EXTERIÉR

 • Súťaž o výstavne najúspešnejšieho jedinca SKCHTaFje vypísaná pre všetky plemená, ktoré združuje SKCHTaF.
 • Jedinec prihlásený do súťaže musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe psov (SPKP). Táto podmienka platí počas celého obdobia, ktoré sa započítava do súťaže.
 • Majiteľ jedinca, ktorý sa zúčastní súťaže, alebo minimálne jeden zo spolumajiteľov zapísaný v PP, musí byť členom SKCHTaF a zároveň musí byť totožný aj s majiteľom/spolumajiteľom/ v posudkovom liste. Členský poplatok v SKCHTaF musí byť uhradený jednak za rok 2022, ale taktiež za rok v ktorom sa súťaž vyhodnotí, t.j. za rok 2023 – platí aj pre súťaž veteránov, mladé jedince, zahraničných členov a chovateľské stanice (kde podmienku členstva musí spĺňať chovateľ).
 • Do súťaže sa zaratúvajú výstavné ocenenia získané od 1. januára 2022 do 31.decembra 2022 na výstavách, ktoré sú organizované pod záštitou FCI (prípadne organizovanými kynologickými organizáciami v zmluvnom vzťahu s FCI), na ktorých sa udeľuje minimálne čakateľstvo CC, CAC (t. j. výstavy špeciálne, klubové, národné, medzinárodné, európske a svetové) u nás aj v zahraničí. Vrátane umiestnenia z výstavy CRUFTS.
 • Z každej výstavy sa do bodovania zarátava najvyšší započítateľný a preukázateľný titul z výstavy, podľa priloženej bodovacej tabuľky.
 • Jedinec, ktorý získa najvyšší počet bodov vo svojom plemene a splní požadovaný limit, získava titul TOP … TERIÉR 2022 vo svojom plemene. Minimálny počet bodov pre prihlásenie do súťaže a získanie tohto titulu je 200 bodov.
 • Jedinec s najvyšším súčtom bodov zo všetkých plemien zúčastnených v súťaži, získava titul TERIÉR ROKA 2022.
 • Poradie všetkých prihlásených jedincov bude uverejnené na web stránke klubu.
 • Víťazné jedince budú odmenené diplomom a vecnou cenou.
 • Pri rovnosti bodov má prednosť suka pred psom, ak majú rovnaký počet bodov jedince rovnakého pohlavia, rozhoduje počet najvyšších získaných titulov, v prípade rovnosti najvyšších získaných titulov má prednosť mladší jedinec pred starším.
 • Prihlásiť jedinca do súťaže je možné len do termínu uzávierky súťaže vyplnením bodovacej tabuľky uverejnenej na web stránke terriers.sk a zaslaním DOPORUČENE:
  • zoznamu výstav (v podobe: dátum – druh výstavy – miesto konania – ocenenie),
  • fotokópie preukazu o pôvode – kompletná, obojstranná, aj s prílohami a zapísaným majiteľom jedinca,
  • fotokópií posudkových listov a kartičiek ocenení (z krajín, kde sa kartičky vydávajú) z jednotlivých výstav na adresu:
  • Natália Pirková, Bratislavská 49, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica
  • Heslo „TOP TERIÉR – EXTERIÉR 2022“
 • V prípade straty/absencie posudkového listu môže byť akceptované potvrdenie o získaní ocenenia a titulov od usporiadateľa výstav alebo výpis (printscreen) z oficiálnej stránky výstavy s uvedením zdroja.
 • Na neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky nebude braný zreteľ.
 • Uzávierka súťaže: 15. 1. 2023

   

