minimlne 10 rokov.
12. Men teniec pochdzajcich z jednho vrhu sa musia zana rovnakm zaiatonm psmenom a nesm sa opakova v alch vrhoch tej istej chovateskej stanice.
13. V plemennej knihe sa nesm zapsa tence zo sprenia suky s inm psom, ako sa uvdza v prihlke na zpis vrhu a v odporan na prenie. myseln zamlanie takhoto prpadu sa bude posudzova ako poruenie chovateskho a zpisnho poriadku. V prpade zistenia tejto skutonosti po vystaven preukazov o pvode mus chovate preukazy vrti plemennej knihe na znehodnotenie.
14. Do plemennej knihy SPZ sa zapisuj iba tence chovateov s trvalm bydliskom na zem SR a na ich chovatesk stanicu. V prpade nemonosti prvneho urenia trvalho pobytu m majite suky prvo na zpis vrhu na Slovensku v prpade, ak sa tu zdruje v ase prenia, a za predpokladu splnenia podmienok:
a) majite mus splni poiadavky plemennej knihy SPZ a prslunho chovateskho klubu,
b) majite mus predloi osvedenie vydan prslunm miestnym radom v mieste pobytu, dokazujce nepreruen dku pobytu v krajine po dobu aspo 6 mesiacov,
c) po splnen uvedench poiadaviek zape plemenn kniha SPZ vrh do plemennej knihy, vyd teatm preukazy o pvode s uvedenm chovateskej stanice majitea a jeho adresy pobytu.
15. Vnimky s povolen pre chovateov istokrvnch psov, ktor ij v krajine, ktor nevedie plemenn knihu uznvan FCI. Tak chovate smie necha vrh zapsa aj na Slovensku, aj ke tu nem trval pobyt, avak tie za dodrania podmienok chovateskho a zpisnho poriadku SPZ a prslunho chovateskho klubu.
16. Vlastncke prva teniec je mon previes na fyzick, alebo prvnick osoby. V prpade potreby sa na ich meno vystav aj exportn preukaz o pvode. V iadnom prpade sa nesm tence predva sprostredkovateom a obchodnkom so psami.

13
Zapisovanie importovanch jedincov


1. Do plemennej knihy SPZ sa mu zapsa len potomkovia jedincov zapsanch v plemennch knihch lenskch krajn FCI, alebo v plemennch knihch krajn FCI uznanch, ak je ich pvod preukzaten najmenej v troch genercich predkov.
2. Importovanm jedincom s preukazmi o pvode uznanmi FCI sa pri zpise do plemennej knihy uvedie do preukazu slo zpisu v SPKP a dtum zpisu. Pri pouit importovanho jedinca v chove sa v preukazoch o pvode potomkov uvdza okrem sla zpisu v SPKP aj slo zpisu v plemennej knihe, ktor preukaz o pvode tohto jedinca vystavila.
3. Majite psa dovezenho zo zahraniia mus predloi k registrcii importovanho jedinca okrem originlu exportnho preukazu o pvode aj potvrdenie poradcu chovu, prp. veterinrneho lekra, o vykonan kontroly totonosti tetovacieho sla alebo sla mikropu jedinca. Bez tohto potvrdenia plemenn kniha SPZ nezaregistruje dovezenho jedinca.

14
Register plemennej knihy


1. Register je sasou plemennej knihy.
2. Podmienkou pre zapsanie do registra je shlas prslunho chovateskho klubu. Jedinec mus by posden na dvoch vstavch, aspo dvoma rozlinmi rozhodcami a zska ocenenie aspo vemi dobr.
3. Jedince zapsan v registri sa mu pri len s istokrvnmi jedincami. Do plemennej knihy sa mu zapsa a jedince tvrtej genercie tchto predkov.
4. Preukazy o pvode vystaven pre jedince zapsan do registra musia by vrazne odlen od preukazov o pvode jedincov zapsanch do riadnej plemennej knihy.
5. Do registra sa zapisuj:
a) plemen alebo rzy neuznan FCI, a to aj vtedy, ak nemaj kompletn 3 genercie pvodu.
b) jedince importovan z nelenskch organizcii FCI,
c) jedince zo zahraninch registrov,
d) jedince, ktor nemaj doloen 3 genercie istokrvnch predkov.
6. tencom zapsanm do registra sa vystavuje preukaz o pvode so vetkmi benmi identifikanmi dajmi a vetkmi predkami, ktor s v dokladoch rodiov uveden.

15
Vvoz psov


1. Pri vvoze psa mus jeho majite poiada o shlas na vvoz plemenn knihu SPZ, prpadne aj prslun chovatesk klub.
2. Pri prvom predaji psa do zahraniia mus majite odovzda nadobdateovi psa v zahrani exportn preukaz o pvode psa. Exportn preukazy pre plemen zdruen v SPZ vystavuje plemenn kniha SPZ.
3. Nkup, predaj alebo vvoz psov prostrednctvom organizci zaoberajcich sa komernm predajom psov je neprpustn v zmysle predpisov FCI a SKJ.

