Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Skobn poriadok pre skky stavaov

Info :: 3. mja 2013

 
Vybran disciplny skan pri pecilnych skkach z vodnej prce (VP)


2.23. Prca psa vo vode

Stava mus ukza, e sa vody neboj, e vie dobre plva a e zastrelen alebo pohoden zver doke vo vode dohada a prinies.
Ska sa na vodnch plochch (rybnkoch) v prrodnch podmienkach (vybetnovan ndre nie s vhodn). Vodn plocha mus ma dostaton rku a hbku, aby pes mohol ukza, e vie dobre plva. Pri vodnej prci sa pouije div kaica alebo lyska, prpadne domca kaica so sfarbenm ako div.
Na vestrannch skkach sa ska ochota pracova v hlbokej vode, prinanie kaice z hlbokej vody, nahanie v tst, dohadvanie zastrelenej kaice v tst a celkov poslunos poas tejto disciplny. Pre kadch troch psov mus usporiadate zabezpei nov kaicu.


2.23.1. Prinanie kaice z hlbokej vody

asov limit: 5 mint
Kaicu hde do vody zsadne rozhodca, a to asi 10 metrov od brehu, aby pes mal monos ukza, e vie plva a prinies kaicu z hlbokej vody. Vodi stoj so psom minimlne dva metre od okraja vodnej plochy a psa vypa na pokyn rozhodcu. Na pecilnych skkach z vodnej prce a na vestrannch skkach stavaov vodi alebo nhradn strelec vystrel zo zbrane do vzduchu, ke je pes vo vode asi v tretine cesty ku kaici. Rozhodcovia sleduj reakciu psa na vstrel. Otoenie sa psa po vstrele od kaice, prpadne alie povely vodia na prinesenie kaice v dsledku negatvnej reakcie psa na vstrel zniuj znmku z vkonu. Pes mus kaicu sprvne odovzda. Tich povel na sadnutie psa alebo krok nezniuje znmku z vkonu len na jesennch skkach.
Znmkou 4 sa hodnot pes, ktor prinesie kaicu z hlbokej vody po jednom povele. Kad al povel na prinesenie, uchopenie alebo odovzdanie zniuje znmku vdy o jeden stupe. Uchopenie kaice za letku, krk ap. nie je chybou.
Znmkou 3 sa hodnot pes, ktor priniesol kaicu po jednom povele, ale na brehu ju pust, bez povelu ju vak vezme a odovzd, alebo pes, ktormu musel da vodi dva povely, pes vak inak pracuje bezchybne, alebo pes, ktormu dal vodi len jeden povel, ale pri plvan hrabe, kaicu vak sprvne prinesie a odovzd, a tie pes, ktor pracuje bezchybne, pri odovzdvan si vak nesadne a nechce pusti kaicu.
Znmkou 2 sa hodnot pes, ktor pracuje sprvne, pri odovzdvan si vak nesadne a kaicu vypust a na tret povel alebo ju vypust na zem skr, ako ju vodi odoberie.
Znmkou 1 sa hodnot pes, ktor po dlhom povzbudzovan vynesie kaicu do stanovenho limitu (5 mint) aspo na breh.
Znmkou 0 sa hodnot pes, ktor v asovom limite kaicu neprinesie.


2.25.3. Dohadvanie zastrelenej kaice v tst

asov limit: 10 mint
elom tejto skky je praktick dohadvanie postrieanej alebo zastrelenej kaice v tst.
Asi 5 metrov od brehu hod rozhodca do tstia zastrelen kaicu. Vodi ani pes to nesm vidie. Rozhodca potom zavedie vodia so psom asi 50 m od pohodenej kaice. Pes mus prinies t kaicu, ktor tam rozhodca hodil. Ak prinesie in, vypust ho vodi dohadva ete raz, priom as sa pota od tohto vypustenia. Predchdzajca prca sa neberie do vahy. Usmerovanie psa poas dohadvky sa nehodnot ako chyba.
Znmkou 4 sa hodnot pes, ktor dohad kaicu do 7 mint.
Znmkou 3 sa hodnot pes, ktor dohad kaicu do 8 mint.
Znmkou 2 sa hodnot pes, ktor dohad kaicu do 9 mint.
Znmkou 1 sa hodnot pes, ktor dohad kaicu do 10 mint.
Znmkou 0 sa hodnot pes, ktor kaicu do 10 mint nedohad.

as prce od njdenia zveri po jej odovzdanie vodiovi sa hodnot na pecilnych skkach z vodnej prce v disciplne prinanie pernatej zveri, na ostatnch druhoch skok pre stavae ako poznmka (tzv. mal znmka) z prinania pernatej zveri.
Ak pes kaicu nedohad, dostane z dohadvky znmku 0. Ak bol preukzatene pri zveri a odiiel od nej, hodnot sa znmkou 0 z dohadvky i z prinania. V tom prpade je rozhodca povinn presvedi sa a vodiovi dokza, e zver v tst skutone je, a nie je zavesen tak, aby na u pes nemohol dosiahnu.
Ak sa rozhodca a vodi presvedia, e kaica je v tst zavesen minimlne 1 meter nad rovou hladiny vody alebo zeme a pes na u neme dosiahnu, m nrok na optovn odskanie disciplny. Pre dokzanie dohadatenosti kaice me rozhodca poui predchdzajceho psa, ktor je u z tejto disciplny odskan. Ak tento pes kaicu prinesie, netreba inm spsobom dokazova, ako bola kaica v tst umiestnen. Ak ju vak ani nhradn pes do 5 mint nedohad, povauje sa kaica za nedohadaten a skan pes m nrok na pohodenie novej kaice. Spsob dokzania nedohadatenosti kaice zvis od podmienok, v akch sa disciplna ska a od rozhodnutia rozhodcu.
Chyby: povely na prinesenie kaice, hadanie v blzkosti vodia, odchdzanie od njdenej zveri, nezujem alebo mal zujem o jej dohadanie, nesstredenos pri dohadvan.


