Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

VSTAVN PORIADOK

Info :: 14. septembra 2012

 
I. el vstavnho poriadku

Vstavn poriadok vychdza z medzinrodnho vstavnho poriadku Fdration Cynologique Internationale (alej FCI). Upravuje podmienky tak, aby vstavn akcie konan pod patrontom Slovenskej kynologickej jednoty (alej SKJ) na zem SR mali jednotn a dstojn rz. Vstavy, prehliadky, zvody, bonitcie a pod. slia najm na zhodnotenie vsledkov chovu psov jednotlivch plemien, a tm prispievaj k povzbudeniu zujmu o chov a drbu psa. Povinnosou vystavovateov, rozhodcov a lenov vstavnho vboru je podrobne sa oboznmi s obsahom vstavnho poriadku a propozci pre jednotliv vstavy, pretoe vstavn poriadok zaruuje nielen prva, ale uklad aj povinnos plni urit zvzky.

Propozcie pre jednotliv druhy vstav nesm by v rozpore s tmto vstavnm poriadkom.

II. Plnovanie a organizovanie vstav

Vstavy psov mu organizova SKJ, lensk organizcie SKJ alebo ich organizan zloky alebo chovatesk kluby lenskch organizci SKJ.

Vstavy organizovan skromnmi osobami a nekynologickmi organizciami nebud schvlen a zahrnut do kalendra vstav SKJ. Vstavy sa mu organizova pre jedno plemeno, pre skupinu plemien alebo pre vetky plemen. Ocenenia z vstav, prehliadok i bonitci, ktor nie s uveden v kalendri SKJ alebo jej lenov, nebud uznan.

iadosti o usporiadanie medzinrodnch vstav mus usporiadate posla SKJ do 31.8. predchdzajceho roku. Termny medzinrodnch vystav, nrodnch a celottnych CAC (Certificat dAptitude au Championnat) vstav maj prednos pri schvaovan termnov ostatnch vstav. Termny ostatnch vstav sa nahlasuj SKJ do 30.11. predchdzajceho roka. SKJ k 1.1. zostav kalendr vstav na prslun rok. S usporiadatemi medzinrodnch, nrodnch, celottnych vstav uzatvor SKJ zmluvu. Za prpravu, zabezpeenie, priebeh a likvidciu vstavy zodpoved vlune usporiadate. Vstavy finanne zabezpeuje usporiadate, ak nie je vopred zmluvne dohodnut inak. Za shlas na organizovanie vstavy usporiadate vopred uhrad SKJ stanoven poplatok, ktor sa pouije na administratvne zabezpeenie vstavy zo strany sekretaritu SKJ.

III. Vstavn vbor

1. Zodpovednm orgnom vstavy je vstavn vbor, ktor schvauje usporiadajca organizcia. Vstavn vbor je zodpovedn za organizciu, priebeh a likvidciu vstavy.

2. Vstavn vbor pozostva spravidla z riaditea vstavnho vboru, tajomnka, ekonma, vedceho vstavnej kancelrie, prpadne alch lenov poda potreby a rozsahu vstavy.

3. Funkcie lenov vstavnho vboru s estn a dobrovon. Nemaj nrok na hradu mzdy. V prpade aktvneho vsledku me by priznan odmena. Zoznam lenov vstavnho vboru pole organiztor dostatone vas pred vstavou SKJ.

IV. Druhy vstav

Poda rozsahu a miesta usporiadania sa vstavy delia na:

a) oblastn - prstupn pre plemen uveden v propozcich. Sasou oblastnch vstav mu by pecilne klubov vstavy,

b) klubov - pre plemen zdruen v klube, ktor vstavu organizuje, zameran spravidla na sledovanie chovateskch cieov. Podmienky asti a udeovanie klubovch titulov uruje klub a musia by uverejnen v propozcich vstavy. Klub me usporiada v jednom roku len jednu vstavu s udeovanm titulu klubov vaz pre rovnak plemeno,

c) pecilne s udeovanm CAC - prstupn pre urit plemeno() aj zo zahraniia. pecilna vstava me by zrove klubovou vstavou. Chovatesk klub me v jednom roku usporiada pre plemen, ktor zdruuje, maximlne dve vstavy s udeovanm CAC. Klub mus poiada SKJ o shlas na udeovanie CAC,

d) celottne - s udeovanm CAC, prstupn pre vetky plemen psov (aj zo zahraniia),

e) nrodn - s udeovanm CAC a Vaz SR, prstupn psom vetkch plemien (aj zo zahraniia). V jednom kalendrnom roku me by usporiadan len jedna nrodn vstava pre psy rovnakho plemena,

f) medzinrodn - s udeovanm alej CACIB (Certificat dAptitude au Championnat Internacional de Beaut), prstupn psom vetkch plemien. Organizuj sa pod ztitou FCI a plat pre ne medzinrodn vstavn poriadok FCI.

