Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Stanovy klubu

Info :: 4. mja 2020

Prihlka do SKCHTaF je umiestnen na konci stanov -
 
1

Nzov, sdlo, psobnos


1. Nzov klubu: Slovensk klub chovateov terirov a foxterirov

2. Skrten nzov klubu: SKCHTaF

3. Sdlo: Slovensk poovncky zvz, tefnikova 10, 811 05 Bratislava

4. Psobnos: Slovensk republika


2

Prvna povaha a postavenie klubu


1. SKCHTaF je nepolitick dobrovon zujmov organizcia zdruujca obanov so zujmom o plemen terirov.

2. SKCHTaF sa organizane zarauje medzi chovatesk kluby Slovenskho poovnckeho zvzu.

3. SKCHTaF je vybudovan na demokratickch zsadch.

4. tatutrom klubu je predseda, podpredseda alebo poveren len vboru klubu.

5. SKCHTaF je organizanou jednotkou Slovenskho poovnckeho zvzu s vlastnou prvnou subjektivitou, ktor sa me vo svojom mene zavzova a nadobda prva.

6. SKCHTaF me vstupova do medzinrodnch kynologickch organizci, ako aj lenovia v om zdruen. Takisto klub me do svojich radov prijma chovateov a zujemcov zo zahraniia.


3

Poslanie a ciele klubu


1. SKCHTaF je klubom, ktor zdruuje najm chovateov, majiteov a priaznivcov plemien terirov.

2. SKCHTaF riadi chov terirov v slade s platnm tandardom a predpismi FCI. Star sa o zveadenie chovu, propaguje rozrenie terirov a v prpade pracovnch terirov zuachuje ich vlastnosti k praktickmu vyuitiu v poovnctve, portovej kynolgii a inej innosti v slade so tandardom FCI.

3. SKCHTaF usporadva v spoluprci so Slovenskm poovnckym zvzom, prpadne inmi prvnymi subjektami vstavy, skky, sae a in kynologick podujatia, ktor mu by otvoren i pre in plemen a pre astnkov zo zahraniia.

4. Na zklade dohody me klub spolupracova s ostatnmi klubmi a zdruova s nimi finann prostriedky.

5. SKCHTaF je oprvnen vykonva intern vydavatesk a publikan innos pre lenov klubu svisiacu s poslanm klubu.

6. Na zklade iniciatvy vlastnkov plemena (plemien) me SKCHTaF umoni vytvranie sekci. innos sekcie je podriaden vboru klubu.


4

Vznik a znik klubu


1. SKCHTaF vznikol na zklade zujmu chovateov a majiteov plemien terirov zo SR a na zklade uznesenia z ustanovujcej konferencii v roku 1990.

2. Klub zanikne uznesenm 2/3 viny hlasov lenov klubu alebo uznesenm konferencii klubu z 2/3 vinou vetkch delegtov. Zruenie sa oznmi Ministerstvu vntra Slovenskej republiky a zastreujcej organizcie.

3. V prpade zniku SKCHTaF vbor klubu ur likvidan komisiu a o spsobe likvidcie majetku klubu rozhodne konferencia klubu.


5

lenovia, vznik a znik lenstva v klube


1. lenmi SKCHTaF mu by:

a) obania Slovenskej republiky a fyzick osoby s trvalm alebo dlhodobm pobytom na zem Slovenskej republiky,

b) obania inho ttu,

c) osoby, ktorm bolo udelen estn lenstvo v klube.

2. Zujemca o lenstvo v SKCHTaF predlo psomn prihlku a zaplat zpisn a lensk do klubu.

3. V spornch prpadoch o vzniku lenstva na nvrh matrikra rozhodne vbor klubu. Proti rozhodnutiu o zamietnut lenstva je mon sa odvola do 25 dn od doruenia rozhodnutia na lensk schdzu, ktor rozhodne s konenou platnosou.

4. lenstvo v klube vznik po zaplaten zpisnho a lenskho poplatku.

5. Novoprijat lenovia hradia lensk poplatky v plnej vke bez ohadu na termn ich prijatia v prslunom kalendrnom roku.

6. estn lenstvo udeuje vbor klubu.

7. lenstvo v klube sa preukazuje lenskm preukazom.

8. lensk preukaz vydva matrikr klubu.

