ČLENSKÉ PRÍSPEVKY a ZÁPISNÉ POPLATKY

 • Zápisný poplatok do SKCHTaF

 • výška zápisného poplatku pre členov alebo zahraničných členov je 20,EUR (jednorázová platba)

 • doklad o úhrade zápisného poplatku a členského príspevkuje potrebné zaslať spolu s prihláškou do klubu matrikárke klubu, ktorá predloží obdržané kompletné prihlášky na schválenie výboru SKCHTaF

 • Členský príspevok do SKCHTaF „Riadny člen“- člen SPZ cez okresnú organizáciu

 • výška členského príspevku je 13,- EUR

 • uhrádza sa na účet klubu najneskôr do 31.12. predchádzajúceho roka. V identifikácii platby je potrebné uviesť ako variabilný symbol rok, za ktorý platí člen klubu členský príspevok a do správy pre príjemcu uviesť meno a priezvisko a účel platby: clenske

 • Členský príspevok do SKCHTaF „Kolektívny člen“ – člen SPZ cez chovateľský klub

 • výška členského príspevku je 15,- EUR

 • uhrádza sa na účet klubu najneskôr do 31.12. predchádzajúceho roka. V identifikácii platby je potrebné uviesť ako variabilný symbol rok, za ktorý platí člen klubu členský príspevok a do správy pre príjemcu uviesť meno a priezvisko a účel platby: clenske

 • Členský príspevok do SKCHTaF „Zahraničný člen

 • výška členského príspevku je 20,- EUR

 • uhrádza sa na účet klubu najneskôr do 31.12. predchádzajúceho roka. V identifikácii platby je potrebné uviesť ako variabilný symbol rok, za ktorý platí člen klubu členský príspevok a do správy pre príjemcu uviesť meno a priezvisko a účel platby: clenske

Členovia, ktorí neuhradia svoje členské príspevky do 31.12. predchádzajúceho roka, v nasledujúcom roku strácajú členstvo v klube a pre opätovné prijatie za člena klubu sú povinní okrem členského príspevku zaplatiť opätovne aj zápisný poplatok 20,- EUR a matrikárke klubu doručiť novú prihlášku do klubu.

CHOVATEĽSKÉ POPLATKY

 • Platia sa na účet SKCHTaF s uvedením variabilného symbolu: 13

 • poplatky za vystavenie odporúčania na párenie: 10,- EUR (20,- EUR nečlen klubu na základe Zmluvy o chovateľskom servise)

 • poplatky za vystavenie expresného odporúčania na párenie (v lehote kratšej ako 30 dní): 20,- EUR (40,- EUR nečlen klubu na základe Zmluvy o chovateľskom servise)

 • poplatok za žiadosť o výnimku z podmienok chovnej spôsobilosti: 30,- EUR (60,- EUR nečlen klubu na základe Zmluvy o chovateľskom servise)

 • poplatky za zápis vrhu: 40,- EUR (pre členov klubu platí 100 % zľava z poplatku)

 • kontrola chrupu pre získanie chovnosti a potvrdenie splnenia podmienok chovnosti na klubom usporiadanej výstave: 40,- EUR (pre členov klubu platí 100 % zľava z poplatku)

POPLATKY ZA INZERCIU

 • poplatok za inzerciu na web stránke pre člena SKCHTaF: 10,- EUR inzerát /mesiac

 • poplatok za inzerciu na web stránke pre nečlena SKCHTaF: 30,- EUR inzerát/mesiac

 • poplatok za podnikateľskú inzerciu na web stránke: 30,- EUR inzerát/mesiac

 • Variabilný symbol: 20

 • Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

 • poplatok za inzerciu v Spravodaji pre člena SKCHTaF : 10,- EUR inzerát/ spravodaj

 • poplatok za inzerciu v Spravodaji pre nečlena SKCHTaF: 30,- EUR inzerát/ spravodaj

 • poplatok za podnikateľskú inzerciu v Spravodaji: 50,- EUR inzerát/spravodaj

 • Variabilný symbol: 21

 • Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

Bankové spojenie:

Názov účtu príjemcu: Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov (SKCHTaF), Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

IBAN CODE: SK89 0900 0000 0000 1147 8157

SWIFT CODE: GIBASKBX

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Kontakt na matrikára klubu:

Kinga Ryšánková

tel.: +421 903 449 169

email: kingarysankova@hotmail.com