V. Triedy

Na jednej vstave mono psa prihlsi len do jednej triedy, a to:

a) dorastu - vek v de vstavy 6-9 mesiacov,

b) mladch - vek v de vstavy 9-18 mesiacov,

c) otvorenej - vek v de vstavy od 15 mesiacov (bez zretea na vykonan skky a skr zskan vstavn ocenenia),

d) pracovnej - vek v de vstavy od 15 mesiacov, prstupn jedincom s uznanou skkou z vkonu. Na medzinrodnej vstave sa trieda pracovn otvra iba pre plemen, pri ktorch sa pre priznanie Medzinrodnho ampina krsy vyaduje skka z vkonu. Na ostatnch druhoch vstav sa me pracovn trieda otvori aj pre in plemen. Propozcie vstavy musia obsahova, ktor typ skky mus ma to-ktor plemeno absolvovan,

e) ampinov - vek v de vstavy od 15 mesiacov (prstupn jedincom s titulom nrodn alebo medzinrodn ampin) - otvra sa na pecilnych, nrodnch, celottnych a medzinrodnch vstavch,

f) vazov - vek v de vstavy od 15 mesiacov (prstupn jedincom s titulom nrodn alebo medzinrodn ampin, nrodn vaz, klubov vaz), me sa otvori na vetkch typoch vstav okrem medzinrodnch,

g) veternov - vek v de vstavy najmenej 9 rokov,

h) mimo konkurencie - v tejto triede mono vystavova psy bez nroku na klasifikciu a poradie.

Pre plemeno nemeck oviak sa so shlasom SKJ vypisuj triedy s inm lenenm. Niektor plemen sa posudzuj osobitne poda sfarbenia. V propozcich vstavy mus by uveden, ktor farby sa posudzuj osobitne, ako aj spsob udeovania titulov a poradia. Poet CACIBov pre farebn varianty uruje FCI, poet CAC sa udeuje osobitne poda rozdelenia jednotlivch plemien uvedenho v propozcich. Pre zaradenie do triedy je rozhodujci vek psa v de konania vstavy. Ostatn podmienky musia by splnen v de podania prihlky. K prihlke na medzinrodn vstavu mus majite priloi fotokpiu preukazu o pvode psa.

VI. Klasifikcia

1. Trieda dorastu

ndejn - biela stuka

vemi ndejn - lt stuka

2. Trieda mladch, otvoren, pracovn, ampinov, veternov

vborn - modr stuka

vemi dobr - erven stuka

dobr - zelen stuka

dostaton - fialov stuka

nedostaton

vylen z posudzovania

Uveden klasifikcia mus zodpoveda tmto defincim:

vborn - me sa udeli len psovi, ktor sa vemi pribliuje k idelu, ako ho popisuje tandard. Pes mus by vo vbornej kondcii a mus ma harmonick vyrovnan povahu. Jeho kvality musia prevyova drobn nedostatky.

vemi dobr - me by priznan len psovi, ktor mus ma vlastnosti popsan v tandarde, jeho proporcie musia by vyven a mus by vo vemi dobrej kondcii. Drobn chyby sa daj odpusti, nesm by ale morfologick. Tto znmka sa me prizna len vysokokvalitnmu jedincovi.

dobr - udeuje sa psovi, ktor sce m vetky znaky plemena, ale m viditen hrubie chyby,

dostaton - toto ocenenie dostane pes, ktor sce postauje plemennmu typu, ale je bez zvltnych prednost a do idelu mu chba vea. So znmkou sa v ocenen mus uvdza aj poet psov, ktor v triede saili (naprklad vborn 3 z 8 v sai - V3/8). Prpadn oznaenie akatestva i priznanch titulov sa riadi propozciami vstavy.

VII. Tituly

1. Vaz triedy - udeuje sa na vetkch vstavch osobitne psom a sukm, ktor zskali v triede mladch, otvorenej, pracovnej, ampinov (vazov) ocenenie vborn 1, vnimku tvor trieda mladch pri plemene nemeck oviak, kde vborn 1 me zska aj jedinec ocenen znmkou vemi dobr 1. Vaz triedy sa neudeuje v triede dorastu a v triedach, v ktorch sa udeuje CAC. Vaz triedy sa na tchto vstavch neudeuje ani vtedy, ak rozhodca neudel CAC.

