Rady pre nových členov SKCHTaF a začínajúcich chovateľov

Všetky aktuálne tlačivá SPZ potrebné k úkonom popísaných nižšie, nájdete tu .

Zápis importovaného jedinca sa týka len psov, ktoré boli na Slovensko dovezené zo zahraničia a ešte nemajú pridelené číslo SPKP (Slovenskej plemennej knihy psov).

 • K zápisu je potrebné doložiť vyplnené a veterinárom potvrdené Potvrdenie o kontrole totožnosti psa a originál exportného preukazu o pôvode psa.
 • Dokumenty sa zasielajú doporučene na adresu:

Slovenský poľovnícky zväz, Kynologický odbor, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

 • Zápis je zasielaný majiteľovi psa na dobierku.
 • K výške poplatku SPZ za zápis importovaného jedinca (pozri Cenník SPZ) je pripočítané poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

Členstvo v klube SKCHTaF je dobrovoľné. SKCHTaF zastrešuje chovateľov, majiteľov a priaznivcov väčšiny plemien teriérov. Pre viac informácií pozri Stanovy.

Ak sa chcete stať členom SKCHTaF je potrebné:

 • Kompletne vyplniť a podpísať Členskú prihlášku do Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov.
 • Zaplatiť zápisné a členský príspevok SKCHTaF na príslušný kalendárny rok. Pokyny k platbe sú uvedené na druhej strane samotnej prihlášky.
 • Prihláška sa zasiela mailom na adresu: matrikar@terriers.sk alebo poštou na adresu:

Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.

V prípade, že chcete svojho psa použiť v chove, je nutné ho najskôr uchovniť, tzn. že musí splniť  Podmienky chovnej spôsobilosti.

 • K uznaniu chovnosti je potrebné výstavné ocenenie „výborný“ alebo „veľmi dobrý“, ktoré bolo získané na výstave usporiadanej SKCHTaF (klubová alebo špeciálna výstava) alebo individuálne posúdenie so známkou „výborný“ alebo „veľmi dobrý“ a kontrola chrupu s vyznačeným záhryzom a počtom zubov.
 • Pre priznanie chovnej spôsobilosti je platné aj výstavné ocenenie získané v triede mladých od veku 9 mesiacov.
 • K priznaniu chovnej spôsobilosti je po kontrole chrupu daného jedinca potrebné absolvovať odber vzorky daného jedinca na DNA profil ISAG 2020 organizovaný SKCHTaF na každej Klubovej alebo Špeciálnej výstave SKCHTaF.

 • Na absolvovanie potvrdenia splnenia podmienok chovnej spôsobilosti do Preukazu o pôvode uchovňovaného jedinca a odberu vzorky daného jedinca na DNA profil na  Klubovej alebo Špeciálnej výstave SKCHTaF je potrebné sa prihlásiť vopred cez prihlasovací online systém  v zmysle  pokynov SKCHTaF.

 • Použitie chovnej suky v chove je možné u všetkých plemien teriérov zastrešených v SKCHTaF po dovŕšení 15 mesiacov veku. Použitie chovného psa v chove je možné po dovŕšení najmenej 12 mesiacov veku, okrem Airedale teriéra, u ktorého je možné použitie chovného psa v chove až po dovŕšení najmenej 15 mesiacov veku.

 • Použitím v chove sa pre účely týchto ustanovení rozumie párenie.
 • Airedale terrier potrebuje k splneniu podmienok chovnej spôsobilosti RTG DBK vo veku minimálne 12 mesiacov. Border teriér potrebuje k splneniu podmienok chovnej spôsobilosti akúkoľvek absolvovanú skúšku.
 • Na klubom usporiadanej výstave prebehne spolu s kontrolou chrupu a odberom DNA vzorky aj kontrola splnenia podmienok chovnej spôsobilosti a splnenie podmienok chovnej spôsobilosti bude vyznačené do Preukazu o pôvode psa pečiatkou „Splnil/a podmienky chovnej spôsobilosti SKCHTaF“.
 • K vyznačeniu chovnosti je potrebné zaslať vyplnenú Žiadosť o potvrdenie chovnej spôsobilosti, spolu s originálom Preukazu o pôvode s vyznačením „Splnil/a podmienky chovnej spôsobilosti SKCHTaF” a fotokópiou výstavného posudku z výstavy organizovanej SKCHTaF doporučene na adresu:

Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

 • Preukaz o pôvode s vyznačením chovnej spôsobilosti je zasielaný späť majiteľovi psa na dobierku.
 • K výške poplatku SPZ za potvrdenie chovnej spôsobilosti (pozri Cenník SPZ) je pripočítané poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

Jeden chovateľ môže mať len jeden registrovaný názov chovu, ktorý platí pre všetky plemená a doživotne. Priznanie chráneného registrovaného názvu chovu je osobné, navždy.

 • Žiadosť o chránenie registrovaného názvu chovu nájdete v sekcii Tlačivá na stránkach SKJ. 
 • Vyplnené tlačivo (len žiadosť bez kópie OP) posiela žiadateľ najskôr na potvrdenie klubu, až potom na SKJ.
 • Žiadosť vyplňte paličkovým písmom, vo vlastnom záujme čitateľne. Žiadosť nie je možné poslať mailom!
 • K žiadosti priložte obojstrannú kópiu občianskeho preukazu (OP). Ponechajte čitateľné všetky údaje okrem rodného čísla a čísla OP, resp. doklad z miestneho úradu o trvalom pobyte. Bez kópie OP alebo dokladu o trvalom pobyte nebude žiadosť vybavená.
 • Dodatočné zmeny názvu nie sú možné.
 • Vybavovanie názvu trvá cca 4 až 8 mesiacov, preto si na vybavenie nechajte dostatočný časový priestor.
 • Pozri tiež smernicu s podrobnými informáciami na skj.skSMERNICA – chránený názov registrovaného chovu psov a sekciu Chovateľská stanica.
 • Žiadosť (bez kópie OP) zasiela žiadateľ najskôr doporučene na adresu:

Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

 • Klubom potvrdené tlačivo s príslušnými dokumentami potom žiadateľ zasiela doporučene na adresu:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava

Podľa vyhlášky 283/2020 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá, ktorá nadobudla účinnosť 15.10. 2020, je každý chovateľ, majiteľ psa, ktorý chová psy a plánuje ich premiestniť so zmenou vlastníctva, povinný svoje chovné zariadenie zaregistrovať na miestne príslušnej RVPS.

 • Pre úplné znenie vyhlášky pozri:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/283/20201015

 • Pre usmernenie SKJ pozri:

http://skj.sk/documents/usmernenie_pre_clenov_SKJ_vyhlaska_283_2020.pdf

 

Ak plánujete odchovať vrh, pred plánovaným párením musíte príslušného poradcu chovu (pozri kontakty) požiadať o odporúčenie na párenie nasledovne:

