Podmienky chovnej spôsobilosti Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov

Cieľom podmienok chovnej spôsobilosti SKCHTaF je zabezpečovať čistokrvný chov plemien teriérov organizovaných v klube v zmysle schválených štandardov so zachovaním biologického zdravia každého jedinca a špecifických vlôh a vlastností jednotlivých plemien. Chov musí slúžiť cieľu zachovania a pokiaľ možno i rozširovania genetickej rôznorodosti plemien teriérov. Hlavnou zásadou podmienok chovnej spôsobilosti  je umožniť chovať iba na geneticky a funkčne zdravých, povahovo vyrovnaných čistokrvných jedincoch, ktoré sú zapísané v plemenných knihách uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou FCI alebo v registroch plemenných kníh uznávaných FCI a ktoré spĺňajú kritéria stanovené týmito podmienkami chovnej spôsobilosti. Exteriérové kritériá a povahové vlastnosti každého plemena sú určené uznaným a platným štandardom.

Článok I.
Podmienky chovnej spôsobilosti

1. Všeobecné ustanovenia:

a) SKCHTaF vedie evidovaný chov.

b) K priznaniu chovnej spôsobilosti je potrebné výstavné ocenenie „výborný“ alebo „veľmi dobrý“, ktoré bolo získané na výstave usporiadanej SKCHTaF (klubová alebo špeciálna výstava) alebo individuálne posúdenie so známkou „výborný“ alebo „veľmi dobrý“ a kontrola chrupu s vyznačeným záhryzom a počtom zubov na klubom usporiadanej bonitácii v súlade s Bonitačným poriadkom SKJ.

c) Pre priznanie chovnej spôsobilosti je platné aj výstavné ocenenie získané v triede mladých od veku 9 mesiacov.

d) Použitie chovnej suky v chove je možné u všetkých plemien teriérov zastrešených v SKCHTaF po dovŕšení 15 mesiacov veku. Použitie chovného psa v chove je možné po dovŕšení najmenej 12 mesiacov veku, okrem Airedale teriéra, u ktorého je možné použitie chovného psa v chove až po dovŕšení najmenej 15 mesiacov veku.

e) Chovná suka môže byť použitá v chove naposledy v kalendárnom roku, v ktorom dovŕšila 8 rokov veku. V zozname chovných súk budú uvádzané len suky členov SKCHTaF.

f) Použitím v chove sa pre účely týchto ustanovení rozumie párenie.

g) Chovný pes môže páriť bez obmedzenia maximálneho veku a počtu párení. V Zozname chovných psov bude uvádzaný do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 12. rokov veku. V zozname chovných psov budú uvádzaní len psi členov SKCHTaF.

h) Chovná suka môže mať maximálne tri vrhy počas dvoch kalendárnych rokov.

i) Počet šteniat vo vrhu je neobmedzený. Chovateľ však musí pre vrh s počtom šteniat viac ako 6 v prípade potreby zabezpečiť ďalšiu dojčiacu suku alebo vhodnú náhradnú výživu.

j) Chovné jedince sa nesmú používať na produkciu šteniat bez preukazu o pôvode.

k) Ani u jedného plemena zastrešeného v SKCHTaF nie je povolené chýbanie a nesprávne postavenie očných zubov.

l) Rovnako ani u jedného plemena zastrešeného v SKCHTaF nie je povolené chýbanie rezákov.

m) Požaduje sa pravidelný nožnicový záhryz, pokiaľ štandard plemena nepovoľuje iný.

n) V Preukaze o pôvode musí byť vyznačený záhryz a prípadné chýbajúce zuby.

o) Kontrola chrupu psov sa robí na každej Klubovej alebo Špeciálnej výstave SKCHTaF a jej absolvovanie je neoddeliteľnou podmienkou pre získanie chovnej spôsobilosti. Kontrolu chrupu môže absolvovať len jedinec, ktorý bol na klubom usporiadanej výstave hodnotený známkou „výborný“ alebo „veľmi dobrý“. V odôvodnených prípadoch môže hlavný poradca chovu povoliť individuálnu kontrolu chrupu jedinca, ktorá môže byť urobená rozhodcom pre exteriér určeným hlavným poradcom chovu. Výsledok individuálne vykonanej kontroly chrupu musí určený rozhodca zapísať do Preukazu o pôvode daného jedinca a e-mailom oznámiť hlavnému poradcovi chovu a poradcovi chovu pre dané plemeno.