9. lenstvo v klube zanik:

a) nezaplatenm lenskho poplatku,

b) vystpenm lena,

c) vylenm lena,

d) mrtm lena.

10. len, ktorho lenstvo zaniklo, nem nrok na vrtenie zpisnho a lenskho poplatku zaplatenho na ben rok.

11. lenom klubu neme by ten, kto sa zaober komisionlnym predajom psov, alebo chovom psov bez preukazov pvodu.

6

Prva a povinnosti lenov klubu


1. lenovia SKCHTaF maj prvo:

a)voli a by volen do orgnov klubu, okrem mladistvch lenov do 18 rokov a lenov poda 5 ods. 1. psmeno b) a c),

b)vyuva vhody klubu, ak spaj podmienky stanoven na udelenie tchto vhod,

c)nazrie do zpisnc orgnov klubu,

d)podva nmietky, nvrhy a sanosti orgnom klubu,

e)v prpade vylenia vborom klubu, odvola sa na lensk schdzu, konferenciu klubu, ktorej rozhodnutie je konen,

f)zastova sa lenskch schdzi a by informovan o innosti vboru klubu,

g)zastova sa na vetkch akcich organizovanch klubom,

h)na klubov spravodaj.

2. lenovia klubu maj povinnos:

a)riadi sa stanovami a ostatnmi vntornmi predpismi klubu,

b)plati zpisn a lensk poplatky, ako aj uren poplatky,

c)uhradi poplatok na prslun rok vopred, do termnu stanovenho vborom klubu, najneskr do 15. februra. V opanom prpade je len povinn op zaplati zpisn,

d)hlsi matrikrovi klubu zmeny adresy bydliska, zmeny vo vlastnen druhu plemena terira a okolnosti, ktor maj vplyv na lenstvo v klube,

e)dodriava chovatesk a zpisn poriadok, zaobchdza s terirmi humnne a vyuva ich na ely im vlastn v rmci prvnych predpisov na ochranu zvierat, predpisov FCI a inch predpisov svisiacich s chovom psov.

3. estn len m prva a povinnosti lena klubu okrem 6 ods. 1. psmeno a); ods. 2. psmeno b) a c).

4. len klubu me uplatova svoje lensk prva vyplvajce zo Stanov klubu a alch internch predpisov klubu v konan pred orgnmi klubu len osobne, priom sa neme da zastupova.

7

Orgny klubu


1. Orgny klubu s:

a)konferencia klubu,

b)lensk schdza,

c)vbor klubu,

d)kontroln a revzna komisia.

2. Orgny klubu zo svojich zasadnut robia zpisnice. Zpisnice bud zverejnen v Klubovom spravodaji a do 30 dn aj na klubovej internetovej strnke.

Konferencia klubu

1. Konferenciu klubu zvolva vbor klubu pred ukonenm funknho obdobia alebo na iados 2/3 lenov klubu z mimoriadnych dvodov. Zvolva ju psomne, najmenej 14 dn pred jej konanm 1x za 5 rokov s uvedenm programu rokovania.

2. Jeden delegt zastupuje kadch aj zaatch 17 lenov klubu.

3. Konferencia je schopn uzna sa pri asti najmenej 2/3 zvolench delegtov. Uznesenia s platn nadpolovinou vinou prtomnch delegtov. Pri zmene Stanov je potrebn shlas 2/3 vinou prtomnch delegtov.

4.Do psobnosti konferencie prinle najm:

a)prejednva a schvaova sprvu vboru o innosti a hospodren klubu za uplynul obdobie,

b)prejednva nvrhy predloen lenskmi schdzami klubu,

c)prejednva nvrhy a podnety podan v priebehu konferencie,

d)stanovi zsadn lniu pre innos klubu v budcom obdob,

e)schvauje vku lenskch poplatkov a zpisnho, prpadne inch platobnch povinnost za kony poskytovan klubom,

f)voli na budce funkn obdobie priamou vobou predsedu, 10 lenov vboru klubu a troch lenov kontrolnej a revznej komisie,

g)rozhodova v odvolacom konan pri rieen disciplinrnych previnen,

h)schvaova znenie Stanov klubu a ich zmeny.

lensk schdza

1. lensk chdza klubu sa schdza kad rok poda reginov. Zvolva ju vbor klubu a uruje jej program. lensk schdza mus by zvolan psomne, najmenej 14 dn pred jej konanm. Konanie lenskej schdze bude zverejnen v Klubovom spravodaji a na klubovej internetovej strnke, najmenej 14 dn pred jej konanm.

