Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Upozorujeme, e zaala plati Vyhlka ministerstva pdohospodrstva a regionlneho rozvoja SR

Aktuality :: 27. janura 2021

Upozorujeme, e zaala plati Vyhlka ministerstva pdohospodrstva a regionlneho rozvoja SR . 283/2020. V tejto svislosti SKJ vydala Usmernenie pre chovateov. Usmernenie je v prlohe.
 
Upozornenie
pre lenov SKJ
na povinnosti vyplvajce pre majiteov a chovateov psov z vyhlky 283/2020 MPaRV zo 6. oktbra 2020 o podrobnostiach o ochrane spoloenskch zvierat, poiadavkch na odchyt tlavch zvierat a poiadavkch na karantnne stanice a tulky pre zvierat
(Vysvetlenia SKJ s vyznaen modrou farbou)

Ministerstvo ponohospodrstva a rozvoja vidieka SR vydalo poda 53 ods. 1 psm. b/ zkona . 39/2007 o veterinrnej starostlivosti v znen zkona . 184/2018 Z.z. prslun vykonvac predpis - vyhlku 283/2020, z ktorej pre majiteov a chovateov psov vyplvaj nasledovn poiadavky:
1 Zkladn ustanovenia
(1) Tto vyhlka ustanovuje
a) podrobnosti o ochrane spoloenskch zvierat,
b) poiadavky na odchyt tlavch zvierat,
c) poiadavky na karantnne stanice a tulky pre zvierat.
(2) Touto vyhlkou nie s dotknut ustanovenia osobitnch predpisov1) o poiadavkch alebo podmienkach na chov alebo drbu spoloenskho zvieraa a jeho chovn zariadenie, ktor je poda tchto predpisov jedincom chrnenho druhu, jedincom invzneho nepvodnho druhu alebo exemplrom druhu vone ijceho ivocha.
(3) Na ely tejto vyhlky sa rozumie
a) spoloenskm zvieraom jedinec domestikovanho druhu psa, maky, fretky alebo krlika alebo jedinec druhu zaradenho medzi obojivelnky, plazy, hlodavce, okrasn ryby alebo vtky vrtane ich krenca; za spoloensk zviera sa nepovauje vone ijce zviera, nebezpen ivoch alebo zviera chovan alebo dran na farmrske ely,2)
b) chovnm zariadenm priestor alebo pri chove s vonm vbehom prostredie alebo miesto, kde sa doasne alebo trvalo chovaj alebo dria spoloensk zvierat,
c) strediskom na zhromaovanie spoloenskch zvierat chovn zariadenie, v ktorom sa zhromauj spoloensk zvierat z prevdzok alebo chovov zvierat registrovanch poda 8 ods. 3 psm. an) zkona na vytvorenie zsielky na obchod medzi lenskmi ttmi Eurpskej nie alebo ttmi, ktor s zmluvnmi stranami Dohody o Eurpskom hospodrskom priestore,
d) tlavm zvieraom zviera, ktor sa bez kontroly jeho vlastnka alebo dritea pohybuje po verejnom priestranstve a ktorho vlastnk alebo drite nie je znmy v ase jeho pohybu po verejnom priestranstve,
e) nechcenm zvieraom spoloensk zviera, ktor jeho vlastnk neme alebo nechce alej chova,
f) nhradnou starostlivosou drba nechcenho zvieraa, odchytenho tlavho zvieraa alebo zvieraa, na ktor sa vzahuj opatrenia poda 8 ods. 3 psm. e) alebo 14 ods. 2 psm. b) zkona do asu jeho smrti alebo odovzdania jeho vlastnkovi,
g) identifikciou zvieraa urenie druhu, plemena, pohlavia, individulneho oznaenia zvieraa a opis exteriru zvieraa; plemeno sa uruje poda dokladu preukazujceho pvod zvieraa alebo charakteristickch znakov plemena, a ak ho nie je mon jednoznane uri, uvedie sa, e ide o neznme plemeno alebo krenca,
h) rozmnoovanm plnovan sprenie zvierat alebo nhodn sprenie zvierat smerujce k vzniku novej genercie zvierat; za rozmnoovanie sa nepovauje gravidita alebo ukonenie gravidity u gravidnho nechcenho zvieraa, gravidnho zvieraa, na ktor sa vzahuj opatrenia poda 8 ods. 3 psm. e) alebo 14 ods. 2 zkona, alebo gravidnho odchytenho tlavho zvieraa prijatho do nhradnej starostlivosti.
Vysvetlenie :
Majiteom a chovateom psov zalenench do SKJ je potrebn zdrazni hlavne:
Bod 3
Psmeno
a/- spoloenskm zvieraom jedinec domestikovanho druhu psa,
Poznmka:
Pes je v zmysle tejto vyhlky jednoznane identifikovan ako spoloensk zviera a nie zviera itkov, chovan za elom podnikania, resp. dosahovania zisku z jeho chovu. To je plne v slade s cieom chovu psov v rmci SKJ.