2. Najkraj mlad pes (Primus Junior) - do sae nastupuj pes a suka - vazi triedy mladch, titul zskava lep z nich.

3. Najkraj vetern - do sae nastupuj pes a suka - vazi triedy veternov, titul zskava lep z nich.

4. Oblastn vaz - udeuje sa len na oblastnch vstavch - zskava ho najlep pes a suka z plemena, do sae nastupuj vazi triedy otvorenej, pracovnej a vazov alebo ampinov.

5. akatestvo na Slovenskho ampina krsy - CAC (Certificat dAptitude au Championnat) - neoprvuje pre zaradenie do triedy vazov a ampinov - udeuje sa:

a) na medzinrodnch, nrodnch, celottnych, pecilnych alebo klubovch vstavch,

b) v triedach otvorenej, pracovnej vazov alebo ampinov,

c) psom a sukm osobitne, ak na vstave zskali ocenenie vborn 1, a to aj vtedy, ak u predtm zskali titul Slovensk ampin krsy.( vi. Poriadok pre udeovanie Slovenskho ampina krsy).

6. Reserve CAC - udeuje sa psom a sukm osobitne v triedach otvorenej, pracovnej, vazov alebo ampinov jedincom s ocenenm vborn 2, ak v danej triede bol udelen CAC.

7. akatestvo na Slovenskho ampina krsy mladch - CAJC (Certificat dAptitude Jeunes au Championnat) - udeuje sa na CAC a CACIB vstavch v triede mladch, osobitne psom a sukm s ocenenm vborn 1. (Poriadok pre udeovanie Slovenskho ampina krsy mladch je sasou tohto vstavnho poriadku. CAJC ani potvrden ampiont mladch neoprvuj psa pre zaradenie do triedy ampinov a vazov.)

8. Vaz Slovenskej republiky (Vaz SR + rok zskania titulu) - udeuje sa len na nrodnch vstavch, psovi a suke osobitne, do sae nastupuj jedince, ktor na vstave zskali ocenenie vborn 1 v triedach otvorenej, pracovnej a ampinov alebo vazov.

9. Klubov vaz - udeuje sa len na klubovch vstavch, psovi a suke osobitne, do sae nastupuj jedince, ktor na vstave zskali ocenenie vborn 1 v triedach mladch, otvorenej, pracovnej, vazov alebo ampinov. Majite psa alebo suky mus by lenom prslunho chovateskho klubu.

10. akatestvo na Medzinrodnho ampina krsy - CACIB (Certifikt dAptitude au Championat International de Beaut) - me sa navrhn len na medzinrodnch vstavch organizovanch pod ztitou FCI jedincom:

a) ktor zskali v triedach otvorenej, pracovnej alebo ampinov ocenenie vborn 1,

b) ak v de vstavy dosiahli vek najmenej 15 mesiacov,

c) zapsanm v plemennch knihch uznanch FCI,

d) najlepiemu psovi a suke plemena, ktor maj v preukaze o pvode aspo 3 genercie predkov,

e) ak bol v niektorej triede udelen titul CACIB, me rozhodca aliemu jedincovi navrhn titul Reserve CACIB, priom do tejto sae nastupuj jedince s ocenenm vborn 1 z ostatnch tried a vborn 2 z triedy, v ktorej bol udelen CACIB.

Nvrhy schvauje sekretarit FCI. CACIB ani Res. CACIB neoprvuj zaradenie psa do triedy vazov ani ampinov.

11. Vaz plemena - BOB (Best of Breed) - udeuje sa na CAC a CACIB vstavch. Do tejto sae nastupuj psy a suky z kadho plemena, ktor zskali CAC a CAJC a na medzinrodnch vstavch psov (MVP) CACIB a CAJC. Titul zskava najlep z nich.

12. Vaz skupiny FCI - BOG (Best of Group) - udeuje sa najlepiemu jedincovi z plemien prslunej skupiny FCI - do sae nastupuj vazi plemien (BOB).

13. Najlep pes da - BOD (Best of Day) - do sae nastupuj vazi vetkch skupn FCI (BOG) - titul zskava jeden z nich. Udeuje sa vtedy, ak sa nerob sa Best in Show, resp. ak je vstava dvojdov, sa sa o vaza kadho da osobitne.

14. Vaz vstavy - BIS (Best in Show) - do sae nastupuj vazi vetkch skupn FCI (BOG), pri dvojdovch vstavch vazi z kadho da (BOD).