2. lensk schdza prerokovva sprvu o innosti klubu za uplynul obdobie a erpanie finannch prostriedkov klubu, schvauje pln innosti a v obdob medzi konferenciami schvauje vku zpisnho a lenskho poplatku.

3. V prpade potreby na nvrh vboru schvauje zmeny alebo doplnenie lenov vboru klubu. Uznesenia lenskej schdze s platn, ak s schvlen nadpolovinou vinou prtomnch lenov klubu.

4. lensk schdza klubu rozhoduje v odvolvacom konan pri rieen disciplinrnych priestupkov.

5. V roku konania konferencie vol delegtov na konferenciu klubu.

6. Predklad nvrhy na konferenciu klubu.

Vbor klubu

1. Vbor klubu je vkonnm orgnom klubu.

2. Funkn obdobie vboru je 5-ron a kon sa konferenciou zvolanou pred uplynutm piatich rokov od ostatnej konverencie alebo uznesenm momoriadnej konferencie.

3. Bezprostredne po konferencii sa vbor zde k ustanovujcej schdzi vboru, na ktorej zvol zo svojho stredu podpredsedu, tajomnka, hlavnho poradcu chovu, ekonma a vcvikra.

4. Vbor riadi innos klubu. lohou vboru je:

a)presadzova uskutoovanie cieov a poslania klubu,

b)zastupova klub pri rokovan s vymi orgnmi zvzu a inmi domcimi a zahraninmi organizciami,

c)podva nvrhy v oblasti chovu a vcviku vym orgnom zvzu,

d)stanovi podmienky chovnosti,

e)menova a odvolva poradcov chovu,

f)navrhova akateov na rozhodcov pre posudzovanie exteriru,

g)navrhova rozhodcov na vstavy a klubov sae,

h)schvaova obsahov npl a zabezpeova priebeh klubovch podujat,

i)plnova innos a finann rozpoet klubu na ron obdobie,

j)navrhova vku lenskch poplatkov a zpisnho, prpadne inch platobnch povinnost za kony poskytovan klubom,

k)zabezpeova vydvanie klubovho spravodaja a zabezpei informovanos lenskej zkladne,

l)prostrednctvom matrikra, alebo inm poverenm lenom vboru klubu vies evidenciu lenskej zkladne a vydva novm lenom lensk preukazy,

m)vbor klubu vo vnimonom prpade udeuje estn lenstvo vznamnm osobnostiam. estn lenstvo me by udelen aj prslunkovi inho ttu. O udelen estnho lenstva vbor informuje lensk zkladu,

n)zabezpeova konanie lenskch schdz a konferenci,

o)stara sa o dodriavanie lenskej disciplny, stanov klubu, resp. predpisov zastreujcich orgnov,

p)vyli lena klubu v prpade hrubho poruenia lenskej disciplny, resp. pozastavi lenstvo v klube,

q)uhradi lensk poplatok Slovenskmu poovnckemu zvzu za lenov klubu, ktor nie s lenmi SPZ (kolektvneho lena) z prostriedkov klubu. Tto ho maj zahrnut v lenskom.

5. Vbor klubu sa schdza poda potreby, najmenej 2x v kalendrnom roku a zvolva ho tajomnk na pokyn predsedu klubu. Zasadnutia vboru sa pravidelne zastuje predseda kontrolnej a revznej komisie klubu.

6. Na zasadnutie vboru, ak nie s lenovia vboru, mu by s hlasom poradnm pozvan aj in odbornci.

7. Zasadnutie vboru vedie predseda klubu. V jeho neprtomnosti zasadnutie vedie podpredseda alebo in len vboru, ktorho pover predseda klubu.

8. Vbor zo svojich zasadnut rob zpisnice, ktor do 14 dn obdr kad len vboru a predseda kontrolnej a revznej komisie.

9. Vbor klubu je uznaniaschopn, ak je prtomn nadpolovin vina lenov vboru. V prpade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajceho.

10. Vbor klubu m disciplinrnu prvomoc.

11. Za svoju innos zodpoved vbor klubu lenskej schdzi a konferencii klubu.

12. Neodkladn zleitosti vybavuje medzi schdzami vboru predseda alebo nm poveren len vboru. Spsob vybavenia predlo vboru na jeho najbliom zasadnut.