p) Chovný jedinec s ocenením „veľmi dobrý“ môže byť použitý v chove len v kombinácii s jedincom s ocenením „výborný“. Toto ocenenie musí pochádzať z Klubovej alebo Špeciálnej výstavy usporiadanej SKCHTaF a bolo použité na splnenie podmienok chovnej spôsobilosti. U jedinca, ktorý bol uchovnený so známkou „veľmi dobrý“ a neskôr získa na Klubovej alebo Špeciálnej výstave usporiadanej SKCHTaF známku „výborný“, môže vlastník takéhoto chovného jedinca požiadať príslušného poradcu chovu plemena s preukázaním takejto známky o evidenciu daného jedinca na účely vydávania Odporúčania na párenie so známkou „výborný“.

q) Výnimku z podmienok chovnej spôsobilosti môže v odôvodnených prípadoch udeliť Chovateľská rada SKCHTaF. Chovateľská rada má zároveň právomoc požadovať splnenie ďalších podmienok pre udelenie výnimky, či už pred udelením výnimky alebo po jej udelení, včítane nariadenia DNA testov šteniat a obidvoch rodičov šteniat na potvrdenie paternity, najneskôr však pred zápisom vrhu do plemennej knihy SPKP. Žiadosť na udelenie výnimky z podmienok chovnej spôsobilosti je spoplatnená v zmysle Ekonomickej smernice SKCHTaF. Žiadosť o udelenie výnimky podáva chovateľ prostredníctvom príslušného poradcu chovu plemena s tým, že žiadosť musí byť odôvodnená a doložená všetkými potrebnými prílohami.

2. Individuálne požiadavky na splnenie podmienok chovnej spôsobilosti u jednotlivých plemien:

Upraviť
PLEMENOČÍSLO ŠTANDARDUOCENENIE NA KLUBOM USPORIADANEJ VÝSTAVE VO VEKU OD 9 MESIACOVZÁHRYZCHÝBAJÚCE ZUBYINÉ PODMIENKY
AIREDALE TERIÉRFCI 7V/VDnožnicový, akceptuje sa kliešťovýmax. 2 zuby z kategórie P1 a M3RTG DBK vo veku min. 12 mes., jeden jedinec z rodičovského páru s výsledkom A/A (0/0)a súčasne jeden z rodičovského páru musí byť plnochrupý
AMERICKÝ BEZSRSTÝ TERIÉR V/VDnožnicový, akceptuje sa kliešťovýmax. 4 zuby z kat. P a M 
AMERICKÝ STAFFORDSHÍRSKY TERIÉRFCI 286V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a Mjeden jedinec z rodičovského páru musí byť plnochrupý
AUSTRÁLSKY SILKY TERIÉRFCI 236V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M 
AUSTRÁLSKY TERIÉRFCI 8V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M 
BEDLINGTON TERIÉRFCI 9V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M 
BORDER TERIÉRFCI 10V/VDnožnicový, akceptuje sa kliešťovýP a M bez obmedzeniaakákoľvek absolvovaná skúška
CAIRN TERIÉRFCI 4V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M 
ČESKÝ TERIÉRFCI 246V/VDnožnicový, kliešťovýmax. 4 zuby z kat. P a M 
DANDIE DINMONT TERIÉRFCI 168V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M 
FOXTERIÉR HLADKOSRSTÝFCI 12V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a Mjeden jedinec z rodičovského páru musí byť plnochrupý
FOXTERIÉR HRUBOSRSTÝFCI 169V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a Mjeden jedinec z rodičovského páru musí byť plnochrupý
ÍRSKY SOFT COATED WHEATEN TERIÉRFCI 40V/VDnožnicový, akceptuje sa kliešťovýmax. 4 zuby z kat. P a M 
ÍRSKY TERIÉRFCI 139V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a Mjeden jedinec z rodičovského páru musí byť plnochrupý
JACK RUSSELL TERIÉRFCI 345V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M 
KERRY BLUE TERIÉRFCI 3V/VDnožnicový, akceptuje sa kliešťovýmax. 4 zuby z kat. P a M 
LAKELAND TERIÉRFCI 70V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M 
MANCHESTER TERIÉRFCI 71V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M 
NORFOLK TERIÉRFCI 272V/VDnožnicovýmax. 6 zubov z kat. P a M 
NORWICH TERIÉRFCI 72V/VDnožnicovýmax. 6 zubov z kat. P a M 
PARSON RUSSELL TERIÉRFCI 339V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M 
PATTERDALE TERIÉR V/VDnožnicový, akceptuje sa kliešťovýmax. 4 zuby z kat. P a M 
ŠKÓTSKY TERIÉRFCI 73V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M 
SEALYHAM TERIÉRFCI 74V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M 
SKYE TERIÉRFCI 75V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M 
STAFFORDSHÍRSKY BULLTERIÉRFCI 76V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M 
WELSH TERIÉRFCI 78V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a Mjeden jedinec z rodičovského páru musí byť plnochrupý
WEST HIGHLAND WHITE TERIÉRFCI 85V/VDnožnicovýP a M bez obmedzenia 
YORKSHÍRSKY TERIÉRFCI 86V/VDnožnicovýP a M bez obmedzenia 

