Podmienky chovnej spôsobilosti Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov

Cieľom podmienok chovnej spôsobilosti SKCHTaF je zabezpečovať čistokrvný chov plemien teriérov organizovaných v klube v zmysle schválených štandardov so zachovaním biologického zdravia každého jedinca a špecifických vlôh a vlastností jednotlivých plemien. Chov musí slúžiť cieľu zachovania a pokiaľ možno i rozširovania genetickej rôznorodosti plemien teriérov. Hlavnou zásadou podmienok chovnej spôsobilosti  je umožniť chovať iba na geneticky a funkčne zdravých, povahovo vyrovnaných čistokrvných jedincoch, ktoré sú zapísané v plemenných knihách uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou FCI alebo v registroch plemenných kníh uznávaných FCI a ktoré spĺňajú kritéria stanovené týmito podmienkami chovnej spôsobilosti. Exteriérové kritériá a povahové vlastnosti každého plemena sú určené uznaným a platným štandardom.

Článok I.
Podmienky chovnej spôsobilosti

1. Všeobecné ustanovenia:

a) SKCHTaF vedie evidovaný chov.

b) K priznaniu chovnej spôsobilosti je potrebné výstavné ocenenie „výborný“ alebo „veľmi dobrý“, ktoré bolo získané na výstave usporiadanej SKCHTaF (klubová alebo špeciálna výstava) alebo individuálne posúdenie so známkou „výborný“ alebo „veľmi dobrý“ a kontrola chrupu s vyznačeným záhryzom a počtom zubov na klubom usporiadanej bonitácii v súlade s Bonitačným poriadkom SKJ.

c) Pre priznanie chovnej spôsobilosti je platné aj výstavné ocenenie získané v triede mladých od veku 9 mesiacov.

d) Použitie chovnej suky v chove je možné u všetkých plemien teriérov zastrešených v SKCHTaF po dovŕšení 15 mesiacov veku. Použitie chovného psa v chove je možné po dovŕšení najmenej 12 mesiacov veku, okrem Airedale teriéra, u ktorého je možné použitie chovného psa v chove až po dovŕšení najmenej 15 mesiacov veku.

e) Chovná suka môže byť použitá v chove naposledy v kalendárnom roku, v ktorom dovŕšila 8 rokov veku. V zozname chovných súk budú uvádzané len suky členov SKCHTaF.

f) Použitím v chove sa pre účely týchto ustanovení rozumie párenie.

g) Chovný pes môže páriť bez obmedzenia maximálneho veku a počtu párení. V Zozname chovných psov bude uvádzaný do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 12. rokov veku. V zozname chovných psov budú uvádzaní len psi členov SKCHTaF.

h) Chovná suka môže mať maximálne tri vrhy počas dvoch kalendárnych rokov.

i) Počet šteniat vo vrhu je neobmedzený. Chovateľ však musí pre vrh s počtom šteniat viac ako 6 v prípade potreby zabezpečiť ďalšiu dojčiacu suku alebo vhodnú náhradnú výživu.

j) Chovné jedince sa nesmú používať na produkciu šteniat bez preukazu o pôvode.

k) Ani u jedného plemena zastrešeného v SKCHTaF nie je povolené chýbanie a nesprávne postavenie očných zubov.

l) Rovnako ani u jedného plemena zastrešeného v SKCHTaF nie je povolené chýbanie rezákov.

m) Požaduje sa pravidelný nožnicový záhryz, pokiaľ štandard plemena nepovoľuje iný.

n) V Preukaze o pôvode musí byť vyznačený záhryz a prípadné chýbajúce zuby.

o) Kontrola chrupu psov sa robí na každej Klubovej alebo Špeciálnej výstave SKCHTaF a jej absolvovanie je neoddeliteľnou podmienkou pre získanie chovnej spôsobilosti. Kontrolu chrupu môže absolvovať len jedinec, ktorý bol na klubom usporiadanej výstave hodnotený známkou „výborný“ alebo „veľmi dobrý“. V odôvodnených prípadoch môže hlavný poradca chovu povoliť individuálnu kontrolu chrupu jedinca, ktorá môže byť urobená rozhodcom pre exteriér určeným hlavným poradcom chovu. Výsledok individuálne vykonanej kontroly chrupu musí určený rozhodca zapísať do Preukazu o pôvode daného jedinca a e-mailom oznámiť hlavnému poradcovi chovu a poradcovi chovu pre dané plemeno.