 • Do súťaže sa započítavajú len ocenenia a tituly získané v triede mladšieho dorastu, dorastu a mladých.
 • Podmienky a bodovanie sú rovnaké ako pri súťaži Teriér roka – Exteriér vrátane minimálneho počtu bodov, ktorý musí byť získaný v triedach mladšieho dorastu, dorastu a mladých.
 • Jedinec s najvyšším súčtom bodov zo všetkých plemien zúčastnených v súťaži, získava titul NAJÚSPEŠNEJŠÍ MLADÝ JEDINEC SKCHTaF 2022.
 • Poradie všetkých prihlásených jedincov bude uverejnené na web stránke klubu.
 • Víťazné jedince budú odmenené diplomom a vecnou cenou.
 • Pri rovnosti bodov má prednosť starší jedinec, v prípade rovnosti bodov pri jedincoch s rovnakým dátumom narodenia, má prednosť suka pred psom, v prípade rovnakého dátumu narodenia a rovnakého pohlavia má rozhoduje počet najvyšších získaných titulov.
 • Jedinec spĺňajúci podmienky môže byť prihlásený aj do súťaže Teriér roka – Exteriér a zároveň do súťaže Najúspešnejší mladý jedinec (v takomto prípade musia byť zaslané samostatné prihlášky do oboch súťaží).
 • Prihlásiť jedinca do súťaže je možné len do termínu uzávierky súťaže vyplnením bodovacej tabuľky uverejnenej na web stránke terriers.sk a zaslaním DOPORUČENE:
  • zoznamu výstav (v podobe: dátum – druh výstavy – miesto konania – ocenenie),
  • fotokópie preukazu o pôvode – kompletná, obojstranná, aj s prílohami a zapísaným majiteľom jedinca,
  • fotokópií posudkových listov a kartičiek ocenení (z krajín, kde sa kartičky vydávajú) z jednotlivých výstav (pokiaľ je jedinec prihlásený aj do súťaže Teriér roka- Exteriér, nie je potrebné k súťaži o Najúspešnejšieho veterána prikladať fotokópie posudkov z výstav duplicitne) na adresu:
  • Natália Pirková, Bratislavská 49, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica
  • Heslo „TOP TERIÉR – EXTERIÉR 2022 – JUNIOR“
 • V prípade straty/absencie posudkového listu môže byť akceptované potvrdenie o získaní ocenenia a titulov od usporiadateľa výstav alebo výpis (printscreen) z oficiálnej stránky výstavy s uvedením zdroja.
 • Na neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky nebude braný zreteľ.
 • Uzávierka súťaže: 15.1.2023
 • Do súťaže sa započítavajú len ocenenia a tituly získané v triede veteránov.
 • Podmienky a bodovanie sú rovnaké ako pri súťaži Teriér roka – Exteriér s výnimkou minimálneho počtu bodov. Pre súťaž Najúspešnejší veterán počet bodov nie je limitovaný, avšak jedinec prihlásený do tejto súťaže sa musí zúčastniť minimálne 3 výstav v triede veteránov v danom kalendárnom roku a získať známku výborný.
 • Jedinec s najvyšším súčtom bodov zo všetkých plemien zúčastnených v súťaži, získava titul NAJÚSPEŠNEJŠÍ VETERÁN SKCHTaF 2022.
 • Poradie všetkých prihlásených jedincov bude uverejnené na web stránke klubu.
 • Víťazné jedince budú odmenené diplomom a vecnou cenou.
 • Pri rovnosti bodov má prednosť starší jedinec, v prípade rovnosti bodov pri jedincoch s rovnakým dátumom narodenia, má prednosť suka pred psom, v prípade rovnakého dátumu narodenia a rovnakého pohlavia má rozhoduje počet najvyšších získaných titulov.
 • Jedinec spĺňajúci podmienky môže byť prihlásený aj do súťaže Teriér roka – Exteriér a zároveň do súťaže Najúspešnejší veterán (v takomto prípade musia byť zaslané samostatné prihlášky do oboch súťaží).
 • Prihlásiť jedinca do súťaže je možné len do termínu uzávierky súťaže vyplnením bodovacej tabuľky uverejnenej na web stránke terriers.sk a zaslaním DOPORUČENE:
  • zoznamu výstav (v podobe: dátum – druh výstavy – miesto konania – ocenenie),
  • fotokópie preukazu o pôvode – kompletná, obojstranná, aj s prílohami a zapísaným majiteľom jedinca,
  • fotokópií posudkových listov a kartičiek ocenení (z krajín, kde sa kartičky vydávajú) z jednotlivých výstav (pokiaľ je jedinec prihlásený aj do súťaže Teriér roka- Exteriér, nie je potrebné k súťaži o Najúspešnejšieho veterána prikladať fotokópie posudkov z výstav duplicitne) na adresu:
  • Natália Pirková, Bratislavská 49, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica
  • Heslo „TOP TERIÉR – EXTERIÉR 2022 – VETERÁN“
 • V prípade straty/absencie posudkového listu môže byť akceptované potvrdenie o získaní ocenenia a titulov od usporiadateľa výstav alebo výpis (printscreen) z oficiálnej stránky výstavy s uvedením zdroja.
 • Na neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky nebude braný zreteľ.

