Aktuality | Úvodník | Spravodaj | Výbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | Výsledky akcií | Inzercia | Registrácia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. Články
.: terriers.sk :. Články

Skúšobný poriadok pre skúšky stavačov

Info :: 3. mája 2013

 
Vybrané disciplíny skúšané pri Špeciálnych skúškach z vodnej práce (VP)


2.23. Práca psa vo vode

Stavač musí ukázať, že sa vody nebojí, že vie dobre plávať a že zastrelenú alebo pohodenú zver dokáže vo vode dohľadať a priniesť.
Skúša sa na vodných plochách (rybníkoch) v prírodných podmienkach (vybetónované nádrže nie sú vhodné). Vodná plocha musí mať dostatočnú šírku a hĺbku, aby pes mohol ukázať, že vie dobre plávať. Pri vodnej práci sa použije divá kačica alebo lyska, prípadne domáca kačica so sfarbením ako divá.
Na všestranných skúškach sa skúša ochota pracovať v hlbokej vode, prinášanie kačice z hlbokej vody, naháňanie v tŕstí, dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí a celková poslušnosť počas tejto disciplíny. Pre každých troch psov musí usporiadateľ zabezpečiť novú kačicu.


2.23.1. Prinášanie kačice z hlbokej vody

Časový limit: 5 minút
Kačicu hádže do vody zásadne rozhodca, a to asi 10 metrov od brehu, aby pes mal možnosť ukázať, že vie plávať a priniesť kačicu z hlbokej vody. Vodič stojí so psom minimálne dva metre od okraja vodnej plochy a psa vypúšťa na pokyn rozhodcu. Na špeciálnych skúškach z vodnej práce a na všestranných skúškach stavačov vodič alebo náhradný strelec vystrelí zo zbrane do vzduchu, keď je pes vo vode asi v tretine cesty ku kačici. Rozhodcovia sledujú reakciu psa na výstrel. Otočenie sa psa po výstrele od kačice, prípadne ďalšie povely vodiča na prinesenie kačice v dôsledku negatívnej reakcie psa na výstrel znižujú známku z výkonu. Pes musí kačicu správne odovzdať. Tichý povel na sadnutie psa alebo úkrok neznižuje známku z výkonu len na jesenných skúškach.
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý prinesie kačicu z hlbokej vody po jednom povele. Každý ďalší povel na prinesenie, uchopenie alebo odovzdanie znižuje známku vždy o jeden stupeň. Uchopenie kačice za letku, krk ap. nie je chybou.
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý priniesol kačicu po jednom povele, ale na brehu ju pustí, bez povelu ju však vezme a odovzdá, alebo pes, ktorému musel dať vodič dva povely, pes však inak pracuje bezchybne, alebo pes, ktorému dal vodič len jeden povel, ale pri plávaní hrabe, kačicu však správne prinesie a odovzdá, a tiež pes, ktorý pracuje bezchybne, pri odovzdávaní si však nesadne a nechce pustiť kačicu.
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý pracuje správne, pri odovzdávaní si však nesadne a kačicu vypustí až na tretí povel alebo ju vypustí na zem skôr, ako ju vodič odoberie.
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý po dlhšom povzbudzovaní vynesie kačicu do stanoveného limitu (5 minút) aspoň na breh.
Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý v časovom limite kačicu neprinesie.


2.25.3. Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí

Časový limit: 10 minút
Účelom tejto skúšky je praktické dohľadávanie postrieľanej alebo zastrelenej kačice v tŕstí.
Asi 5 metrov od brehu hodí rozhodca do tŕstia zastrelenú kačicu. Vodič ani pes to nesmú vidieť. Rozhodca potom zavedie vodiča so psom asi 50 m od pohodenej kačice. Pes musí priniesť tú kačicu, ktorú tam rozhodca hodil. Ak prinesie inú, vypustí ho vodič dohľadávať ešte raz, pričom čas sa počíta od tohto vypustenia. Predchádzajúca práca sa neberie do úvahy. Usmerňovanie psa počas dohľadávky sa nehodnotí ako chyba.
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý dohľadá kačicu do 7 minút.
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý dohľadá kačicu do 8 minút.
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý dohľadá kačicu do 9 minút.
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý dohľadá kačicu do 10 minút.
Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý kačicu do 10 minút nedohľadá.

Časť práce od nájdenia zveri po jej odovzdanie vodičovi sa hodnotí na špeciálnych skúškach z vodnej práce v disciplíne „prinášanie pernatej zveri“, na ostatných druhoch skúšok pre stavače ako poznámka (tzv. malá známka) z prinášania pernatej zveri.
Ak pes kačicu nedohľadá, dostane z dohľadávky známku 0. Ak bol preukázateľne pri zveri a odišiel od nej, hodnotí sa známkou 0 z dohľadávky i z prinášania. V tom prípade je rozhodca povinný presvedčiť sa a vodičovi dokázať, že zver v tŕstí skutočne je, a nie je zavesená tak, aby na ňu pes nemohol dosiahnuť.
Ak sa rozhodca a vodič presvedčia, že kačica je v tŕstí zavesená minimálne 1 meter nad úrovňou hladiny vody alebo zeme a pes na ňu nemôže dosiahnuť, má nárok na opätovné odskúšanie disciplíny. Pre dokázanie dohľadateľnosti kačice môže rozhodca použiť predchádzajúceho psa, ktorý je už z tejto disciplíny odskúšaný. Ak tento pes kačicu prinesie, netreba iným spôsobom dokazovať, ako bola kačica v tŕstí umiestnená. Ak ju však ani náhradný pes do 5 minút nedohľadá, považuje sa kačica za nedohľadateľnú a skúšaný pes má nárok na pohodenie novej kačice. Spôsob dokázania nedohľadateľnosti kačice závisí od podmienok, v akých sa disciplína skúša a od rozhodnutia rozhodcu.
Chyby: povely na prinesenie kačice, hľadanie v blízkosti vodiča, odchádzanie od nájdenej zveri, nezáujem alebo malý záujem o jej dohľadanie, nesústredenosť pri dohľadávaní.