p) Chovný jedinec s ocenením „veľmi dobrý“ môže byť použitý v chove len v kombinácii s jedincom s ocenením „výborný“. Toto ocenenie musí pochádzať z Klubovej alebo Špeciálnej výstavy usporiadanej SKCHTaF a bolo použité na splnenie podmienok chovnej spôsobilosti. U jedinca, ktorý bol uchovnený so známkou „veľmi dobrý“ a neskôr získa na Klubovej alebo Špeciálnej výstave usporiadanej SKCHTaF známku „výborný“, môže vlastník takéhoto chovného jedinca požiadať príslušného poradcu chovu plemena s preukázaním takejto známky o evidenciu daného jedinca na účely vydávania Odporúčania na párenie so známkou „výborný“.

q) Výnimku z podmienok chovnej spôsobilosti môže v odôvodnených prípadoch udeliť Chovateľská rada SKCHTaF. Chovateľská rada má zároveň právomoc požadovať splnenie ďalších podmienok pre udelenie výnimky, či už pred udelením výnimky alebo po jej udelení, včítane nariadenia DNA testov šteniat a obidvoch rodičov šteniat na potvrdenie paternity, najneskôr však pred zápisom vrhu do plemennej knihy SPKP. Žiadosť na udelenie výnimky z podmienok chovnej spôsobilosti je spoplatnená v zmysle Ekonomickej smernice SKCHTaF. Žiadosť o udelenie výnimky podáva chovateľ prostredníctvom príslušného poradcu chovu plemena s tým, že žiadosť musí byť odôvodnená a doložená všetkými potrebnými prílohami.

2. Individuálne požiadavky na splnenie podmienok chovnej spôsobilosti u jednotlivých plemien:

plemenočíslo štandarduocenenie na klubom usporiadanej výstave vo veku od 9 mesiacovzáhryzchýbajúce zubyiné podmienky
AIREDALE TERIÉRFCI 7V/VDnožnicový, akceptuje sa kliešťovýmax. 2 zuby z kategórie P1 a M3RTG DBK vo veku min. 12 mes., jeden jedinec z rodičovského páru s výsledkom A/A (0/0)a súčasne jeden z rodičovského páru musí byť plnochrupý
AMERICKÝ BEZSRSTÝ TERIÉRV/VDnožnicový, akceptuje sa kliešťovýmax. 4 zuby z kat. P a M
AMERICKÝ STAFFORDSHÍRSKY TERIÉRFCI 286V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a Mjeden jedinec z rodičovského páru musí byť plnochrupý
AUSTRÁLSKY SILKY TERIÉRFCI 236V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M
AUSTRÁLSKY TERIÉRFCI 8V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M
BEDLINGTON TERIÉRFCI 9V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M
BORDER TERIÉRFCI 10V/VDnožnicový, akceptuje sa kliešťovýP a M bez obmedzeniaakákoľvek absolvovaná skúška
CAIRN TERIÉRFCI 4V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M
ČESKÝ TERIÉRFCI 246V/VDnožnicový, kliešťovýmax. 4 zuby z kat. P a M
DANDIE DINMONT TERIÉRFCI 168V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M
FOXTERIÉR HLADKOSRSTÝFCI 12V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a Mjeden jedinec z rodičovského páru musí byť plnochrupý
FOXTERIÉR HRUBOSRSTÝFCI 169V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a Mjeden jedinec z rodičovského páru musí byť plnochrupý
ÍRSKY SOFT COATED WHEATEN TERIÉRFCI 40V/VDnožnicový, akceptuje sa kliešťovýmax. 4 zuby z kat. P a M
ÍRSKY TERIÉRFCI 139V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a Mjeden jedinec z rodičovského páru musí byť plnochrupý
JACK RUSSELL TERIÉRFCI 345V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M
KERRY BLUE TERIÉRFCI 3V/VDnožnicový, akceptuje sa kliešťovýmax. 4 zuby z kat. P a M
LAKELAND TERIÉRFCI 70V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M
MANCHESTER TERIÉRFCI 71V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M
NORFOLK TERIÉRFCI 272V/VDnožnicovýmax. 6 zubov z kat. P a M
NORWICH TERIÉRFCI 72V/VDnožnicovýmax. 6 zubov z kat. P a M
PARSON RUSSELL TERIÉRFCI 339V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M
PATTERDALE TERIÉRV/VDnožnicový, akceptuje sa kliešťovýmax. 4 zuby z kat. P a M
ŠKÓTSKY TERIÉRFCI 73V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M
SEALYHAM TERIÉRFCI 74V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M
SKYE TERIÉRFCI 75V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M
STAFFORDSHÍRSKY BULLTERIÉRFCI 76V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a M
WELSH TERIÉRFCI 78V/VDnožnicovýmax. 4 zuby z kat. P a Mjeden jedinec z rodičovského páru musí byť plnochrupý
WEST HIGHLAND WHITE TERIÉRFCI 85V/VDnožnicovýP a M bez obmedzenia
YORKSHÍRSKY TERIÉRFCI 86V/VDnožnicovýP a M bez obmedzenia