 • O odporúčanie na párenie žiada chovateľ, ktorý je vlastníkom/spoluvlastníkom chovnej sučky, a ktorý musí byť ku dňu vydania odporúčania na párenie členom SKCHTaF. Ak o odporúčanie na párenie žiada iná osoba ako vlastník/spoluvlastník sučky, musí predložiť poradcovi chovu aj dohodu o postúpení práv k chovu uzavretú medzi chovateľom a vlastníkom/spoluvlastníkom sučky a musí byť ku dňu vydania odporúčania na párenie členom SKCHTaF. Členstvo v klube si vie žiadateľ skontrolovať v aktuálnom zozname členov SKCHTaF zverejnenom na terriers.sk. V prípade, že žiadateľ nie je členom SKCHTaF, chovateľský servis mu môže byť poskytnutý len za podmienky uzatvorenia zmluvy o poskytnutí chovateľského servisu pre nečlena SKCHTaF.
 • Odporúčanie na párenie bude vystavené členom klubu len na základe kompletne vyplnenej a podpísanej písomnej žiadosti, doručenej príslušnému poradcovi chovu spolu so všetkými potrebnými prílohami. Žiadosť treba doručiť príslušnému poradcovi chovu najneskôr 30 dní pred predpokladaným háraním sa suky, ideálne e-mailom. Kontakty na jednotlivých poradcov chovu sú uvedené na terriers.sk. Na vydanie odporúčania na párenie má poradca chovu lehotu 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti so všetkými prílohami.
 • Pri použití zahraničného psa treba k žiadosti predložiť scan/fotokópiu obidvoch strán preukazu o pôvode psa. V prípade len nedávno uchovneného psa/suky, keď ešte nemá príslušný poradca chovu kópiu rodokmeňu príslušného psa/suky s pečiatkou chovný pes/chovná suka z plemennej knihy, je potrebné predložiť k žiadosti aj scan/fotokópiu rodokmeňa s pečiatkou chovný pes/chovná suka.
 • K žiadosti je potrebné priložiť doklad o zaplatení poplatku za vystavenie odporúčania na párenie vo výške 10 Eur.
 • V prípade, ak žiadate o vydanie odporúčania na párenie v expresnej lehote, t.j. v kratšej ako 30 dňovej, je potrebné priložiť k žiadosti doklad o zaplatení expresného poplatku za vystavenie odporúčania na párenie vo výške 20 Eur. Expresné vybavenie odporúčania na párenie je potrebné si vopred dohodnúť s príslušným poradcom chovu.

V prípade, že predávate šteňa do zahraničia, je potrebné pre také šteňa žiadať o exportný preukaz o pôvode, s ktorým si ho majiteľ prihlási vo svojej krajine do príslušnej plemennej knihy psov. Žiadosť je možné poslať spolu s Prihláškou o zápis šteniat alebo dodatočne, kedy je potrebné už vystavený (domáci) rodokmeň podpísaný chovateľom poslať spolu so žiadosťou Slovenskej plemennej knihe psov.

 

Slovenský poľovnícky zväz, Kynologický odbor, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.

 • Exportný rodokmeň je zasielaný majiteľovi psa na dobierku.
 • K výške poplatku SPZ za vydanie exportných preukazov o pôvode (pozri Cenník SPZ).
 • Chovateľ je povinný do 10 kalendárnych dní od narodenia šteniat písomne informovať o tejto skutočnosti príslušného poradcu chovu (pozri kontakty) vyplnením tlačiva Hlásenie vrhu/neoplodnenia suky a jeho zaslaním príslušnému poradcovi chovu. V opačnom prípade mu poradca chovu nemusí vydať ďalšie Odporúčanie na párenie.
 • Pre zápis vrhu je potrebné do 60 dní od narodenia vrhu poslať vyplnenú a veterinárom a chovateľom potvrdenú Prihlášku na zápis šteniat a fotokópiu členského preukazu.
 • V prípade krytia zahraničným psom je potrebné priložiť čitateľnú obojstrannú kópiu jeho Preukazu o pôvode.
 • V prípade, že majiteľ chovnej suky a majiteľ registrovaného názvu chovu nie sú totožní, priložte k prihláške na zápis šteniat zmluvu o postúpení práva chovu.
 • K zápisu vrhu je možné doložiť fotokópie zdravotných vyšetrení a výstavných titulov rodičovského páru, ak ich už neeviduje Plemenná kniha SPZ.
 • Žiadosť zasielajte na adresu:

Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.

 • Rodokmene sú zasielané majiteľovi psa na dobierku.
 • K výške poplatku SPZ za vydanie preukazov o pôvode (pozri Cenník SPZ) je pripočítané poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.