Uzávierka súťaže: 15. 1. 2023

 • Pre zahraničných členov SKCHTaF je vypísaná súťaž Najúspešnejší jedinec zahraničného člena
 • SKCHTaF 2022. Titul získa pes alebo suka v majetku zahraničného člena SKCHTaFa platia rovnaké podmienky a bodovanie ako pre súťaž TERIÉR ROKA 2022.
 • Prihlásiť jedinca do súťaže je možné len do termínu uzávierky súťaže vyplnením bodovacej tabuľky na web stránke terriers.sk a zaslaním DOPORUČENE:
  • zoznamu výstav (v podobe: dátum – druh výstavy – miesto konania – ocenenie),
  • fotokópie preukazu o pôvode – kompletná, obojstranná, aj s prílohami a zapísaným majiteľom jedinca,
  • fotokópií posudkových listov a kartičiek ocenení (z krajín, kde sa kartičky vydávajú) z jednotlivých výstav na adresu:
  • Natália Pirková, Bratislavská 49, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, Slovensko
  • Heslo „TOP TERIÉR – EXTERIÉR 2022 – ZAHR. ČLEN“
 • V prípade straty/absencie posudkového listu môže byť akceptované potvrdenie o získaní ocenenia a titulov od usporiadateľa výstav alebo výpis (printscreen) z oficiálnej stránky výstavy s uvedením zdroja.
 • Na neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky nebude braný zreteľ.
 • Uzávierka súťaže: 15.1.2023
 • Súťaž je vypísaná pre všetky plemená, ktoré združuje SKCHTaF.
 • Chovateľ, ktorý sa zúčastní súťaže, musí byť členom SKCHTaF, musí mať trvalé bydlisko na Slovensku a zapisovať odchovy v SPKP.
 • Do súťaže musí chovateľ prihlásiť minimálne 3 jedince zo svojej chovateľskej stanice, nemusí však byť ich majiteľom. Prihlásiť je možné i jedince, ktoré boli exportované do zahraničia a zúčastnili sa výstav podľa podmienok súťaže Teriér roka – Exteriér.
 • V rámci jednej chovateľskej stanice sa vyhodnocuje každé plemeno zvlášť.
 • Do súťaže sa zaratúvajú výstavné ocenenia získané od 1. januára 2022 do 31.decembra 2022 na výstavách, ktoré sú organizované pod záštitou FCI (prípadne organizovanými kynologickými organizáciami v zmluvnom vzťahu s FCI), na ktorých sa udeľuje minimálne čakateľstvo CC, CAC (t. j. výstavy špeciálne, klubové, národné, medzinárodné, európske a svetové) u nás aj v zahraničí. Vrátane umiestnenia z výstavy CRUFTS.