Článok II.
Chovnosť, párenie a zmeny v údajoch

1. Priznanie chovnej spôsobilosti

a) Pre priznanie chovnej spôsobilosti musí jedinec splniť podmienky uvedené v Článku I. týchto Podmienok chovnej spôsobilosti.

b) Po splnení týchto podmienok chovnej spôsobilosti si vlastník jedinca nechá splnenie podmienok chovnej spôsobilosti potvrdiť do Preukazu o pôvode daného jedinca na výstave usporiadanej SKCHTaF na mieste na to určenom.

c) Následne, po potvrdení splnenia podmienok chovnej spôsobilosti v Preukaze o pôvode daného jedinca klubom poverenou osobou, zašle vlastník jedinca originál Preukazu o pôvode a fotokópiu príslušného výstavného posudku spolu so Žiadosťou o uchovnenie jedinca na Slovenský poľovnícky zväz, odbor kynológie, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava. Plemenná kniha SPZ potvrdí chovnosť pečiatkou „chovný pes“, alebo „chovná suka“ do originálu Preukazu o pôvode uchovneného jedinca.

2. Párenie suky

a) Chovateľ, ktorý je vlastníkom/spoluvlastníkom chovnej suky, a ktorý je členom SKCHTaF si v dostatočnom časovom predstihu najmenej 1 mesiac pred predpokladaným háraním suky vyžiada písomne na tlačive Žiadosť o odporúčanie na párenie od príslušného poradcu chovu „Odporúčanie na párenie“ (OP). Ak o odporúčanie na párenie žiada iná osoba ako vlastník/spoluvlastník suky, musí predložiť poradcovi chovu aj dohodu o postúpení práv k chovu uzavretú medzi chovateľom a vlastníkom/spoluvlastníkom suky a musí byť ku dňu vydania odporúčania na párenie členom SKCHTaF. V prípade, že žiadateľ nie je členom SKCHTaF, chovateľský servis mu bude poskytnutý len za podmienky uzatvorenia zmluvy o poskytnutí chovateľského servisu pre nečlena SKCHTaF.

b) Žiadateľ o Odporúčanie na párenie v žiadosti spolu so svojimi údajmi pošle údaje o chovnej suke a môže navrhnúť 1 – 3 chovných psov, s ktorými zamýšľa svoju suku páriť. Ak po vydaní Odporúčania na párenie, žiadateľ  požaduje zmenu psa na Odporúčaní na párenie ešte v rámci platnosti Odporúčania na párenie, je potrebné požiadať o nové Odporúčanie na párenie a pôvodné nepoužité vrátiť príslušnému poradcovi chovu plemena. Nové Odporúčanie na párenie je spoplatnené v zmysle Ekonomickej smernice SKCHTaF. V prípade nepoužitého Odporúčania na párenie po uplynutí platnosti Odporúčania na párenie, je potrebné požiadať o nové Odporúčanie na párenie. Nové Odporúčanie na párenie je spoplatnené v zmysle Ekonomickej smernice SKCHTaF.

c) Žiadosť o vydanie Odporúčania na párenie je spoplatnená v zmysle Ekonomickej smernice SKCHTaF. Doklad o zaplatení poplatku za vystavenie Odporúčania na párenie musí chovateľ priložiť ku žiadosti o Odporúčanie.

d) Pri zahraničnom párení musí majiteľ suky ku žiadosti priložiť aj kópiu Preukazu o pôvode zahraničného psa.

e) Krycí pes musí byť zapísaný v plemennej knihe uznanej FCI a musí spĺňať podmienky chovnej spôsobilosti v krajine bydliska svojho majiteľa.