Článok II.
Chovnosť, párenie a zmeny v údajoch

1. Priznanie chovnej spôsobilosti

a) Pre priznanie chovnej spôsobilosti musí jedinec splniť podmienky uvedené v Článku I. týchto Podmienok chovnej spôsobilosti.

b) Po splnení týchto podmienok chovnej spôsobilosti si vlastník jedinca nechá splnenie podmienok chovnej spôsobilosti potvrdiť do Preukazu o pôvode daného jedinca na výstave usporiadanej SKCHTaF na mieste na to určenom.

c) Následne, po potvrdení splnenia podmienok chovnej spôsobilosti v Preukaze o pôvode daného jedinca klubom poverenou osobou, zašle vlastník jedinca originál Preukazu o pôvode a fotokópiu príslušného výstavného posudku spolu so Žiadosťou o uchovnenie jedinca na Slovenský poľovnícky zväz, odbor kynológie, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava. Plemenná kniha SPZ potvrdí chovnosť pečiatkou „chovný pes“, alebo „chovná suka“ do originálu Preukazu o pôvode uchovneného jedinca.

2. Párenie suky

a) Chovateľ, ktorý je vlastníkom/spoluvlastníkom chovnej suky, a ktorý je členom SKCHTaF si v dostatočnom časovom predstihu najmenej 1 mesiac pred predpokladaným háraním suky vyžiada písomne na tlačive Žiadosť o odporúčanie na párenie od príslušného poradcu chovu „Odporúčanie na párenie“ (OP). Ak o odporúčanie na párenie žiada iná osoba ako vlastník/spoluvlastník suky, musí predložiť poradcovi chovu aj dohodu o postúpení práv k chovu uzavretú medzi chovateľom a vlastníkom/spoluvlastníkom suky a musí byť ku dňu vydania odporúčania na párenie členom SKCHTaF. V prípade, že žiadateľ nie je členom SKCHTaF, chovateľský servis mu bude poskytnutý len za podmienky uzatvorenia zmluvy o poskytnutí chovateľského servisu pre nečlena SKCHTaF.

b) Žiadateľ o Odporúčanie na párenie v žiadosti spolu so svojimi údajmi pošle údaje o chovnej suke a môže navrhnúť 1 – 3 chovných psov, s ktorými zamýšľa svoju suku páriť. Ak po vydaní Odporúčania na párenie, žiadateľ  požaduje zmenu psa na Odporúčaní na párenie ešte v rámci platnosti Odporúčania na párenie, je potrebné požiadať o nové Odporúčanie na párenie a pôvodné nepoužité vrátiť príslušnému poradcovi chovu plemena. Nové Odporúčanie na párenie je spoplatnené v zmysle Ekonomickej smernice SKCHTaF. V prípade nepoužitého Odporúčania na párenie po uplynutí platnosti Odporúčania na párenie, je potrebné požiadať o nové Odporúčanie na párenie. Nové Odporúčanie na párenie je spoplatnené v zmysle Ekonomickej smernice SKCHTaF.

c) Žiadosť o vydanie Odporúčania na párenie je spoplatnená v zmysle Ekonomickej smernice SKCHTaF. Doklad o zaplatení poplatku za vystavenie Odporúčania na párenie musí chovateľ priložiť ku žiadosti o Odporúčanie.