b) chovnm zariadenm priestor alebo pri chove s vonm vbehom prostredie alebo miesto, kde sa doasne alebo trvalo chovaj alebo dria spoloensk zvierat,
Poznmka:
Kad priestor, v ktorom je pes ako spoloensk zviera dran, je povaovan za chovn (chovatesk) zariadenie a mus spa kritria, ktor s uvdzan v 3. Dotka sa to teda i psov dranch v byte.

g) identifikciou zvieraa urenie druhu, plemena, pohlavia, individulneho oznaenia zvieraa a opis exteriru zvieraa; plemeno sa uruje poda dokladu preukazujceho pvod zvieraa alebo charakteristickch znakov plemena, a ak ho nie je mon jednoznane uri, uvedie sa, e ide o neznme plemeno alebo krenca,
Poznmka:
Pre istokrvn chov psov pod ztitou SKJ je zkladnm identifikanm prostriedkom ip, resp. tetovanie zvieraa a preukaz o pvode plemennej knihy uznanej FCI. Kad jedinec, ktor nie je identifikovaten poda tchto kritri je povaovan za krenca.

h) rozmnoovanm plnovan sprenie zvierat alebo nhodn sprenie zvierat smerujce k vzniku novej genercie zvierat; za rozmnoovanie sa nepovauje gravidita alebo ukonenie gravidity u gravidnho nechcenho zvieraa, gravidnho zvieraa, na ktor sa vzahuj opatrenia poda 8 ods. 3 psm. e) alebo 14 ods. 2 zkona, alebo gravidnho odchytenho tlavho zvieraa prijatho do nhradnej starostlivosti.
Poznmka:
Pre rozmnoovanie istokrvnch psov v rmci chovu pod hlavikou SKJ je hlavnm usmernenm Chovatesk poriadok SKJ, z ktorho vychdzaj aj chovatesk poriadky jednotlivch lenskch organizcii a klubov.
Tu je treba vak pripomen, e kad gravidita a nsledn vrh, i ke s vsledkom nhodnho a neplnovanho resp. nechcenho sprenia psov, podlieha podmienkam vyplvajcim z tejto vyhlky.

2 Veobecn poiadavky na ochranu spoloenskch zvierat.
Veobecn poiadavky na ochranu spoloenskch zvierat
(1) Veobecnmi poiadavkami na ochranu spoloenskch zvierat sa rozumie zabezpeenie

a) dennej kontroly zvierat chovanch alebo dranch v chovnom zariaden, kde ich pohoda zvis od vasnej pozornosti ud; predmetom kontroly je najm sprvanie sa zvieraa, telesn kondcia, vivov stav, pohyb, celkov stav povrchu tela a vzhad srsti, peria, koe, upn, o, u, iaber a okolia anlneho otvoru, stav konatn vrtane paznechtov a pazrov, prtomnos ektoparazitov, vzhad vkalov a odstraovanie zvykov krmiva a npojov,

b) bezodkladnho vhodnho oetrenia zvieraa, ktor sa jav ako chor alebo poranen; ak zviera na takto oetrenie nereaguje, zabezpeenie o najskorej veterinrnej pomoci; chor alebo poranen zviera sa mus izolova v prostred zabezpeujcom najvhodnejie podmienky na liebu a rekonvalescenciu,

c) umiestnenia zvieraa v podmienkach, ktor umouj vzhadom na druh, kategriu, stupe vvoja a stupe adaptcie zabezpei dobr zdravotn stav a uspokojovanie fyziologickch, etologickch a socilnych potrieb zvieraa; zviera nesmie by chovan alebo dran v nepretritej tme alebo bez primeranej doby oddychu od umelho osvetlenia a pri vytvran skupn zvierat alebo pri pridan zvieraa do existujcej skupiny sa musia zohadova problmy so socilnym sprvanm, ku ktorm me prichdza v dsledku zmeny socilnej truktry skupiny,

d) plnohodnotnej vivy primeranej druhu a veku zvieraa v mnostve potrebnom na udranie jeho dobrho zdravia a na uspokojenie jeho nutrinch potrieb,