15. So shlasom SKJ sa mu vypsa i alie tituly.

16. Tituly nie s nrokovatene. Rozhodca ich nemus udeli.

17. O udelen vstavnho ocenenia, titulov a o porad je oprvnen rozhodn len delegovan rozhodca, a nie je jeho povinnosou overova sprvnos zaradenia psov do tried (vek, skky, tituly, zpisy v plemennch knihch ap.).

18. Tituly CAC, R. CAC a CAJC sa bud uznva iba vtedy, ak bud zapsan na oficilnych kartikch SKJ.

19. Vetky tituly je mon udeli bez zretea na poet predvedench jedincov, ak kvalita kandidta na titul zodpoved poiadavkm na jeho udelenie.

20. Vetky udeovan tituly musia by uveden v propozcich vstavy.

21. Na vstavch, kde sa urit plemen posudzuj vo viacerch kruhoch, vopred, na porade rozhodcov, mus by uren, ktor rozhodca bude, ktor tituly udeova.

VIII. Sae

1. Najkraj pr psov - do tejto sae me majite prihlsi svojho psa a suku rovnakho plemena, ktor boli posden na tej istej vstave. Hodnot sa vyrovnanos pru pri dodran poiadaviek na pohlavn vraz.

2. Najlepia chovatesk skupina - do tejto sae me chovate prihlsi tri psy rovnakho plemena zo svojho chovu, nemusia by v jeho majetku, ktor boli posden na tej istej vstave. Jedince musia pochdza z chovateskej stanice chovatea z rozlinch vrhov, minimlne od dvoch rznych otcov alebo matiek. Hodnot sa vyrovnanos predvedench psov a sk v type, farbe, kvalite at.

3. Mlad vystavovate - Junior Handling. Tto sa je prpravou budcich chovateov a vystavovateov psov. Hodnot sa prevdzanie psa, preto kvalita psa nie je rozhodujca. Pre as v tejto sai nemus by pes prihlsen na vstavu. Sa sa hodnot v dvoch vekovch kategrich: od 9 do 13 rokov a od 14 do 17 rokov.

4. Sa o najlepieho plemennka - do tejto sae nastupuje plemennk s najmenej 5 potomkami a hodnot sa typ a kvalita odchovu. Plemennk nemus by prihlsen a posden v normlnej konkurencii na vstave.

5. Najkraj mlad jedinec vstavy - Optimus Junior. Tejto sae sa zastuj najkrajie mlad jedince (Primus Junior). Podrobnejie podmienky asti v saiach, prpadne i alie sae musia by uveden v propozcich vstavy.

IX. Rozhodcovia

1. Na vstave mu posudzova len rozhodcovia veden v nrodnom alebo medzinrodnom registri SKJ alebo jej lenskch organizci a delegovan oprvnenou delegujcou organizciou, ktor ru za to, e maj kvalifikciu pre posudzovanie prslunch plemien.

2. Na medzinrodnch vstavch mu posudzova len rozhodcovia uveden v zozname medzinrodnch rozhodcov prslunej lenskej organizcie FCI. V krajine trvalho bydliska mu na medzinrodnej vstave posudzova aj rozhodcovia uveden v zozname nrodnch rozhodcov.

3. Zahranin rozhodcovia z lenskch ttov FCI mu posudzova na vstave v SR len so shlasom svojej materskej organizcie.

4. Oprvnenou organizciou na delegovanie rozhodcov na medzinrodn vstavy je SKJ, na ostatn vstavy SKJ alebo prslun zvz. Shlas z materskej organizcie na delegovanie rozhodcov na zklade poiadavky usporiadatea vstavy vdy zabezpeuje SKJ.

5. Jeden z rozhodcov me by na vstavu delegovan ako hlavn rozhodca. V tom prpade je poveren na vstave dozorom a rieenm prpadnch protestov. Inak tto lohu pln len delegovan na vstavu usporiadateom ako "zvzov dozor". Hlavn rozhodca (zvzov dozor) vedie poradu, je predsedom komisie pre protesty a do 14 dn po vstave je povinn poda sprvu o vstave organizcii, ktor ho na vstavu delegovala.

6. Na vstave sa mu zastni len akatelia delegovan prslunou organizciou.

X. Prva a povinnosti rozhodcu

1. Rozhodca m prvo:

a) iada od organiztora vstavy poskytnutie zodpovedajcich podmienok pre posudzovanie psov,

b) upozorni na nevhodn sprvanie sa vystavovateov, lenov usporiadateskho zboru, pomocnkov, prpadne divkov a odmietnu posudzovanie a do vytvorenia vhodnch podmienok,

c) neposdi jedinca, ktor nastpil do kruhu neskoro, ak zavinenie nespsobil usporiadate vstavy. V prpade, e niektor jedinec bol posden dodatone a nemohol sa zastni sae v konkurencii, nemono mu uri poradie.

d) neposdi neovldatenho alebo agresvneho jedinca,

e) na nhradu nkladov spojench s vkonom funkcie vo vopred dohodnutej vke.

