Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Posdenie do chovu - bonitcia mj 2021

Aktuality :: 9. mja 2021

Vsledky bonitcie s v prlohe.
 
Slovensk klub chovateov terirov a foxterirov tefnikova 10,
811 05 Bratislava organizuje posdenie jedincov pred zaradenm do chovu - bonitcia.

POSDENIE BUDE PREBIEHA S OBMEDZENIAMI PODA PLATNCH PROTIEPIDEMIOLOGICKCH OPATREN. ORGANIZTORI SI VYHRADZUJ PRVO NA ZMENY PODA AKTULNEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUCIE!

Miesto: Spoloensk dom ARENA, Cintornska 13, Vinin,
Dtum: 15.05.2021
Predben zaiatok: 9:00 hod. Program bude stanoven a zverejnen po uzvierke.

Posdenie do chovu je uren pre jedincov vetkch plemien terirov, ktor s organizovan SKCHTaF a ktor nemaj absolvovan niektor z vstav organizovanch klubom a potrebuj zaradenie do chovu .
Kad jedinec bude posden poda platnho tandardu, bude mu vydan posudok a udelen ohodnotenie vborn, vemi dobr, dobr, dostaton alebo nedostaton. Po posden exteriru bude jedincovi posden chrup.

Podmienka: vek jedinca v de posdenia najmenej 9 mesiacov.

Rozhodcovia: Ing. Jaroslav Kubaa, Anna Cwiecekov
Veterinrny dozor: pover RVPS Senec

Poplatok pre lena klubu 15,00 .
Poplatok pre nelena klubu 20,00 .
Prihlky cez http://www.onlinedogshows.sk/
Uzvierka prihlok: 6.05.2021

BANKOV SPOJENIE: Slovensk sporitea, Bratislava IBAN CODE: SK89 0900 0000 0000 1147 8157SWIFT CODE: GIBA: SKBX.
Poplatky sa vracaj len v prpade, ak prihlka nebude prijat. Ak sa bonitcia neuskuton z objektvnych prin, poplatky sa pouij na hradu vzniknutch nkladov. Pri online prihlasovan uhrate poplatok po obdran potvrdzujceho mailu, v ktorom bude uveden suma na zaplatenie poplatkov a variabiln symbol. VS je nevyhnutn uvies pri hrade poplatku.
Stornovanie prihlky je mon len do ukonenia uzvierky!

VETERINRNE PREDPISY: Kad pes mus ma veterinrny preukaz splatnmi okovaniami proti besnote, psinke, parvovirze a hepatitde.

Prihlsenm svojho psa sa majite zavzuje dodriava predpisy SKJ, FCI, propozcie posdenia a vyslovuje shlas na publikovanie fotografi, vsledkov a posudkov jedinca poda potrieb SKCHTaF a jeho partnerov.
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

Bonitacia_2021_VYSLEDKY.pdf
Casovy_rozpis_bonitacia_2021_pdf.pdf
Bonitacia_Vinicne_pokyny_maj_2021.pdf
210418_PROPOZICIE_NA_POSUDENIE_DO_CHOVU.pdf

alie lnky


17. septembra 2021 - 10:45
lensk spdov schdza vo Vininom - !!! u jednho z astnkov schdze bola 14.09.2021 AG testom zisten pozitivita na COVID 19 !!

8. septembra 2021 - 09:14
Spoloensk dom ARENA, Cintornska 13, Vinin - KLUBOV VSTAVA TERIROV TERRIERS CLUB SHOW 7.11.2021 CAC, CC, KVT

8. septembra 2021 - 09:09
Spoloensk dom ARENA, Cintornska 13, Vinin - PECILNA VSTAVA TERIROV TERRIERS SPECIAL SHOW 6.11.2021 CAC, CC, DANUBIUS WINNER

5. septembra 2021 - 18:39
- lensk spdov schdza vo Vininom

16. augusta 2021 - 21:41
portov hala ARNA vo Vininom - lensk spdov schdza SKCHTaF

13. augusta 2021 - 12:30
PS Kostoln pri Dunaji - Klubov farbiarske skky duriov o tituly CACT, CCT, Klubov vaz 2021

11. augusta 2021 - 14:00
- Aktulny zoznam lenov klubu 2021

10. augusta 2021 - 09:04
- Doasn podmienky pre udeovanie klubovch ampiontov 2021

27. jla 2021 - 08:31
- Chovn BL a Memoril Stana Oujezdskho v Bhoni 2021

26. jla 2021 - 21:04
- Chovn brlohrske skky Branisko - Informcia
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2