e) prstupu zvieraa ku krmivu v intervaloch poda jeho fyziologickch potrieb,

f) prstupu zvieraa ku vhodnmu vodnmu zdroju alebo uspokojenia jeho potreby prjmu tekutn inm vhodnm spsobom,

g) umiestnenia kmneho zariadenia a napjacieho zariadenia tak, e kontamincia krmiva a vody a neiaduci inok saenia medzi zvieratami s o najmenie,

h) vonosti pohybu zvieraa so zreteom na jeho druh a v slade s uznvanmi sksenosami a vedeckm poznanm; zviera mus ma monos st alebo lea v prirodzenej polohe a bez akost sa ota,

i) monosti prejavova prirodzen sprvanie sa zvieraa v chovnom zariaden alebo mimo chovnho zariadenia tak, e sa predchdza jeho stereotypnmu sprvaniu najm umonenm kriabania, hrabania, prevania, ukrvania sa, kpania, plvania, ponrania sa alebo stavania hniezda,

j) rozvjania danost zvieraa vhodnm rznorodm vybavenm chovnho zariadenia a zabezpeenm druhovo pecifickej aktivity a individulnej aktivity zvieraa,

k) pouitia zvieraa na rozmnoovanie a po dosiahnut pohlavnej a telesnej dospelosti a za predpokladu, e zviera m dobr zdravotn stav, nem vnu poruchu, ktor me by geneticky viazan, neprejavuje znaky patologickho sprvania, najm nekontrolovan agresivitu alebo bojazlivos, a plemenitba a zvolen chovn postupy nespsobuj utrpenie alebo poranenie niektorho z dotknutch zvierat, nespsobuj im trval nsledky a neoakva sa neiaduci genetick vplyv na potomstvo a alie genercie zvierat; chovn postupy, ktor mu ma negatvny vplyv na potomstvo alebo alie genercie zvierat, sa povauj za neiaduce rozmnoovanie,

l) odstavenia mlaa cicavca od dojiacej matky alebo mlaa kmivho vtka pri samostatnom prjme krmiva a oddelenia od ostatnch mlat alebo od rodiov v najvhodnejom ase na zabezpeenie pohody mlaa aj rodia; v ase odstavenia mlat cicavcov alebo kmivch vtkov maj ma rodiia zabezpeujci vivu mlat monos vzdiali sa z dosahu svojich mlat.

(2) Nemonos zabezpei nhradn starostlivos nechcenho zvieraa poda 22 ods. 5 psm. f) zkona preukazuje vlastnk spoloenskho zvieraa dokladmi, z ktorch vyplva, e sa ho poas dvoch mesiacov mrne snail umiestni do nhradnej starostlivosti alebo previes do vlastnctva inej osoby.

Poznmka:
Veobecn poiadavky na ochranu spoloenskch zvierat s plne v slade s poiadavkami, ktor presadzuje v chove psov SKJ. Zodpovedaj poiadavkm na welfare psov, ako aj poiadavkm na zdrav chov a bezproblmov odchov novej genercie psov. Je povinnosou naich lenov, majiteov psov a chovateov dodriava a plni tieto poiadavky, ako aj poiadavky vyplvajce pre chov psov zo smernc FCI a SKJ.

3
Veobecn poiadavky na chovn zariadenia pre spoloensk zvierat
(1) Chovn zariadenie pre spoloensk zvierat mus spa tieto materilne, technick a priestorov poiadavky:

a) dostatok miestnost, boxov, kotercov alebo klietok pre vetky zvierat tak, e je zabezpeen dostaton vonos pohybu zvierat a ochrana pred inmi dranmi zvieratami, ak je to kvli agresivite alebo inm prejavom sprvania sa zvierat potrebn,

b) materil pouvan na vrobu pomcok, zariaden, vstavbu chovnho zariadenia a stavbu bd, hniezd, ohrd a inho prsluenstva, s ktorm me prs zviera do styku, sa kontruuje a udriava tak, e na om nie s ostr hrany alebo vnelky, ktor mu zviera porani, a nesmie by pre zviera kodliv,

c) dvere, priechody a prielezy musia by dostatone irok a vysok tak, e zvierau pri prechdzan nimi nespsobuj poranenie a pletivo alebo mree v chovnom zariaden musia ma otvory takch vekost, e zviera neme cez ne unikn alebo sa v nich zachyti,

d) zariadenie a materil, s ktormi prichdza zviera do styku, musia by istiten, dezinfikovaten a udriavan v istom stave,