2. Rozhodca je povinn:

a) odmietnu posudzova na vstavch, usporiadanch organizciou, ktor nie je zastreen v FCI,

b) do 3 dn po obdran deleganho listu potvrdi prijatie delegovania, m sa zavzuje plni podmienky uveden v deleganom liste,

c) vas sa ospravedlni v prpade, e delegovanie neme prija,

d) odmietnu posudzova plemen, pre ktor nem kvalifikciu,

e) zastni sa na porade rozhodcov,

f) vystavovan jedince posudzova prsne a nestranne, vhradne poda tandardu FCI; klubov pravy a poiadavky nemono pri posudzovan bra do vahy,

g) v kadej triede okrem triedy dorastu uri poradie prvch tyroch jedincov bez zretea na ocenenie (vborn, vemi dobr),

h) vystavi psomn posudok a verejne vyhlsi ocenenie psa, odovzda vystavovateovi vetky doklady svisiace s udelenou znmkou,

i) po ukonen vstavy odovzda kpie posudkovch listov a rozhodcovsk kniku vo vstavnej kancelrii,

j) neposdi jedince, ktorch je sm vlastnkom alebo patria jeho najblim prbuznm alebo bol poslednch es mesiacov ich majiteom, prpadne spolumajiteom,

k) odmietnu posudzova na vstave, na ktor m prihlsenho psa alebo odhlsi psa z vstavy, na ktor prijal delegovanie,

l) skontrolova tetovacie slo a neposdi psa bez preukazu o pvode a dokladov, m) rozhodca nesmie prs na vstavu v sprievode vystavovateov plemien, ktor bude na vstave posudzova, ani prija ich pozvanie na pobyt v priebehu vstavy,

n) dodriava as vymedzen na posudzovanie, v kruhu sa sprva korektne, nepova alkoholick npoje,

o) umoni delegovanmu akateovi, za ktorho prcu zodpoved, posdi aspo 3 jedincov (nie vak verejne hodnoti psy a vyhlasova ocenenie) a po vstave posla delegujcej organizcii potvrden hospitan list akatea so strunm hodnotenm jeho prce spolu s posudkovmi listami vyhotovenmi akateom.

XI. Posudzovanie

1. V kadom kruhu posudzuje len jeden rozhodca. Z priestorovch dvodov mu jeden kruh vyui po sebe dvaja i viac rozhodcov.

2. Pri posudzovan mu by v kruhu len rozhodca, hlavn rozhodca alebo zvzov dozor, vedci kruhu, zapisovate, tlmonk, delegovan akate a vystavovatelia. Vstup inch osb do kruhu me rozhodca povoli a po uren poradia a ukonen posudzovania.

3. Vsledok ohodnotenia kadho psa uvedie rozhodca v posudkovom liste, v preukaze o pvode (vopred vak zist, i si majite psa chce da vsledok zapsa), v diplome, prpadne vsledkovej listine a uveden doklady vlastnorune podpe. V slade s propozciami me zznam do preukazov o pvode robi vstavn vbor.

4. Je iadce, aby rozhodca hlasito zhodnotil predveden triedu a zdvodnil udelen ocenenie a tituly.

XII. Podmienky prijatia psov na vstavu

1. Na vstavu bud prijat len psy uznanch plemien FCI, zapsan v plemennch knihch uznanch FCI alebo novoachten nrodn plemen.

2. Psy v majetku obanov s trvalm bydliskom v SR alebo organizcie so sdlom v SR, ako aj psy importovan, musia by zapsan v niektorej z plemennch knh organizci zdruench v SKJ.

XIII. Vylenie z vstavy

1. Na vstavch sa nemu posudzova psy, ktor nie s uveden v katalgu.

2. Z vstavy sa vyluuj psy chor alebo z choroby podozriv, po raze, honcujce sa suky, suky v druhej polovici gravidity, dojiace suky a jedince, na ktorch bol vykonan operan zkrok na odstrnenie chb exteriru.

