Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Podmienky chovnosti

Info :: 12. decembra 2015

 
Chovatesk podmienky Slovenskho klubu chovateov terirov a foxterirov

Cieom chovateskch podmienok SKCHTaF je zabezpeova istokrvn chov
plemien psov organizovanch v klube v zmysle schvlench tandardov so zachovanm biologickho zdravia kadho jedinca a pecifickch vlh a vlastnost jednotlivch plemien. Chov mus sli cieu zachovania a pokia mono i rozirovania genetickej rznorodosti plemien terirov.
Hlavnou zsadou chovateskch podmienok je umoni chova iba s geneticky
a funkne zdravmi, povahovo pevnmi istokrvnmi jedincami, ktor s zapsan
v plemennch knihch alebo registroch uznvanch FCI a ktor spaj kritria stanoven tmito chovateskmi podmienkami.
Chovatesk cie kadho plemena je uren uznanm a platnm tandardom.

l. I.
Chovn podmienky:
a) Veobecn ustanovenia:
1. SKCHTaF vedie evidovan chov.
2. K uznaniu chovnosti je potrebn vstavn ocenenie vborn alebo vemi dobr, ktor bolo zskan na vstave usporiadanej SKCHT a F (klubov alebo pecilna vstava) alebo komisionlne posdenie so znmkou vborn alebo vemi dobr a kontrola chrupu s vyznaenm zhryzom a potom zubov.
3. Pre uznanie chovnosti je platn aj vstavn ocenenie zskan v triede mladch od veku 9 mesiacov.
4. Pouitie v chove je mon u plemena airedale terir po doven 15 mesiacov veku. U vetkch ostatnch plemien terirov organizovanch v SKCHT a F je pouitie
v chove mon po doven najmenej 12 mesiacov veku.
5. Chovn suka me by pouit v chove naposledy v roku, v ktorom dovila 8 rokov veku.
6. Pouitm v chove sa pre ely tchto ustanoven rozumie prenie.
7. Chovn pes me pri bez obmedzenia veku a potu pren. V Zozname chovnch psov bude uvdzan do konca ivota.
8. Chovn suka me ma maximlne tri vrhy poas dvoch rokov.
9. Poet teniat vo vrhu je neobmedzen. Chovate vak mus pre vrh s potom teniat viac ako 6, zabezpei aliu dojiacu suku alebo vhodn nhradn vivu.
10. Chovn jedince sa nesm pouva na produkciu teniat bez preukazu o pvode.
11. Ani u jednho plemena nie je povolen chbanie a nesprvne postavenie onch zubov.
12. Nie je povolen chbanie rezkov. Poaduje sa pravideln nonicov zhryz, ak
tandard nepovouje in.
13. V Preukaze pvodu mus by vyznaen zhryz a prpadn chbajce zuby.
14. Kontrola chrupu psov sa rob na kadej Klubovej alebo pecilnej vstave Klubu. Ak z nejakch dvodov nie je mon kontrolu chrupu u psa na takejto vstave urobi, tak nhradn kontrola chrupu me by uroben len rozhodcom pre exterir s predchdzajcim shlasom poradcu chovu pre dan plemeno alebo hlavnm poradcom chovu.
15. Chovn jedinec s ocenenm vemi dobr mus ma partnera s ocenenm vborn.

b) Odlinosti u jednotlivch plemien:
1. Airedale terir: mus by plnochrup, toleruje sa klieov zhryz. RTG DBK vo veku najmenej 12 mesiacov. Jeden z partnerov mus by so stupom 0.
2. Norwich a norfolk terir: me chba maximlne es zubov z kategrie P a M.
3. Ostatn terire: me chba maximlne 4 zuby z kategrie P a M.
4. U foxterirov, welsh terira, rskeho terira a americkho staffordshirskho terira mus by jeden z rodiovskho pru plnochrup.
5. Border terir: pln poet rezkov a onch zubov, sprvne postavenie onch zubov, toleruje sa klieov zhryz, bez ohadu na poet chbajcich zubov z kategrie P a M. BDT mus ma pre uznanie chovnosti absolvovan akkovek skku.
6. WHWT a YT: pln poet rezkov a onch zubov, nonicov zhryz, sprvne postavenie onch zubov, bez ohadu na poet chbajcich zubov z kategrie P a M.
Pri dovoze jedinca chovnho v zahrani je potrebn kontrola chrupu na vstavch usporiadanch klubom za prtomnosti poradcu chovu danho plemena alebo hl. poradcu chovu. Poradca chovu d zrove doporuenie, i je jedinec vhodn do chovu. Uveden usmernenie sa netka dovozu jedincov, ktor boli zo Slovenska predtm exportovan. Tieto jedince musia absolvova riadne uchovnenie v zmysle chovnch podmienok.

Vnimku z tchto chovateskch podmienok me v odvodnench prpadoch povoli hlavn poradca chovu.

l.II.
Chovnos, prenie a zmeny v dajoch:
Pre uznanie chovnosti mus jedinec splni podmienky uveden v l.I tchto chovateskch podmienok. Po splnen tchto chovnch podmienok zale majite jedinca originl Preukazu o pvode a fotokpiu prslunho vstavnho posudku spolu so iadosou o uchovnenie jedinca na Slovensk poovncky zvz, oddelenie kynolgie, tefnikova 10, 811 05 Bratislava.
Majite chovnej suky v dostatonom asovom predstihu najmenej 1 mesiac pred predpokladanm hranm suky si vyiada psomne od prslunho poradcu chovu Odporanie na prenie (OP). Pole mu daje o chovnej suke a me navrhn 1 - 3 chovnch psov, s ktormi zama svoju suku pri. Doklad o zaplaten poplatku za vystavenie Odporania na prenie mus chovate priloi ku iadosti o Odporanie.
Pri zahraninom pren mus majite ku iadosti priloi aj kpiu pvodu zahraninho psa. Pes mus by zapsan v plemennej knihe, ktor akceptuje SPKP.
Akkovek zmeny dajov o chovnch jedincoch, predaj, strata, hyn, novozskan
vstavn ocenenia alebo skky, je potrebn bez mekania hlsi na plemenn knihu a prslunmu poradcovi chovu.

l.III.
Poradcovia chovu:
Dohliadaj na chov prslunho plemena a vyhodnocuj ho. Na poiadanie chovateov im poskytuj chovatesk servis. Poradcovia chovu ved evidenciu chovnch jedincov plemena, pre ktor s menovan. Na zklade iadosti chovateov vystavuj Odporania na prenie. Vetka dokumentcia ohadne chovu psov, ktor sa nachdza u poradcov chovu je majetkom klubu. V prpade zmeny poradcu chovu ju pvodn poradca mus odovzda novovymenovanmu poradcovi.
V prpade zisten poruenia chovateskch poriadkov alebo inch predpisov informuj
vbor klubu. Sleduj vskyt znmych dedinch chorb u jednotlivch plemien a ved evidenciu vyetrench jedincov. Navrhuj vboru klubu spsoby elimincie tchto chorb (zvldania boja s tmito chorobami) v populcii plemena. Na zklade poiadavky SKJ je klub povinn o nich poskytn sprvu.

l. IV.
Zveren ustanovenia:
Akkovek in zleitosti, ktor nie s uveden v tchto chovateskch podmienkach sa riadia Chovateskm a zpisnm poriadkom SPZ a SKJ.

Chovatesk podmienky s platn od 03.10.2020.(odo da schvlenia vborom
klubu a zverejnenia).
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

201002_PODMIENKY_CHOVNOSTI_PLATNE_OD_03_10_2020.pdf
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2