d) Pri zahraničnom párení musí majiteľ suky ku žiadosti priložiť aj kópiu Preukazu o pôvode zahraničného psa.

e) Krycí pes musí byť zapísaný v plemennej knihe uznanej FCI a musí spĺňať podmienky chovnej spôsobilosti v krajine bydliska svojho majiteľa.

f) Na vydanie odporúčania na párenie má poradca chovu lehotu 30 dní od doručenia kompletne vyplnenej a podpísanej žiadosti o Odporúčanie na párenie so všetkými potrebnými prílohami. Po predchádzajúcej dohode s príslušným poradcom chovu je možné aj vybavenie žiadosti o Odporúčanie na párenie v expresnej lehote, takáto žiadosť je spoplatnená vzmysle Ekonomickej smernice SKCHTaF.

g) Po uskutočnení párenia, je chovateľ povinný v lehote uvedenej na Odporúčaní na párenie zaslať plemennej knihe SPZ a príslušnému poradcovi chovu plemena vyplnené a podpísané príslušné časti Odporúčania na párenie určené pre plemennú knihu SPZ a príslušného poradcu chovu.

3. Zmeny údajov

a) Akékoľvek zmeny údajov o chovných jedincoch, predaj, strata, úhyn, novozískané výstavné ocenenia alebo skúšky, je potrebné bezodkladne hlásiť na plemennú knihu a príslušnému poradcovi chovu plemena. Bez splnenia tejto povinnosti nemôžu poradcovia chovu riadne viesť Zoznam chovných psov a súk.

4. Hlásenie vrhu a informovanie poradcu chovu

a) Chovateľ je povinný informovať príslušného poradcu chovu o narodení šteniat, a to do 10 dní od ich narodenia, s uvedením dátumu narodenia, počtu a pohlavia narodených a ponechaných šteniat, farby srsti, vážnych chýb šteniat, prípadne ďalších
dôležitých informácii. Tlačivo na hlásenie vrhu zašle chovateľovi príslušný poradca chovu spolu s odporúčaním na párenie. Ak suka so šteňatami nie je u chovateľa oznámi poradcovi chovu tiež adresu držiteľa, u ktorého je umiestnená.

b) V prípade, že si chovateľ nesplní povinnosť podľa predchádzajúceho bodu, nemusí mu poradca chovu vystaviť ďalšie Odporúčanie na párenie až do momentu, kedy chovateľ splní túto povinnosť dodatočne a pošle príslušnému poradcovi hlásenie jeho predchádzajúceho neohláseného vrhu.

c) Chovateľ v prípade vykonania zdravotného vyšetrenia chovného jedinca, informuje poradcu chovu o jeho výsledku spolu so zaslaním kópie relevantného potvrdenia.

Článok III.
Poradcovia chovu

 1. Poradcovia chovu sú menovaní Výborom SKCHTaF v súlade so Stanovami klubu.
 2. Úlohou poradcov chovu je dohliadať a administratívne spravovať chov príslušného plemena.
 3. Poradca chovu príslušného plemena na požiadanie chovateľa poskytuje chovateľský servis v súlade s týmito Podmienkami chovnej spôsobilosti, s ďalšími internými predpismi SKCHTaF a v súlade s Chovateľským poriadkom a Zápisným poriadkom SPZ a SKJ.
 4. Poradcovia chovu vedú evidenciu chovných jedincov plemena, pre ktoré sú menovaní a zostavujú zoznamy chovných jedincov pre potreby klubu.
 5. Na základe žiadosti chovateľov vystavujú poradcovia chovu Odporúčania na párenie.
 6. Všetka dokumentácia ohľadne chovu teriérov, ktorá sa nachádza u poradcov chovu je majetkom klubu. V prípade zmeny poradcu chovu ju pôvodný poradca musí odovzdať novovymenovanému poradcovi.
 7. V prípade zistení porušenia Chovateľského poriadku SPZ, alebo SKJ, alebo Zápisného poriadku SPZ, alebo SKJ alebo iných interných predpisov SKCHTaF chovateľom, informujú poradcovia chovu Chovateľskú radu a prostredníctvom nej aj Výbor klubu.
 8. Poradcovia chovu spolu s Chovateľskou radou a Výborom SKCHTaF sledujú výskyt známych dedičných chorôb u jednotlivých plemien a spolupracujú na ich eliminácii.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

 1. Akékoľvek iné záležitosti, ktoré nie sú uvedené v týchto Podmienkach chovnej spôsobilosti sa riadia Chovateľským a zápisným poriadkom SPZ a SKJ.
 2. Tieto Podmienky chovnej spôsobilosti sú platné odo dňa schválenia Výborom SKCHTaF a účinné od 15.2.2022.