3. Psy v majetku osb, ktorm bolo odat prvo vystavova.

4. Psy nebezpen, agresvne voi uom i psom.

XIV. Povinnosti usporiadatea

1. Usporiadate mus vas poiada o zaradenie vstavy do kalendra kynologickch akci SKJ.

2. Zabezpei shlas od prslunch veterinrskych organizci a uri veterinrne podmienky v slade s veterinrnymi predpismi.

3. Vas vyda propozcie a prihlky na vstavu. Propozcie mus pred zadanm do tlae posla poda organizanej prslunosti na kontrolu SKJ alebo lenskej organizcii SKJ a po vytlaen ich v dostatonom mnostve posla SKJ a prslunej lenskej organizcii SKJ. V propozcich a katalgu medzinrodnch, nrodnch, celottnych a pecilnych vstav uvdza ztitu SKJ, pri medzinrodnch vstavch aj ztitu FCI.

4. Zabezpei pre vstavu vhodn priestor a dostatone vek kruhy a ich oznaenie, ktor musia obsahova slo kruhu, meno rozhodcu a posudzovan plemen. Okrem toho umoni vypisovanie vsledkov pre divkov.

5. Potvrdi prijatie prihlok na vstupnom liste minimlne 14 dn pred konanm vstavy.

6. Odmietnu prijatie prihlky a vrti vstavn poplatok, ak prihlka prila po uzvierke.

7. V dostatonom asovom predstihu zska shlas na delegovanie zahraninch rozhodcov a najneskr 3 tdne pred vstavou poiada prslun delegujcu organizciu o delegovanie rozhodcov.

8. Uhradi vetky nevyhnutn nklady spojen s cestou a pobytom rozhodcov na vstave.

9. Vyda katalg vstavy s uvedenm vetkch prijatch psov na vstavu a nepripusti posdenie psov, ktor nie s uveden v katalgu.

10. Zabezpei vetky potrebn tlaiv pre prcu rozhodcov do kruhov (vyplnen posudkov listy, diplomy, rozhodcovsk kniky, osvedenia na potvrdenie zskanch titulov, peiatky, stuky) a ostatn pomcky pre prcu v kruhu.

11. Zabezpei viditen oznaenie pre vystavovan psy, resp. vystavovateov.

12. Zabezpei usporiadatesk, veterinrnu a zdravotncku slubu poas vstavy.

13. Z vstaviska vykza vystavovateov a in osoby, ktor konaj v rozpore s tmto vstavnm poriadkom, resp. naraj priebeh vstavy. Zakza predaj teniec na vstave.

14. Zabezpei prpadn poistenie vstavy.

XV. Prva usporiadatea

1. Bez uvedenia dvodu neprija prihlku na vstavu. Neprija prihlky nepln, neitaten vyplnen, s nezaplatenm vstavnm poplatkom, alebo ktor prili po uzvierke prihlok. Neprijatie prihlky mus usporiadate oznmi vystavovateovi okamite a sasne mu mus vrti vstavn poplatok.

2. Usporiadate m prvo zaradi psa do triedy, ktor vyplva z dajov uvedench v prihlke a ak chbaj doklady o zskan ampiontu, resp. o absolvovan skok, zaradi psa do triedy otvorenej.

3. Do inej triedy, ako je uveden v katalgu vstavy, me psa preradi len vstavn kancelria, a to vtedy, ak bol pes chybne zaraden do triedy vinou usporiadatea.

4. V prpade zsahu vyej moci me usporiadate vstavu preloi na in termn. O preloen vstavy mus informova vetkch vystavovateov, garanta vstavy, SKJ a vetky zainteresovan zloky. Vstavn poplatky sa nevracaj, ak sa vystavovatelia na vstave nezastnia.

5. V prpade zsahu vyej moci me usporiadate vstavu zrui. Okamite o tom mus informova vetkch vystavovateov a zainteresovan organizcie. Vstavn poplatky sa v takomto prpade nevracaj.

6. Po splnen vetkch podmienok tohto vstavnho poriadku poiada o delegovanie rozhodcov prslun delegujcu organizciu.

7. Predva vstupenky, katalgy a kynologick potreby, prpadne oberstvenie.

XVI. Prva a povinnosti vystavovatea

1. Vystavovate m prvo:

a) by uveden v katalgu vstavy, ak sa na vstavu prihlsil vas a zaplatil vstavn poplatok,

b) na posdenie psa prijatho na vstavu,

c) dosta originl vstavnho posudku, prpadne diplom, oceovaciu stuku, vecn ceny,

d) pouva tituly zskan na vstavch,

e) na zapsanie vstavnho ocenenia do preukazu o pvode, avak najneskr do ukonenia vstavy,

f) poda protest proti formlnemu nedodraniu vstavnho poriadku alebo propozci,

g) iada o preradenie do inej triedy, ak bol v katalgu zaraden do nesprvnej triedy vinou usporiadatea vstavy,

h) odstpi v priebehu posudzovania do zaatia individulneho posudzovania psov v triede, do ktorej je prihlsen.