2.25.5. Stopa zveri vo vode

asov limit: maximlne 20 mint
Na odskanie tejto disciplny mus by k dispozcii vodn plocha s vekosou minimlne 250 m2 a dostatkom porastu. Porast mus by minimlne 3 m irok.
Pes mus sledova stopu ivej kaice a m ju do 20 mint prinies, alebo vytlai na von hladinu. Pri tejto disciplne mus rozhodca zisti a posdi, ako pes pouva uch pri sledovan stopy kaice.
Skka sa rob tak, e do primerane hustho tstia, aby rozhodcovia mohli sledova prcu psa, vypust sa kaica s jednou letkou upravenou tak, aby nemohla lieta. Letku nesmie ma zlomen. Zaiatok stopy mus by na brehu a riadne oznaen. Pes nesmie sledova zakladanie stopy. Vodi ho vypust mintu po zaloen stopy.
Ak prinesie pes in zver, ako bola vypusten, nepovauje sa to za chybu, prca sa ukon a hodnot sa poda podanho vkonu. Ak pes nesleduje stopu kaice minimlne 10 metrov od miesta vypustenia a chyt kaicu hne po nasaden na stopu, nepreuke teda prcu na stope, vypust sa mu nhradn kaica a disciplnu sliedenie opakuje. Predchdzajci vkon sa neberie do vahy.
V prpade, ak neme rozhodca inak sledova stopu kaice, usporiadate je povinn urobi v blzkosti tstia posedy. Podmienkou pri tejto disciplne je, aby sa dala kaica vypa pre kadho psa z inho miesta.
Znmkou 4 sa hodnot pes, ktor bezchybne sleduje stopu ivej kaice, v urenom limite ju dohad a prinesie, alebo vytla na hladinu, kde ju me vodi zastreli.
Znmkou 3 sa hodnot pes, ktor stopu kaice sleduje sstavne, ale nepodar sa mu vytlai ju na von hladinu alebo prinies. Z jeho celkovej prce vak mus by zrejm, e pracuje ochotne a s chuou.
Znmkou 2 sa hodnot pes, ktor sleduje stopu nesvislo - preruovane, asto z tstia vybieha, vodi ho povzbudzuje astmi povelmi. Po cel as vak mus tstie prehadva a snai sa kaicu dohada.
Znmkou 1 sa hodnot pes, ktor sleduje stopu kaice krtko, v tst nesvislo sliedi, asto z neho vybieha a vodi ho neustlymi povelmi nti pracova; preukazuje len mal ochotu kaicu dohada.
Znmkou 0 sa hodnot pes, ktor do tstia v asovom limite nevojde, alebo iba na krtku chvu, avak bez zujmu hada kaicu.
Spsob prinania ivej kaice nem vplyv na hodnotenie tejto disciplny a nehodnot sa ani v disciplne prinanie. Pes vak mus kaicu prinies vodiovi.

2.23.6. Sprvanie sa na stanoviti

asov limit: 10 mint
Pes m by na stanoviti pri vodnej prci plne pokojn. Vodi me ma psa odloenho vone alebo priptanho na vodidle. Pes priptan dostva vdy o jeden stupe niiu znmku.
Pes, ktor je na stanoviti nepokojn, ku, je nervzny, odde z miesta odloenia alebo ide za zdravou zverou, me sa hodnoti len znmkou 0.
Ska sa tak, e vodii sa rozostavia asi 20 krokov od seba, na spsob obstavenho pohonu. Psy, ktor sa prve neskaj, nesm by v blzkosti tohto priestoru.


2.23.7. Prinanie pernatej zveri (kaice)

Pes mus uchopi zver celou papuou a bez problmov ju prinies, sadn si pred vodia a a na jeho rozkaz zver pusti. Tich povel na sadnutie me da vodi psovi len na skkach z vodnej prce.
Rozhodcovia hodnotia tto disciplnu samostatne iba na skkach z vodnej prce (sas disciplny dohadvanie zastrelenej kaice v tst). Na ostatnch druhoch skok si rozhodcovia robia poznmky pri disciplne dohadvanie zastrelenej kaice v tst, prpadne i pri stope zveri na vode, pretoe prinanie kaice je na tchto skkach sasou disciplny prinanie pernatej zveri.
Chyby: Neochota uchopi kaicu do papule, pohadzovanie kaice v papuli, ast naprvanie si kaice pri prinan, obchdzanie vodia, dranie kaice za perie, predasn vypustenie kaice z papule, neochota sadn si, resp. nesadnutie si pred vodiom.
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

SkusobnyPoriadokPreSkuskyStavacov_3_5_2013.pdf
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2