EKONOMICKÁ SMERNICA SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATEĽOV TERIÉROV A FOXTERIÉROV

Účinná od 01.02.2022Názov účtu príjemcu: Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov (SKCHTaF)

Štefánikova 10

811 05 Bratislava

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

IBAN: SK89 0900 0000 0000 1147 8157

SWIFT: GIBASKBX

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Ekonomická smernica je záväzná pre všetkých členov Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov, ďalej len SKCHTaF. Je úzko spätá s právami a povinnosťami členov SKCHTaF.

 1. Cieľom ekonomickej smernice je zabezpečiť:

a. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov

b. hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri hospodárení s finančnými prostriedkami, ako aj pri iných činnostiach SKCHTaF

c. súlad so stanovami SKCHTaF a schváleným rozpočtom na nasledovné obdobie

 1. Ekonomická smernica SKCHTaF upravuje:

a. výšku zápisného poplatku a členského príspevku

b. výšku poplatkov súvisiacich s chovom a činnosťou SKCHTaF pre členov a nečlenov SKCHTaF

c. poskytovanie náhrad, kompenzácie výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách a organizovaných podujatiach SKCHTaF

d. poplatky za služby poskytované na základe zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov teriérov, ktorí nie sú členmi SKCHTaF

e. spôsob a termín uhradenia poplatkov v prípade, ak sú uhradené priamo vkladom na účet, zvyšujú sa o manipulačný poplatok banky, ak platba nebude navýšená, má sa za to, že poplatok nebol uhradený až do obdobia, kedy bude poplatok doplatený

 1. Pohyb finančných prostriedkov je vedený v pokladničnej knihe príjmov a výdavkov, v banke podľa výpisov z účtov. Účtovné doklady v pokladni sú účtované v zmysle platnej legislatívy.

II. PRÍJMY DO SKCHTaF

 1. ČLENSKÉ PRÍSPEVKY a ZÁPISNÉ POPLATKY

 • Zápisný poplatok do SKCHTaF

 • výška zápisného poplatku pre členov alebo zahraničných členov je 20,- EUR

 • doklad o úhrade zápisného poplatku a členského príspevkuje potrebné zaslať spolu s prihláškou do klubu matrikárke klubu, ktorá predloží obdržanékompletné prihlášky na schválenie výboru SKCHTaF

 • Členský príspevok do SKCHTaF „Riadny člen“- člen SPZ cez okresnú organizáciu

 • výška členského príspevku je 13,- EUR

 • uhrádza sa na účet klubu najneskôr do31.12.predchádzajúceho roka. V identifikácii platby je potrebné uviesť ako variabilný symbol rok,za ktorý platí člen klubu členský príspevok a do správy pre príjemcu uviesť meno a priezvisko a účel platby: clenske

 • Členský príspevok do SKCHTaF „Kolektívny člen“ – člen SPZ cez chovateľský klub

 • výška členského príspevku je 15,- EUR

 • uhrádza sa na účet klubu najneskôr do31.12.predchádzajúceho roka. V identifikácii platby je potrebné uviesť ako variabilný symbol rok, za ktorý platí člen klubu členský príspevok a do správy pre príjemcu uviesť meno a priezvisko a účel platby: clenske

 • Členský príspevok do SKCHTaF „Zahraničný člen

 • výška členského príspevku je 20,- EUR

 • uhrádza sa na účet klubu najneskôr do 31.12. predchádzajúceho roka. V identifikácii platby je potrebné uviesť ako variabilný symbol rok, za ktorý platí člen klubu členský príspevok a do správy pre príjemcu uviesť meno a priezvisko a účel platby: clenske

Členovia, ktorí neuhradia svoje členské príspevky do 31.12.predchádzajúceho roka, v nasledujúcom roku strácajú členstvo v klube a pre opätovné prijatie za člena klubu sú povinní okrem členského príspevku zaplatiť opätovne aj zápisný poplatok 20,- EUR a matrikárke klubu doručiť novú prihlášku do klubu.