e) umiestnenie zariadenia a umiestnenie zvieraa v asti chovnho zariadenia nesmie pre zviera predstavova nepohodu,

f) izolcia, krenie a vetranie chovnho zariadenia sa udriavaj v takom stave, e prdenie vzduchu, pranos, teplota, relatvna vlhkos vzduchu a koncentrcia plynov sa udriava na rovni, ktor nie je pre zviera kodliv,

g) primeran umel osvetlenie, ak dostupn prirodzen svetlo je nedostaton na vyhovenie fyziologickm potrebm alebo etologickm potrebm zvieraa,

h) ochrana proti nepriazni poasia, najm pred daom, mrazom a priamym slnenm iarenm, a dravcom,

i) tern, vegetcia a povrch vo vonkajej ohrade musia by prispsoben zvierau a predchdza jeho zraneniu a pdu v dsledku pokznutia; vo vonkajej ohrade sa zabezpe odvdzanie nadbytonej vody, ak je to potrebn,

j) chovn zariadenie a jeho jednotliv asti musia by naprojektovan a skontruovan tak, e zabrauj niku zvieraa,

k) vonkajie vbehy musia by vhodne zabezpeen proti niku zvieraa; za vhodn zabezpeenie vonkajch vbehov sa nepovauje pouitie ostnatho drtu alebo samostatn pouitie elektrickch opltkov alebo elektronickch opltkov a ohradnkov,

l) pri chove v skupine vytvori pre zviera monosti na ukrytie pred ostatnmi zvieratami v skupine,

m) oddelen chov zvieraa, ktor sa sprva agresvne, alebo ktor me ohrozi ostatn zvierat inm spsobom,

n) oddelen chov vzjomne nepriateskch druhov zvierat alebo druhov zvierat, ktor v potravinovom reazci predstavuj vzah predtora a koristi na zabrnenie zrakovmu, zvukovmu a pachovmu kontaktu medzi nimi.

(2) Osoba, ktor v chovnom zariaden chov alebo dr spoloensk zvierat vrtane spoloenskho zvieraa prevzatho do nhradnej starostlivosti okrem chovu alebo drby spoloenskho zvieraa na nekomern el, alebo v chovnom zariaden poda 10, 15 a 16, vedie zznamy o tchto zvieratch poda odseku 3 a uchovva ich najmenej tri roky.

(3) Zznamy poda odseku 2 sa ved spsobom vyluujcim odstrnenie dajov alebo zmenu v zaznamenanch dajoch bez monosti zistenia dvodu zmeny a obsahuj

a) poradov slo zznamu,

b) dtum prijatia zvieraa a spsob jeho nadobudnutia,

c) dtum narodenia alebo vyliahnutia zvieraa, ak sa zviera narodilo alebo vyliahlo v chovnom zariaden,

d) identifikciu zvieraa poda 1 ods. 3 psm. g),

e) vykonan preventvne kony veterinrneho lekra,

f) dtum a dvod usmrtenia zvieraa,

g) dtum hynu zvieraa,

h) dtum a dvod odsunu zvieraa,

i) potvrdenie skutonost a konov uvedench v psmench e) a f) podpisom a odtlakom peiatky veterinrneho lekra.

(4) iados o registrciu chovnho zariadenia alebo zruenie registrcie chovnho zariadenia, ktorm je prevdzka alebo chov poda 8 ods. 3 psm. an) zkona, sa podva na tlaive, ktorho vzor je v prlohe . 1.