2. Vystavovate je povinn:

a) zasla vas itatene vyplnen a vlastnorune podpsan prihlku na vstavu, doloen potrebnmi nleitosami. Ak prihlasuje psa do triedy pracovnej alebo ampinov, mus k prihlke priloi fotokpiu dokladu o absolvovan skky alebo zskan ampiontu. Bez uvedench dokladov bude pes zaraden do triedy otvorenej. Dodaton zaslanie dokladov usporiadate nie je povinn uzna. V prpade zaslania dokladov po uzvierke prihlok alebo ich predloenia priamo na vstave neme by pes preraden do inej triedy,

b) uhradi vstavn poplatky vas a doklad o zaplaten priloi k prihlke,

c) viditene oznai vystavovanho psa alebo vystavovatea tartovacm slom,

d) na poiadanie predloi preukaz o pvode vystavovanho psa,

e) sm dba, aby do vstavnho kruhu nastpil vas,

f) zabrni vonmu pobehovaniu psa po vstavisku, psy ton musia ma nhubok,

g) nenarui svojm konanm a nevhodnm sprvanm sa priebeh vstavy,

h) zosta na vstave a do jej ukonenia (a do vyhlsenia vaza vstavy), predasnm odchodom strca nrok na zskan ocenenia a ceny.

i) Vystavovate ru za vetky kody spsoben jeho psom v priebehu vstavy.

j) Ak sa vystavovate z akchkovek dvodov na vstave nezastn, nem nrok na vrtenie vstavnho poplatku.

XVII. Protest

1. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu - oceneniu, poradiu, udelenm titulom ap. nie je prpustn.

2. Protest z formlnych dvodov je prpustn po zloen kaucie uvedenej v propozcich, prpadne v katalgu vstavy. Protest mus vystavovate poda psomne vo vstavnej kancelrii, a to do skonenia posudzovania v kruhoch. V prpade rozhodnutia v neprospech vystavovatea zloen kaucia prepad v prospech vstavy.

3. O podanch protestoch rozhoduje komisia pre protesty zloen z hlavnho rozhodcu (prpadne lena poverenho funkciou "zvzov dozor"), riaditea vstavy a zstupcu rozhodcov.

4. O rieen podanch protestov mus vstavn kancelria vyhotovi protokol.

XVIII. Ruenie

Usporiadate a organizan vbor vstavy nepreberaj zruku za prpadn ochorenie, uhynutie alebo stratu psa. Za kody spsoben psom ru vystavovate.

XIX. Veterinrne predpisy

1. Usporiadate aj vystavovatelia musia dodriava veterinrne predpisy a veterinrne podmienky uren veterinrnym orgnom pre konanie tej - ktorej vstavy.

2. Veterinrne predpisy sa vzahuj na psy vystavovateov i na psy nvtevnkov a astnkov sa a sprievodnch podujat.

3. Kad vystavovate a astnk vstavy so psom mus pred vstupom na vstavisko predloi veterinrny preukaz so zznamom o okovan a veterinrne potvrdenie o splnen alch podmienok v zmysle veterinrnych predpisov a propozci vstavy.

XX. Zveren ustanovenia

Tento vstavn poriadok je zvzn pre vetky lensk organizcie SKJ a ich organizan zloky a vetkch astnkov vstav organizovanch pod patrontom SKJ. Pre vstavy nemeckch oviakov, organizovan Slovenskou niou chovateov nemeckch oviakov, plat so shlasom SKJ vstavn poriadok vydan SCHNOm. Sasou tohto vstavnho poriadku je poriadok pre udeovanie CAJC, CAC a priznanie titulov Slovensk ampin krsy mladch a Slovensk ampin krsy.

Tento vstavn poriadok schvlilo prezdium SKJ 7.1.1997 s platnosou odo da schvlenia.XXI. Poriadok pre udeovanie titulu Slovensk ampin krsy

Titul Slovensk ampin krsy sa me udeli:

1. Ak pes - suka zskal 4 x CAC na ampiontovch vstavch usporiadanch pod ztitou Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ).

2. Potrebn CAC boli zskan najmenej v dvoch vstavnch seznach.

3. CAC boli udelen aspo dvoma rznymi rozhodcami.

4. Jeden CAC zo tyroch potrebnch bol zskan na medzinrodnej vstave s udeovanm CACIB, alie na nrodnej alebo pecilnej vstave usporiadanej pod ztitou Slovenskej kynologickej jednoty.

5. 3 Reserve CAC mu nahradi jeden CAC.