 • Bodovacie podmienky sú totožné so súťažou Teriér roka, avšak majiteľ môže do tejto súťaže prihlásiť i jedince, ktoré individuálne nedosiahli požadovanú hranicu 200 bodov.
 • Ku žiadosti o Najúspešnejšiu chovateľskú stanicu je potrebné priložiť sumár podľa vzoru. Tabuľka bude obsahovať mená psov, pohlavie, meno majiteľa, počet výstav a počet bodov.
 • Pri rovnosti bodov rozhoduje nižší počet jedincov prihlásených do súťaže a pochádzajúcich z danej chovateľskej stanice, pokiaľ je počet jedincov rovnaký, rozhodujúci je počet vyšších získaných titulov.
 • Chovateľská stanica, ktorá získa najvyšší súčet bodov bude vyhlásená za NAJÚSPEŠNEJŠIU CHOVATEĽSKÚ STANICU SKCHTaF2022.
 • Poradie všetkých chovateľských staníc bude zverejnené v na web stránke SKCHTaF a víťaz súťaže bude odmenený diplomom a vecnou cenou.
 • Prihlásiť chovateľskú stanicu do súťaže je možné len do termínu uzávierky súťaže vyplnením bodovacej tabuľky uverejnenej na web stránke terriers.sk a zaslaním DOPORUČENE:
  • zoznamu výstav každého prihláseného jedinca (v podobe: dátum – druh výstavy – miesto konania – ocenenie)
  • fotokópie preukazov o pôvode – kompletné, obojstranné, aj s prílohami a zapísaným majiteľom jedinca,
  • fotokópií posudkových listov a kartičiek ocenení (z krajín, kde sa kartičky vydávajú ) z jednotlivých výstav (pokiaľ je jedinec prihlásený aj do súťaže Teriér roka – exteriér, nie je potrebné k súťaži o Najúspešnejšiu chovateľskú stanicu prikladať fotokópie posudkov z výstav duplicitne)
  • Sumár všetkých prihlásených jedincov (v podobe: meno a chovateľská stanica, pohlavie, meno majiteľa, počet výstav a počet bodov + celkový počet bodov za chovateľskú stanicu) na adresu:
  • Natália Pirková, Bratislavská 49, 841 06 Bratislava- Záhorská Bystrica
  • Heslo „TOP TERIÉR – EXTERIÉR 2022 – CHST“
 • V prípade straty/absencie posudkového listu môže byť akceptované potvrdenie o získaní ocenenia a titulovod usporiadateľa výstav alebo výpis (printscreen) z oficiálnej stránky výstavy s uvedením zdroja.
 • Na neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky nebude braný zreteľ.
 • Uzávierka súťaže: 15.1.2023