16
Preukaz o pvode psa


1. Preukaz o pvode psa je verejn listina obsahujca meno a popis psa, jeho pvod preukzan najmenej 3 generciami istokrvnch predkov, skratku plemennej knihy a slo zpisu, dtum narodenia, ako aj alie daje o chovateovi a majiteovi, o ohodnoten psa na vstavch a skkach, prpadne in dleit zznamy.
2. Preukaz o pvode psa sa vystavuje na formulri uznanom FCI, s uvedenm lenstva v FCI (znak FCI), v zastupujcej organizcii SR v FCI (znak SKJ) a adresou SPZ.
3. Pre kadho psa sa vystavuje len jeden preukaz o pvode, ktor v prpade zmeny majitea psa mus predchdzajci majite odovzda novmu nadobdateovi psa so zapsanm zmeny vlastnka a podpisom predchdzajceho majitea.
4. Zznamy alebo zmeny v preukaze o pvode me robi:
a) plemenn kniha,
b) rozhodcovia (zznamy o vsledkoch vstav, skok, bonitcii),
c) veterinrny lekr (zznam o tetovan, ipovan, prpadne vakcincii)
d) chovate alebo majite (zmenu vlastnka psa).
5. Stratu preukazu o pvode psa treba ihne nahlsi plemennej knihe SPZ, ktor zabezpe zverejnenie straty v odbornom asopise a vydanie dupliktu preukazu o pvode. V prpade pokodenia alebo znienia preukazu je mon vystavi opis (na poiadanie majitea psa).
6. Preukaz o pvode uhynutho, zabitho alebo utratenho psa treba zasla plemennej knihe SPZ najneskr do 10 dn od tejto udalosti na znehodnotenie. V prpade straty psa treba preukaz do 30 dn posla plemennej knihe. Ak sa pes njde, plemenn kniha preukaz o pvode psa vrti majiteovi.
7. Za sprvnos dajov uvedench v preukaze o pvode ru svojm popisom ten, kto v om prslun zznam urobil.
8. Na zapisovanie zznamov o vykonanch skkach a vstavch sli aj prloha k preukazu o pvode, ktor tvor sas preukazu o pvode psa.
9. Preukaz o pvode nie je prenosn na iadneho inho psa. Falovanie preukazov o pvode, samovon zmeny, krtanie, zneuitie preukazov o pvode uhynutch alebo stratench psov sa povauje za poruenie chovateskho a zpisnho poriadku a chovateskej disciplny s nslednm postihom.

17
Strata a njdenie psa


1. Njdenie stratenho psa, ktor je tetovan alebo ipovan, oznmi nlezca prslunej plemennej knihe, ktor mu poskytne adresu chovatea (prpadne aj slo telefnu). U chovatea si nlezca over, kto bol poslednm majiteom njdenho psa.
2. Majite stratenho psa je povinn uhradi nlezcovi vetky nklady spojen s vyhadanm majitea a chovom psa do odovzdania jeho majiteovi.

18
Chovatesk stanice


1. Nzov chovateskej stanice je trvalou a neoddelitenou sasou mena psa a je z neho zrejm chov, z ktorho pes pochdza.
2. Preukazy o pvode pre naroden tence sa mu vyhotovi len chovateom, ktor maj chrnen nzov chovateskej stanice v FCI.
3. Chrnenie nzvov chovateskch stanc a ich evidenciu pre chovateov psov plemien zdruench v SPZ zabezpeuje plemenn kniha SPZ.
4. Chovate me ma chrnen len jeden nzov chovateskej stanice bez zretea na poet chovanch sk a plemien. Chrnen nzov chovateskej stanice je osobn a celoivotn.
5. Nrok na pouvanie nzvu chovateskej stanice vznik dom jej registrcie v FCI. Nzov chovateskej stanice nemono meni. Ten ist nzov nesmie by chrnen inej osobe v rmci lenskch krajn FCI.
6. Majiteom chovateskej stanice me by len prvnicky spsobil fyzick osoba alebo prvnick osoba.
7. Prvo ochrany nzvu chovateskej stanice zanik:
a) ak sa chovate psomne zriekne tohto prva,
b) smrou chovatea, ak nebol nzov stanice preveden na dediov,
c) trvalm odatm prva ochrany nzvu pre poruenie chovateskej disciplny,
d) zmluvnm prevodom na in fyzick osobu.
8. Odpora sa navrhova nzvy chovateskch stanc s potom maximlne 20 znakov (najviac dve slov).

19
Zveren ustanovenia


1. Tituly zskan na vstavch a vrcholovch saiach sa zapisuj do preukazu o pvode psa a uvdzaj sa aj minimlne v I. genercii predkov u potomkov danho psa alebo suky.
2. Za zpisy v plemennej knihe SPZ sa vyberaj poplatky schvlen orgnmi SPZ.
3. Prvne vzahy a prpadn spory vyplvajce z vlastnctva a chovatestva psov sa rieia obiansko-prvnou cestou.
4. Vnimky z ustanoven tohto poriadku me v odvodnench prpadoch po vypout chovateskho klubu povoli predsednctvo kynologickej rady SPZ. Zmeny v znen tohto poriadku schvauje kynologick rada SPZ.
5. O postihu za poruenie tohto chovateskho a zpisnho poriadku rozhodn orgny chovateskho klubu alebo SPZ.
6. Tento chovatesk a zpisn poriadok nadobudol innos dom schvlenia plnom kynologickej rady SPZ 2.3.2013 a prezdiom SPZ 3.5.2013.
Tmto dom zrove strca platnos chovatesk a zpisn poriadok schvlen kynologickou radou SPZ 29.10.1993.
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

ChovatelskyZapisnyPoriadokSPZ_03052013.pdf
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2