V roku 2023 oslavuje SKJ 30. výročie založenia. Súčasťou osláv tohto výročia bude, tak ako pri predchádzajúcich jubileách, odovzdanie ocenení kynológom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slovenskej kynológie.
Ocenenia sú rozdelené tak, ako pri predchádzajúcich jubileách, podľa jednotlivých určených kategórii. Kritériá pre ocenenia v jednotlivých kategóriách nájdete v prílohe.
Vyzývame členov SKCHTaF, ktorí spĺňajú podmienky pre udelenie niektorého z ocenení, aby do 20.9.2023 zaslali e-mailom na adresu tajomnik@terriers.sk info o splnených podmienkach spolu s názvom príslušnej kategórie a zároveň kópie podkladov preukazujúcich splnenie podmienok (napr. výstavné posudky, diplomy, rozhodcovské tabuľky, atď.).