13. Na nvrh predsedu klubu sa me vo zvl᚝ naliehavch alebo neodkladnch prpadoch kona korepondenn zasadnutie vboru.

14. V prpade uvonenia funkcie vo vbore klubu, me by na uvonen miesto kooptovan len vboru klubu, ktor bol bez funkcie. Ak sa vak nenjde vo vbore vhodn len na tto funkciu, me by vborom poveren vhodn len klubu. Tto zmenu vbor klubu d odshlasi najbliej lenskej schdzi.

Kontroln a revzna komisia

1. Kontroln innos v klube zabezpeuje 3-lenn kontroln a revzna komisia.

2. Bezprostredne po konferencii si lenovia komisie zvolia predsedu.

3. lohou kontrolnej a revznej komisie je najm:

a)preetrova sanosti a disciplinrne priestupky lenov klubu,

b)kontrolova plnenie uznesen orgnov klubu,

c)kontrolova hospodrenie s finannmi prostriedkami klubu,

d)predklada vboru klubu, lenskej schdzi a konferencii nvrhy opatren,

e)za svoju innos zodpoved lenskej schdzi a konferencii klubu, ktorej predklad sprvu o innosti komisie,

f)vo svojej innosti sa riadi veobecne zvznmi prvnymi predpismi pre innos kontrolnch orgnov.

4. Spravidla raz za rok urob kontrolu plnenia loh vborom klubu a erpania finannch prostriedkov.

8

lensk disciplna


Vbor klubu zabezpeuje lensk disciplnu v chovateskch veciach. Pri rieen disciplinrnych priestupkov postupuje v zmysle disciplinrneho poriadku zastreujceho orgnu. Proti rozhodnutiu vboru sa me len odvola do 14 dn prostrednctvom kontrolnej a revznej komisii na lensk schdzu, resp. na konferenciu klubu.

9

Hospodrske zabezpeenie klubu


1. Klub hospodri poda vlastnho finannho plnu na prslun rok, schvlenho vborom klubu.

2. Zdrojom prjmu klubu s:

a)zpisn a lensk poplatky,

b)poplatky za akcie organizovan klubom,

c)prjmy z hospodrskej innosti,

d)dotcie,

e)dobrovon prspevky a dary.

10

Zveren ustanovenia


1. Celkov innos klubu mus zodpoveda platnej legislatve Slovenskej republiky, reglementom FCI a predpisom zastreujceho orgnu.

2. Vbor klubu je oprvnen k vysvetleniu stanov klubu, ako aj k vydvaniu vntornch vykonvacch predpisov.

3. Referendum k odleneniu plemena (plemien) vypisuje vbor klubu na zklade psomnej poiadavky vlastnkov. Oddelenie sa a vytvorenie novho klubu vlastnkmi niektorho z plemien riadench SKCHTaF je mon len na zklade psomnho shlasu 2/3 vlastnkov tohto plemena alebo nadpolovinej viny lenov klubu bez akchkovek finannch nrokov na SKCHTaF.

4. Vo zvl᚝ dleitch otzkach uritho plemena (plemien), kde je dleit nzor vetkch vlastnkov plemena (plemien), me vbor klubu vypsa referendum. Vbor zale psomne poadovan otzky vetkm dotknutm lenom. Rozhoduje nadpolovin vina vrtench odpoved. Referendum me by vypsan aj na zklade psomnej iadosti dotknutch vlastnkov.

5. Vo zvl᚝ dleitch otzkach klubu, kde je dleit nzor vetkch lenov klubu, me vbor klubu vypsa referendum. Vbor zale psomne poadovan otzky vetkm lenom klubu. Rozhoduje nadpolovin vina vrtench odpoved. Referendum me by vypsan aj na zklade iadosti 2/3 lenov klubu.

6. Tieto upraven stanovy boli schvlen konferenciou SKCHTaF 11.12.2010 a nadobdaj innos dom registrcie na Ministerstve vntra Slovenskej republiky.

Poznmka: Pln znenie stanov, po zapracovan Dodatku . 1 zo da 29.4.2020.
Dokumenty na stiahnutie

StanovyDodatok1_20200429.pdf
prihlaska_SKCHTaF.pdf
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2