 1. CHOVATEĽSKÉ POPLATKY

 • Platia sa na účet SKCHTaF s uvedením variabilného symbolu: 13

 • poplatky za vystavenie odporúčania na párenie: 10,- EUR (20,- EUR nečlen klubu na základe Zmluvy o chovateľskom servise)

 • poplatky za vystavenie expresnéhoodporúčania na párenie (v lehote kratšej ako 30 dní): 20,- EUR (40,- EUR nečlen klubu na základe Zmluvy o chovateľskom servise)

 • poplatky za zápis vrhu: 40,- EUR (pre členov klubu platí 100 % zľava z poplatku)

 • kontrola chrupu pre získanie chovnosti a potvrdenie splnenia podmienok chovnosti na klubom usporiadanej výstave: 40,- EUR (pre členov klubu platí 100 % zľava z poplatku)

 1. VÝSTAVNÉ POPLATKY

KLUBOVÉ VÝSTAVY:

    

Člen SKCHTaF

Nečlen SKCHTaF

 

1. uzávierka

2. uzávierka

 

1. uzávierka

2. uzávierka

1. pes

35 EUR

40 EUR

1. pes

45 EUR

50 EUR

ďalší pes

33 EUR

38 EUR

ďalší pes

43 EUR

48 EUR

mladší dorast, dorast, čestná, veteráni

20 EUR

25 EUR

mladší dorast, dorast, čestná, veteráni

30 EUR

35 EUR

súťaže

15 EUR

20 EUR

súťaže

20 EUR

25 EUR

      

ŠPECIÁLNE VÝSTAVY:

    

Člen SKCHTaF

Nečlen SKCHTaF

 

1. uzávierka

2. uzávierka

 

1. uzávierka

2. uzávierka

1. pes

30 EUR

35 EUR

1. pes

40 EUR

45 EUR

ďalší pes

28 EUR

33 EUR

ďalší pes

38 EUR

43 EUR

mladší dorast, dorast, čestná, veteráni

20 EUR

25 EUR

mladší dorast, dorast, čestná, veteráni

30 EUR

35 EUR

súťaže

15 EUR

20 EUR

súťaže

20 EUR

25 EUR

 

 • pre identifikáciu výstavných poplatkov, je potrebné pri prevode zadať variabilný symbol platby – číselný kód, ktorý vygeneruje prihlasovací systém onlinedogshows.sk po prihlásení sa na výstavu a vystavovateľ ho obdrží e-mailom.

 • výstavné poplatky je nutné uhradiť najneskôr do 24 hodín  po prihlásení na účet SKCHTaF, inak môže byť prihláška na danú výstavu zo systému vymazaná.

 1. POPLATKY ZA KLUBOVÉ AKCIE A SLUŽBY SKCHTaF

 • Poplatky za klubové skúšky

 • Poplatok za Klubové FD, PF, FSMP skúšky: 40,- EUR

 • pri bankovom prevode poplatku na účet SKCHTaF je potrebné uviesť meno a priezvisko

 • Poplatky za klubové skúšky

 • Poplatok za Klubové FD, FSMP skúšky: 40,- EUR

 • Poplatok za MSBL: člen SKCHTaF 45,- EUR, nečlen SKCHTaF 55,- EUR

 • Poplatok za CHSBLT: člen SKCHTaF 35,- EUR, nečlen SKCHTaF 45,- EUR

 • Poplatok za SO: člen SKCHTaF 15,- EUR, nečlen SKCHTaF 20,- EUR

 • pri bankovom prevode poplatku na účet SKCHTaF je potrebné uviesť meno a priezvisko

 1. POPLATKY ZA INZERCIU

 • poplatok za inzerciu na web stránke pre člena SKCHTaF: 10,- EUR inzerát /mesiac

 • poplatok za inzerciu na web stránke pre nečlena SKCHTaF: 30,- EUR inzerát/mesiac

