Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 308 vyhovujcich lnkov.

Pln dohodnutch a schvlench kynologickch akci na rok 2021

Aktuality :: 10. janura 2021

Pln kynologickch akci na rok 2021

Vstavy
- 24.04.2021 VT Vinin
- 05.07.2021 VT Koice

Skky poovnej upotrebitenosti
- 26.06.-27.06.2021 MSBL Tur Lka
- 17.07.2021 FSMP Levice
- 21.08.2021 CHBL Branisko
- 04.09.2021 CHBL Bho (Memoril S. Oujezdskho)
- 09.10.2021 KFD Senec

Zmena termnu a miesta vyhraden
  Diskusia(0) :: viac

Uznesenie k podmienkam sae TOP TERIR 2020

Aktuality :: 8. janura 2021

V dsledku nepriaznivej epidemiologickej situcie klub nemohol na jese usporiada plnovan vstavy. Z uvedenho dvodu pre vyhodnotenie sae TOP exterir 2020 sa ru podmienka asti na jednej vstave usporiadanej klubom SKCHTaF.

Uzvierka sa Top terir exterir, Top terir prca a Top terir agility sa predluje do 15.02.2021.
  Diskusia(0) :: viac

TERIR ROKA 2020 EXTERIR TOP podmienky zmena 12 2020

Aktuality :: 16. decembra 2020

Po schvlen vborom SKCHTaF zverejujeme zmenu v podmienkach sae Top terir exterir 2020.
Zmena sa tka minimlneho potu bodov potrebnch na zaradenie jedinca do sae, tmto sa upravuje na 100 bodov.
V prlohe s kompletn podmienky.
  Diskusia(0) :: viac

UPOZORNENIE PRE CHOVATEOV

Aktuality :: 2. decembra 2020

Upozorujeme, e zaala plati Vyhlka ministerstva pdohospodrstva a regionlneho rozvoja SR . 283/2020. Cel vyhlka je zameran hlavne na ochranu spoloenskch zvierat, teda aj psov.
  Diskusia(0) :: viac

BONITCIA SKCHTaF Vinin 21.11.2020 - ASOV ROZPIS

Aktuality :: 19. novembra 2020

Vinin 21.11.2020 - VSLEDKY - Vinin 21.11.2020 - POKYNY PRE MAJITEOV PSOV PRIHLSENCH NA BONITCIU

Bonitcia bude prebieha v Spoloenskom dome Arna vo Vininom. V hale nesmie by sasne viac ako es osb. Obidvaja rozhodcovia bud posudzova sasne. Preto v hale bud mc by len dvaja majitelia so psami.

Svoj prchod ohlste pracovnkovi klubu na parkovisku. V ase ke budete na parkovisku noste stle rko a dodrujte odstup najmenej 2 metre od inch osb.

Vo vlastnom zujme dodrujte as prchodu, ktor mte uveden v sprievodnom emaile a na webe. Majitelia psov, ktor prdu pred asom, ktor maj uveden v emaile a na webe nemusia by do haly pusten. Me sa sta, e vplyvom neakanch okolnost bude v pes posden neskr, preto si nechajte dostaton asov rezervu na bonitciu.

Je treba pota s tm, e v priebehu bonitcie prde kontrola na dodriavanie hygienickch predpisov. Aj ke je parkovisko verejn priestor, za ktor organiztori bonitcie nezodpovedaj me sa sta, e kontrola bude ma in nzor. Preto astnkov bonitcie prosme, aby sa na parkovisku nezhromaovali a zbytone nezdriavali.

Vstup do haly bude umonen len na zklade vyzvania personlu. Vstup do haly na bonitciu so psom m povolen len jedna osoba.

Pred vstupom do haly bude majiteovi kontrolovan teplota. Ak bude ma vyiu teplotu, mus sa bez mekania vzdiali.

Pred vstupom do haly mus majite predloi Preukaz o pvode psa a jeho Okovac preukaz alebo PETPASS.

Vstup do haly je povolen len v rku. Dodrujte odstup 2 metre od inch osb.

Pes bude predveden na vstavnej vdzke, bude mu napsan posudok a udelen hodnotenie. Po posden bude psovi uroben kontrola chrupu. Zisten stav chrupu mu bude vyznaen do Preukazu o pvode. Po kontrole chrupu mus majite so psom bez mekania opusti halu.
  Diskusia(0) :: viac
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2