6. CAC z medzinrodnej vstavy me by nahraden len tromi Res. CAC z medzinrodnch vstav.

Titul Slovensk ampiont krsy na poiadanie majitea potvrdzuje: Slovensk kynologick jednota, tefnikova 10, 811 05 Bratislava. K iadosti treba priloi originly CAC kariet, posudkovch listov a fotokpiu preukazu o pvode psa.

Podmienky pre udeovanie akatestva na Slovenskho ampina krsy - CAC

1. CAC sa udeuje psom a sukm osobitne v triedach otvorenej, pracovnej a ampinov.

2. CAC sa me udeli psovi a suke ocenenm V1.

3. CAC sa me udeli aj psovi a suke, ktor u titul Slovensk ampin krsy zskali.

4. Navrhn psa alebo suku na CAC me len rozhodca oficilne na vstavu delegovan.

5. CAC nie je nrokovaten a udeuje sa len pri mimoriadnych kvalitch psa alebo suky.

6. Psovi a suke, ktor boli v uvedench triedach ohodnoten znmkou V2, me rozhodca udeli Reserve CAC.

7. Reserve CAC sa me udeli len v triede, v ktorej bol udelen CAC.

8. Reserve CAC nie je nrokovaten a udeuje sa len pri mimoriadnych kvalitch psa alebo suky.

Od 1. 1. 2000 bude zmena podmienok pre udeovanie Slovenskho ampina krsy pre pracovn plemen, pri ktorch bude mon vyui aj tento variant pre uznanie ampina krsy: Slovensk ampin krsy sa me udeli, ak

1. pes/suka zskali 2 x CAC na ampiontochvch vstavch usporiadanch pod ztitou Slovenskej kynologickej jednoty,

2. potrebn CAC boli zskan najmenej v dvoch vstavnch seznach,

3. CAC boli udelen dvoma rznymi rozhodcami,

4. jeden CAC z dvoch potrebnch bol zskan na medzinrodnej vstave s udeovanm CACIB, druh na nrodnej alebo pecilnej vstave usporiadanej pod ztitou Slovenskej kynologickej jednoty,,

5. pes/suka spene absolvovali skku z vkonu, ktor oprvuje k zaradeniu do triedy pracovnej na nrodnch a celottnych vstavch.

K iadosti o priznanie ampina treba priloi potvrdenie alebo certifikt o spenom vykonan predpsanej skky.

spen absolvovanie tchto skok oprvuje zaradi psa pracovnho plemena do triedy pracovnej na nrodnch, celottnych, pecilnych a klubovch vstavch na Slovensku:

a) nrodn skobn poriadok: ZM, SVV 1 a 3, SPO, SPS, SPZ 1 a 2, PZ 1 a 3,

b) medzinrodn skobn poriadok: IPO 1 a 3 SchHA, SchH 1 a 3, FH 1 a 2, RH-F A a B, RG-FL A B, RH-T a B, RH-L A.-B-C, RH-W A-B-C-D.

XXII. Poriadok pre udeovanie titulu Slovensk ampin krsy mladch

Titul Slovensk ampin krsy mladch sa udeuje:

1. Ak pes alebo suka zskali 3 x CAJC, minimlne od dvoch rozhodcov.

2. Ak jeden z troch potrebnch CAJC bol udelen na medzinrodnej vstave s udeovanm CACIB.

3. Jeden z troch potrebnch CAJC sa me nahradi jednm CAC, ak ho zskal pes vo veku do 24 mesiacov. Tento CAC sa u neme zapota do CAC potrebnch pre udelenie Slovenskho ampina krsy.

4. Slovensk ampin krsy mladch neoprvuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy ampinov. Uvdza sa v preukaze o pvode psa.

Slovensk ampiont krsy mladch na poiadanie majitea potvrdzuje Slovensk kynologick jednota, tefnikova 10, 811 05 Bratislava.

K iadosti treba priloi originly CAJC kariet, posudkovch listov z prslunch vstav a fotokpiu preukazu o pvode psa.

Podmienky pre udeovanie akatestva na Slovenskho ampina krsy mladch - CAJC

1. CAJC sa me udeova len na vstavch organizovanch pod ztitou SKJ, na ktorch sa udeuje CAC.

2. CAJC sa udeuje v triede mladch osobitne psom a sukm.

3. CAJC sa me udeli len psovi a suke ocenenm V1.

4. Navrhn psa alebo suku na CAJC me len rozhodca oficilne delegovan na vstavu.

5. CAJC nie je nrokovaten a udeuje sa len pri mimoriadnych kvalitch psa alebo suky.
Diskusia(0)
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2