Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 266 vyhovujcich lnkov.

Klubov farbiarske skky malch plemien

Aktuality :: 3. jna 2020

SKCHTaF v spoluprci s OPK Levice 18.07.2020 usporiada FSMP s monosou zskania titulov Vaz FSMP, Klubov vaz, CACT a CCT.
  Diskusia(0) :: viac

pecilna vstava terirov - Terriers specialty show Koice 2020

Aktuality :: 25. mja 2020

Kynologick arel Koice - Anika - pecilna vstava terirov Koice so zadvanm titulov CAC, CC a VV / Cassovia winner 11.7. 2020
  Diskusia(0) :: viac

Pokyny SPZ na organizovanie kynologickch akci

Aktuality :: 21. mja 2020

V svislosti so sasnou nepriaznivou nkazovou situciou vydal SPZ pokyny na organizovanie kynologickch podujat organizciami, ktor s v jeho kompetencii.
Propozcie na pecilnu vstavu terirov v Koiciach bud vydan v najbliom obdob.
  Diskusia(0) :: viac

Aktulny zoznam lenov klubu 2020

Aktuality :: 21. mja 2020

  Diskusia(0) :: viac

Vzva SKJ - Pandmia COVID 19

Aktuality :: 31. marca 2020

Ven chovatelia!
N ivot sa v ostatnch tdoch neoakvane zmenil a stretvame sa s problmom, s ktorm sa ani najstar nai obyvatelia ete nestretli. Vlda prijma kad de opatrenia, ktor menia n zabehnut rytmus ivota. Mimoriadne opatrenia vrazne obmedzuj nae cestovanie, pohyb, styk s ostatnmi umi.
V tomto vnom ase vak nestaia iba opatrenia vldy. Pandmia COVID 19 vyaduje zodpovedn prstup ns vetkch a naim sprvanm by sme nemali ohrozova seba, naich blzkych ale ani ostatnch spoluobanov.
Sasn situcia svisiaca s pandmiou koronavrusu COVID 19 vak vrazne ovplyvuje nielen n kadodenn ivot ale aj nae aktivity tkajce sa nho konka - kynolgie. Nariadenia vldy sa dotkli aj naich akci. Ruia sa vetky kynologick akcie i u na medzinrodnej, nrodnej ale i klubovej rovni.
Prezdium Slovenskej kynologickej jednoty sa zaoberalo touto zloitou situciou a vyzva vetkch majiteov psov, chovateov aby pri vetkch tchto zmench nho ivota nezabdali na svojich zverencov. Mali by sme pri vetkch naich plnoch bra do vahy aj problmy, ktor me tto situcia spsobi nm, naim tvornohm priateom, ale aj naim alm chovateskm zmerom.
Vyzvame vetkch chovateov, aby pri plnovan odchovov brali do vahy vnos sasnej situcie. Sasn obmedzenia dopravy a pohybu vrazne obmedzuj monosti predaja a distribcie teniat ale i dospelch psov. Nevieme dokedy tieto opatrenia svisiace so zabrnenm renia COVID 19 bud trva. Nevieme ete, ak vek bud ekonomick dopady sasnej situcie. Berte prosm ohad na tto situciu pri plnovan Vaich chovateskch zmerov. Vyvarujte sa problmov svisiacich s umiestovanm teniat u novch majiteov a problmov s neumiestnenmi teatami.
Prezdium SKJ praje vetkm naim lenom vea zdravia a vea optimizmu v tejto neahkej situcii. elme Vm, aby ste vetky akosti prekonali v plnom zdrav a pohode spolu s Vaimi tvornohmi priatemi.
Prezdium SKJ.
  Diskusia(0) :: viac
[1] [2] [3] [4] [5] [6] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/2
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2