Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Poriadok pre udelenie titulu Klubov ampin krsy SKCHTaF 2012

Info :: 3. decembra 2012

 
Poriadok pre udeovanie titulu KLUBOV AMPIN SKCHTaF
Podmienky pre udeovanie akatestva na Klubov ampiont SKCHTaF (CC)
1. CC sa udeuje psom a sukm osobitne v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a ampinov na vstavch poriadanch SKCHTaF
2. CC sa me udeli psovi a suke s ocenenm V1
3. CC nie je nrokov a udeuje ho na vstavu oficilne delegovan rozhodca len pri mimoriadnych kvalitch jedinca
4. CC sa me udeli aj jedincovi, ktor u titul Klubov ampin SKCHTaF zskal

Udelenie titulu Klubov ampin SKCHTaF je podmienen
1. Jedinec mus zska 3x CC na vstavch poriadanch SKCHTaF
2. Jedno CC mus by zskan na Klubovej vstave so zadvanm titulu Klubov vaz, ostatn mu by zskan na pecilnych vstavch SKCHTaF
3. CC boli udelen minimlne dvomi rznymi rozhodcami
4. Majite jedinca, ktor splnil podmienky pre udelenie titulu Klubov ampin SKCHTaF, mus by lenom SKCHTaF

Poriadok pre udeovanie titulu KLUBOV AMPIN MLADCH SKCHTaF
Udelenie titulu Klubov ampin mladch SKCHTaF je podmienen
1. Zskanm 3x CAJC (prpadne Vaz triedy, Jugendbester ) v triede mladch vo veku 9 18 mesiacov
2. Jedno z 3 potrebnch akatestiev mus by zskan na vstave usporiadanej SKCHTaF a to Klubovej, pecilnej so zadvanm CAJC a CAC alebo pecilnej bez zadvania CAJC, CAC (v tomto prpade sa jedn o titul Vaz triedy mladch), ostatn mu by zskan na medzinrodnch vstavch FCI u ns aj v zahrani alebo na nrodnch (celottnych) vstavch poriadanch SKJ
3. CAJC (Vaz triedy, Jugendbester ) boli udelen minimlne dvomi rznymi rozhodcami
4. Majite jedinca, ktor splnil podmienky pre udelenie titulu Klubov ampin mladch SKCHTaF, mus by lenom SKCHTaF

N O V I N K A !!!

Poriadok pre udeovanie titulu KLUBOV AMPIN VETERNOV SKCHTaF
Udelenie titulu Klubov ampin mladch SKCHTaF je podmienen
1. zskanm 2x titulu a ocenenia V1 na vstavch poriadanch SKCHTaF + 1x as s hodnotenm V1 na nrodnej alebo medzinrodnej vstave
2. Majite jedinca, ktor splnil podmienky pre udelenie titulu Klubov ampin veternov SKCHTaF, mus by lenom SKCHTaF

Po splnen podmienok zale majite jedinca fotokpiu preukazu o pvode (kompletne obojstrann) a posudkovch listov spolu s kpiami CC kariet, v prpade K mladch kpie CAJC kariet, v prpade KV kpie CAC kariet na adresu:
Ing. Adriana Folanov, Bielorusk 4, 821 06 Bratislava alebo e-mailom: milfol@stonline.sk

Poriadok pre udeovanie titulu KLUBOV AMPIN PRCE SKCHTaF
Podmienky pre udeovanie akatestva na Klubov ampiont prce SKCHTaF (CCT)
1. CCT sa udeuje psom a sukm na skkach poovnej upotrebitenosti poriadanch SKCHTaF
2. CCT sa me udeli najlepiemu jedincovi z kadho plemena, ktor skonil v I.cene (sasne s CACT)
3. CCT nie je nrokov a udeuje ho na skkach oficilne delegovan rozhodca len pri mimoriadnych kvalitch jedinca
4. CCT sa me udeli aj jedincovi, ktor u titul Klubov ampin prce SKCHTaF zskal

Udelenie titulu Klubov ampin prce SKCHTaF je podmienen
1. Jedinec mus zska 3x CCT na skkach poovnej upotrebitenosti poriadanch SKCHTaF
2. CCT boli udelen minimlne dvomi rozhodcami
3. Majite jedinca, ktor splnil podmienky pre udelenie titulu Klubov ampin prce SKCHTaF, mus by lenom SKCHTaF

Po splnen podmienok zale majite jedinca fotokpiu preukazu o pvode (kompletne obojstrann) a posudkovch listov spolu s kpiami CCT kariet, na adresu:
Ing. Adriana Folanov, Bielorusk 4, 821 06 Bratislava alebo e-mailom: milfol@stonline.sk

UPOZORNENIE
V prpade, e iadate titul zapsa do preukazu o pvode, prilote aj originl preukazu.
Nekompletn iadosti nebud vybaven!

Certifikty Klubovho ampina, Klubovho ampina mladch a Klubovho ampina prce sa vystavuj do 30 dn od doruenia iadosti. V zujme flexibilnejieho vystavovania sta podklady, posiela potou obyajne, prp. 1.triedou, NIE DOPORUENE, alebo mailom na adresu: Ing. Adriana Folanov, Bielorusk 4, 821 06 Bratislava, milfol@stonline.sk
Diskusia(0)
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2