(5) Ohlsenie zaatia, preruenia a skonenia innosti poda 37 ods. 1 psm. a) zkona, ak ide chovn zariadenie, v ktorom sa chovaj alebo dria spoloensk zvierat, sa podva na tlaive, ktorho vzor je v prlohe . 2.Vysvetlenia:
3 predmetnej vyhlky je pre chovateov psov vemi dleit a z celej vyhlky uklad chovateom najviac novch povinnost. Z administratvneho hadiska toti kladie na chovateov nov poiadavky v zmysle prijatho zkona 39/2007 o veterinrnej starostlivosti ( resp. jeho novely 184/2018), hlavne pokia sa tka registrcie chovnch zariaden pre spoloensk zvierat.
Vemi dleit pre chovateov je bod 4 tohto . Registrcia chovateskho zariadenia.
Zkladnou prvnou poiadavkou, na zklade ktorej bola tto prvna prava prijat, je lnok .4 Smernice Rady . 92 /65/EHS, ktorou sa stanovuj poiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajkami at.
Do Slovenskho prvneho systmu je aplikovan 4 nariadenia vldy SR . 313/2003 Z.z. o poiadavkch na zdravie zvierat pri premiestovan, vmene s lenskmi ttmi a dovoze zvierat spermy at.
Nariadenie vldy 313/2003 - 4
Na ely pouitia osobitnho predpisu
10) mu by predmetom obchodov bez dotknutia 13 a rozhodnut na vykonanie 23 iba zvierat uveden v 5 a 10, ktor spaj podmienky ustanoven v 5 a 10, ak pochdzaj z chovu alebo prevdzky uvedenej v 12 ods. 1 a 3, ktor je registrovan prslunou regionlnou veterinrnou a potravinovou sprvou a ktor sa zavzuje:
a)
ma pravidelne vyetren dran zvierat v slade s osobitnm predpisom,11)
b)
ohlsi ttnej veterinrnej a potravinovej sprve okrem vskytu chorb podliehajcich povinnmu hlseniu vskyt chorb uvedench v osobitnom predpise,12) pre ktor je zaveden program kontroly a monitoringu,
c)
repektova pecifick nrodn opatrenia na kontrolu choroby, ktor je pre Slovensk republiku mimoriadne vznamn a ktor je predmetom programu vypracovanho poda 14 alebo rozhodnutia poda 15 ods. 2,
d)
uvdza na trh na ely obchodov iba zvierat, ktor s bez prznakov chorb a pochdzaj z chovov alebo oblast, ktor nepodliehaj iadnemu zkazu z dvodov tkajcich sa zdravia zvierat; ak ide o zvierat, ktor nesprevdza zdravotn certifikt alebo obchodn doklad poda 5 a 11 (ak ide o zvierat sprevdzan vlastnm certifiktom vydanm prevdzkovateom), ktor potvrdzuje, e tieto zvierat nejavia v ase odoslania iadne viditen prznaky ochorenia a e ich chov nepodlieha iadnym obmedzeniam tkajcim sa zdravia zvierat,
e)
repektova poiadavky umoujce zabezpei ochranu a pohodu dranch zvierat

Poda nariadenia vldy SR . 293/2003 Z.z. mu by predmetom obchodov iba zvierat, ktor pochdzaj z chovu alebo prevdzky uvedenej v 12 ods.1 a ktor je registrovan prslunou regionlnou veterinrnou a potravinovou sprvou a ktor sa zavzuje:
D, uvdza na trh na ely obchodu iba zvierat, ktor s bez prznakov chorb a pochdzaj z chovov alebo oblast, ktor nepodliehaj iadnemu zkazu z dvodov tkajcich sa zdravia zvierat, ak ide o zvierat ktor nesprevdza zdravotn certifikt alebo obchodn doklad poda 5 a 11, ktor potvrdzuje, e tieto zvierat nejavia v ase odoslania iadne viditen prznaky ochorenia a e ich chov nepodlieha iadnym obmedzeniam tkajcim sa zdravia zvierat.
Z toho je zrejm, e kad zmena vlastnka spoloenskho zvieraa, ktor sa udeje v rmci SR i medzi dvomi lenskmi ttmi okrem nekomernho premiestovania mus by realizovan z registrovanho chovu.
Poda nariadenia EU nekomern premiestovanie je kad premiestovanie, ktorho cieom nie je predaj spoloenskho zvieraa ani zmena jeho vlastnctva.
T. zn. e kad premiestnenie zvieraa, pri ktorom sa men vlastnk, je komern premiestovanie.
Ohlsenie zaatia preruenia a skonenia innosti, ktor je uveden v 3 ods 4 a 5 sa opiera o 37 zkona 39/2007 o veterinrnej starostlivosti

37
Povinnosti vlastnkov, driteov, sprostredkovateov, dovozcov, prjemcov, prepravcov, predvajcich alebo inch fyzickch osb, fyzickch osb-podnikateov alebo prvnickch osb, ktor s oprvnen disponova so zvieratami, nsadovmi vajcami, produktmi ivoneho pvodu, ivonymi vedajmi produktmi, krmivami alebo vybranmi produktmi rastlinnho pvodu
(1) Vlastnk, drite, sprostredkovate alebo dovozca, prjemca, prepravca, predvajci alebo in fyzick osoby alebo prvnick osoby oprvnen disponova so zvieratami, nsadovmi vajcami, zrodonmi produktmi, produktmi ivoneho pvodu, ivonymi vedajmi produktmi a vybranmi produktmi rastlinnho pvodu, krmivami, medikovanmi krmivami, osoby, ktor manipuluj so zvieratami, najm predvaj zvierat, strihaj alebo inak oetruj zvierat a prevdzkovatelia potravinrskych podnikov, na ktor sa vzahuj veterinrne poiadavky poda 3, zodpovedn za bezpenos potravn ivoneho pvodu s povinn

