Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

TERIR ROKA 2016 EXTERIR

Info :: 20. decembra 2015

 
TERIR ROKA 2018 EXTERIR

- Sa je vypsan pre vetky plemen, ktor zdruuje SKCHTaF.
- Jedinec prihlsen do sae mus by zapsan v slovenskej plemennej knihe.
- Majite jedinca, ktor sa zastn sae, alebo aspo jeden zo spolumajiteov zapsan v PP, mus by lenom SKCHTaF a zrove mus by toton aj s majiteom/spolumajiteom/ v posudkovom liste.
- Do sae sa zaratvaj vstavn ocenenia zskan od 1. janura 2018 do 31.decembra 2018 na vstavch, ktor s organizovan pod ztitou FCI a na ktorch sa zadva minimlne akatestvo CC,CAC, CACA, CWC (t.j. vstavy pecilne, klubov, nrodn, medzinrodn, eurpske a svetov) u ns aj v zahrani. Taktie umiestnenie z vstavy CRUFTS.
- Z kadej vstavy sa do bodovania zartava posledn zapoitaten a preukzaten titul z vstavy, maximlne BOB.
- Jedinec, ktor zska najvy poet bodov vo svojom plemene a spln poadovan limit, zskava titul TOP ... TERIR 2018 vo svojom plemene.
- Jedinec s najvym stom bodov zo vetkch plemien zastnench v sai, zskava titul TERIR ROKA 2018.
- Poradie vetkch prihlsench jedincov bude uverejnen v Spravodaji a na web strnke. Vyhlsenie vsledkov sae bude v rmci jarnej pecilnej vstavy terirov.
- Vazn jedince bud odmenen vecnou cenou.
- Pri rovnosti bodov m prednos suka pred psom, ak maj rovnak poet bodov jedince rovnakho pohlavia, rozhoduje poet najvych zskanch titulov.
- Prihlsi jedinca do sae mete len do termnu uzvierky sae vyplnenm bodovacej tabuky uverejnenej v Spravodaji a na web strnke www.terriers.sk a zaslanm DOPORUENE:

1. zoznamu vstav (v podobe: dtum - druh vstavy - miesto konania ocenenie), kee na slovenskch vstavch sa od roku 2018 nevydvaj kartiky za tituly CAC, rCAC, CAJC, CACIB, res.CACIB kad astnk sae mus posla vpis vsledkov z vstav na Slovensku pre svojho psa z portlu DOG CUP.
2. fotokpie preukazu o pvode kompletn, obojstrann, aj s prlohami.
3. fotokpie posudkovch listov a kartiiek ocenen z jednotlivch vstav na adresu klubu:

SKCHTaF, tefnikova 10, 811 05 Bratislava
Heslo TOP TERIR EXTERIR 2018
Poznmka NEOTVRA
V prpade straty posudkov listu me by akceptovan potvrdenie o zadan titulov od usporiadatea vstav.
Na nepln a po uzvierke zaslan prihlky nebude bran zrete.
Uzvierka sae: 15.01.2019
NAJSPENEJ JEDINEC ZAHRANINHO LENA SKCHTaF 2018

Pre zahraninch lenov SKCHTaF je vypsan sa Najspenej zahranin len SKCHTaF 2018. Titul zska pes alebo suka v majetku zahraninho lena SKCHTaF a platia rovnak bodovacie podmienky ako pre sa TERIR ROKA 2018.