známka/titul

body

VN, VD

5

V

10

V4

12

V3

13

V2

14

V1

15

CAJC, VTM, JCC

20

Minor Puppy BOB, Puppy BOB

10

BOJ

30

Res.CAC

20

CAC, CC

25

KVM, Víť. SK ml., EV ml., SV ml.

25

KV, VŠV, Víť. SK, Nár. víť., iný ekvivalent titulu najl. dospelý pes a suka v plemene

35

CACIB

35

Res.CACIB

30

Veteráni – EV vet., SV vet., Víť. SK vet., KV vet.

25

BOV

30

EV, SV, najl. pes/suka na Crufts

40

BOS

45

BOB

50

  

za MVP

 + 5

Špec. výstavu SKCHTaF

+ 10

Klub. výstavu SKCHTaF, Interra

+ 15

Európsku výstavu

+ 20

Svetovú výstavu, Crufts

+ 25

VÝKON

 • Súťaž je vypísaná pre všetky plemená, ktoré združuje SKCHTaF.
 • Jedinec prihlásený do súťaže musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe SPKP.
 • Majiteľ jedinca, ktorý sa zúčastní súťaže alebo aspoň jeden zo spolumajiteľov zapísaný v PP, musí byť členom SKCHTaF a zároveň musí byť totožný aj s majiteľom v posudkovom liste. Členský poplatok v SKCHTaF musí byť uhradený jednak za rok 2022, ale taktiež za rok v ktorom sa súťaž vyhodnotí, t.j. za rok 2023.
 • Do súťaže sa zarátavajú skúšky pre získanie poľovnej upotrebiteľnosti psa, vyššie skúšky a memoriály za kalendárny rok (od 1. januára 2022 do 31. Decembra 2022), usporiadané pod záštitou FCI.
 • Jedinec s najvyšším počtom bodov získava titul TERIÉR ROKA 2022 – výkon.
 • Poradie prihlásených jedincov bude po vyhodnotení a schválení výborom klubu uverejnené klubovej webovej stránke.
 • Pri rovnosti bodov má prednosť suka pred psom, v prípade rovnosti bodov u jedincov rovnakého pohlavia mladší jedinec pred starším a v prípade jedincov rovnakého pohlavia a veku má prednosť jedinec s lepším umiestnením na skúškach usporiadaných SKCHTaF.
 • Prihlásiť jedinca do súťaže je možné len do termínu uzávierky súťaže zaslaním DOPORUČENE:
  • fotokópie preukazu o pôvode – kompletná, obojstranná, aj s prílohami a zapísaným majiteľom jedinca,
  • zoznamu skúšok (v podobe: dátum – druh skúšky – miesto konania – výsledok skúšky),
  • fotokópií rozhodcovských tabuliek z jednotlivých akcií na adresu:
  • Oliver Poór, Stará cesta 163/38, 97211 Lazany
  • Heslo: „TERIÉR ROKA 2022 – VÝKON“

 

 • Na neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky nebude braný zreteľ.
 • Uzávierka súťaže: 15.1.2023

Bodovanie súťaže TERIÉR ROKA 2022 – VÝKON

 • Do súťaze sa zarátavajú len skúšky, ktorými sa získava poľovná upotrebiteľnosť psa.
 • Počet bodov za skúšku bude daný súčtom prídavných bodov a dosiahnutých bodov zapísaných v rozhodcovskej tabuľke vynásobený príslušným koeficientom obtiažnosti.
 • Započítava sa iba najvyšší dosiahnutý titul v danej skúške.
 • Pri skúškach, ktorými sa získava poľovná upotrebiteľnosť psa (bez zadávania titulov čakateľa na šampióna práce) sa započítava iba jedna skúška s najvyšším počtom bodov.
 • Pri skúškach VP, LSMP, FSMP a FD sa zarátava skúška absolvovaná v I. alebo II. cene
 • Pri skúškach BL sa započítavajú oba štarty v rámci jednej skúšky v I. alebo II. cene
 • Pri skúškach JSMP, VSMP a SD sa zarátava skúška absolvovaná v I. alebo v II. alebo v III. Cene
 • Do súťaže sa zarátavajú všetky vyššie skúšky a memoriály, na ktorých sa zadávajú tituly CACIT, R.CACIT, CACT, R.CACT a CCT a ak sa skúša podľa skúšobného poriadku pre získanie poľovnej upotrebiteľnosti psa v SR, tak platia predchádzajúce ustanovenia.
 • Pri účasti na zahraničných skúškach (neskúša sa podľa skúšobného poriadku pre získanie poľovnej upotrebiteľnosti psa v SR) sa započítava iba najvyšší titul čakateľa na šampióna práce.
 • Do súťaže budú zaradené iba psy, ktoré absolvovali minimálne dve skúšky poľovnej upotrebiteľnosti, pričom jedna skúška poľovnej upotrebiteľnosti bola organizovaná SKCHTaF a súčasne skúšky spĺňajú predchádzajúce ustanovenia.