a) ohlsi zaatie, preruenie a skonenie svojej innosti orgnom veterinrnej sprvy, ak ide o prevdzkovateov potravinrskych podnikov, oznmi orgnom veterinrnej sprvy poda 6 a 8 spsobom urenm ttnou veterinrnou a potravinovou sprvou zaatie, preruenie a skonenie svojej innosti a kad prevdzkare pod ich kontrolou, ktor vykonva akkovek stupe vroby, spracvania a distribcie produktov ivoneho pvodu okrem maloobchodnch prevdzkarn pri poskytovan stravovacch sluieb a maloobchodnch prevdzkarn, ktor nevykonvaj vrobn innosti uveden v 41 ods. 5 psm. t) a u) a odseku 6 psm. d) a v ktorch sa vykonva radn kontrola potravn poda osobitnho predpisu,67) a zabezpei, aby mali prslun orgny veterinrnej sprvy vdy k dispozcii aktulne informcie o prevdzkarni vrtane oznmenia o kadej zvanej zmene v innostiach a uzavret existujcej prevdzkarne, a ohlsi prslunej regionlnej veterinrnej a potravinovej sprve zabjanie hovdzieho dobytka, opanch, oviec, kz, zveri z farmovho chovu

Z toho pre vetkch chovateov a vlastnkov psov ako spoloenskch zvierat vyplva povinnos zaregistrova svoje chovatesk zariadenie na zemne prslunej Regionlnej veterinrnej a potravinovej sprve /RVPS/. Na registrciu je potrebn vyplni tlaivo, ktor je prlohou .1 vyhlky.
Ohlsenie zaatia, preruenia a skonenia innosti je nutn poda na zemne prslun RVPS na tlaive, ktor je prlohou . 2 vyhlky.
alej pre chovateov vyplva poda 3 ods. 2 a 3 povinnos vies nezameniten evidenciu.
Vies chovatesk evidenciu o odchove a predaji teniat uklad sce aj Chovatesk poriadok SKJ v odseku XIV. Bod 1:
1. teat sa predvaj, alebo sa inm zkonnm spsobom prevdzaj vlastncke prva
fyzickm alebo prvnickm osobm, na ich meno sa vystavuje v prpade potreby aj
exportn preukaz o pvode. V iadnom prpade sa nesm predva sprostredkovateom
a obchodnkom so psami. Chovate je povinn vies evidenciu nadobdateov teniat
(meno a adresu) a archivova ju minimlne 10 rokov.

Predmetn vyhlka vak vedenie evidencie alej pecifikuje. Uklad vies evidenciu nezamenitenm spsobom a archivova ju tri roky. Nezamenitenm sa rozumie evidencia, v ktorej jednotliv zpisy bud na seba svisle nadvzova. Poda vyjadrenia spoluautorov vyhlky, evidenciu bude mon vies elektronickou alebo psomnou formou. V psomnej forme postauje obyajn zoit, v ktorom s veden zznamy o jednotlivch psoch a konoch. Odporame vedenie evidencie prekonzultova a upresni na zemne prslunej veterinrnej sprve.
Kompletn obsah evidencie je uveden v 3 bod 3.
V zmysle uvedenho, kad chovate, majite psa, ktor chov psy a plnuje ich premiestni so zmenou vlastnctva, mus svoje chovatesk zariadenie zaregistrova. T.j. tka sa to vetkch chovateov, cviiteov psov a alch majiteov psov, ktor predpokladaj zmenu majitea psa, bez ohadu na to, i ide o predaj alebo darovanie.
Vyhlka 283/2020 Z.z. nadobudla innos 15.10. 2020 z toho vyplva, e chovatesk zariadenia podliehaj od tohto termnu registrcii na zemne prslunej RVPS a je povinnosou vetkch tzv. komernch chovateov zaregistrova svoje chovatesk zariadenie.
Registrcia chovateskho zariadenia sa netka majiteov psov, ktor chovaj psa pre svoju potrebu, ktor neplnuj psa preda, darova i inm spsobom zmeni jeho vlastnctvo, tzv. nekomernch chovateov.
Osobitne upozorujeme na rozdiel medzi registrciou a chrnenm nzvu chovateskej stanice a registrciou chovateskho zariadenia. Nzov chovateskej stanice nie je viazan na materilnu podstatu chovateskho zariadenia - chovateskej stanice v ktorom odchov prebieha.
Z tohto dvodu nie je povinnosou vlastnkov registrovanho nzvu chovateskej stanice (Nzvu registrovanho chovu) registrova chovatesk zariadenie na RVPS pokia sa v sasnosti nezaoberaj chovom psov (neodchovvaj vrhy, resp. inm spsobom nemenia majitea psa).