NAJSPENEJIA CHOVATESK STANICA SKCHTaF 2018

- Sa je vypsan pre vetky plemen, ktor zdruuje SKCHTaF.
- Chovate, ktor sa zastn sae, mus by lenom SKCHTaF, mus ma trval bydlisko na Slovensku a zapisova odchovy v SPKP.
- Do sae mus chovate prihlsi minimlne 3 jedince zo svojej chovateskej stanice, nemus vak by ich majiteom. Prihlsi je mon i jedince, ktor boli exportovan do lenskch krajn FCI.
- V rmci jednej chovateskej stanice sa vyhodnocuje kad plemeno zvl᚝.
- Do sae sa zaratvaj vstavn ocenenia zskan od 1. janura 2016 do 31.decembra 2018 na vstavch, ktor s organizovan pod ztitou FCI a na ktorch sa zadva minimlne akatestvo CC alebo CAC, CACA, CWC (t.j. vstavy pecilne, klubov, nrodn, medzinrodn, eurpske a svetov) u ns aj v zahrani. Taktie umiestnenie z vstavy CRUFTS.
- Bodovacie podmienky s toton so saou Terir roka, avak majite me do tejto sae prihlsi i jedince, ktor individulne nedosiahli poadovan hranicu 200 bodov.
- Ku iadosti o TOP Chovatesk stanicu priloi sumr poda vzoru. Tabuka bude obsahova meno psa, pohlavie, meno majitea, poet vstav a poet bodov.
- Pri rovnosti bodov rozhoduje poet vych zskanch titulov.
- Chovatesk stanica, ktor zska najvy set bodov bude vyhlsen za NAJSPENEJIU CHOVATESK STANICU SKCHTaF 2018.
- Poradie vetkch chovateskch stanc bude zverejnen v Spravodaji SKCHTaF a na web strnke a vaz sae bude odmenen vecnou cenou.
- Prihlsi jedinca do sae mete len do termnu uzvierky sae vyplnenm bodovacej tabuky uverejnenej v Spravodaji a na web strnke www.terriers.sk a zaslanm DOPORUENE:
1. zoznamu vstav (v podobe: dtum - druh vstavy - miesto konania ocenenie)
2. fotokpie preukazu o pvode komletn, obojstrann, aj s prlohami.
3. fotokpie posudkovch listov a kartiiek ocenen z jednotlivch vstav na adresu klubu:
SKCHTaF, tefnikova 10, 811 05 Bratislava
Heslo TOP TERIR EXTERIR 2018 - CHST
Poznmka NEOTVRA
V prpade straty posudkov listu me by akceptovan potvrdenie o zadan titulov od usporiadatea vstav.
Na nepln a po uzvierke zaslan prihlky nebude bran zrete.
Uzvierka sae: 15.01.2019

Bodovanie sae TERIR ROKA 2018 - EXTERIR

Znmka / titul Body
Vemi ndejn vemi dobr 5
Vborn 10
Vborn 4 12
Vborn 3 13
Vborn 2 14
Vborn 1 15
Res. CAC 20
CAJC 25
Vaz triedy mladch (VTM), JCC 25
CAC, CC, CACA, CWC 25
Klubov vaz mladch (KVM) 25
Vaz pecilnej vstavy (VV) 30
Danubius vaz (DV) 30
Najlep mlad z plemena (BOJ) 30
Res. CACIB 30
CACIB 35
Klubov vaz (KV) 35
Nrodn vaz (NV) 35
Vaz Slovenska, Vaz SK mladch 35
Vaz Slovenska veternov 35
Interra Winner, Interra JW 35
BOS, BOJ, BOV 40
Eurpsky vaz, Eurpsky vaz mladch 45
Cruftov vaz 50
Svetov vaz, Svetov vaz mladch 50
BOB 50

Za medzinrodn vstavy, Interra + 5 bodov
Za vstavy usporiadan klubom SKCHTaF + 10 bodov
Za Eurpsku vstavu FCI + 15 bodov
Za Svetov vstavu FCI, Crufts + 20 bodov

Minimlny poet bodov pre zaradenie do sae TOP ....... TERIR 2018 je 200 bodov, u veternov minimlny poet bodov nie je uren.


TOP TERIR EXTERIR

Plemeno ....................................................................................... Pohlavie.........................

Meno psa ..................................................................................... slo zpisu...................

Majite .....................................................................................................................................

Adresa.......................................................................................................................................

Registrovan nzov chovateskej stanice.............................................................................

Dtum
Miesto konania Druh vstavy Najvyie ocenenie Poet bodov Poznmky
CELKOV POET BODOV :.....................

V....................................... da.......................... ........................................................
podpis
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

BodovanieTOP_Exterier_Tabulka_.doc
BodovanieTOP_Exterier_Tabulka.pdf
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2