Koeficienty podľa obtiažnosti skúšky:

Skúška poľ. upotrebiteľnosti

Koeficient

Maximálny možný počet bodov v I. cene

VP – skúška z vodnej práce

1,19

108 x 1,19 = 128,52 bodov

LSMP – Lesné skúšky malých plemien

1,01

248 x 1,01 = 250,48 bodov

FSMP – farbiarske skúšky malých plemien

2,00

124 x 2,00 = 248,00 bodov

JSMP – Jesenné skúšky malých plemien

1,33

284 x 1,33 = 377,72 bodov

VSMP – Všestranné skúšky malých plemien

1,00

380 x 1,00 = 380,00 bodov

SD – Duričské skúšky

1,70

224 x 1,70 = 380,80 bodov

FD – farbiarske skúškyduričov

2,32

108 x 2,32 = 250,56 bodov

BL – Brlohárske skúšky (dva štarty)

1,00

2 x (72 x 1,00) = 144,00 bodov

Prídavné body za titul:                

Titul

Počet bodov

CACIT

75

R.CACIT

50

CACT

50

R.CACT

25

CCT

30

Pri medzinárodných skúškach a Memoriáli Františka Semana sa hodnotí poradie:

 1. poradie – 150 bodov iba pri dosiahnutí I. c. a BL oba štarty v I. c.
 2. poradie – 125 bodov iba pri dosiahnutí I. c. a BL oba štarty v I. c.
 3. poradie – 100 bodov iba pri dosiahnutí I. c. a BL oba štarty v I. c.

Pri národných a klubových skúškach sa hodnotí poradie:

 1. poradie – 100 bodov iba pri dosiahnutí I. c. a BL oba štarty v I. c.
 2. poradie – 75 bodov iba pri dosiahnutí I. c. a BL oba štarty v I. c.
 3. poradie – 50 bodov iba pri dosiahnutí I. c. a BL oba štarty v I. c.

Za akceptovanú medzinárodnú vyššiu skúšku, memoriál (CACIT) _____________________+ 20 bodov

Za akceptovanú národnú vyššiu skúšku, memoriál (CACT) __________________________+ 15 bodov

Za akceptovanú klubovú vyššiu skúšku, memoriál (CCT)     ___________________________+ 10 bodov

 

 • Súťaž je vypísaná pre všetky plemená, ktoré združuje SKCHTaF.
 • Chovateľ, ktorý sa zúčastní súťaže, musí byť členom SKCHTaF, musí mať trvalé bydlisko na Slovensku a zapisovať odchovy v SPKP. Členský poplatok v SKCHTaF musí byť uhradený jednak za rok 2022, ale taktiež za rok v ktorom sa súťaž vyhodnotí, t.j. za rok 2023.
 • Do súťaže musí chovateľ prihlásiť minimálne 3 jedince zo svojej chovateľskej stanice, nemusí však byť ich majiteľom. Prihlásiť je možné i jedince, ktoré boli exportované do členských krajín FCI.
 • Do súťaže sa zarátavajú skúšky pre získanie poľovnej upotrebiteľnosti psa, vyššie skúšky a memoriály za kalendárny rok (od 1. januára 2022 do 31. Decembra 2022), usporiadaných pod záštitou FCI.
 • Bodovanie súťaže je totožné so súťažou Teriér roka – práca, avšak majiteľ môže do tejto súťaže prihlásiť jedince, ktoré absolvovali iba jednu skúšku.
 • Pri rovnosti bodov rozhoduje počet vyšších získaných titulov.
 • Chovateľská stanica, ktorá získa najvyšší počet bodov, bude vyhlásená za NAJÚSPEŠNEJŠIU CHOVATEĽSKÚ STANICU SKCHTaF 2022 – výkon.
 • Poradie všetkých chovateľských staníc bude zverejnené na webovej stránke.
 • Prihlásiť jedinca do súťaže je možné len do termínu uzávierky súťaže zaslaním DOPORUČENE:
  • fotokópie preukazu o pôvode – kompletná, obojstranná, aj s prílohami a zapísaným majiteľom jedinca,
  • zoznamu jedincov prihlasovaných do súťaže a absolvovaných skúšok (v podobe: dátum – druh skúšky – miesto konania – výsledok skúšky),
  • fotokópií rozhodcovských tabuliek z jednotlivých akcií na adresu:
  • Oliver Poór, Stará cesta 163/38, 97211 Lazany
  • Heslo: „TERIÉR ROKA 2022 – VÝKON CHST“