4 Osobitn poiadavky na ochranu psov a ich chovn zariadenia
(1)
Pes mus ma monos vidie a pou, o sa deje v jeho chovnom zariaden a v jeho okolitom prostred, a mus ma monos komunikova s okolitm prostredm.
(2)
Pes mus ma vytvoren monosti na uspokojenie jeho poiadaviek na pohyb, priom je potrebn vzia do vahy jeho vekos a temperament.
(3)
Psa mono dra na reazi alebo inom prostriedku na uvzovanie (alej len reaz) len na as nevyhnutn na zabezpeenie ochrany ivota alebo zdravia ud, ivota alebo zdravia zvierat, majetku alebo na zabezpeenie jeho pohody najm poas kmenia, istenia chovnho priestoru, vyetrovania alebo oetrovania a v slade s poiadavkami poda odsekov 4 a 6; suku v poslednej tretine gravidity, dojiacu suku, chorho psa alebo tea mladie ako es mesiacov mono dra uviazan na reazi len na as nevyhnutn na zabezpeenie ich pohody a poas tohto asu mus by pes pod kontrolou.
(4)
Pes dran na reazi mus ma denne umonen von pohyb bez uviazania v slade s poiadavkami poda odseku 2.
(5)
Pes uviazan na reazi mus ma dostatone irok obojok s nastavitenm obvodom a hmotnos reaze mus by prispsoben vekosti a hmotnosti psa na predchdzanie saeniu dchania a zarezvaniu obojka do koe alebo pokodeniu jeho zdravia. Ak je reaz psa pripevnen pohyblivm spsobom k vodiacemu lanku, mus ma pes monos pohybova sa pozd vodiaceho lanka v dke najmenej 5 m a do strany najmenej 2 m v oboch smeroch. Ak je reaz pripevnen inm spsobom, mus ma dku najmenej tvornsobku dky tela psa meranej od hrotu nosa po sedac hrbo, najmenej vak 2,5 m, mus by vybaven dvoma otavmi kolkmi zabraujcimi skrteniu reaze v dsledku zauzlenia a upevnen a umiestnen tak, e sa neomot okolo prekky vo vbehovej ploche psa.
(6)
Spsob upevnenia reaze mus umoni psovi pohyb najmenej na ploche poda prlohy . 3 a ukrytie sa v ahko dostupnom prstreku so zabezpeenm ochrany pred nepriaznivm poasm, najm pred daom, mrazom a priamym slnenm iarenm.
(7)
Von plocha koterca pre psa zvis od vekosti psa a potu psov chovanch alebo dranch v koterci. Vonou plochou koterca je ohranien plocha alebo dostupn plocha, ktor umouje von pohyb psa; do vonej plochy sa nepota plocha bdy a plocha pod inmi prekkami pevne spojenmi s podlahou alebo stenou koterca alebo pod inou pevnou asou koterca, ktor zasahuje do ivotnho priestoru psa. Najmenia von plocha koterca pre psa zodpoved ploche uvedenej v prlohe . 3. Vka koterca pre psa mus by najmenej dvojnsobok vky v kohtiku najvyieho psa umiestnenho v koterci, najmenej vak 1 m. Ak koterec nie je zhora uzatvoren, jeho vka mus by zvolen tak, e zabrauje niku psa z koterca.
(8)
Pes chovan alebo dran v koterci mus ma denne umonen von pohyb mimo priestoru koterca v slade s poiadavkami poda odseku 2.
(9)
Psy chovan alebo dran v kotercoch v skupine musia tvori homognnu skupinu, a to najm z pohadu temperamentu, vekosti, znanlivosti a potravinovch nrokov.
(10)
Pes chovan alebo dran vo vonkajom koterci mus ma von prstup do uzatvorench priestorov prepojench s kotercom alebo do vhodnej bdy umiestnenej v koterci alebo prepojenej s kotercom. Vonkaj koterec mus poskytova psovi dostaton ochranu pred nepriaznivm poasm, najm pred daom, mrazom a priamym slnenm iarenm, a mus by vhodne odvodnen.