 • poplatok za podnikateľskú inzerciu na web stránke: 30,- EUR inzerát/mesiac

 • Variabilný symbol: 20

 • Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

 • poplatok za inzerciu v Spravodaji pre člena SKCHTaF : 10,- EUR inzerát/ spravodaj

 • poplatok za inzerciu v Spravodaji pre nečlena SKCHTaF: 30,- EUR inzerát/ spravodaj

 • poplatok za podnikateľskú inzerciu v Spravodaji: 50,- EUR inzerát/spravodaj

 • Variabilný symbol: 21

 • Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

 1. DARY A DOTÁCIE

 • dary členov SKCHTaF a nečlenov

 • dotácie SPZ

 1. PRÍJEM Z 2% ZAPLATENEJ DANE

 • SKCHTaF bolo prvý krát zaregistrované ako prijímateľ 2 % zaplatenej dane pre rok 2021, výbor každoročne zverejní postup na poukázanie 2% zaplatenej dane a bude sa uchádzať u členov SKCHTaF o poukázanie 2% zaplatenej dane SKCHTaF

III. VÝDAVKY SKCHTaF

 1. VÝDAVKY SPOJENÉ S KLUBOVÝMI AKCIAMI

 • rozhodca (výkon, skúšky, súťaže): 30,- EUR/deň + vyplatenie cestovnej náhrady 0,15 EUR/km

 • rozhodca (exteriér - výstava): 50,- EUR/deň, 35,- EUR paušálna náhrada za deň cestovania (ak je iný, ako deň posudzovania) + vyplatenie cestovnej náhrady 0,35 EUR/km, alebo iných cestovných nákladov

 • veterinárny dozor: 40,- EUR/deň, resp. podľa fakturácie veterinárneho lekára

 • zapisovateľ na výstave, vedúci kruhu: 30,- EUR/deň

 • tlmočník na výstave: 30,- EUR/deň

 • pomocný personál: 25,- EUR/deň

 • iné náklady na zorganizovanie klubovej akcie ako napr. odmenu a cestovné náklady lektora/školiteľa, trénera a pod. a schvaľuje na návrh organizátora predseda SKCHTaF

 1. VÝDAVKY SPOJENÉ S ÚČTOVANÍM PRACOVNÝCH CIEST

 • Náhrada oprávnených výdavkov za ubytovanie a stravovanie sa poskytuje podľa zákona o cestovných náhradách, pokiaľ nie sú poskytované zdarma.

 • Pri použití vlastného motorového vozidla sa preplatia cestovné náklady vo výške 0,15 EUR/km.

 • K vyúčtovaniu pracovnej cesty sa priloží cestovný príkaz a doklady s ním súvisiace, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci,v ktorom bola pracovná cesta uskutočnená.

 1. NÁKUP MAJETKU

 • Nákup majetku klubu nad 1 000,- EUR za jednu položku musí schvaliť výbor, to sa však netýka nákupu cien na klubové akcie, ktoré na návrh organizátora klubovej akcie schvaľuje predseda SKCHTaF

 • Nákup majetku klubu do 1 000,- EUR včítane za jednu položku schvaľuje predseda SKCHTaF na návrh ekonóma SKCHTaF, alebo organizátora klubovej akcie

 1. INÉ VÝDAVKY

 •  Na základe návrhu odôvodneného predsedom SKCHTaF môže výbor schváliť iné výdavky, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto smernici.

Skúša sa podľa predpisov Slovenského poľovníckeho zväzu pre skúšky v brlohovaní.

Memoriálu sa automatický zúčastňujú psy a suky prihlásené na Medzinárodné skúšky v brlohovaní teriérov usporiadané SKCHTaF.

Majiteľ psa/ suky musí mať štátne občianstvo SR a musí byť členom SKCHTaF.

Jedinec, prihlásený do súťaže, musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe.

Ing. František SEMAN bol nielen výborným chovateľom psov, ale bol aj rozhodcom pre exteriér a pracovnú upotrebiteľnosť teriérov. Bol dlhoročným podpredsedom Klubu chovateľov foxteriérov ČSSR a niekoľko rokov aj jeho predsedom. Bol spoluzakladateľom Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov a aj jeho čestným členom.

Na jeho počesť Klub usporiada od roku 1997 každý rok súťaž v brlohovaní teriérov "MEMORIÁL ING. FRANTIŠKA SEMANA".