 

 • Na neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky nebude braný zreteľ.
 • Uzávierka súťaže: 15.1.2023

AGILITY

 • Súťaž sa vypisuje pre plemená teriérov, ktoré sú zastrešené v Slovenskom klube chovateľov teriérov a foxteriérov (SKCHTaF).
 • Teriér sa musí zúčastňovať súťaží (behov) v agility podľa skúšobných a súťažných poriadkov členských štátov FCI.
 • Podmienkou pre získanie titulu je, že súťažiaci pes musí byť s zapísaný v SPKP a majiteľ psa je počas hodnoteného obdobia členom SKCHTaF. Pokiaľ dôjde k zmenám v zápise psa alebo k zániku členstva, započítavajú sa do súťaže iba body získané počas obdobia, kedy bol pes zapísaný v SPKP a majiteľ bol členom SKCHTaF. Členský poplatok v SKCHTaF musí byť uhradený jednak za rok 2022, ale taktiež za rok v ktorom sa súťaž vyhodnotí, t.j. za rok 2023.
 • Do vyhodnotenia sú zahrnuté skúšky usporiadané podľa skúšobných poriadkov členských štátov FCI. Do vyhodnotenia sa započítavajú aj otvorené behy usporiadané pod záštitou ASKA (Asociácia slovenských klubov agility), ďalej otvorené behy na European Open (EO), International Mix & Breed Championship in Agility (IMCA), World Agility Open (WAO) a na Majstrovstvách sveta (MS).
 • Každej skúške a otvorenému behu je pridelený počet bodov (pozri Tabuľka 1). Pokiaľ pes behá vo viacerých tímoch, za každý z nich sa vyplní samostatná tabuľka a do hodnotenia sa berie súčet bodov za všetky tímy.
 • Tituly Top Teriér Agility získajú psy s najvyšším počtom bodov v každej veľkostnej kategórii (small, medium, large). V prípade rovnosti bodov víťazí pes, ktorý má vyšší počet čistých behov.
 • Víťazné jedince získajú tituly:

TOP teriér 2022 – agility – kategória small,

TOP teriér 2022 – agility – kategória medium,

TOP teriér 2022 – agility – kategória large.

 • Pre zaradenie do súťaže je majiteľ psa povinný DOPORUČENE zaslať najneskôr do 15.1.2023 na adresu:

Juraj Ruža, Čalovská 2, 821 05 Bratislava

nasledovné doklady:

  • vyplnenú a podpísanú prihlášku a Tabuľku 2,
  • obojstrannú kópiu preukazu o pôvode psa, 
  • kópie príslušných strán z výkonnostného zošita (predná strana + strany so záznamom o skúškach a behoch).
 • Podklady musia byť zaslané v obálke označenej Teriér roka 2022 – Agility. Na neúplné a nesprávne vyplnené podklady sa pri vyhodnotení nebude brať zreteľ a nebudú do vyhodnotenia zaradené. Za správnosť podkladov zodpovedá majiteľ psa.

Tabuľka 1. Počet bodov za absolvované behy:

skúška

výborný

veľmi dobrý

dobrý

bez ohodnotenia

diskvalifikácia

A1 / JumpA1

6

5

4

3

1

A2 / Jump A2

8

7

6

3

1

A3 / Jump A3

10

9

8

3

1

Open behy

8

7

6

3

1

Účasť na EO, IMCA, WAO, MS – k súčtu bodov za absolvované behy sa pripočíta jednorázovo +20 bodov.