Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

FARBIARSKE SKڊKY MALCH PLEMIEN JL 2021

Aktuality :: 3. mja 2021

PR PZ Hubertus emberovce 17.07.2021 8:00 - Farbiarske skky malch plemien. Plemen organizovan v SKCHTaF maj monos zskania titulu CACT, CCT a Klubov vaz.
 
FARBIARSKE SKڊKY MALCH PLEMIEN

Termn: 17.07.2021
Miesto: PR PZ Hubertus emberovce
asov harmonogram:
8.00 hod. zraz astnkov na chate Hubertus, odboka vpravo na konci obce z hlavnej cesty smer Hontianske Nemce
8.20 hod. veterinrna prehliadka prihlsench psov
8.30 hod. zaiatok skok
Veobecn ustanovenia:
Skok sa mu zastni jazveky, teriry, sliedie, durie, bez ohadu na vek i vykonan skky, farbiare s PF, majitelia ktorch vas, do 18.06.2021, podali prihlku na skky na OPK Levice, Dopravn . 14 a zaplatili skobn poplatok 35,- pre lenov OPK Levice a SKCHTaF, a 45,- pre ostatnch. Poplatok je mon uhradi na sekretarite OPK, alebo na . . SK55 0200 0000 0027 5269 4251, VS18072020, do poznmky uvies meno psa alebo vodia. Pri hrade po uvedenom termne organiztor skok neme garantova prijatie prihlky. Potvrdenie o zaplaten je potrebn predloi k nahliadnutiu pred otvorenm skok.
Pre plemen organizovan v Slovenskom klube chovateov terirov a foxterirov je monos zadania titulu Vaz FSMP, KV, CACT a CCT. Titul klubov vaz me by udelen psovi/suke plemien SKCHTaF, ktor zska najlepie ocenenie a majite je len klubu, CACT, CCT dostane najlep v plemene, ktor skon v I.cene.
Vodi psa mus by poovncky ustrojen, vrtane poovnckeho klobka, mus ma platn poovn lstok, preukaz pvodu psa, veterinrny preukaz, vodiaci reme, farbiarsky reme /najmenej 5 m dlh/, p횝alku, puku a nboje.
Ska sa poda platnho skobnho poriadku pre farbiarske skky malch plemien za kadho poasia.
spen absolvovanie skok kvalifikuje psa za poovne upotrebitenho na dohadvanie srnej zveri.
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

PROPOZICIE_NA_FSMP_ZEMBEROVCE_07_2021.pdf

alie lnky


15. jna 2021 - 16:37
Koicie nedea 4. jla 2021 - Top Terir 2020 - krsa a agility - vyhodnotenie.

24. mja 2021 - 21:49
KOICE 04. 07. 2021 - PECILNA VSTAVA TERIROV TERRIERS SPECIAL SHOW KOICE 04. 07. 2021 CAC, CC

24. mja 2021 - 21:43
KOICE 03. 07. 2021 - PECILNA VSTAVA TERIROV TERRIERS SPECIAL SHOW KOICE 03. 07. 2021 CAC, CC

24. mja 2021 - 21:01
PZ Tur Lka 25.-27. jna 2021 - MEDZINRODN SKڊKY TERIROV V BRLOHREN o tituly CACIT, CACT, CCT, KV 2021 Vaz Memorilu F. Sema

9. mja 2021 - 14:22
- Posdenie do chovu - bonitcia mj 2021

22. aprla 2021 - 13:47
- Vyhodnotenie TOP terir exterier 2020

22. aprla 2021 - 13:46
- Plemenn kniha 2020

22. aprla 2021 - 13:45
- Vyhodnotenie TOP Terir AGILITY 2020

21. aprla 2021 - 14:00
- Aktulny zoznam lenov klubu 2021

1. marca 2021 - 20:48
Odkaz na lnok: - Poovnctvo a rybrstvo - Predstavuje Slovensk klub chovateov terirov a foxterirov
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2