2.25.5. Stopa zveri vo vode

Časový limit: maximálne 20 minút
Na odskúšanie tejto disciplíny musí byť k dispozícii vodná plocha s veľkosťou minimálne 250 m2 a dostatkom porastu. Porast musí byť minimálne 3 m široký.
Pes musí sledovať stopu živej kačice a má ju do 20 minút priniesť, alebo vytlačiť na voľnú hladinu. Pri tejto disciplíne musí rozhodca zistiť a posúdiť, ako pes používa čuch pri sledovaní stopy kačice.
Skúška sa robí tak, že do primerane hustého tŕstia, aby rozhodcovia mohli sledovať prácu psa, vypustí sa kačica s jednou letkou upravenou tak, aby nemohla lietať. Letku nesmie mať zlomenú. Začiatok stopy musí byť na brehu a riadne označený. Pes nesmie sledovať zakladanie stopy. Vodič ho vypustí minútu po založení stopy.
Ak prinesie pes inú zver, ako bola vypustená, nepovažuje sa to za chybu, práca sa ukončí a hodnotí sa podľa podaného výkonu. Ak pes nesleduje stopu kačice minimálne 10 metrov od miesta vypustenia a chytí kačicu hneď po nasadení na stopu, nepreukáže teda prácu na stope, vypustí sa mu náhradná kačica a disciplínu sliedenie opakuje. Predchádzajúci výkon sa neberie do úvahy.
V prípade, ak nemôže rozhodca inak sledovať stopu kačice, usporiadateľ je povinný urobiť v blízkosti tŕstia posedy. Podmienkou pri tejto disciplíne je, aby sa dala kačica vypúšťať pre každého psa z iného miesta.
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý bezchybne sleduje stopu živej kačice, v určenom limite ju dohľadá a prinesie, alebo vytlačí na hladinu, kde ju môže vodič zastreliť.
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý stopu kačice sleduje sústavne, ale nepodarí sa mu vytlačiť ju na voľnú hladinu alebo priniesť. Z jeho celkovej práce však musí byť zrejmé, že pracuje ochotne a s chuťou.
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý sleduje stopu nesúvislo - prerušovane, často z tŕstia vybieha, vodič ho povzbudzuje častými povelmi. Po celý čas však musí tŕstie prehľadávať a snažiť sa kačicu dohľadať.
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý sleduje stopu kačice krátko, v tŕstí nesúvislo sliedi, často z neho vybieha a vodič ho neustálymi povelmi núti pracovať; preukazuje len malú ochotu kačicu dohľadať.
Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý do tŕstia v časovom limite nevojde, alebo iba na krátku chvíľu, avšak bez záujmu hľadať kačicu.
Spôsob prinášania živej kačice nemá vplyv na hodnotenie tejto disciplíny a nehodnotí sa ani v disciplíne prinášanie. Pes však musí kačicu priniesť vodičovi.

2.23.6. Správanie sa na stanovišti

Časový limit: 10 minút
Pes má byť na stanovišti pri vodnej práci úplne pokojný. Vodič môže mať psa odloženého voľne alebo pripútaného na vodidle. Pes pripútaný dostáva vždy o jeden stupeň nižšiu známku.
Pes, ktorý je na stanovišti nepokojný, kňučí, je nervózny, odíde z miesta odloženia alebo ide za zdravou zverou, môže sa hodnotiť len známkou 0.
Skúša sa tak, že vodiči sa rozostavia asi 20 krokov od seba, na spôsob obstaveného pohonu. Psy, ktoré sa práve neskúšajú, nesmú byť v blízkosti tohto priestoru.


2.23.7. Prinášanie pernatej zveri (kačice)

Pes musí uchopiť zver celou papuľou a bez problémov ju priniesť, sadnúť si pred vodiča a až na jeho rozkaz zver pustiť. Tichý povel na sadnutie môže dať vodič psovi len na skúškach z vodnej práce.
Rozhodcovia hodnotia túto disciplínu samostatne iba na skúškach z vodnej práce (súčasť disciplíny dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí). Na ostatných druhoch skúšok si rozhodcovia robia poznámky pri disciplíne dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí, prípadne i pri stope zveri na vode, pretože prinášanie kačice je na týchto skúškach súčasťou disciplíny prinášanie pernatej zveri.
Chyby: Neochota uchopiť kačicu do papule, pohadzovanie kačice v papuli, časté naprávanie si kačice pri prinášaní, obchádzanie vodiča, držanie kačice za perie, predčasné vypustenie kačice z papule, neochota sadnúť si, resp. nesadnutie si pred vodičom.
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

SkusobnyPoriadokPreSkuskyStavacov_3_5_2013.pdf
Vyhľadávanie
happy dog
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2
Spravodaj 2017/1