Vysvetlenia:
Tento hovor o podmienkach drania psov. Je zrozumiten a definuje poiadavky na ochranu psov a ich chovn zariadenia. Niektor poiadavky pecifikuje prloha . 4, v ktorej s uveden minimlne poiadavky na von plochu kotercov pre psov.


Zver:

Vyhlka 283/2020 uklad chovateom psov ale i majiteom nov povinnosti. Vrazne zvyuje administratvnu za chovateov a umouje veterinrnym orgnom vraznejie monosti kontroly chovov.
SKJ pri tvorbe vyhlky komunikovala s MPaRV a zaslala svoje pripomienky k vyhlke. as pripomienok bola akceptovan viacer vak akceptovan neboli. Tkali sa hlavne administratvnej zae chovateov.
Povinnosti, ktor uklad vyhlka vychdzaj zo zkona o veterinrnej starostlivosti, ktor bol prijat ete v roku 2007 ( 39/2007) a novelizovan v r. 2018 (184/2018), kde s povinnosti ktor s obsahom vyhlky uveden. Vyhlka ich ako vykonvac predpis iba konkretizuje.
Viacer povinnosti tkajce sa chovu psov poda autorov vyhlky vyplvaj i z Eurpskej legislatvy.

Pre naich chovateov a driteov istokrvnch psov, ktor s tzv. komernmi chovatemi vyplvaj z tejto vyhlky nasledovn povinnosti:
1, Zaregistrova svoje chovatesk zariadenie na zemne prslunej Regionlnej veterinrnej a potravinovej sprve (RVPS). Tka sa to nielen chovateov ale i majiteov psov, ktor plnuj psov preda, darova alebo inm spsobom zmeni majitea psa. (Tlaivo . 1).
2, Oznmi veterinrnej sprve zaatie predmetnej innosti i jej ukonenie. V prpade preruenia innosti taktie oznmi tto skutonos na zemne prslunej veterinrnej sprve na predpsanom tlaive (Tlaivo . 2)
3, Vies evidenciu nezamenitenm spsobom a archivova ju tri roky. (Upozorujeme, e chovatelia musia vies zznamy o odchovoch tak ako im to uklad chovatesk poriadok). Nezamenitenm sa rozumie evidencia, v ktorej jednotliv zpisy bud na seba svisle nadvzova. Poda vyjadrenia spoluautorov vyhlky evidenciu bude mon vies elektronickou alebo psomnou formou. V psomnej forme postauje obyajn zoit, v ktorom s veden zznamy o jednotlivch psoch a konoch. Odporame vedenie evidencie odkonzultova s kompetentnmi pracovnkmi prslunej RVPS.
4, Upravi svoje chovatesk zariadenia tak ,aby spali minimlne kritria na takto zariadenia uveden v tejto vyhlke.

Poda vyjadrenia zstupcov RVPS aplikcia vyhlky v praxi vrazne pome v boji s mnoenm psov, tzv. mnoitemi.
Verme, e tento zmer sa im podar naplni a nebude to tak, ako u vea predchdzajcich iniciatv, iba bi na poctivch chovateov bez patrinho dopadu na skupinu mnoiteov, obchodnkov so psami.

Prezdium SKJ
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

Usmernenie_pre_clenov_SKJ_vyhlaska_283_2020_f.pdf

alie lnky


2. aprla 2021 - 14:22
- Posdenie do chovu - bonitcia oznam !

1. marca 2021 - 20:48
Odkaz na lnok: - Poovnctvo a rybrstvo - Predstavuje Slovensk klub chovateov terirov a foxterirov

2. februra 2021 - 11:03
- Prehad vrhov 3. skupina spolu

28. janura 2021 - 18:45
- pecilna vstava Vinin 2021 - oznmenie

20. janura 2021 - 20:58
- Smutn sprva

10. janura 2021 - 16:47
- Pln dohodnutch a schvlench kynologickch akci na rok 2021

8. janura 2021 - 17:57
- Uznesenie k podmienkam sae TOP TERIR 2020

21. decembra 2020 - 14:00
- Aktulny zoznam lenov klubu 2020

16. decembra 2020 - 23:10
- TERIR ROKA 2020 EXTERIR TOP podmienky zmena 12 2020

2. decembra 2020 - 16:49
- UPOZORNENIE PRE CHOVATEOV
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2