f) Na vydanie odporúčania na párenie má poradca chovu lehotu 30 dní od doručenia kompletne vyplnenej a podpísanej žiadosti o Odporúčanie na párenie so všetkými potrebnými prílohami. Po predchádzajúcej dohode s príslušným poradcom chovu je možné aj vybavenie žiadosti o Odporúčanie na párenie v expresnej lehote, takáto žiadosť je spoplatnená vzmysle Ekonomickej smernice SKCHTaF.

g) Po uskutočnení párenia, je chovateľ povinný v lehote uvedenej na Odporúčaní na párenie zaslať plemennej knihe SPZ a príslušnému poradcovi chovu plemena vyplnené a podpísané príslušné časti Odporúčania na párenie určené pre plemennú knihu SPZ a príslušného poradcu chovu.

3. Zmeny údajov

a) Akékoľvek zmeny údajov o chovných jedincoch, predaj, strata, úhyn, novozískané výstavné ocenenia alebo skúšky, je potrebné bezodkladne hlásiť na plemennú knihu a príslušnému poradcovi chovu plemena. Bez splnenia tejto povinnosti nemôžu poradcovia chovu riadne viesť Zoznam chovných psov a súk.

4. Hlásenie vrhu a informovanie poradcu chovu

a) Chovateľ je povinný informovať príslušného poradcu chovu o narodení šteniat, a to do 10 dní od ich narodenia, s uvedením dátumu narodenia, počtu a pohlavia narodených a ponechaných šteniat, farby srsti, vážnych chýb šteniat, prípadne ďalších
dôležitých informácii. Tlačivo na hlásenie vrhu zašle chovateľovi príslušný poradca chovu spolu s odporúčaním na párenie. Ak suka so šteňatami nie je u chovateľa oznámi poradcovi chovu tiež adresu držiteľa, u ktorého je umiestnená.

b) V prípade, že si chovateľ nesplní povinnosť podľa predchádzajúceho bodu, nemusí mu poradca chovu vystaviť ďalšie Odporúčanie na párenie až do momentu, kedy chovateľ splní túto povinnosť dodatočne a pošle príslušnému poradcovi hlásenie jeho predchádzajúceho neohláseného vrhu.

c) Chovateľ v prípade vykonania zdravotného vyšetrenia chovného jedinca, informuje poradcu chovu o jeho výsledku spolu so zaslaním kópie relevantného potvrdenia.

Článok III.
Poradcovia chovu

  1. Poradcovia chovu sú menovaní Výborom SKCHTaF v súlade so Stanovami klubu.
  2. Úlohou poradcov chovu je dohliadať a administratívne spravovať chov príslušného plemena.
  3. Poradca chovu príslušného plemena na požiadanie chovateľa poskytuje chovateľský servis v súlade s týmito Podmienkami chovnej spôsobilosti, s ďalšími internými predpismi SKCHTaF a v súlade s Chovateľským poriadkom a Zápisným poriadkom SPZ a SKJ.
  4. Poradcovia chovu vedú evidenciu chovných jedincov plemena, pre ktoré sú menovaní a zostavujú zoznamy chovných jedincov pre potreby klubu.
  5. Na základe žiadosti chovateľov vystavujú poradcovia chovu Odporúčania na párenie.
  6. Všetka dokumentácia ohľadne chovu teriérov, ktorá sa nachádza u poradcov chovu je majetkom klubu. V prípade zmeny poradcu chovu ju pôvodný poradca musí odovzdať novovymenovanému poradcovi.
  7. V prípade zistení porušenia Chovateľského poriadku SPZ, alebo SKJ, alebo Zápisného poriadku SPZ, alebo SKJ alebo iných interných predpisov SKCHTaF chovateľom, informujú poradcovia chovu Chovateľskú radu a prostredníctvom nej aj Výbor klubu.
  8. Poradcovia chovu spolu s Chovateľskou radou a Výborom SKCHTaF sledujú výskyt známych dedičných chorôb u jednotlivých plemien a spolupracujú na ich eliminácii.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

  1. Akékoľvek iné záležitosti, ktoré nie sú uvedené v týchto Podmienkach chovnej spôsobilosti sa riadia Chovateľským a zápisným poriadkom SPZ a SKJ.
  2. Tieto Podmienky chovnej spôsobilosti sú platné odo dňa schválenia Výborom SKCHTaF a účinné od 15.2.2022.