Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 300 vyhovujcich lnkov.

UPOZORNENIE PRE CHOVATEOV

Aktuality :: 2. decembra 2020

Upozorujeme, e zaala plati Vyhlka ministerstva pdohospodrstva a regionlneho rozvoja SR . 283/2020. Cel vyhlka je zameran hlavne na ochranu spoloenskch zvierat, teda aj psov.
  Diskusia(0) :: viac

BONITCIA SKCHTaF Vinin 21.11.2020 - ASOV ROZPIS

Aktuality :: 19. novembra 2020

Vinin 21.11.2020 - VSLEDKY - Vinin 21.11.2020 - POKYNY PRE MAJITEOV PSOV PRIHLSENCH NA BONITCIU

Bonitcia bude prebieha v Spoloenskom dome Arna vo Vininom. V hale nesmie by sasne viac ako es osb. Obidvaja rozhodcovia bud posudzova sasne. Preto v hale bud mc by len dvaja majitelia so psami.

Svoj prchod ohlste pracovnkovi klubu na parkovisku. V ase ke budete na parkovisku noste stle rko a dodrujte odstup najmenej 2 metre od inch osb.

Vo vlastnom zujme dodrujte as prchodu, ktor mte uveden v sprievodnom emaile a na webe. Majitelia psov, ktor prdu pred asom, ktor maj uveden v emaile a na webe nemusia by do haly pusten. Me sa sta, e vplyvom neakanch okolnost bude v pes posden neskr, preto si nechajte dostaton asov rezervu na bonitciu.

Je treba pota s tm, e v priebehu bonitcie prde kontrola na dodriavanie hygienickch predpisov. Aj ke je parkovisko verejn priestor, za ktor organiztori bonitcie nezodpovedaj me sa sta, e kontrola bude ma in nzor. Preto astnkov bonitcie prosme, aby sa na parkovisku nezhromaovali a zbytone nezdriavali.

Vstup do haly bude umonen len na zklade vyzvania personlu. Vstup do haly na bonitciu so psom m povolen len jedna osoba.

Pred vstupom do haly bude majiteovi kontrolovan teplota. Ak bude ma vyiu teplotu, mus sa bez mekania vzdiali.

Pred vstupom do haly mus majite predloi Preukaz o pvode psa a jeho Okovac preukaz alebo PETPASS.

Vstup do haly je povolen len v rku. Dodrujte odstup 2 metre od inch osb.

Pes bude predveden na vstavnej vdzke, bude mu napsan posudok a udelen hodnotenie. Po posden bude psovi uroben kontrola chrupu. Zisten stav chrupu mu bude vyznaen do Preukazu o pvode. Po kontrole chrupu mus majite so psom bez mekania opusti halu.
  Diskusia(0) :: viac

POSDENIE DO CHOVU - BONITCIA PRIHLASOVANIE ZNOVA SPUSTEN !

Aktuality :: 15. novembra 2020

Ven chovatelia,
Pretoe 13.11.2020 Vestnkom vldy SR dolo k uvoneniu protiepidemickch opatren, klub usporiada bonitciu do chovu v novom termne.

Nov termn bonitcie je sobota 21.11.2020. Miesto konania Arna vo Vininom, hygienick a ostatn podmienky uveden v propozcich zostvaj.

Vae prihlky zostali v platnosti. Odhlsenie alebo prihlsenie novho psa bude mon cez www.onlinedogshows.sk do utorka 17.11 2020 vrtane. Odhlsenie/storno/psa,muste poiada cez email vinicne2015@gmail.com, prihlka bude vymazan , poplatok za prihlku vm bude po odpotan nkladov na sptn platbu vrten.
asov rozpis astnkov bonitcie vm bude po uzavret prihlok poslan emailom a zverejnen na www.terriers.sk.

Vbor klubu
  Diskusia(0) :: viac

BONITCIA SKCHTaF OZNAM

Aktuality :: 22. oktbra 2020

Vinin - 22.10.2020 bol Vldou SR vyhlsen Zkaz vychdzania na celom zem SR. Zkaz zatia plat na obdobie od 24.10.2020 do 01.11.2020.
Z uvedenho dvodu sa bonitcia terirov plnovan na 24.10.2020 v pvodnom termne neme kona.
Bonitciu urobme hne po uvonen proti epidemickch opatren. O novom termne budete informovan. Vae prihlky zostvaj v platnosti aj pre nov termn bonitcie.
  Diskusia(0) :: viac

ASOV ROZPIS BONITCIE SKCHTaF 24.10.2020

Aktuality :: 21. oktbra 2020

Vinin 24.10.2020 - POKYNY PRE MAJITEOV PSOV PRIHLSENCH NA BONITCIU

Bonitcia bude prebieha v Spoloenskom dome Arna vo Vininom. V hale nesmie by sasne viac ako es osb. Obidvaja rozhodcovia bud posudzova sasne. Preto v hale bud mc by len dvaja majitelia so psami.

Vo vlastnom zujme dodrujte as prchodu, ktor mte uveden v sprievodnom emaile a na webe. Majitelia psov, ktor prdu pred asom, ktor maj uveden v emaile a na webe nemusia by do haly pusten. Me sa sta, e vplyvom neakanch okolnost bude v pes posden neskr, preto si nechajte dostaton asov rezervu na bonitciu.

Svoj prchod ohlste pracovnkovi klubu na parkovisku. Ak sa budete zdriava na parkovisku noste stle rko a dodrujte odstup najmenej 2 metre od inch osb.

Vstup do haly bude umonen len na zklade vyzvania personlu. Vstup do haly na bonitciu so psom m povolen len jedna osoba.

Pred vstupom do haly bude majiteovi kontrolovan teplota. Ak bude ma vyiu teplotu, mus sa bez mekania vzdiali.

Pred vstupom do haly mus majite predloi Preukaz o pvode psa a jeho Okovac preukaz alebo PETPASS.

Vstup do haly je povolen len v rku. Dodrujte odstup 2 metre od inch osb.

Pes bude predveden na vstavnej vdzke, bude mu napsan posudok a udelen hodnotenie. Po posden bude psovi uroben kontrola chrupu. Zisten stav chrupu mu bude vyznaen do Preukazu o pvode. Po kontrole chrupu mus majite bez mekania opusti halu.
  Diskusia(0) :: viac
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2